a k zbeszerz sekre vonatkoz jogi szab lyoz s n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
A közbeszerzésekre vonatkozó jogi szabályozás PowerPoint Presentation
Download Presentation
A közbeszerzésekre vonatkozó jogi szabályozás

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 120

A közbeszerzésekre vonatkozó jogi szabályozás - PowerPoint PPT Presentation


 • 111 Views
 • Updated on

A közbeszerzésekre vonatkozó jogi szabályozás. Bögöte, 2004. október 18. Az irányadó jogszabályok. 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről Megjelent: Magyar Közlöny 2003/157. szám Hatálybalépés: 2004. május 1. (főszabályként). Hatálybalépés előtt megkötött szerződések sorsa?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

A közbeszerzésekre vonatkozó jogi szabályozás


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
az ir nyad jogszab lyok
Az irányadó jogszabályok
 • 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről
 • Megjelent:

Magyar Közlöny 2003/157. szám

Hatálybalépés:

2004. május 1. (főszabályként)

hat lybal p s el tt megk t tt szerz d sek sorsa
Hatálybalépés előtt megkötött szerződések sorsa?
 • az új Kbt. a régi Kbt.-hez képest jóval szélesebb körben határozza meg
  • mind az ajánlatkérők körét,
  • mind a tárgyi hatály alá eső beszerzéseket.

Az új jogalanyok, beszerzési tárgyak tekintetében elengedhetetlen a Kbt. hatályba lépése előtt – közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül – megkötött szerződések felülvizsgálata.

hat lybal p s el tt megk t tt szerz d sek sorsa1
Hatálybalépés előtt megkötött szerződések sorsa?
 • A Kbt.nem érinti a hatályba lépése előtt megkötött szerződéseket.

 • Amennyiben a szerződés feltételei nem változnak, annak tárgya vonatkozásában az ajánlatkérőnek nem kell közbeszerzési eljárást lefolytatnia.
hat lybal p s el tt megk t tt szerz d sek sorsa2
Hatálybalépés előtt megkötött szerződések sorsa?
 • Ha a Kbt. hatálybalépése előtt kötött szerződések teljesítése során a szerződés valamely feltételének módosítása válik szükségessé

 • az újonnan megállapított szerződéses feltételeket az ajánlatkérőnek minden egyes szerződésmódosítást megelőzően meg kell vizsgálnia abból a szempontból, hogy a Kbt. alkalmazásának feltételei fennállnak-e.
 • Ha fennállnak a Kbt. alkalmazásának feltételei, közbeszerzési eljárást kell lefolytatni.
hat lybal p s el tt megk t tt szerz d sek sorsa3
Hatálybalépés előtt megkötött szerződések sorsa?
 • Ha a Kbt. hatályba lépése előtt megkötött szerződésnek volt olyan előre pontosan definiált és kellő részletességgel meghatározott kikötése (akár a felek ajánlata, akár az ajánlatkérés alapján),
 • amely bizonyos szerződéses feltételek előre meghatározott változását eredményezi a szerződés módosítása nélkül,
 • ez nem feltételezi a Kbt. előzetes alkalmazását.
 • (Másként: ha a szerződés tartalmát érintő változást a felek az eredeti szerződésben is rögzítették, az e szerinti teljesítés nem vonja maga után közbeszerzési eljárás lefolytatását.)
az ir nyad jogszab lyok v grehajt si rendeletek
Az irányadó jogszabályok – végrehajtási rendeletek
 • 34/2004. (III. 12.) Korm. rendelet a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények megküldésének és közzétételének részletes szabályairól, a hirdetmények ellenőrzésének rendjéről és díjáról, valamint a Közbeszerzési Értesítőben történő közzététel rendjéről és díjáról
 • 15/2004. (IV. 25.) IM rendelet a közbeszerzési és a tervpályázati hirdetmények, a bírálati összegezések és az éves statisztikai összegezések mintáiról
 • 19/2004. (IV. 28.) IM rendelet a közbeszerzésekre vonatkozó nómenklatúráról
v grehajt si rendeletek
Végrehajtási rendeletek
 • 137/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet a tervpályázati eljárások részletes szabályairól
 • 162/2004. (V. 21.) Korm. rendelet az építési beruházások közbeszerzésekkel kapcsolatos részletes szabályairól
v grehajt si rendeletek1
Végrehajtási rendeletek
 • 167/2004. (V. 25.) Korm. rendelet a közbeszerzési eljárásokban elektronikusan gyakorolható eljárási cselekmények szabályairól és az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerről
 • 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről
v grehajt si rendeletek2
Végrehajtási rendeletek
 • 143/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet az államtitkot vagy szolgálati titkot, illetőleg alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdeket érintő vagy különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól – mód.: 248/2004. (VIII. 27.) Korm. rend.
 • 228/2004. (VII. 30.) Korm. rendelet a védelem terén alapvető biztonsági érdeket érintő, kifejezetten katonai, rendvédelmi, rendészeti célokra szánt áruk beszerzésére, illetőleg szolgáltatások megrendelésére vonatkozó sajátos szabályokról
v grehajt si rendeletek3
Végrehajtási rendeletek
 • 130/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet a gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök közbeszerzésének részletes és sajátos szabályairól
 • 1/2004. (I. 9.) FMM rendelet a közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó, a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó tájékoztatási kötelezettség eljárási szabályairól és díjazásáról
v grehajt si rendeletek4
Végrehajtási rendeletek
 • 30/2004. (IX. 8.) IM-PM együttes rendelet a hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenység feltételét képező felelősségbiztosításra vonatkozó szabályokról;
 • 29/2004. (IX. 8.) IM rendelet a hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenység feltételét képező közbeszerzési gyakorlatra és annak igazolására vonatkozó szabályokról.
k zbeszerz si ir nyelvek
KÖZBESZERZÉSI IRÁNYELVEK
 • Az ún. klasszikus ajánlatkérőkre
  • 92/50/EGK irányelv (szolgáltatás megrendelése)
  • 93/36/EGK irányelv (árubeszerzés)
  • 93/37/EGK irányelv (építési beruházás)
  • 97/52/EK irányelv (módosító)
  • 89/665/EGK irányelv (jogorvoslati)
 • Az ún. közszolgáltatókra
  • 93/38/EGK irányelv (árubeszerzés, szolgáltatás megrendelése, építési beruházás)
  • 98/4/EK irányelv (módosító)
  • 92/13/EGK irányelv (jogorvoslati)
j ir nyelvek
ÚJ IRÁNYELVEK
 • Az ún. klasszikus ajánlatkérőkre:

az Európai Parlament és a Tanács 2004. március 31-i 2004/18/EK irányelve

 • Az ún. közszolgáltatókra:

az Európai Parlament és a Tanács 2004. március 31-i 2004/17/EK irányelve

Megjelent: Európai Unió Hivatalos Lapja (OJEU) 2004/L 134. szám (2004. 04. 30.)

v rhat jogszab lyi v ltoz sok
Várható jogszabályi változások
 • T/11289. számú törvényjavaslat

a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény, valamint a közbeszerzéssel összefüggésben egyes törvények módosításáról

(www.mkogy.hu)

t 11289 sz m t rv nyjavaslat
T/11289. számú törvényjavaslat
 • Kbt. 22. § (2) bek. b) pont – EU-s forrásból nyújtott támogatáshoz kapcsolódó közbeszerzési kötelezettség (csak az 50% feletti támogatás esetében)
 • Kbt. 257. § (3) bek. – „ingatlanbeszerzés” szabályainak kiigazítása, amennyiben csak egy meghatározott ingatlan alkalmas a közbeszerzés céljának megvalósítására – nem kell alkalmazni a legalább 3 ajánlattevő bevonásának kötelezettségét
 • Kbt. 299. § – Külképviseletek számára történő beszerzés – az egyszerű közbeszerzési eljárás keretében
t 11289 sz m t rv nyjavaslat1
T/11289. számú törvényjavaslat
 • Módosító javaslat a Kbt. 11. §-ának (1) bekezdésében szereplő „akkreditált közbeszerzési tanácsadói szakképesítés” fogalma helyett az „államilag elismert közbeszerzési tárgyú szakképesítés” fogalmának használatára
 • Egyéb törvények:
   • Hulladékgazdálkodási törvény módosítása (224/2004. Korm. rendelet)
   • Államháztartási törvény 12/A. § (5) bek., a 22-23. §-ok módosítása
   • Koncessziós törvény módosítása
j ir nyelvek miatt v rhat jogszab lyi v ltoz sok
Új irányelvek miatt várható jogszabályi változások
 • Tranzpozíciós határidő: 2006. január 31.

 • jogharmonizációs, átültetési kötelezettségek

felülvizsgálat 2005-ben

differenci lt szab lyoz s
DIFFERENCIÁLT SZABÁLYOZÁS

Közbeszerzés (≠beszerzés) + tervpályázat!!

 • Értékhatárok (közösségi; nemzeti; egyszerű)
 • Ajánlatkérők
  • ún. klasszikusáltalános közbeszerzési eljárás (IV. és VI. fejezet)
  • ún. közszolgáltatókkülönös közbeszerzési eljárás (V. és VII. fejezet)
 • Eljárási fajták (nyílt, meghívásos, tárgyalásos)
  • Keret-megállapodásos + egyszerűsített eljárás + egyszerű eljárás („szabadkézi”)
 • Közbeszerzési tárgyak (árubeszerzés, szolgáltatás-megrendelés, építési beruházás + építési koncesszió, szolgáltatási koncesszió)

 A szabályozás logikája!!

és a „törésvonalak” (sajátos esetkörök - pl. ingatlan, postai ágazat, támogatások)

k zbeszerz s kbt 2
KÖZBESZERZÉS (Kbt. 2. §)
 • Meghatározott szervezetek (ajánlatkérők)
 • Meghatározott tárgyú beszerzések
 • Meghatározott értékű beszerzések (+ értékhatár)
 • Visszterhes szerződések megkötése (ellenszolgáltatás)
visszterhess g
Visszterhesség
 • a Kbt. tárgyi hatálya kizárólag a visszterhesszerződésekre terjed ki!
 • a Kbt.-t nem kell alkalmazni, ha az ajánlatkérő (pl. önkormányzat) és egy általa alapított cég (rt., kft., közhasznú társaság) között nincs visszterhes polgári jogi szerződéses kapcsolat.
 • Pl.: ha az önkormányzat tulajdonában álló társaság jogsz. előírása vagy jogsz-i rendelkezés alapján – atársaság alapító okiratában foglalt rendelkezésre figyelemmel – végzitevékenységét.

(Ekkor a jsz./társasági alapító okirat határozza meg az ellátandó közfeladatot

+ quasi önk.-i költségvetési szerv

+ önk. biztosítja a feladat ellátásával összefüggő kiadások fedezetét.)

visszterhess g1
Visszterhesség

Ha az önkormányzat valamely, a Kbt. hatálya alá tartozó közbeszerzés (a Kbt. szerinti értékhatárt meghaladó) ellenérték fejében történő igénybevételére kíván visszterhes magánjogi szerződést kötni,

közbeszerzési eljárást kell lefolytatni,

(kivéve, ha valamely a Kbt-ben meghatározott kivétel esete áll fenn.)

visszterhess g kbt 29 2 bek h pont
Visszterhesség, Kbt. 29. § (2) bek. h) pont
 • a Közbeszerzések Tanácsának 1/2004. számú ajánlása

a helyi önkormányzatok önkormányzati irányítású szervezetektől történő megrendeléseinek a Kbt. hatálya alá tartozásáról

(Megjelent: K.É. X. évfolyam 74. szám, 2004. június 30.)

kbt 29 2 bek h pont
Kbt. 29. § (2) bek. h) pont
 • „ha a szolgáltatást a 22. § (1) bekezdésében meghatározott ajánlatkérők valamelyike jogszabály alapján fennálló kizárólagos jog alapján nyújtja.”
 • konjunktív feltételek(!):

– a kizárólagosság jogszabályon alapuljon (Kbt. 4. § 13. pont; itt azonban szűkítő kitétel a jogszabály alapján való kizárólagosság + EK-Szerződéssel való összhang);

– a közbeszerzés tárgya szolgáltatás megrendelése legyen, és a kizárólagos jog a szolgáltatás nyújtására vonatkozzon;

– a szolgáltatást nyújtó szervezet ún. klasszikus ajánlatkérőnek kell, hogy minősüljön.

a k zbeszerz s i szab lyoz s elvei c ljai
A közbeszerzés(i szabályozás) elvei, céljai
 • Tisztességes verseny
 • Esélyegyenlőség, nemzeti elbánás biztosítása (nemzetközi szerződések – 19. §-tájékoztató)
 • Átláthatóság, nyilvánosság, ellenőrzés
 • Hatékony beszerzés, ésszerű mozgástér (differenciált szabályozás)

Preambulum + Alapelvek (generálklauzula), 1. §

nemzeti elb n s
Nemzeti elbánás
 • Mit jelent e követelmény? (+88. § (3) bekezdés)
 • 19. § szerinti tájékoztató:
    • EU tagállamok
    • WTO Kormánybeszerzési Megállapodás (Kanada, Kína, Izland, Izrael, Japán, Korea, Liechtenstein, Norvégia, Szingapúr, Svájc, USA)
    • EGT (Izland, Norvégia, Liechtenstein)
    • kétoldalú megállapodások:
     • Európai Megállapodás: Bulgária, Románia
     • Mexikó
     • Chile
     • Izrael
     • Jugoszlávia
    • ágazati megállapodások a távközlés terén: Korea, Izrael
k z s rendelkez sek 5 20
KÖZÖS RENDELKEZÉSEK(5-20. §)
 • Éves közbeszerzési terv!! (2005-)
 • Közbeszerzési szabályzat
 • A közbeszerzési eljárás dokumentálása!!
 • Eljáró, ill. bevont személyek, szervezetek
  • szakértelem,
  • bíráló bizottságbírálati lap, jegyzőkönyv!!
  • összeférhetetlenség!!
  • Hivatalos közbeszerzési tanácsadó bevonása!! (2005-)
 • Minősített ajánlattevők!!
 • Határidők számítása
 • Éves statisztikai összegezés (május 31., jogkövetkezmény!!)
 • Központosított közbeszerzés
ves k zbeszerz si terv
Éves közbeszerzési terv
 • Kötelező a 22. § (1) bekezdés szerinti ajánlatkérők számára (így az önk. számára is)
 • Minden év április 15–ig az adott évre tervezett közbeszerzésekről
 • 5 évig meg kell őrizni
 • Év közben lehet módosítani
 • Elkészítése előtt indítható közbeszerzési eljárás
 • Közbeszerzési eljárás lefolytatásának kötelezettségét nem vonja maga után
 • Nyilvános, de nem kell közzétenni pl. a Közbeszerzési Értesítőben vagy egyéb módon
 • Első ízben a 2005. évre kell elkészíteni!
k zbeszerz si szab lyzat vagy egyedi elj r srend
Közbeszerzési Szabályzat vagy egyedi eljárásrend

Elemei:

 • a közbeszerzési eljárás előkészítésének és lefolytatásának szabályai
 • belső ellenőrzésének felelősségi rendje
 • az ajánlatkérő nevében eljáró és az eljárásba bevont személyek felelősségi köre
 • döntésért felelős személy ill. testület meghatározása
 • a közbeszerzési eljárások dokumentálási rendje
k zbeszerz si szab lyzat vagy egyedi elj r srend1
Közbeszerzési Szabályzat vagy egyedi eljárásrend
 • A Kbt. az ajánlatkérőkre bízza, hogy e kötelezettségüknek milyen módon tesznek eleget:
   • Például:
    • külön közbeszerzési szabályzat készítése útján
    • belső szervezeti és működési szabályzat rögzíti előre általános érvénnyel.
    • Általános jellegű közbeszerzési szabályzat hiányában azonban az ajánlatkérőnek legkésőbb az adott közbeszerzési eljárás előkészítését megelőzően kell meghatároznia a fentieket.
az aj nlatk r nev ben elj r az elj r sba bevont szem lyek szervezetek
Az ajánlatkérő nevében eljáró/az eljárásba bevont személyek/szervezetek
 • Megfelelő szakértelem: a közbeszerzés tárgya szerinti, közbeszerzési és pénzügyi
 • Legalább egy ilyen személynek kell lennie
 • Bírálóbizottság
  • Legalább háromtagú
  • Írásbeli szakvélemény és döntési javaslat
  • Bírálati lapok
  • Jegyzőkönyv
 • Hivatalos közbeszerzési tanácsadó – 2005. január 1-jétől
  • II. rész szerinti, azaz közösségi közbeszerzési eljárásban kötelező
  • Felhívás és a dokumentáció készítésébe be kell vonni
  • Bírálóbizottsági munkába be lehet vonni
sszef rhetetlens g
Összeférhetetlenség
 • Nem vonható be
  • érdekelt gazdálkodó szervezet (ÉGSZ)
  • olyan személy vagy szervezet,
   • aki az ÉGSZ –szel munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll
   • aki az ÉGSZ – ben vezető tisztségviselő, FB –tag
   • aki/amely az ÉGSZ –ben tulajdoni részesedéssel rendelkezik
   • aki a felsorolt személyek hozzátartozója
sszef rhetetlens g1
Összeférhetetlenség
 • Ha az ajánlatkérő nevében valamely személy tulajdonosi jogokat gyakorol ÉGSZ-ben, sem ő, sem hozzátartozója nem járhat el az eljárásban
 • Ue. vonatkozik az ajánlatkérő vezető tisztségviselőjére, FB tagjára, annak hozzátartozójára, ha az ajánlatkérő rendelkezik tulajdoni részesedéssel az ÉGSZ –ben
 • Nem kell alkalmazni, ha az ÉGSZ nyilatkozik, hogy nem vesz részt az eljárásban ajánlattevőként vagy alvállalkozóként
 • Bevont személy vagy szervezet nem lehet sem ajánlattevő, sem alvállalkozó
sszef rhetetlens g2
Összeférhetetlenség
 • Nem vonatkozik az építészeti vagy egyéb műszaki tervdokumentáció készítőjére
 • Írásban kell nyilatkozni
 • Megsértésének jogkövetkezménye - érvénytelenség
k z ss gi k zbeszerz si rt khat rok 30 34
Közösségi közbeszerzési értékhatárok (30-34. §)
 • A közösségi közbeszerzési értékhatárokat az Európai Unió határozza meg:
  • kétévente felülvizsgálat;
  • euroban és nemzeti valutában kifejezett értéke az Európai Unió Hivatalos Lapjában kerül közzétételre:
    • 2004. január 1-jétől hatályos uniós közbeszerzési értékhatárok az OJ 2003. december 19-i C 309 számában jelentek meg
    • az új tagállamok nemzeti valutájában kifejezett értékhatárok azOJ 2004. április 20-i C 95. számbanjelentek meg.
  • SDR-nek megfelelő euro? - GPA
k z ss gi k zbeszerz si rt khat rok klasszikus aj nlatk r k 30 34
Közösségi közbeszerzési értékhatárok – klasszikus ajánlatkérők (30-34. §)

Közbeszerzési tárgyanként, bizonyos esetekben ajánlatkérőnként is különbözik:

 • Árubeszerzés:
 • Önkormányzatok esetében (Kbt. 30. § b) pont):

200.000.- SDR-nek megfelelő euró – 236 945 euro; 58 587 835 Ft.

k z ss gi k zbeszerz si rt khat rok klasszikus aj nlatk r k 30 341
Közösségi közbeszerzési értékhatárok – klasszikus ajánlatkérők (30-34. §)
 • Építési beruházás – önkormányzatok esetében:
  • 5 millió SDR-nek megfelelő euró – 5 923 624 euro; 1 464 695 882 Ft.
 • Építési koncesszió
  • 5 millió euró – 1 236 317 470 Ft.
k z ss gi k zbeszerz si rt khat rok klasszikus aj nlatk r k 30 342
Közösségi közbeszerzési értékhatárok – klasszikus ajánlatkérők (30-34. §)
 • Szolgáltatás megrendelése:
  • 3. melléklet szerinti szolg:
   • 200.000.- SDR-nek megfelelő euró – 236 945 euro; 58 587 835 Ft.
  • 4. melléklet szerinti szolg.:
   • 200.000 euro – 49 452 699 Ft.
 • Tervpályázatszolgáltatás
nemzeti rt khat rok
NEMZETI ÉRTÉKHATÁROK

2004. január 1-től 2004. december 31-ig:

a) árubeszerzés esetében: 25 millió forint;

b) építési beruházás esetében: 60 millió forint;

c) építési koncesszió esetében: 100 millió forint;

d) szolgáltatás megrendelése esetében: 15 millió forint;

e) szolgáltatási koncesszió esetében: 25 millió forint;

2005. január 1-től 2005. december 31-ig:

a) árubeszerzés esetében: 25 millió forint;

b) építési beruházás esetében: 70 millió forint;

c) építési koncesszió esetében: 100 millió forint;

d) szolgáltatás megrendelése esetében: 20 millió forint;

e) szolgáltatási koncesszió esetében: 25 millió forint;

2006-tól az éves költségvetési törvény

egyszer k zbeszerz si elj r s rt khat rok 297 402 4 bekezd s
EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSÉrtékhatárok (297. §, 402. § (4) bekezdés)
 • 2004. január 1-jétől 2005. december 31-ig:

a) árubeszerzés: 2 millió forint;

b) építési beruházás: 10 millió forint;

c) szolgáltatás megrendelése: 2 millió forint;

 • 2006-tól az éves költségvetési törvény
a k zbeszerz s t rgya
A KÖZBESZERZÉS TÁRGYA
 • Mit akar vásárolni, megvalósítani, megépíteni az ajánlatkérő?
 • a lehető legkörültekintőbben kell beazonosítani, meghatározni
 • közbeszerzési eljárást megindító hirdetményben kell megadni
a k zbeszerz s t rgyai 23 28
A KÖZBESZERZÉS TÁRGYAI(23-28. §)
 • Árubeszerzés
 • Építési beruházás!!
 • Építési koncesszió!! (bizottsági értelmező közlemény)
 • Szolgáltatás megrendelése
 • Szolgáltatási koncesszió

+ 28. §

rubeszerz s
Árubeszerzés
 • eltérő a fogalma a közösségi és a nemzeti értékhatáros rezsimben:
  • közösségi rezsim - 24. §:
     • ingó dolog tulajdonjogának vagy használatára, illetőleg hasznosítására vonatkozó jognak a megszerzése (ingatlan ø)
     • + beállítás és üzembe helyezés;
  • nemzeti rezsim - 242. § (2) bek.:
     • ingatlan tulajdonjogának vagy használatára, hasznosítására vonatkozó jognak a megszerzése is (!) – 257. § (2) bek. a) pont – hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás lehetősége; de hirdetményes is alkalmazható
  • egyszerű közbeszerzési eljárás 295. § (2) bek: ingatlan nem
p t si beruh z s i
Építési beruházás (I.)

az I. mellékletben felsorolt tevékenységek egyikéhez kapcsolódó munka

 • kivitelezése vagy
 • kivitelezése és tervezése együtt:
  • 19/2004. (IV. 28.) IM rendelet:
    • Kbt. 1. melléklet: NACE (gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozása az EK-ban)
    • NACE Rev. 1. felülvizsgált változat

kettő közötti megfelelést az IM rendelet melléklete tartalmazza.

p t si beruh z s ii
Építési beruházás (II.)
 • építmény kivitelezése vagy
   • kivitelezése és tervezése együtt
    • építmény fogalma: Épt. fogalom-meghatározása;
    • kivitelezés és tervezés egy közbeszerzési eljárásban,
     • kivéve, ha a tervpályázati eljárásról szóló korm. rendelet tervpályázati eljárás lefolytatását írja elő a tervező kiválasztására.
 • ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelő építmény bármilyen eszközzel, módon történő kivitelezése
p t si koncesszi
Építési koncesszió
 • építési beruházás sajátos formája:
   • ellenszolgáltatás az építmény hasznosítási jogának átengedése
   • vagy a hasznosítási jog átengedése és pénzbeli ellenszolgáltatás együtt
 • építési beruházás és építési koncesszió közötti elhatárolási szempontok (lsd: Indokolás):
   • ellenszolgáltatás természete;
   • kockázatvállalás
szolg ltat s megrendel s szolg ltat si koncesszi
Szolgáltatás-megrendelés; szolgáltatási koncesszió
 • Szolgáltatás-megrendelés: ami nem árubeszerzés és nem építési beruházás; valamely tevékenység megrendelése…
   • 3., 4. számú melléklet
   • CPV
   • gyakorlati problémák:
    • pénzügyi szolg.k (korábbi Kbt. kivétel, új szerint nem!)
    • egyéb szolgáltatások (minden, ami nem tartozik a 3. sz. mellékletbe, illetve a 4. sz. melléklet nevesített kategóriájába)
 • Szolgáltatási koncesszió:
  • sajátos szolgáltatás-megrendelés
  • csak a nemzeti értékhatáros rezsim szabályozza
k zbeszerz s t rgy nak n menklat ra szerinti meghat roz sa
Közbeszerzés tárgyának nómenklatúra szerinti meghatározása
 • A közbeszerzési hirdetményekben, az éves statisztikai összegezésekben a közbeszerzések (szerződések) tárgyának nómenklatúra szerinti meghatározása során a Közös Közbeszerzési Szójegyzéket ( CPV) alkalmazva kell eljárni.
 • A CPV szerinti besorolás a hirdetményekben kötelező, az egyéb nómenklatúrák szerinti besorolás csak lehetséges.
 • A CPV-t, valamint az egyéb nómenklatúrák és a CPV közötti megfelelést európai közösségi rendelet szabályozza:

a Bizottság 2151/2003/EK rendeletével módosított 2195/2002/EKeurópai parlamenti és tanácsi rendelet a Közös Közbeszerzési Szójegyzékről.

a k zbeszerz s rt ke
A közbeszerzés értéke

Fogalma:

 • a közbeszerzés megkezdésekor
 • a beszerzés tárgyáért általában kért ill. kínált
 • ÁFA nélkül számított
 • legmagasabb összegű
 • teljes ellenszolgáltatás

(becsült érték + elméleti kalkuláció – szerepe, jelentősége!!!)

a becs lt rt k meg llap t sa rubeszerz s eset n
A becsült érték megállapítása -árubeszerzés esetén

1. Dolog használatára, hasznosítására vonatkozó jog megszerzése esetén

 • határozott időre, 1 évre vagy annál rövidebb időre kötött szerződés esetén: a szerződés időtartama alatti teljes ellenszolgáltatás
 • határozatlan időre kötött szerződés: a havi ellenszolgáltatás 48-szorosa
a becs lt rt k meg llap t sa rubeszerz s eset n1
A becsült érték megállapítása -árubeszerzés esetén

2. Rendszeresen, időszakonként visszatérően kötött szerződés esetén

 • az előző költségvetési évben kötött szerződések szerinti ellenszolgáltatás módosítva az adott évben várható mennyiségi, értékbeli változással vagy
 • az első teljesítést követő 12 hónap vagy a teljes időtartam alatti teljes ellenszolgáltatás
a becs lt rt k meg llap t sa rubeszerz s eset n2
A becsült érték megállapítása - árubeszerzés esetén

3. Vételi jogot is tartalmazó szerződésnél –

a vételárral együtt számított legmagasabb összegű ellenszolgáltatás

 • Árubeszerzés értékébe a beállítás és üzembe helyezés értéke beleszámít
 • Ha áru és szolgáltatás is szerepel a szerződésben, értéküket egybe kell számítani
 • Ha több beszerzési tárgya van a szerződésnek, a meghatározó értékű tárgy szerint kell minősíteni
a becs lt rt k meg llap t sa szolg ltat s megrendel s eset ben
A becsült érték megállapítása – szolgáltatás-megrendelés esetében
 • Ha a szerz. nem tartalmazza a teljes díjat:
  • Határozott időre, 4 évre vagy annál rövidebb időre kötött szerződés esetén – a szerződés időtartama alatti ellenszolgáltatás
  • Határozatlan időre vagy 4 évnél hosszabb időre kötött szerződésnél – a havi ellenszolgáltatás 48-szorosa
a becs lt rt k meg llap t sa szolg ltat s megrendel s eset ben1
A becsült érték megállapítása – szolgáltatás-megrendelés esetében

Rendszeresen, időszakonként visszatérően kötött szerződés esetén:

 • az előző költségvetési évben kötött szerződések szerinti ellenszolgáltatás módosítva az adott évben várható mennyiségi, értékbeli változással vagy
 • az első teljesítést követő 12 hónap vagy a teljes időtartam alatti teljes ellenszolgáltatás

Vételi jogot is tartalmazó szerződésnél:

a vételárral együtt számított legmagasabb összegű ellenszolgáltatás

a becs lt rt k meg llap t sa p t si beruh z s eset ben
A becsült érték megállapítása - építési beruházás esetében
 • Több év alatt megvalósulónál is a teljes beruházásért járó ellenszolgáltatás
 • Több részből álló vagy több szerződés alapján megvalósuló esetben – mindegyik rész értékét egybe kell számítani
 • Be kell számítani az ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott áruk, szolgáltatások értékét
 • Nem szabad beszámítani azon áruk és szolgáltatások értékét, amelyek a megvalósításhoz nem szükségesek abból a célból, hogy a közbeszerzési eljárást elkerülje az ajánlatkérő
a becs lt rt k meg llap t sa
A becsült érték megállapítása
 • A becslési módszert TILOS a törvény megkerülése céljával alkalmazni
 • TILOS a közbeszerzést a törvény megkerülése céljával részekre bontani
 • Egybeszámítási szabály:
  • Azonos beszerzési tárgyakra vonatkozik
  • Három együttes feltételnek kell teljesülnie
   • egy költségvetési évben vagy 12 hónap alatt kerül sor a beszerzésre
   • egy ajánlattevővel lehetne szerződést kötni
   • rendeltetése azonos vagy hasonló, ill. felhasználásuk egymással közvetlenül összefügg
a becs lt rt k meg llap t sa1
A becsült érték megállapítása
 • DE
  • Nem kell feltétlenül egy közbeszerzési eljárást lefolytatni az egybeszámítás alá eső beszerzések megvalósítására
  • A későbbi beszerzésnél, ha az egybeszámítási szabályokat nem vették figyelembe, a beszerzés értékétől függetlenül közbeszerzési eljárást kell lefolytatni
a k zbeszerz s mennyis ge
A közbeszerzés mennyisége
 • Konkrét mennyiség meghatározása: a közbeszerzési eljárást megindító felhívásban kell megadni
 • Úgy is megadható, hogy a legmagasabb VAGY a legalacsonyabb mennyiség vagy érték kerül meghatározásra + eltérés %-os mértékének megadása

(a korábbi szabályok alapján a szerződéskötéskor dönteni kellett a pontos mennyiségről  most: a szerződésben a menny./érték százalékos eltéréssel is megadható, „keretszerződés”)

milyen elj r si rezsim ltal nos v k l n s elj r s
Milyen eljárási rezsim? Általános v. különös eljárás?
 • Érték:
   • közösségi,
   • nemzeti rezsim vagy
   • egyszerű közbeszerzési eljárás

(de: vannak töréspontok! – ingatlan beszerzés, szolgáltatási koncesszió)

 • Általános v. különös eljárás?
   • klasszikus ajánlatkérők, támogatásban részesített szervezetek: általános eljárás
   • közszolgáltatók: különös eljárás (DE!)
elj r sfajt k
Eljárásfajták
 • Nyílt eljárás
 • Meghívásos eljárás
 • Tárgyalásos eljárás
     • hirdetmény közzétételével,
     • illetve anélkül
 • Keret-megállapodásos eljárás
     • közszolgáltatók,
     • nemzeti rezsim
     • biz. korm. rendeletek: központosított, gyógyszerek
ltal nos elj r si szab lyok
Általános eljárási szabályok
 • Alapeljárásként a nyílt eljárást szabályozza a törvény
 • A meghívásos és a tárgyalásos eljárásban a nyílt eljárás szabályait kell alkalmazni
     • De: a klasszikus ajánlatkérők esetében a nyílt és a meghívásos eljárás között az ajánlatkérő szabadon választ
     • Tárgyalásos eljárás – kivételes eljárás (kivéve: építési koncesszió – hirdetményes)
 • Ajánlati kötöttség
 • Áttérés tilalma
megh v sos elj r s
Meghívásos eljárás
 • újraszabályozásra került
 • bármikor alkalmazható: megszűntek a feltételek
 • két szakasz:
  • részvételi szakasz: alkalmasság, alkalmatlanságról való döntés – nem kérhető/nyújtható be ajánlat(!)
  • ajánlattételi szakasz: célja a legjobb ajánlat kiválasztása
 • keretszám meghatározása (részvételi felhívásban): min. 5
 • rangsorolás - műszaki-szakmai alkalmasság
 • nem lehet meghatározni olyan szervezeteket, akiket az ajánlatkérő meg kíván hívni
t rgyal sos elj r s
Tárgyalásos eljárás
 • hirdetmény közzétételével induló
 • hirdetmény közzététele nélküli
 • csak a törvényben meghatározott esetekben
 • hirdetmény közzétételével induló a hirdetmény nélküli helyett csak korlátozott esetekben – 125. § (6) bek.: eredménytelenség vagy kutatás-fejlesztés
 • ajánlati kötöttség nem érvényesül a tárgyalások befejezéséig, az eredmény kihirdetéséig - első szakaszra vonatkozóan sem
t rgyal sos elj r s ii
Tárgyalásos eljárás (II.)
 • tárgyalás menete:
   • egy vagy több forduló,
   • együttesen vagy egymást követően
   • esélyegyenlőség, egyenlő elbánás biztosítása!
 • többfordulós tárgyalások esetén:
   • szűkítés lehetősége,
    • de: az ajánlatételi felhívásban meghatározni:
     • a tárgyalások menetét
     • a köv. fordulóra kiválasztott ajánlattevők felső létszámát
   • de: ajánlatkérő ajánlati kötöttsége beáll, ajánlattevők csak kedvezőbb ajánlatot tehetnek!!
 • jegyzőkönyv-készítés kötelezettsége – valamennyi jelenlevő ajánlattevővel alá kell íratni!
az egyszer s tett k zbeszerz si elj r s
Az egyszerűsített közbeszerzési eljárás
 • valamennyi eljárási „rezsimben” alkalmazandó eljárási típus
 • Csak a Kbt. 4. számú mellékletében meghatározott szolgáltatások esetében!
 • Ha mind a 3., mind a 4. mell. szerinti szolg.t magában foglal + a 4. mell. szerinti szolg. értéke meghaladja a 3. mell. szerinti szolgáltatás értékét, akkor is alkalmazható!
egyszer s tett elj r s ii
Egyszerűsített eljárás II.
 • a közösségi jogból adódó megkülönböztetés (92/50/EGK irányelv IB melléklete-

elsőbbségi, illetve egyéb szolgáltatások)

 • irányelvekben minimális szabályok: műszaki leírások kötelező alkalmazása, eljárás eredményéről szóló tájékoztató (egyetértés)
egyszer s tett elj r s iii
Egyszerűsített eljárás III.
 • A Kbt. részletesebb rendelkezéseket tartalmaz (e tekintetben nagyobb tagállami mozgástér érvényesül)
 • az eljárással összefüggő felhívást kizárólag a Közbeszerzési Értesítőben kell megjelentetni (közösségi értékhatár feletti közbeszerzések esetén is)
 • jogi szolgáltatásokra speciális rendelkezések irányadóak
 • az eljárás minden esetben egyszakaszos:
    • tárgyalás nélküli vagy tárgyalásos eljárás
 • főszabály szerint: ajánlati felhívással indul
 • kivételes esetben közvetlenül ajánlattételi felhívás küldhető + Közbeszerzési Döntőbizottság értesítése (telefaxon, elektronikus úton, közvetlenül)!
egyszer s tett elj r s iv speci lis szab lyok
Egyszerűsített eljárás IV.speciális szabályok
 • eljárást megindító hirdetmény: lehet-e tárgyalni
 • meghatározható: kiket hív fel ajánlattételre, de: bármely alkalmas ajánlattevő ajánlatot nyújthat be
 • dokumentáció készítése csak lehetőség - ha készül: az általános szabályok az irányadóak
 • egyszerű nyilatkozat is elfogadható a kizáró okok meghatározott eseteiben
 • egyéb objektív alapú alkalmassági igazolási ok is előírható - de garanciális szabályok itt is!
egyszer s tett k zbeszerz si elj r s v
Egyszerűsített közbeszerzési eljárás V.
 • nincs az ajánlattételi határidőnek minimális időtartama- de: az ajánlatkérő által meghatározott nem rövidíthető le
 • tájékoztató az eljárás eredményéről: KÉ-ben, majd később az Európai Unió Hivatalos Lapjában, ha az ajánlatkérő így nyilatkozik
egyszer s tett k zbeszerz si elj r s vi jogi szolg ltat sok
Egyszerűsített közbeszerzési eljárás VI.jogi szolgáltatások
 • az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény 5. § (1)-(2) bekezdései szerinti ügyvédi szolgáltatások esetén: az ajánlatkérőnek nem kell közbeszerzési eljárást kiírnia
 • de: tájékoztató az eljárás eredményéről kötelező - EU-ban a közzététel az ajánlatkérő nyilatkozatától függ, a Közbeszerzési Értesítőben nem
 • alkalmazandóak: alapelvek, közbeszerzések tervezése, éves statisztikai összegezés
elj r si hat rid k a k z ss gi rt khat rokat el r vagy meghalad k zbeszerz sek eset n

Eljárási határidők a közösségi értékhatárokat elérő vagy meghaladó közbeszerzések esetén

ny lt elj r s
Nyílt eljárás

Ajánlattételi határidő:

 • főszabályként minimum 52 nap
   • az ajánlati felhívást tartalmazó hirdetmény feladásánaknapjától számítandó
 • előzetes összesített tájékoztató közzététele esetén:
  • minimum 36 nap, feltéve, hogy a Kbt.-ben írt feltételek teljesülnek
  • rendkívüli sürgősség esetében minimum 22 nap a hirdetmény elektronikus úton történő feladása esetén
megh v sos elj r s1
Meghívásos eljárás
 • Részvételi határidő:
  • minimum 37 nap (a részvételi felhívást tartalmazó hirdetmény feladásának napjától számítandó)
 • Ajánlattételi határidő:
  • főszabályként minimum 40 nap (az ajánlattételi felhívás megküldésének napjától számítva);
  • előzetes összesített tájékoztató közzététele esetén minimum 26 nap, feltéve, hogy a Kbt.-ben meghatározott feltételek teljesülnek;
hirdetm ny k zz t tele n lk li t rgyal sos elj r s
Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás

Ajánlattételi határidő:

 • a törvény nem ír elő konkrét határidőt , de!
gyors tott elj r s
Gyorsított eljárás

Meghívásos vagy hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás esetén alkalmazható

Részvételi határidő:

 • minimum 15 nap (a részvételi felhívást tartalmazó

hirdetmény feladásánaknapjától számítandó)

Ajánlattételi határidő – meghívásos eljárás esetében:

 • főszabályként minimum 10 nap (az ajánlattételi felhívás

megküldésének napjától számítva)

a tárgyalásos eljárásban a törvény nem ír elő konkrét határidőt

ny lt elj r s1
Nyílt eljárás

Ajánlattételi határidő:

 • főszabályként min. 52 nap(az ajánlati felhívást tartalmazó hirdetmény feladásának napjától számítandó)
 • a felhívás elektronikus úton történő továbbítása esetén 45 nap (az ajánlati felhívást tartalmazó hirdetmény feladásának napjától számítandó)
 • előzetes összesített tájékoztató közzététele esetén:
  • min. 36 nap, feltéve, hogy a törvényben írt feltételek teljesülnek
  • az ajánlati felhívást tartalmazó hirdetmény elektronikus feladása esetén a 36 nap helyett min. 29 nap (-7 nap)
 • A fenti 52, 45, 36 vagy 29 nap helyett öt nappal rövidebb minimum 47, 40, 31 vagy 24 napos határidő állapítható meg, ha az ajánlatkérő a dokumentációt térítésmentesen és teljes terjedelmében közvetlenül elektronikus úton teszi az ajánlattevők számára hozzáférhetővé
megh v sos elj r s2
Meghívásos eljárás

Részvételi határidő :

 • minimum 37 nap (a részvételi felhívást tartalmazó hirdetményfeladásának napjátólszámítandó)
 • a hirdetményelektronikus feladása esetén minimum 30 nap (- 7 nap)
megh v sos elj r s ii
Meghívásos eljárás (II.)

Ajánlattételi határidő:

 • főszabályként minimum 40 nap (az ajánlattételi felhívás megküldésének napjától számítva);
 • előzetes összesített tájékoztató közzététele esetén minimum 26 nap, feltéve, hogy a törvényben meghatározott feltételek teljesülnek;
 • A fenti 40, illetve 26 nap helyett öt nappal rövidebb minimum 35,illetve 21 napos határidő állapítható meg, ha az ajánlatkérő adokumentációttérítésmentesen és teljes terjedelmében közvetlenülelektronikusúton teszi az ajánlattevők számára hozzáférhetővé
hirdetm ny k zz t tel vel indul t rgyal sos elj r s
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás

Részvételi határidő:

 • minimum 37 nap (a részvételi felhívást tartalmazó hirdetményfeladásának napjátólszámítandó)
 • a hirdetményelektronikusfeladása eseténminimum30 nap (- 7 nap)

Ajánlattételi határidő:

 • a törvény nem ír elő konkrét határidőt
ny lt elj r s3
Nyílt eljárás
 • Ajánlati felhívás
   • hirdetmény
   • mintája 15/2004. (IV. 25.) IM rendelet 2.; 16. melléklet
 • Dokumentáció
   • készítése kötelező
   • rendelkezésre kell állnia az ajánlattételi szakaszban
   • ingyenesen vagy térítés ellenében
   • részvételi feltétellé tehető
   • kérésre meg kell küldeni 2 munkanapon belül
ny lt elj r s ii
Nyílt eljárás (II.)
 • Dokumentáció és annak ellenértéke visszajár
   • Ha az ajánlati felhívást ajánlatkérő visszavonja
   • Ha az eljárás eredménytelen

- szerződés megkötésére , ill. teljesítésére képtelenség miatt

- békéltetés eredményeként

- KD megsemmisítő döntése miatt ajánlatkérő új eljárásról dönt vagy nem folytat le közbeszerzést

 • Kiegészítő tájékoztatás – írásban
 • Konzultáció
ny lt elj r s iii
Nyílt eljárás (III.)
 • Ajánlattételi határidő: 52 nap/36 nap/22 nap
  • az ajánlati felhívás feladásától számít
  • KT adja fel, 12 nap a közzétételi határidő
  • meghosszabbítható
  • de nem rövidíthető!
 • Módosítás
  • ajánlati felhívást, dokumentációt lehet – hirdetményben, ajánlattételi határidő újraindul
  • ajánlatot lehet – az ajánlattételi határidő lejártáig
 • Visszavonás
  • Hirdetménnyel lehet + ajánlattevőket írásban kell értesíteni
ny lt elj r s iv
Nyílt eljárás (IV.)
 • Ajánlati kötöttség
  • az ajánlattételi határidő lejártától kezdődik
  • ajánlatkérőt a felhívás és a dokumentáció, ajánlattevőt az ajánlata köti – Nem lehet rajta változtatni
 • Ajánlat
  • ajánlati felhívás, a dokumentáció előírásainak megfelelően kell összeállítani
  • megfelelően kell kötni, fűzni, csomagolni, feliratozni
  • megfelelő példányszámban kell sokszorosítani
  • határidőben kell benyújtani
   • Írásban, zártan közvetlenül
   • Írásban, zártan postai úton – bontásra meg kell érkeznie!!
   • „eltérő módon” történő benyújtás: elektronikus benyújtási lehetőség
ny lt elj r s v
Nyílt eljárás (V.)
 • Ajánlatok elbírálása:
  • Bontás
  • Formai vizsgálat
  • Érvényesség megítélése
  • Tartalmi értékelés
  • Értékelési sorrend – nyertes kiválasztása
  • Döntés
  • Eredményhirdetés
ny lt elj r s vi
Nyílt eljárás (VI.)
 • Bontás
  • ajánlattételi határidő lejártának időpontjában meg kell kezdeni
  • Ismertetni kell:
   • Név, székhely
   • Értékelésre kerülő főbb, számszerűsíthető adatok
  • Jegyzőkönyv, 5 nap
 • Értékelés: 30 nap, építési beruházásnál 60 nap
 • Eredményhirdetés
  • ajánlati felhívásban megadott időpontban
  • egy alkalommal 30 nappal elhalasztható
  • halasztásról írásban, közvetlenül kell az ajánlattevőket értesíteni + indokolni kell
  • korábban megtartható – 2 nappal korábbi értesítési kötelezettség van
ny lt elj r s vii
Nyílt eljárás (VII.)
 • Eredményhirdetés
     • Szóban
     • Összegzésben közölt adatok ismertetése
     • Nyertes nyilatkoztatása arról, hogy mikro-, kis-, középvállalkozásnak minősül –e
     • Ajánlattevő hibajavítási kérelme
     • Ajánlatkérő tájékoztatási kötelezettsége
     • Hirdetmény
 • Szerződéskötés
     • Tervezett időpontját az ajánlati felhívásban meg kell adni
     • 8. és 30. nap – építési beruházásnál 60. nap - között lehet meghatározni
b r lati szempont v laszt sa
Bírálati szempont választása
 • Kbt. 57. § (2) bek.
  • a) a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
  • b) az összességében legelőnyösebb ajánlat
   • Részszempontok
   • Súlyszám
   • Pontszám alsó és felső határa (minden részszempont esetében azonos)
   • Módszer, módszerek
r szszempontok meghat roz sa
Részszempontok meghatározása
 • Alkalmassági szempontok nem értékelhetőek
 • Ellenszolgáltatást mint részszempontot MINDIG meg kell adni
 • Mennyiségi vagy más módon értékelhető tényezőkön kell alapulni
 • A közbeszerzés tárgyával, a szerződés lényeges feltételeivel kapcsolatban kell állniuk :
  • pl. minőség, műszaki értékek, esztétika, funkcionalitás, működési költségek, környezetvédelmi tulajdonságok stb.
 • Ugyanazon ajánlati elem többszöri értékelését nem eredményezheti
 • Alszempont is meghatározható – súlyszámát meg kell adni
b r lati szempont
Bírálati szempont
 • A Közbeszerzések Tanácsa

2/2004. ajánlása

az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról

(A Kbt. 57. §-ának (6) bekezdése a KT számára kötelezettségként írja elő, hogy az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásához a ponthatárok közötti pontszám meghatározásának módszereiről, továbbá az ajánlatok elbírálásáról ajánlást készítsen.)

aj nlati biztos t k
Ajánlati biztosíték
 • Rendeltetése: AK kompenzálása arra az esetre, ha
  • AT ajánlatát visszavonja
  • a szerződéskötés AT érdekkörében felmerült okból meghiúsul
 • AK dönti el, hogy kér –e
  • Rendelkezni kell a rendelkezésre bocsátás időpontjáról
  • Meg kell állapítania a mértékét (CSAK A MÉRTÉKET!!!)
 • AT választja meg a teljesítés módját
  • AK bankszámlájára történő befizetés
  • Bankgarancia
  • Biztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvény
visszafizet se
Visszafizetése
 • Ajánlattevők részére az AF visszavonása, érvénytelenség, eredményhirdetés után 10 napon belül
 • Nyertes és a 2. részére a szerződéskötést követő 10 napon belül
 • Megfizetése kétszeres összegben
  • Ha AK határidőben nem hirdet eredményt
  • Ha nem köt szerződést
kiz r okok s igazol suk
Kizáró okok és igazolásuk
 • I. Kötelező
 • II. Választható
 • Mit jelent? Az adott eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy alvállalkozó
 • Alvállalkozó fogalma
i k telez
I. Kötelező
 • a) végelszámolás alatt áll, csődeljárás vagy felszámolási eljárás van folyamatban
 • b) tevékenységét felfüggesztette vagy felfüggesztették
 • c) bűncselekményt követte el
  • Jogerős bírósági ítélet
  • Gazdasági vagy szakmai tevékenység
 • d) eltiltás alatt áll
 • e) lejárt adó, vámfizetési, tb. járulékfizetési kötelezettsége van
  • egy évnél régebben lejárt
  • Halasztást nem kapott
 • f) hamis adatszolgáltatás miatt kizárták vagy azt jogerősen megállapították
slide97
Kötelező kizárás speciális esetei – az eljárás során bekövetkezettnek minősülnek
  • Súlyos szakmai kötelezettségszegés vagy etikai szabályokba ütköző cselekedet, vagy közbeszerzési szerződési kötelezettség megszegése
  • Hamis adatszolgáltatás vagy hamis nyilatkozat
ii v laszthat
II. Választható
 • g) Jogszabálysértést követett el
  • Jogerős bírósági ítélet
  • Gazdasági vagy szakmai tevékenység
 • h) Versenyszabályokat sértett
  • Jogerős és végrehajtható versenyfelügyeleti határozat vagy bírósági ítélet
  • 5 évnél nem régebbi
 • i) Közbeszerzési szerződési kötelezettség megszegése
  • Jogerős közigazgatási vagy bírósági határozat
 • j) Letelepedése szerinti országban nincs bejegyezve
 • k) Letelepedése szerinti országban előírt engedéllyel , jogosítvánnyal, szervezeti vagy kamarai tagsággal nem rendelkezik
v laszthat
Választható
 • Helyi adó fizetési kötelezettség elmulasztása
  • Ha az AK önkormányzat vagy önkormányzati kv-i szerv
 • A válaszható esetek közül a g),h),i) esetek az AT –re és 10 %-nál nagyobb alvállalkozóra írhatók elő
k iz r okok hi ny nak igazol si m djair l
Kizáró okok hiányának igazolási módjairól

A Közbeszerzések Tanácsa tájékoztatója

a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 63. § (2)-(3) bekezdéseiben hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a magyarországi letelepedésű ajánlattevők és alvállalkozók vonatkozásában

(Megjelent: Közbeszerzési Értesítő X. évfolyam 99. szám,

2004. augusztus 30.)

igazol si m dok
Igazolási módok
 • Az EK irányelvek következtében a Kbt.-nek a kizáró okok igazolásával kapcsolatos szabályai a korábbiakhoz képest számos új elemet tartalmaznak.
 • Ezek közül egyesek a hazai jogrendszerben nem értelmezhetőek(!)
   • így például „az eskü alatt tett nyilatkozat” vagy a „szakmai szervezet” fogalma,
   • céljuk azonban az, hogy a tagállamokban e téren jelentkező eltérő szabályozás ne jelentsen akadályt a más tagállamban letelepedett vállalkozás számára a közbeszerzési eljárásban történő részvétel során.
igazol si m dok a kt t j koztat feladata
Igazolási módok a KT tájékoztató feladata
 • a Magyarországon letelepedett ajánlattevők, illetve
 • az általuk igénybe venni kívánt Magyarországon letelepedett alvállalkozók
 • a Kbt. 63. § (2)-(3) bekezdéseiben meghatározott lehetséges igazolási módok közül melyeket nyújthatják be
 • Magyarországon, illetve az Európai Unió bármely tagállamában (értve ezen az Európai Gazdasági Térségről szóló Megállapodásban részes államokat is) kiírt közbeszerzési eljárásokban, azaz a kizáró okok hiányát miként igazolhatják.
igazol si m dok1
Igazolási módok

A Közbeszerzések Tanácsa elnökének tájékoztatójaaz egyes kizáró okok igazolására benyújtandó közjegyző előtt tett nyilatkozatról:

„közjegyző előtt tett nyilatkozatnak” kizárólag a közjegyző által közjegyzői okiratba foglalt nyilatkozat tekinthető

(aláírás, illetőleg kézjegy hitelesítés nem felel meg a Kbt. előírásának, mert ez esetben a közjegyző csak az okiraton lévő aláírás (kézjegy) valódiságát tanúsítja)

a nemzeti elj r srendben jelentkez fontosabb elt r sek
A nemzeti eljárásrendben jelentkező fontosabb eltérések
 • A nyílt és a meghívásos eljárásban ajánlatkérő az ajánlatok értékelésének befejezését követően tárgyalást kezdeményezhet, ha
   • egyik ajánlattevő sem tett a rendelkezésre álló pénzügyi fedezetre tekintettel megfelelő ajánlatot
   • az összességében a legelőnyösebb ajánlat elbírálási szempont alkalmazása esetén a legkedvezőbb ajánlat magasabb ellenszolgáltatást tartalmaz, mint a következő maximum két ajánlat
 • az első három legkedvezőbb ajánlattevőt kell felhívni tárgyalásra (ha van három) + a többi ajánlattevőt értesíteni
a nemzeti elj r srendben jelentkez fontosabb elt r sek1
A nemzeti eljárásrendben jelentkező fontosabb eltérések
 • tárgyalás nélkül is lehet újabb ajánlatot kérni
 • tárgyalás tartása esetén: meg kell adni a lefolytatás menetét
 • az ajánlatkérő ajánlati kötöttsége érvényesül!
 • Az ajánlattevő ajánlatában csak kedvezőbb árat ajánlhat meg- a többi megajánlás is módosítható!
 • a nyertes: aki az eredeti, illetőleg a módosított ajánlatok közül a legkedvezőbb ajánlatot adta
slide106

A NEMZETI ÉRTÉKHATÁROK ALATTI ÉRTÉKŰ KÖZBESZERZÉSEKRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK:AZ EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS (Negyedik Rész; 292-302. §)

egyszer k zbeszerz si elj r s
EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS
 • a nemzeti közbeszerzési értékhatárok alatti értékű közbeszerzések – egyszerűbb eljárási rend
 • a korábban kormányrendeleti szinten szabályozott „szabadkézi vételes” eljárást váltja fel: a Kbt. a központi költségvetési szervek szabadkézi vétellel történő beszerzéseinek szabályairól szóló 126/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezte
egyszer k zbeszerz si elj r s aj nlatk r k 293 294
EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS -Ajánlatkérők (293-294. §):
 • az ún. klasszikus ajánlatkérők – 22. § (1) bekezdésében meghatározott szervezetek
 • támogatásban részesített szervezetek (a támogatás felhasználásával megvalósított közbeszerzés tekintetében)
 • a 22. § (1) bekezdés, a 162. § (2) bekezdés, a 272. § (2) bekezdése alá nem tartozó szervezet,
   • amely kizárólagos/különleges jog alapján nyújt szolgáltatást;
   • a kizárólagos/különleges jogot a 22. § (1) bekezdésében meghatározott szervezet biztosítja;
   • a tevékenységével közvetlenül összefüggő közbeszerzésre.
egyszer k zbeszerz si elj r s a k zbeszerz s t rgyai 295
EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSA közbeszerzés tárgyai (295. §)
 • árubeszerzés (24. § - csak ingó dolog „beszerzése”)
 • építési beruházás [25. § (1) bekezdés]
 • szolgáltatás megrendelése (27. §)

(építési koncesszió, szolgáltatási koncesszió nem!)

egyszer k zbeszerz si elj r s kiv telek 296
EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSKivételek (296. §)
 • Általános kivételek köre – 29. §
 • Kizárólag egy meghatározott szervezet/személy képes teljesíteni a szerződést műszaki-technikai sajátosságok, művészeti szempontok, kizárólagos jogok védelme miatt
 • Rendkívüli sürgősség esete
 • Kiegészítő építési beruházás vagy szolgáltatás megrendelése
 • Korábban beszerzett dolog részbeni kicserélése vagy bővítése
 • Tervpályázatot követő szolgáltatás megrendelése
 • 4. sz. melléklet szerinti szolgáltatás megrendelése - nem központi költségvetési szervek esetén
 • Tanácsadói, személyi tolmácsolási tevékenység, ha az ajánlatkérő központi költségvetési szerv;
 • Ügyvédi tevékenység – kizárólagos ügyvédi tev.
egyszer k zbeszerz si elj r s rt khat rok 297 402 4 bekezd s1
EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSÉrtékhatárok (297. §, 402. § (4) bekezdés)
 • 2004. január 1-jétől 2005. december 31-ig:

a) árubeszerzés: 2 millió forint;

b) építési beruházás: 10 millió forint;

c) szolgáltatás megrendelése: 2 millió forint;

 • 2006-tól az éves költségvetési törvény
elj r si szab lyok 299 300
Eljárási szabályok (299-300. §)
 • Tárgyalásos vagy tárgyalás nélküli (ajánlatkérő döntésétől függően)
 • Ajánlattételi felhívással indul, amelyet:
  • hirdetmény útján kell közzétenni a Közbeszerzési Értesítőben,
   • ha a közbeszerzés értéke eléri/meghaladja a nemzeti értékhatár felét;
  • közvetlenül (egyidejűleg, írásban, legalább 3 ajánlattevőnek) kell megküldeni,
   • ha nem éri el a nemzeti értékhatár felét (de a közzététel lehetősége ebben az esetben is biztosított).

az ajánlattételi felhívás kötelező tartalmi elemeit a törvény sorolja fel

a hirdetményi minta rendelet 23. melléklete tartalmazza a hirdetmény mintáját

elj r si szab lyok folyt
Eljárási szabályok (folyt.)
 • Dokumentáció készítése nem kötelező, de lehetséges (De: kivitelezésre irányuló építési beruházás);
 • Kizáró okokról elegendő az ajánlattevő nyilatkozata (csak a 60-62. § szerinti kizáró okok írhatók elő);
 • Egyéb objektív alapú alkalmassági feltétel és igazolási mód is előírható;
elj r si szab lyok folyt1
Eljárási szabályok (folyt.)
 • 299. § (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben:
   • legalább három ajánlatnak kell lennie
   • ha nincs, – ajánlatok felbontása nélkül – újabb ajánlattételi felhívás kiküldése
 • Értékelésről írásbeli összegzést kell készíteni – 15/2004. (IV. 25.) IM rend. 29. melléklete
 • Eredményhirdetés nincs
 • Az eljárás a szerződés megkötésével zárul
egyszer tervp ly zati elj r s 301 302
Egyszerű tervpályázati eljárás(301-302. §)
 • csak a 293. § szerinti ajánlatkérők
 • részletszabályokat külön jogszabály határozza meg: 137/2004. (IV. 29.) Korm. rend.
 • meghívásos eljárás:
    • legalább 3 pályázót kell egyidejűleg, közvetlenül, írásban felhívni pályázat benyújtására
    • írásbeli összegezést kell készíteni a pályázatok elbírálásának befejezéséről
a szerz d s m dos t sa s annak ellen rz se
A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA ÉS ANNAK ELLENŐRZÉSE
 • A módosítás feltétele (303. §):
     • a szerződéskötést követően
     • a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében beállott körülmény miatt
     • a szerződés valamelyik fél lényeges jogos érdekét sérti.
 • Tájékoztatás a szerződés módosításáról (307. §)
     • Közbeszerzési Értesítőben történő közzététel
     • hirdetmény útján – minta: 15/2004 IM. rendelet 25. melléklete
     • szerződés módosításától számított 5 munkanapon belül kell feladni
     • ajánlattevőnek is nyilatkoznia kell, hogy egyetért-e a tájékoztató tartalmával
t j koztat s a szerz d s m dos t s r l ellen rz s jogorvoslat
Tájékoztatás a szerződés módosításáról – ellenőrzés, jogorvoslat

A Kbt. a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződésnek a törvénybe ütköző módon történő módosításához szankciót fűz:

a Közbeszerzési Döntőbizottság előtt jogorvoslati eljárás kezdeményezhető [318. § (2) bek.]:

eljárás-indítási jog

jogsértés esetén bírság kiszabása [340. § (6) bek.]

szerz d s teljes t se 304 305
Szerződés teljesítése (304-305. §)
 • A szerződést a közbeszerzési eljárás alapján nyertes ajánlattevőként szerződő félnek kell teljesítenie.
 • A teljesítésben csak az ajánlatban megjelölt alvállalkozó működhet közre,
  • ha az ajánlatkérő a felhívásban előírta a közbeszerzés értékének 10 százalékát meghaladó alvállalkozók megjelölését.
szerz d s teljes t se 304 3051
Szerződés teljesítése (304-305. §)
 • Tájékoztatás a szerződés teljesítéséről(307. §)
     • Közbeszerzési Értesítőben történő közzététel;
     • hirdetmény útján – minta: 15/2004 IM. rendelet 26. melléklete;
     • szerződés teljesítésétől számított 5 munkanapon belül kell feladni;
     • egy évnél hosszabb/határozatlan időre kötött szerződés esetében évenként kell tájékoztatót közzétenni;
     • ajánlattevőnek is nyilatkoznia kell, hogy egyetért-e a tájékoztató tartalmával
 • Jogorvoslat lehetősége