38 1 nejstar liter rn pam tky
Download
1 / 10

- PowerPoint PPT Presentation


 • 173 Views
 • Uploaded on

Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura. Odhadneš podle obrázků, odkud pocházejí nejstarší dochované literární památky?. Čína, Indie, Persie. 38.1 Nejstarší literární památky.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - aquila


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
38 1 nejstar liter rn pam tky

Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura

Odhadneš podle obrázků, odkud pocházejí nejstarší dochované literární památky?

Čína, Indie, Persie

38.1 Nejstarší literární památky

+ hebrejská literatura

Egypt

Mezopotámie

starověké Řecko a Řím

Autor: Mgr. Eva Zralá


38 2 co ji v me o vzniku literatury

Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura

Literatura vznikala nejprve (v dobách pravěku) ve formě ústní slovesnosti.

38.2 Co již víme o vzniku literatury?

 • při magických obřadech pronášeli lidé zaklínadla a zaříkávadla

 • obřady se postupně rozšiřovaly a doprovázely pak každou významnou událost v životě lidí (např. narození, svatbu, vítání jara) → vznikaly lyrické písně

 • životnízkušenosti vkládali lidé do pořekadel, přísloví a pranostik

 • z představ o vzniku světa, o jeho zákonitostech a o osudu člověka vznikly mýty, dlouho předávané pouze ústním podáním - až do doby, kdy člověk objevil a naučil se používat písmo

 • → rozvoj psané literatury (zhruba od 4. tisíciletí př. n. l., nejprve hlavně

 • pracovní záznamy o obdělávání půdy, náboženské texty, postupně vzniká

 • i umělecká literatura)


38 3 jak si ekneme nov term ny a n zvy

Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura

 • Starý zákon

 • asi 12.-2. stol. př. n. l.

 • hebrejské náboženské texty, historie a duchovní vývoj Palestiny od nejstarších dob k počátkům křesťanství (příběhy např. o stvoření světa, o Adamovi a Evě, o potopě světa, …)

 • Tóra (Pět knih Mojžíšových), Proroci, básnické knihy Žalmy, Jób, Přísloví, Pět svitků (Píseň písní), …

Literatura v psané podobě vznikala asi od 4. tisíciletí př. n. l.

 • Mezopotámie

 • Sumerové

 • klínové písmo

 • Epos o Gilgamešovi

 • Hebrejská literatura (židovská)

 • prostředníkem mezi starými civilizacemi Předního Východu a Evropou

 • kniha knih BIBLE

38.3 Jaké si řekneme nové termíny a názvy?

 • Egypt

 • hieroglyfické písmo

 • zejména literatura lyrická (hymny, milostné písně, náhrobní básně), naučná a zábavná

 • Nový zákon

 • v 1. a 2. stol. n. l.

 • základem křesťanství

 • věnován životu a působení Ježíše Krista

 • 4 evangelia (Janovo, Markovo, Matoušovo a Lukášovo), epištoly (listy apoštolů), Zjevení svatého Jana = Apokalypsa (vyprávění o předpokládaném konci světa a posledním soudu)

 • Čína, Indie, Írán (Persie)

 • posvátné knihy hinduistického náboženství (védy)

 • eposy Mahábhárata a Rámájama

 • rozsáhlá sbírka čínské lidové poezie Kniha písní

 • čínští básníci: LI PO (701-762), TU FU (712-770)

Antická literatura = literatura starověkého Řecka a Říma


38 4 co si ekneme nov ho

Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura

Řím

3.stol. př. n. l. - 5. stol. n. l.

literatura silně ovlivněna řeckými vzory

latina

drama

Plautus(asi 251-184 př. n. l.) – Lišák Pseudolus

básnictví

Vergilius (70-19 př. n. l.) – epos Aeneis

Ovidius (43 př. n. l. – 18 n. l.) – Proměny, Umění milovat

naučná literatura

Cicero (106 – 43 př. n. l.) – řečnictví

Seneca (4 př. n. l. – 65 n. l.) – filozofie

dějepisectví

Gaius Julius Caesar (100-44 př. n. l.) – Zápisky o válce galské

Tacitus(asi 55-124) – Letopisy

próza

Petronius (asi 27-66) – román Satirikon

epigramy

Martialis(asi 40-104)

Antická literatura = literatura starověkého Řecka a Říma

 • Řecko

 • 8.-1. stol. př. n. l. (do expanze Říma)

 • epika

 • ústní lidová slovesnost – mýty

 • eposy Ilias a Odyssea (8.-7. stol. př. n. l.) – údajným autorem Homér

 • bajky – otrok Ezop

 • lyrika

 • milostné básně – Sapfo(7.-6. stol. př. n. l.)

 • o víně, ženách, zpěvu – Anakreón (6. stol. př. n. l.)

 • drama

 • tragédie a komedie

 • autoři: Aischylos(525-456 př. n. l.) – Oresteia

 • Sofoklés(asi 496-406 př. n. l.) – Král Oidipus

 • Eurípidés(480-406 př. n. l.) – Médeia, Elektra

 • Aristofanés(asi 445-388 př. n. l.) – Jezdci, Žáby

38.4 Co si řekneme nového?


38 5 procvi en a p klady

Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura

Jedna vdova měla slepici a ta jí každý den snášela vajíčko. Žena se domnívala, že bude-li jí dávat více žrát, slepice bude snášet dvakrát denně. A tak to dělala, ale slepice ztloustla a nesnášela pak už ani jednou denně.

Seřaď chronologicky jednotlivá díla, urči jejich autora (je-li znám) a přiřaď správnou ukázku:

38.5 Procvičení a příklady

řešení:

Epos o Gilgamešovi– autor neznámý (asi 2000 př. n. l.)

Odysseia – Homér (8. stol. př. n. l.)

Bajky – Ezop (asi 6. stol. př. n. l.)

Umění milovat – Publius Ovidius Násó (43 př.n.l. – 18 n.l.)

Chci jen neškodnou lásku a přípustné zálety líčit,

nebude tedy v mé básni tajit se nějaký hřích.

Snaž se především najít, nač chtěl bys upnout svou lásku,

kdo, jsa nováček ještě, poprvé nyní jdeš v boj;

dalším úkolem tvým je milenou dívku získat;

třetím, aby tvá láska trvala po dlouhý čas.

Umění milovat

Odysseia

Epos o Gilgamešovi

Bajky

I mluví šenkýřka k němu, ke Gilgamešovi:

„Kam běžíš, Gilgameši?

Život, jejž hledáš, nenalezneš!

Když bozi stvořili lidstvo,

smrt lidstvu dali v úděl,

život však do svých rukou si vzali.

Ty, Gilgameši, žaludek si naplň,

ve dne i v noci buď stále vesel!“

S posupným pohledem na ně jim důvtipný Odysseus řekl:

„Mysleli jste si, vy psi, že já už se z krajiny trojské

nevrátím domů? A proto jste trávili tady mé jmění,

k ženám sloužícím zde jste násilně léhali v lůžko,

mně jste sváděli ženu, ač sám jsem byl naživu ještě,

nic jste se nebáli bohů, co sídlí na širém nebi,

nic, že v budoucnu lidé vás budou stíhati hněvem?

Proto teď veskrze všem jsou zchystána osidla zkázy!“


38 6 n co nav c pro ikovn

Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura

Poznáš, o jaké druhy písma se jedná?

38.6 Něco navíc pro šikovné

čínské znaky

azbuka

hieroglyfy

klínové písmo

řecká abeceda


38 7 the oldest literary monuments

Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Czech language and literature

 • TheEpic of Gilgamesh

 • isanepic poem fromMesopotamia

 • isamongtheearliestknownworks of literature

TheBible

TheOld Testament

The New Testament

38.7 Theoldestliterarymonuments

TheTheatre of AncientGreece

 • Homer

 • istheauthor of the Iliad and the Odyssey

 • isrevered as thegreatestancientGreekepicpoet


38 8 test znalost

Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura

Správné odpovědi:

c

b

d

a

38.8 Test znalostí

Test na známku


38 1 nejstar liter rn pam tky

Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura

38.9 Použité zdroje, citace

 • SochrováMarie: Literatura v kostce pro střední školy, Havlíčkův Brod, Fragment, 1996, 1.vydání, ISBN 80-7200-052-7

 • Soukal Josef: Literární výchova pro 2. stupeň základní školy, Praha, SPN, 2009, 2.vydání, ISBN 978-80-7235-438-2

 • Hanzová Marie, Žáček Jiří: Čítanka pro 9. ročník základní školy a kvartu víceletého gymnázia, Havlíčkův Brod, Fragment, 1999, 1.vydání, ISBN 80-7200-282-1

 • www.wikipedie.cz

 • http://en.wikipedia.org

 • kliparty


38 1 nejstar liter rn pam tky

Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura

38.10 Anotace