1 / 9

FAU – Møte 8. oktober 2013 Marienlyst skole

FAU – Møte 8. oktober 2013 Marienlyst skole. Velkommen  Registrering ved døren. Agenda. 1. Valg av kasserer 2. Gruppearbeid Trafikk og sikkerhet Kommunikasjon Læringsmiljø 3. Kort oppsummering fra gruppene 4. Orientering fra driftsstyret ved leder Morten Ruud

aquarius
Download Presentation

FAU – Møte 8. oktober 2013 Marienlyst skole

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. FAU – Møte8. oktober 2013Marienlyst skole • Velkommen • Registrering ved døren

  2. Agenda • 1. Valg av kasserer • 2. Gruppearbeid • Trafikk og sikkerhet • Kommunikasjon • Læringsmiljø • 3. Kort oppsummering fra gruppene • 4. Orientering fra driftsstyret ved leder Morten Ruud • 5. Orientering ved rektor • 6. Eventuelt • Trivselsledere v/ Sophie Vandeputte

  3. 1. Valg av kasserer • Morten Ruud stiller til gjenvalg som kasserer for FAU.

  4. 2. Gruppearbeid • Trafikk og sikkerhet • Kommunikasjon • Læringsmiljø

  5. 3. Kort oppsummering fra gruppene

  6. 4. Orientering fra driftsstyret ved Morten Ruud • Drifsstyret har ikke hatt møte så langt i høst. Første møte er torsdag 17.10 kl 16:00. • Følgende er på valg etter 31.12.2013: • Morten Ruud • Svein Solkjær • I tillegg skal 3 varamedlemmer velges • FAU innstiller medlemmer til Driftsstyret

  7. 5. Orientering ved rektor • Mobilskole • Ordensreglement /Permisjonsregler • Skolebehovsplan 2014-2024 • Klassekontaktmøte 31.oktober/sosial plan

  8. 6. Eventuelt • Trivselsledere

  9. Neste FAU-møte Tirsdag 5.november Takk for oppmøte Vel hjem

More Related