nov da ov a tovn legislat va n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Nová daňová a účtovná legislatíva PowerPoint Presentation
Download Presentation
Nová daňová a účtovná legislatíva

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

Nová daňová a účtovná legislatíva - PowerPoint PPT Presentation


 • 82 Views
 • Uploaded on

Nová daňová a účtovná legislatíva. Bratislava, 9. októbra 2013. október 2013. N AVRHOVAN É LEGISLATÍVNE ZMENY. 2 hlavné ciele: ZNÍŽENIE ADMINISTRATÍVNEJ ZÁŤAŽE zjednodušenie povinností, formulárov, registračných tlačív 2. BOJ PROTI DAŇOVÝM PODVODOM

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Nová daňová a účtovná legislatíva' - april-talley


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
nov da ov a tovn legislat va

Nová daňová a účtovná legislatíva

Bratislava, 9. októbra 2013

október 2013

n avrhovan legislat vne zmeny
NAVRHOVANÉ LEGISLATÍVNE ZMENY

2 hlavné ciele:

 • ZNÍŽENIE ADMINISTRATÍVNEJ ZÁŤAŽE
  • zjednodušenie povinností, formulárov, registračných tlačív

2. BOJ PROTI DAŇOVÝM PODVODOM

  • akčný plán boja proti daňovým podvodom na roky 2012- 2016
1 zn enie administrat vnej z a e
1. ZNÍŽENIE ADMINISTRATÍVNEJ ZÁŤAŽE

Účtovníctvo

 • „mikro účtovná jednotka“
  • podnikateľ, ktorý spĺňa aspoň dve z troch veľkostných podmienok:
   • majetok 350 000 € a menej
   • obrat 700 000 € a menej
   • zamestnanci 10 a menej
 • Register účtovných závierok
  • účtovná závierku predložená len raz a na jedno miesto,
  • výročná správa sa bude predkladať v iných termínoch (do 12 mesiacov)
1 zn enie administrat vnej z a e1
1. ZNÍŽENIE ADMINISTRATÍVNEJ ZÁŤAŽE

Daň z príjmov

 • zjednodušenie azjednotenie evidencie preukázateľných príjmov a výdavkov pre fyzické osoby podnikateľov
 • zrušenie oznamovacej povinnosti pri platbách v hotovosti do 5000 EUR
 • zvýšenie spodnej hranice pre povinnosť platenia štvrťročných preddavkov na dani z príjmov pre právnické osoby
 • zohľadnenie opotrebenia služobného vozidla pri výpočte nepeňažného príjmu zamestnanca, ktorý ho využíva aj na súkromné účely
 • zjednotenie podmienok pre zahrnutie záväzkov a pohľadávok po lehote splatnosti do základu dane
1 zn enie administrat vnej z a e2
1. ZNÍŽENIE ADMINISTRATÍVNEJ ZÁŤAŽE

Daňový poriadok

 • zavedenie inštitútu záväzného stanoviska v oblasti daňovej
  • zvýšenie právnej istoty
  • vybrané oblasti – daň z príjmov, DPH a spotrebné dane
 • zjednotenie formulárov a zníženie rozsahu údajov pri registrácii na daň
  • vypúšťajú sa údaje pri registrácii, ktoré vie štát získať iným spôsobom bez zaťaženia podnikateľských subjektov
  • očakávaná úspora v počte strán registračných tlačív a príloh
 • zjednotenie finančných limitov v daňovom poriadku v súlade s limitmi v iných daňových zákonoch – jedna suma 5 EUR pre všetky prípady
 • vrátenie mylne poukázanej platby na účet iného daňového subjektu
1 zn enie administrat vnej z a e3
1. ZNÍŽENIE ADMINISTRATÍVNEJ ZÁŤAŽE

Správne a súdne poplatky

 • komfortnejší spôsob platby prostredníctvom tzv. technického vybavenia (kiosk, zjednodušený kiosk, špeciálne registračné pokladne)
 • možnosti platenia správnych poplatkov
 • rozšírenie spôsobov platenia poplatkov o integrované obslužné miesta alebo akreditovaného platcu a rozširuje sa okruh dostupných miest na úhradu poplatkov
 • zavedenie jednotného centralizovaného systému evidencie, zúčtovania a odvodu poplatkov
 • jeden zodpovedný prevádzkovateľ systému úhrady správnych poplatkov
2 boj proti da ov m podvodom
2. BOJ PROTI DAŇOVÝM PODVODOM

Daň z pridanej hodnoty

 • KONTROLNÝ VÝKAZ (KV)
  • umožní prostredníctvom automatizovaného systému krížovú kontrolu daňovej povinnosti na strane dodávateľa a kontrolu odpočítanej dane na strane odberateľa
  • umožní odhaliť tuzemské a cezhraničné karuselové podvody
  • elektronické predkladanie, podľa zdaňovacieho obdobia, spolu s daňovým priznaním, možnosť podať opravný KV a dodatočný KV
 • mechanizmus prenosu daňovej povinnosti
  • vybrané druhy poľnohospodárskych produktov, kovov, mobilné telefóny a integrované obvody
2 boj proti da ov m podvodom1
2. BOJ PROTI DAŇOVÝM PODVODOM

Spotrebné dane

 • SD z minerálneho oleja
  • eliminácia daňových únikov pri obchodovaní s pohonnými látkami
  • evidencia predajcov PHL, distribútorov PHL, skladovanie PHL na vlastnú spotrebu v skladovacích zariadeniach – na colnom úrade
 • SD z alkoholických nápojov
 • SD z tabakových výrobkov
  • ŠTÁTNA TLAČIAREŇ:
   • zúži okruh osôb, ktoré budú poznať ochranné prvky
   • zjednoduší sa kontrola pravosti kontrolných známok
   • eliminuje sa priestor na falšovanie kontrolných známok
2 boj proti da ov m podvodom2
2. BOJ PROTI DAŇOVÝM PODVODOM

Medzinárodné zdaňovanie

 • zavedenie zvýšenej sadzby dane vyberanej zrážkou a zabezpečenej dane pri platbách plynúcich daňovníkom z krajín, s ktorými nemá Slovenská republika uzavretú zmluvu o zamedzení dvojakého zdanenia (úroky, licenčné poplatky)
 • rozšírenie možnosti zdanenia príjmov zahraničných daňovníkov poskytujúcich služby na území SR, aj keď na našom území nemajú trvalé miesto na výkon činnosti – službová stála prevádzkareň
 • rozšírenie zdanenia príjmov na území SR v prípade príjmu plynúceho z prevodu účasti alebo podielu obchodnej spoločnosti, ktorej viac ako 50% hodnoty vlastného imania tvorí nehnuteľný majetok umiestnený na území SR
2 boj proti da ov m podvodom3
2. BOJ PROTI DAŇOVÝM PODVODOM

Elektronické registračné pokladnice

Cieľ: eliminovať krátenie prijatých tržieb

Ukladajú sa nové povinnosti:

 • výrobcom, dovozcom a predajcom elektronických registračných pokladníc - predkladať Finančnému riaditeľstvu SR technické a softvérové nástroje, ktoré kontrolným orgánom umožnia ľahší prístup k údajom zaevidovaným v elektronickej registračnej pokladnici,
 • podnikateľom - umožniť kontrolným orgánom pripojenie k elektronickej registračnej pokladnici za účelom prístupu k uloženým údajom, na požiadanie daňového úradu alebo colného úradu predkladať kontrolné záznamy a sprístupniť pre kupujúcich vyobrazenie pokladničného dokladu,
 • servisným organizáciám - pri výmene fiskálnej pamäte a pri ukončení prevádzky ERP údaje z fiskálnej pamäte ukladať na dátové médium