NAMA AHLI KUMPULAN
Download
1 / 33

Faradiela binti Asan L20112008444 Rohaida binti Ramli L20112008439 - PowerPoint PPT Presentation


 • 131 Views
 • Uploaded on

NAMA AHLI KUMPULAN. Faradiela binti Asan L20112008444 Rohaida binti Ramli L20112008439 Saidatul Asima binti Kamarulzaman L20112008461. BAB 3: PERNIAGAAN DALAM NEGERI. SUBTOPIK. OBJEKTIF. JENIS SALURAN AGIHAN. DEFINISI. Perniagaan runcit. JENIS PERNIAGAAN dalam negeri.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Faradiela binti Asan L20112008444 Rohaida binti Ramli L20112008439' - aquene


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Faradiela binti asan l20112008444 rohaida binti ramli l20112008439

NAMA AHLI KUMPULAN

FaradielabintiAsan L20112008444

RohaidabintiRamli L20112008439

SaidatulAsimabintiKamarulzaman L20112008461Faradiela binti asan l20112008444 rohaida binti ramli l20112008439

SUBTOPIK

OBJEKTIF

JENIS SALURAN AGIHAN

DEFINISI

Perniagaanruncit

JENIS PERNIAGAAN dalamnegeri

Jenis-jenisperniagaanruncit

Saluranagihan

Soalanpemahaman


Faradiela binti asan l20112008444 rohaida binti ramli l20112008439

ObjektifPembelajaran

Padaakhirpembelajaranpelajardapat :

1. Menyatakandefinisi

perniagaandalamnegeri.

2. menyenaraikanenamjenis

saluranagihan.

3. mengenalpastijenis-jenis

perniagaanruncit.


Faradiela binti asan l20112008444 rohaida binti ramli l20112008439

DEFINISI

PERNIAGAAN DALAM NEGERI

Aktivitimembelidanmenjualbarangdanperkhidmatan yang dijalankanantarapendudukdisesebuahnegara

Contoh: Kedairuncit, kedaikasut, kedaibukudan lain –lain lagi


Faradiela binti asan l20112008444 rohaida binti ramli l20112008439

PERNIAGAAN DALAM NEGERI

DIBAHAGIKAN KEPADA

PERNIAGAAN

BORONG

PERNIAGAAN

RUNCIT


Faradiela binti asan l20112008444 rohaida binti ramli l20112008439

PERNIAGAAN BORONG

 • Bentukperniagaanberskala

 • besar

 • Membelisecarapukal

 • daripadapengeluar

 • Menjualdalamkuantiti yang

 • lebihkecilkepadaperuncit


Faradiela binti asan l20112008444 rohaida binti ramli l20112008439

PERNIAGAAN RUNCIT

 • Terdiridaripadapeniagaruncitkecil-

 • kecilandanperniagaanruncitbesar-

 • besaran

 • Peniagaruncitkecil-kecilanmembeli

 • dalamkuantitikecildaripadapemborong

 • danmenjualbarangdalamkuantiti yang

 • kecilkepadapenggunaakhir

 • Perniagaanruncitbesar-besaranakan

 • membelisecarapukaldaripada

 • pengeluar


Saluran agihan
SALURAN AGIHAN

PERUNCIT

EJEN

PEMBORONG

PENGGUNA

PENGELUAR


Faradiela binti asan l20112008444 rohaida binti ramli l20112008439

PENGGUNA

Individuatausesiapa yang menggunakanbarang, perkhidmatan, atausumberalamsemulajadiuntukmemenuhikeperluandankehendakmasing-masing


Faradiela binti asan l20112008444 rohaida binti ramli l20112008439

EJEN

Merujukkepadaorangtengah yang biasanyaterlibatdalammemasarkanbaranganindustritanpamengambilhakkeatasproduktersebutdanmenjualprodukbagipihakpengeluar


Faradiela binti asan l20112008444 rohaida binti ramli l20112008439

PERUNCIT

Merujukkepadasemuaaktiviti yang melibatkanpenjualanataupenyewaanproduksecarateruskepadapenggunaakhiruntukkegunaanmerekaatauorganisasi.


Faradiela binti asan l20112008444 rohaida binti ramli l20112008439

PEMBORONG

Merujukkepadaaktiviti-aktiviti yang melibatkanpembeliansecarapukalprodukdaripengilangolehorangtengahdanmenjualkembaliproduktersebutkepadapenggunaawam tau penggunaindustri.


Faradiela binti asan l20112008444 rohaida binti ramli l20112008439

PENGELUAR

Orang yang mengeluarkansesuatuprodukataubarangan


Faradiela binti asan l20112008444 rohaida binti ramli l20112008439

Jenissaluranagihan

CONTOH: Nelayanjualkepadapemborongikan

Pemborongikanjualkepadapeniagaikan

Peniagaikanjualkepadapenggunauntukdimasak


Faradiela binti asan l20112008444 rohaida binti ramli l20112008439

Jenissaluranagihan

CONTOH: DewanBahasadanPustaka (DBP)menerbitkanbuku.

Ejenpemasaranmemasarkanbukuterbitan DBP kepadakedai

buku.

KedaibukumenjualbukukeluarabDBP.

Pembelimembelibuku DBP daripadakedaibuku.


Faradiela binti asan l20112008444 rohaida binti ramli l20112008439

Jenissaluranagihan

Contoh: Kilangbatubatamengeluarkanbatubatauntukpasaran

tempatan.

Kedaibatu Hock Chuan Sengmembelibatubatadaripada

kilanguntukdijualkepadakontraktorrumah.

KontraktorHasanmembelibatubatadaripadakedaibagi

membuatrumahnya.


Faradiela binti asan l20112008444 rohaida binti ramli l20112008439

Jenissaluranagihan

Contoh: Pengeluarmakananmenjualhasilkeluarankepada

pasarayabesarsepertigiant.

Pasarayagiant menjualprodukmakanan yang dibeli

daripadapengeluar.

PenggunamembeliprodukmakanandiGiant.


Faradiela binti asan l20112008444 rohaida binti ramli l20112008439

Jenissaluranagihan

Contoh: Penjualinsuransmelantikbeberapaejenuntuk

menjualinsurans.

Ejeninsuransakanmenjualinsuranskepada

pembeliberpotensi.


Faradiela binti asan l20112008444 rohaida binti ramli l20112008439

Jenissaluranagihan

BiasanyamelibatkanperkhidmatansepertiDoktor, tukangjahit. Peguamdansebagainya.


Faradiela binti asan l20112008444 rohaida binti ramli l20112008439

PERNIAGAAN RUNCIT

Sesebuahperniagaan yang menjualpelbagaibarangkepadapenggunaakhirdalamkuantiti yang kecilmengikutkeperluanpenggunatersebut.


Fungsi peruncit dalam saluran agihan

MemecahkanPukal

Menjualpelbagaijenisbarang

FUNGSI PERUNCIT DALAM SALURAN AGIHAN

Memberikhidmatnasihatdanmenyampaikanmaklumat

Menyediakemudahankredit

Perkhidmatanselepasjualan

Mengagihkanbarang-barang

Mengurusstok

Mendirikanpremisperniagaanberhampiranpelanggan

Melakukankerja-kerjaakhir


Faradiela binti asan l20112008444 rohaida binti ramli l20112008439

Jenis-jenis

perniagaanruncit

PERUNCIT KECIL-KECILAN

PERUNCIT BESAR-BESARAN


Faradiela binti asan l20112008444 rohaida binti ramli l20112008439

PERUNCIT KECIL-KECILAN

PERUNCIT TANPA KEDAI

PERUNCIT BERKEDAI

KEDAI

AM

PENJAJA

KEDAI

KHUSUS

PENGERAI

CIRI – CIRI


Ciri perniagaan runcit kecil kecilan
Ciriperniagaanruncitkecil-kecilan

Mudahdibentuk

Modal kecil

Pemilikan

Layananperibadi

Mudahdiurus


Faradiela binti asan l20112008444 rohaida binti ramli l20112008439

PERUNCIT BESAR-BESARAN

 • Kedaisejajar

 • Mempunyai

 • sepuluhatau

 • lebihcawangan

 • diseluruh

 • negara

 • Contoh:

 • Anakku, Bata

 • Pasarayabesar

 • Sebuah

 • bangunan

 • setingkat yang

 • menjual

 • pelbagaijenis

 • barangandi

 • bawahsatu

 • bumbung

 • Contoh:

 • Pasaraya

 • Cowboy,

 • Tunas Manja

 • Koperasiruncit

 • Syarikat

 • Berhad

 • Ditubuhkan

 • Mengikut

 • Ordinan

 • Koperasi

 • Malaysia

 • Contoh:

 • Koperasi guru,

 • Koperasi Polis

 • Pasaraya

 • Perniagaanruncit yang menjualberanekajenisbarangdibawahsatubumbung

 • ContohnyaPasaraya Giant

 • Gedunganekajabatan

 • Perniagaanruncitberskalabesar yang beroperasidalamsebuahbangunanbesar yang bertingkat

 • Contohnya The Store


Faradiela binti asan l20112008444 rohaida binti ramli l20112008439

Soalan

pemahaman

SOALAN 1

SOALAN 2

SOALAN 3


Faradiela binti asan l20112008444 rohaida binti ramli l20112008439

Soalan 1

Berapakahjumlahsaluranagihan yang terdapatdalamperniagaandalamnegeri ?

A. 2

B. 4

C. 5

D. 6


Faradiela binti asan l20112008444 rohaida binti ramli l20112008439

Soalan2

Berdasarkanpetikandiberiapakahjenisperniagaantersebut?

Membelisecarapukaldaripadapengeluar. Bentukperniagaanberskalabesar.

A. Borong

C. Runcit

B. Perniagaan

DalamNegeri

D. Peruncit

Kecil-Kecilan


Faradiela binti asan l20112008444 rohaida binti ramli l20112008439

Soalan3

Berikutadalahciri-ciriperniagaanruncitsecarakecil-kecilankecuali

A. Modal Kecil

C. Layanan

Peribadi

B. Mudah

Diurus

D. Berskala

Besar