slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
汉语 Hànyŭ PowerPoint Presentation
Download Presentation
汉语 Hànyŭ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 34

汉语 Hànyŭ - PowerPoint PPT Presentation


 • 114 Views
 • Uploaded on

汉语 Hànyŭ. 第一课 dì yī kè. 第~课 dì ~ kè (de) thu …lop. Leson 1 第一课 dì yī kè Leson 2 Leson 3 Leson 4 Leson 5. 第 二 课 dì èr kè. 第三课 dì sān kè. 第四课 dì sì kè. 第五课 dì wŭ kè. 第~页 dì ~ yè (de) thu … diep. p age 1 第一 页 dì yī yè page 2 page 3 page 4 page 5.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '汉语 Hànyŭ' - anthony-maynard


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

汉语 Hànyŭ

第一课

dìyīkè

d k de thu lop
第~课dì~kè(de)thu…lop

Leson 1 第一课 dìyīkè

Leson 2

Leson 3

Leson 4

Leson 5

 • 第二课 dìèrkè
 • 第三课 dìsānkè
 • 第四课 dìsìkè
 • 第五课 dìwŭkè
d y de thu diep
第~页dì~yè(de)thu…diep
 • page1 第一页dìyīyè
 • page 2
 • page 3
 • page 4
 • page 5
 • 第二页dìèryè
 • 第三页dìsānyè
 • 第四页dìsìyè
 • 第五页dìwŭyè
xi nz i bay gio
现在xiànzài (bay gio)

7:00pm-7:55pm 上课shàngkè

7:55pm-8:05pm 休息xiūxí

8:05pm-9:00pm 上课shàngkè

After 9:00pm 下课xiàkè

slide5

b, p => 双唇音

f => 唇齿音

 • bafa
 • pa
 • tai dai

t => 送气音

d => 不送气音

 • poukou
 • tou

p=>双唇音

t =>舌尖音

k =>是如根音

slide6

k => 送气音

g => 不送气音

 • gaokao
 • man men

an => 嘴大,发音部

位在前

en => 嘴小,发音部

位在后

 • nele

n => 鼻音

l => 边音

 • ao a

ao => 嘴大变嘴小

a => 只有嘴大

slide7

t p

t => 唇齿音

p => 双唇音都送气

 • aiei

ai => 嘴大

ei => 嘴小

 • angan

ang => 鼻音嘴大

an => 鼻音嘴小

 • le de
 • ge

l => 边音

d => 塞音

g => 舌根音

p 35 bi ndi o bien dieu
P. 35 变调 biàndiào (biendieu)

写xiě读dú

 • nǐhǎoníhǎo
 • měihăo
 • kěyǐ
 • yŭfă
 • méihăo
 • kéyǐ
 • yúfă
p 35 p nxi shu m ng
P. 35 拼写说明 pīnxiěshuōmíng
 • 一 ī yī
 • 也iě
 • 鸭iā
 • 有iǒu

yǒu

 • 五ŭ wŭ
 • 我uǒ
 • 晚uăn
 • 伟uěi

wăn

wěi

p 32 sh ngc tu moi
P. 32 生词 shēngcí (tumoi)

1.你 nǐ

2.好 hăo

3.吗 ma

4.很 hěn

5.我 wǒ

6.也 yě

1. 大卫 Dàwèi 2.玛丽 Mălì

3. 王兰WángLán4.刘京LiúJīng

p 30 j zi mau cau
P. 30 句子 jùzi (maucau)

1.你好!

2.你好吗 ?

3.很好。

4.我也很 好。

p 30 hu hu dam thoai
P. 30 会话 huìhuà(dam thoai)

玛丽,你好!

你好,大卫!

p 30 hu hu dam thoai1
P. 30 会话 huìhuà(dam thoai)

刘京:很好,

你好吗?

王兰:

我也很好。

玉兰:你好吗?

p 32 sh ngc tu moi1
P. 32 生词 shēngcí (tumoi)

7.你们 nǐmen

8.她 tā

9.他 tā

10.他们 tāmen

11.我们 wǒmen

12.都 dōu

13.来 lái

14.爸爸 bàba

15.妈妈 māma

p 31 t hu n y ku zh n1
P. 31 替换与扩展 tìhuànyŭkuòzhăn

你好吗?

你们好吗?

她好吗?

他好吗?

p 31 t hu n y ku zh n2
P.31 替换与扩展 tìhuànyŭkuòzhăn

我也很好

你们好吗?

我们都很好,你好吗?

slide18

你来吗?

爸爸妈妈来吗?

我來。

他们都來。

p ny n gu z quy t c vi t phi n m
Pīnyīn guīzé Quy tắc viết phiên âm

拼音規則 (請看講義,未來隨時可複習。)

「i」在音節首﹐寫作「y」。如「ia」寫作「ya」。「i」為獨立音節時﹐寫作「yi」。「i」上面的點應被調號取代。如「yī」。

「u」在音節首﹐寫作「w」。如「ua」寫作「wa」﹔「u」寫作「wu」。

「in」跟「ing」為獨立音節時﹐寫作「yin」跟「ying」。

「-iou」有聲母時﹐寫作「-iu」。調號放在「u」上面﹐如「liù」。

「’」用來分音節﹐以免弄錯音節。如「xiān」(先)跟「Xī’ān」(西安)。

1.

「i」đứng đầu, viết thành「y」。Ví dụ: 「ia」viết thành「ya」。

「i」đứng độc lập, viết thành「yi」。

Khi viết thanh điệu, bỏ dấu chấm trên chữ I đi。如「yī」。

 • 2.
 • 「u」đứngđầuviếtthành「w」。Vídụ「ua」viếtthành「wa」
 • 「u」đứngđộclập, viếtthành「wu」。

3.

「in」và「ing」đứngđộclập, viếtthành「yin」và「ying」。

4.

「-iou」khi đứng sau thanh mẫu, viết thành「-iu」。

Thanh điệu viết trên chữ「u」, ví dụ: 「liù」。

 • 5.
 • Dấu「’」dùng để ngăn cách hai âm tiết khi dễ nhầm lẫn。
 • Ví dụ: 「xiān」(tiên) và「Xī’ān」(Tây An)。
p ny n gu z
Pīnyīn guīzé(請看講義,未來隨時可複習。)

知吃師日資雌思 zhī chī shī rì zī cí sī

韻母er 用作韻尾時寫作 r. 如”兒童”拼作értóng; ‘花兒’拼作huār

韻母ü開頭, 前面沒有聲母時,寫成 yu, yue, yuan, yun. ü上面兩點可省略.

韻母ü開頭, 前面聲母為j, q, x時,寫成 ju, qu, xu. ü上面兩點也省略.

前面聲母為n, l時,仍寫成 nü, lü.

 • Vận mẫu er khi đứng sau cùng, viết thành r.
 • Ví dụ : 兒童”viết thành “értóng”
 • ‘花兒’viết thành “huār”

Vận mẫu ü đứng sau thanh mẫu j, q, x,sẽ viết thành ju, qu, xu.

Có thể bỏ 2 dấu chấm trên ü.

Vậnmẫu ü đứngđầu, viếtthànhyu, yue, yuan, yun.

Cóthểbỏ 2 dấuchấmtrên ü.

Vận mẫu ü đứng sau n, l vẫn viết thành nü, lü.

f n ji women s day
妇女节 Fùnǚjié(Women’s day)
 • 今天 jīntiān=hom nay
 • 是 shì = la
 • 妇女 fùnǚ =Phu nu
 • 妇女节 fùnǚjié= ngayPhu nu Quocte
 • 有yǒu = co
 • 礼物 lǐwù =qua, le vat
 • 要 yào = can
 • 送 sòng = dua
 • 的 de = (lam trotu)
 • 花 huā = tieu, xai
 • 和 hé = va
 • 快乐 kuàilè = sung suong, vuive
 • 爱ài = yeu
slide28

妇女节快乐!

谢谢你!

slide29

我也爱你

我爱你

f n ji women s day1
妇女节 Fùnǚjié(Women’s day)
 • 是 shì = la
 • 男 nán = nam
 • 女 nǚ = nu
 • 朋友 péngyou= ban
 • 爱ài = yeu
 • 喜欢 xǐhuān = thich
slide31

他是我男朋友

我喜欢他

她是我女朋友

我爱她

f n ji women s day2
妇女节 Fùnǚjié(Women’s day)
 • 今天 jīntiān=hom nay
 • 很hěn=rat
 • 漂亮= piàoliang=dep
s ng dua to send
送 sòng(dua=to send)
 • 花huā
 • 你的花
 • 送你的花
 • 礼物lǐwù
 • 你的礼物
 • 送你的礼物