slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
به نام خدا

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

به نام خدا - PowerPoint PPT Presentation


  • 98 Views
  • Uploaded on

به نام خدا. موضوع : راههای تشخيص تنوع ژنی. حسن امينی ديلمی. استاد راهنما: جناب آقای دکتر باباييان. راههاي تشخيص تنوع ژنتيكي (تشخيص چند شكلي ):. كاريوتايپ. نشانگرهاي ژنتيكي. ريخت شناسي (مورفولوژيكي). سيتولوژيكي. فيزيولوژيك. مولكولي.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'به نام خدا' - apu


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

به نام خدا

موضوع : راههای تشخيص تنوع ژنی

حسن امينی ديلمی

استاد راهنما: جناب آقای دکتر باباييان

slide2

راههاي تشخيص تنوع ژنتيكي (تشخيص چند شكلي ):

كاريوتايپ

نشانگرهاي ژنتيكي

ريخت شناسي (مورفولوژيكي)

سيتولوژيكي

فيزيولوژيك

مولكولي

slide3

كروموزمومها در مرحله تقسيم ميوز قابل رويت مي گردند كه توسط روشهاي سيتوژنتيكي بر اساس اندازه مرتب مي شوند كه به اين عمل تهيه كاريوتايپ مي گويند .

كاريوتايپ:

نمونه كاريوتايپ گندم

slide4

نشانگرهاي ژنتيكي:

به تفاوت هاي موجود بين رديفDNAکروموزوهای هر موجود که از

افراد به نتاج آنها منتقل می شود، نشانگر ژنتیکی گفته می شود.

به عبارتی هر آنچه میان افراد، لاینها، جمعیت ها، گونه ها، نژادها و

یا سویه های مختلف تفاوت داشته باشد و سبب تمایز آنها از

یکدیگرگردد به عنوان نشانگر ژنتیکی شناخته می شود، چند شکل

بودن(تنوع) و توارث پذیری از جمله شرایط لازم برای یک نشانگر

ژنتیکی است.

slide5

ویژگیهای نشانگر برتر:

1) تشخیص آسان همه فنوتیپ های ممکن افراد هموزیگوت و هتروزیگوت

2) تاثیر نداشتن بر سایر اللهای موجود در جایگاه ژنی(عدم وجود اپیستازی)

3) تظاهر در مراحل اولیه نمو

4) حداقل بودن یا عدم اثر متقابل با نشانگرهای دیگری که می توانند بطور

همزمان در یک جمعیت در حال تفرق مورد استفاده قرارگیرند.

5) پیوستگی بسیار نزدیک با ژنهای مورد نظر

6) توارث پذیری کامل

7) آسان بودن اندازه گیری

slide6

انواع نشانگرهای ژنتيکی:

1) ريخت شناسی:

به علائمی گويند که بطور مستقيم در فنوتيپ فرد قابل

تشخيص هستند و توارث پذيرند. از نمونه اين نوع نشانگرها،

رنگ بدن گاو، رنگ گل لاله عباسي، و...

slide7

نشانگرهاي سيتولوژيكي:

تفاوتهاي كروموزومي موجود در بسياري از موجودات

مي تواند به عنوان نشانگر به كار رود. ايزوكروموزومها

يا تلوسنتريك‌ها جابجايي و الگوهاي نواربندي از جمله

اين نشانگرها مي‌باشندو بصورت همبارز توارث مي‌يابند.

slide8

نشانگرهاي فيزيولوژيك:

مطالعات مربوط به توليد شير نشان مي‌دهدكه افزايش

توليد شير با افزايش سطح برخي از هورمونها در پلاسما

همراه است. پس ميزان اين هورمونها به عنوان يك نشانگر

فيزيولوژيك است و اغلب داراي توارث غالبيت هستند.

slide9

نشانگرهاي مولكولي:

اين گروه از نشانگر‌ها خود به دو دسته تقسيم مي‌شوند:

1)نشانگرهاي مولكولي در سطح پروتئين:

رايج ترين ماركرهاي پروتئيني آلوزايم‌ها هستند و بطور

معمول بر روي محيط هاي نشاسته، پلي آكريلاميد و يا

استات سلولز بكار مي‌روند. محدوديت اين نشانگرها در كم

بودن روشهاي رنگ آميزي و پايين بودن چندشكلي در اين

نشانگرهاست.

slide10

ايزوزايم‌ها:

به ساختمانهاي مولكولي متفاوت از يك آنزيم كه داراي

فعاليت آنزيمي يكنواخت و مشخص هستند، مي‌گويند.

كه پراكندگي الكتروفورزي متعددي داشته و بصورت چند

شكلي پروتئيني مشاهده مي‌شوند.

slide11
آلوزايم‌ها:

آلوزايم‌هاي يك آنزيم خاص، محصولاتي از الل‌هاي مختلف

در يك لوكوس بخصوص هستند.

موجودات ديپلوئيد:

هموزيگوت‌ها كه داراي دو نسخه يكسان از آنزيم فعالهستند.

هتروزيگوت‌ها داراي دو نسخه متفاوت از آنزيم فعال هستند كه

آن را آلوزايم گويند.

همي‌زيگوت‌ها كه داراي يك كپي منفرد از آنزيم هستند.

هاپلوئيدها نيز شبيه به همي‌زيگوت‌ها هستند.

slide12

2)نشانگرهاي مولكولي در سطحDNA :

اين دسته از نشانگرها خود به دو دسته تقسيم مي‌شوند:

الف)ماركرهاي مبتني بر PCR:

از جمله اين ماركرها مي‌توان به RAPD، SCAR،

SSR، STS، AFLP، ISA، CAPS، اشاره نمود.

اين دسته از ماركرها نياز ه زمان و هزينه كمتري براي

نقشه يابي مولكول دارند.

slide13

ب)ماركرهاي غير مبتني بر PCR:

1)ماركرهاي DNA مبتني برتوالي يابي EST، SNP،

در اين گروه قرار دارند.

2)ماركرهاي مبتني بر هيبريداسيون DNAانگشت نگاري اليگو نوكلئوتيدي و ماركرهاي RFLP.

slide14

DNAي تكرار شونده:

در يوكاريوت ها تواليهاي رمز شونده تنها بخش محدودي

ازDNA را شامل مي شوند و در حقيقت بخش عمده

DNA را تواليهاي غير رمز شونده تشكيل مي‌دهند

(levinson&gutman 1987).

تواليهاي غير رمز شونه شامل نواحي عجيبي با عنوان

تكرار شونده هستند كه از تركيبات مختلف اسيدهاي

نوكلوئيك هستند و بطور سرتاسري تكرار مي شوند

(moxom & wills 1999).

slide15

توالي‌‌هاي تكرار شونده براساس واحد تكرار:

ماهواره ها يا satellite

ماهواره هاي متوسط يا mini satellite

ريزماهواره ها يا micro satellite

slide16

ماهواره ها ياsatellite

ساتلايت DNA براي اولين بار درسال1960 كشف

گرديد و مشخص شد كه از چند تا چند صد جفت

نوكلوتيد را در بر مي‌گيرد. پژوهشگران فهميدند وقتي

DNAرا تحت شرايط خاص سانتريفوژ مي‌كنند 2 يا

تعداد بيشتري لايه رسوب مي‌كند كه يك باند حاوي ژنها

است و باند بعدي باند ساتلايت است كه حاوي قطعات

تكراري DNA بسيار بلندند.