slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Nonton Pasar Malem

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 10

Nonton Pasar Malem - PowerPoint PPT Presentation


  • 114 Views
  • Uploaded on

Nonton Pasar Malem. Saben sasi Agustus ing lapangan desaku ana pasar malem . Aku seneng yen ana pasar malem amarga akeh tontonane . Wong dodol uga akeh . Dodol klambi , panganan , lan dolanan .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Nonton Pasar Malem' - anthea


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
NontonPasarMalem

SabensasiAgustusinglapangandesakuanapasarmalem. Akuseneng yen anapasarmalemamargaakehtontonane. Wong dodolugaakeh. Dodolklambi, panganan, landolanan.

Nalikamalemminggu, aku, mbakyuku, ibuku, lanbapakkunontonpasarmalem. Sakangomahmlakuamargapanggonanepasamalemcedhakkaroomahku.

Tekanpasarmalemakudipundhutakekarcisbapak. Akukarombakyukunumpakkomidhiputar, sawisaikunumpaksepur. Atikurasanelegalansenengbanget.

Sanajanbengi, pasarmalemkatonpadhang. Kesorotlampu neon lanlampuhiaskangkrelapkrelipwarnane. Ingpasarmalemramebangetakehwongkangpadhaplesir.

Ana sing mlaku-mlaku, ana sing numpakandhongcilik, sing jajanpanganan, tukusandhanganutawadolanan. Akulanmbakyukudipundhutakeibuarumaniskarobonekalumba-lumba.

Jam sangawengiakulanmbakyukumulih. Sa durungemulihjajanbaksolanombenewedangjeruk. Malemmingguikunyenengake.

slide2
KamusCilik

sasi = bulan

ana = ada

amarga = karena

akeh = banyak

Wong dodol = orangjualan

klambi = baju

panganan = makanan

dolanan = mainan

Nalika = ketika

mbakyuku = kakakku

Sakangomah = darirumah

mlaku = berjalan kaki

numpak = naik

rasane = rasanya

sanajan = walaupun

Katonpadhang = terlihatterang

Mlaku-mlaku = jalan-jalan

dipundhutake = dibelikan

Jam sanga = jam sembilan

mulih = pulang

wedang = minum

slide3
Gladhen : Wangsulanapitakoniki!

Sapa sing ditelpunSimbahputri?

Kepriyerasaneingpasarmalem?

Apawaekangbisaditumpaki?

Apawaekanganaingpasarmalem?

Jampirapadhamulihsakapasarmalem?

Jawaban :

NontonPasarMalem

Atinerasanesengengbanget

Komidhiputar, sepur

Wongdodol, wongnonton, wongmlaku,panganan, sandhangan, dolanan

Jam sangabengi

slide4
NjupukDhuwiting Bank

Urutnagambarsupayadadiurutankangbecik!

slide5
NjupukDhuwiting Bank

Urutnagambarsupayadadiurutankangbecik!

slide6
Gawekarangansakagambarseri!

Bapak, Ibu, Nita lanDita ….

Bapakmundhut ….

Nita lanDitanumpak ….

Bapak, ibu, Nita, lanDita ….

slide7
Gawekarangansakagambarseri!

Bapak, Ibu, Nita lanDitamenyangpasarmalem.

Bapakmundhutkarcis/tiket.

Nita lanDitanumpakkomidhiputar

Bapak, ibu, Nita, lanDitamaembaksolanngombejarukanget.

slide8
LaronCilikkangKumalungkung

Bengikuwi, LaronCilikkangdurungpepakwuluelarekepenginmetusakakahananingsaknjabaningrong. Pancensakanetesngantigedhedurungpernahmetusakarong. Dhewekematurkaroibune “Ibukulabadhe medal sakarong, kepinginngertoskahanannjaba”.

“Ajangger! Mengko yen wiswancine, kowekenametusakarong, ingjoboakehkodhok, cecak, tekek sing isomangankowe. Durunggenipanaskangisongobongawakmu” mengkonowangsulaneibune.

NangingLaroncilikoranggatekakepiwelingeibune. Kanthisesidhemanlaroncilikmetusakarong. Ingjaba, laronsenengatineweruh paling gelebyarsorotinglampu neon ingdalangedhe.

Silaronbanjurmaranisorotlampunangingorabisaamargatenaganeentek. Banjuranaoborkangmurupgenine. Larongsenengbanjurmaraniobormau. Sayasuwesayacedhak. Atinesenengbanget awake krasaanget.

Dhewekesayacedhakmamerakeelare. Mibermranamibermrene. Wusana lap, elarekebrongotgeni, dhewekenyemplunginggenioborbanjurmati. Koyo mengkonokuwimenawabocahkumalungkung, wanimarangwongtuwe.

slide9
KamusCilik

durung = belum

pepak = sempurna

wuluelare = bulusayapnya

metu = keluar

sakjabaningrong = diluarlubang

pancen = memang

netes = menetas

matur = ngomong

badhe medal = maukeluar

sesidheman = ndhelik-ndhelik

weruh = melihat/tahu

geni = api

awake = badannya

Sayacedhak = semakindekat

Mibermrana = terbangkesana

Mibermrene = terbangkesini

Mlaku-mlaku = jalan-jalan

kebrongot = tersulut

nyemplung = tercebur

slide10
Gladhen : Wangsulanapitakoniki!

Apairah-irahanwacaningdhuwur?

Kepriyewatakelaroncilikiku?

Laronciliksenengkaroopo?

Kepriyeakibate yenoranggugumarangibune?

KepriyeanggoneLaronmamerakewuluelare?

Jawaban :

Laroncilikkangkumalungkung

Kumalungkung, oranggugumarangibune, ngeyel

Sorotlampu

Kualat / kumalungkung

Mibermranamibermrene

ad