colour n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Colour PowerPoint Presentation
Download Presentation
Colour

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 36

Colour - PowerPoint PPT Presentation


 • 155 Views
 • Uploaded on

Colour. สี องค  ประกอบแห  งอารมณ  : Colour. สีมีอิทธิพลในเรื่องของอารมณ  การสื่อความหมายที่เด  นชัด และกระตุ  นต  อการรับรู  ของคนเราได  เป  นอย  างดี. องค  ประกอบสีในงานออกแบบนั้น มีคุณสมบัติอยู  3 ประการ คือ. 1 . สี , เนื้อสี ( Hue ) 2 . น้ำหนักสี ( Value / Brightness )

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Colour


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
colour1
สี องคประกอบแหงอารมณ : Colour

สีมีอิทธิพลในเรื่องของอารมณการสื่อความหมายที่เดนชัด และกระตุนตอการรับรูของคนเราไดเปนอยางดี

องคประกอบสีในงานออกแบบนั้น มีคุณสมบัติอยู 3 ประการ คือ

1. สี, เนื้อสี (Hue)

2. น้ำหนักสี (Value / Brightness)

3. ความสดของสี (Intensity / Saturation)

slide3
สี,เนื้อสี HUE

เนื้อสี หรือ Hue คือความแตกตางของสีบริสุทธิ์แตละสี ซึ่งเราจะเรียกเปนชื่อสี เชน สีแดง สีน้ำตาล สีมวง เปนตน โดยแบงเนื้อสีออกเปน 2 ชนิด ดวยกันคือ

สีของแสง (Coloured Light)

สีของสาร (Coloured Pigment)

slide4
การผสมสี

จากการที่เรามองเห็นสีของสารตาง ๆ นี่เอง จึงคนพบวามีสีอยู 3 สีที่เปนตนกําเนิดของสีอื่น ๆ ที่ไมสามารถสรางหรือผสมใหเกิดจากสีอื่นได หรือที่เราเรียกกันวา “แมสี” ไดแก แดง, เหลือง, น้ำเงิน จริงๆแล้วสีที่เรามองเห็นเกิดจาการผสมสี ใน 2 รูปแบบคือ

additive colours

Subtractive colours

colour wheel
วงจรสี (Colour Wheel)

วงจรสีนั้นก็คือการวางเนื้อสี Hue ที่เราพูดกันมากอนหนานี้ โดยเรียงกันตามการผสมสีของสารที่เรามองเห็น โดยตัวอยางของแบบจําลองวงจรสีที่จะหยิบยกมาศึกษากันนี้ เปนแบบ 12 สีมาตรฐานที่ใชกันอยูในปจจุบัน

slide7
สีโทนรอน – สีโทนเย็น

เรื่องของสีอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเปนเรื่องสําคัญในการออกแบบคือ เรื่องของเนื้อสีที่แบงออกเปน 2 กลุมตามอุณหภูมิของสีคือ สีโทนรอนและสีโทนเย็นโดยจะสังเกตไดงายในวงจรสี

► สีโทนรอน

ใหความรูสึกมีพลัง

อบอุนสนุกสนาน

และดึงดูดความนา

สนใจไดดี

► สีโทนเย็น

ใหความรูสึก

เรียบ สงบ

เยือกเย็น

ลึกลับ มีระดับ

slide8
การเลือกใช้โทนสีที่ให้ความรู้สึกอบอุ่นการเลือกใช้โทนสีที่ให้ความรู้สึกอบอุ่น

Artist: Jan VermeeTitle: Girl Asleep at a Table Year: 1657Form of Art: realisticColor Scheme: warm (red, red-orange, orange, yellow-orange, yellow and values)

slide9
การเลือกใช้โทนสีที่ให้ความรู้สึกเย็นการเลือกใช้โทนสีที่ให้ความรู้สึกเย็น

Artist: Pablo PicassoTitle: Femme Allonge Lisant (Marie-Thrse)Year: 1939Form of Art: abstractColor Scheme: cool (yellow-green, green, blue-green, blue-purple and values)

value
น้ำหนักสี Value
 • น้ำหนักสีก็คือ เรื่องของความสวางของสี หรือการเพิ่มขาวเติมดําลงในเนื้อสีที่เรามีอยู และการปรับเปลี่ยนน้ำหนักของสีนี่เองที่ทําใหภาพดูมีมิติ ดูมีความลึก หรือที่เราเรียกกันวา โทน Tone
 • น้ำหนักสีของสาร เราจะเรียกวา น้ำหนักสี Value สวนน้ำหนักสีของแสงนั้น เราจะเรียกวาความสวาง Brightness
value1
น้ำหนักของสี (Value)
 • น้ำหนักของสี คือความสว่างของสี หรือการเพิ่มขาว เติมดำลงไปในเนื้อสี การปรับเปลี่ยนน้ำหนักของสีจะทำให้ภาพดูมีมิติ มีความลึก

ค่าสีน้ำหนักสูง ความสว่างต่ำ

ค่าสีน้ำหนักปานกลาง ความสว่างปานกลาง

ค่าสีน้ำหนักต่ำ ความสว่างสูง

value2
น้ำหนักสี Value

► การปรับเปลี่ยนน้ำหนักสี ทํา

ใหภาพ 2 มิติ มีความลึกเปน 3 มิติ

►คาความสวางนี้เราจะเรียก

กันวา “โทน Tone” ซึ่งกําหนด

ความมีมิติ หรือ ความลึกให้ภาพ

intensity saturation
ความสดของสี Intensity / Saturation

การลดความสดของสีก็เพื่อไมใหภาพงานที่ออกมานั้นดูฉูดฉาด

จนเกินไป เรียกอีกอยางวา เปนการเบรกสี

1. ศิลปนมักจะใชสีน้ำตาลเติมลงในสีที่ต้องการให้ความสด

ของสีนอยลงนั่นเอง

2. ปจจุบันเราใชคอมพิวเตอรในการออกแบบการลดความสด ของสีลง เช่น Photoshop

คลิกเมนู Image>Adjust>Hue & Saturation

หรือกดคีย <Ctrl+U>

intensity saturation1
ความสดของสี Intensity / Saturation

► ภาพกอนทําการลดความสด

Saturation ของสี

► ภาพหลังทําการลดความสด

Saturation ของสี

colour for design
การเลือกสีมาใชงานColour for Design
 • การเลือกเนื้อสี Choose Hue
 • การเลือกน้ำหนักสี Choose Value
 • การเลือกความสดของสี Choose Saturation
choose hue
การเลือกเนื้อสี Choose Hue

ในการเลือกเนื้อสีมาใชงานเราจะเลือกจาก

1. ความหมายของเนื้อสีแตละสี เช่น สีเงินจะนึกถึงสิ่ง ใหม่ๆ ความทันสมัย

2. เลือกเนื้อสีที่อยูดวยกันแลวดูดีดูเหมาะสม และ

คำนึงถึงผู้ใช้งาน (User Target) เช่น ถ้าออกแบบงาน ที่ใช้กับเด็ก ควรเลือกใช้แม่สี เพื่อให้เด็กสังเกตและ รับรู้ได้ง่าย

slide17
ความหมายของสี
 • สีแดง อ้างอิงมาจากไฟ จึงให้อารมณ์ของความร้อน พลัง พลังงาน ความแรง และความเป็นมงคลตามความเชื่อของชาวจีน
 • สีเหลือง ให้ความสดใส ปลอดโปร่ง ดึงดูดสายตา
 • สีน้ำเงิน ให้ความสงบเรียบ สุขุม มีราคา หรูหรามีระดับ บางครั้งสื่อถึงความสุภาพ หนักแน่น ผู้ชาย
 • สีส้ม ให้ความรู้สึกดึงดูด ทันสมัย สดใส กระฉับกระเฉง มีพลัง
 • สีม่วง ให้อารมณ์หนักแน่น มีเสน่ห์ ความลับ สิ่งที่ปกปิด
slide18
ความหมายของสี
 • สีเขียว ให้ความรู้สึกสดชื่น ธรรมชาติ เย็นสบาย
 • สีชมพู ให้ความอ่อนหวาน นุ่มนวล ความรัก วัยรุ่น ผู้หญิง
 • สีน้ำตาล ให้ความสงบ ความเรียบ ความเป็นผู้ใหญ่ ความเก่าแก่โบราณ บางครั้งสื่อถึงไม้ แมกไม้
 • สีฟ้า ให้ความรู้สึกโปร่งโล่งสบายตา นุ่มนวล สุขสบาย
 • สีเงิน ให้ความรู้สึกถึงสิ่งใหม่ ๆ ทันสมัย มีคุณค่า มีราคา
slide19
ความหมายของสี
 • สีทอง เป็นตัวแทนของความมีคุณค่า ความหรูหรา ราคาแพง
 • สีขาว สื่อถึงความบริสุทธิ์ สะอาด เรียบง่าย ความโล่ง ความว่างเปล่า
 • สีเทา ให้อารมณ์เศร้า หม่นหมอง ไร้ชีวิตชีวา บางครั้งสื่อถึงความเป็นกลาง
 • สีดำ ซ่อนความไม่รู้ ความน่ากลัว บางครั้ง จะใช้สีดำหรือสีเข้ม เพื่อเน้นขับสิ่งที่อยู่ภายในให้เด่นชัด จึงมักนิยมใช้เป็นสีพื้น
choose value
การเลือกน้ำหนักสี Choose Value

การเลือกน้ำหนักสีจะเปนขั้นตอนถัดมาหลังจากเราเลือกสีไดแลว น้ำหนักของสีมีอิทธิพลตอความมืดสวางในภาพ ซึ่งใหอารมณของภาพที่แตกตางกันไป

choose saturation
การเลือกความสดของสีChoose Saturation

การเลือกความสดของสีเปนเรื่องสุดทายในการเลือกสี เพื่อ

ออกแบบงานสีที่มีความสดสูงจะใหความรูสึกรุนแรง ตื่นตัว

สะดุดตา ในขณะที่สีที่มีความสดนอยหรือสีหมน จะใหความรู

สึกสงบ ไมโดดเดน หมนหมอง เศรา ถาสีที่มีความสดอยูใน

ระดับกลางจะใหความรูสึกพักผอน สบายตา

colour schematic
การวางโครงสี Colour Schematic

กล่าวคือทฤษฎีสีของการใชสี หรือการเลือกสีมาใชรวมกันใน

ภาพ เพื่อใหภาพออกมาดูดี ดูนาพอใจ เรียกวา

Colour Schematic หรือการวางโครงสี (ซึ่งบางคนก็คุนกับ

คําวา การจับคูสีการเลือกคูสี)

Monochrome

Analogus

Dyads

Triads

Tetrads

monochrome
Monochrome
 • คือโครงสีเอกรงค คือมีเนื้อสี Hue เดียว แตใหความแตกตาง

ดวยน้ำหนักสี Value

color schematic
การวางโครงสี (Color Schematic)

การวางโครงสี คือการจับคู่สี หรือเลือกสี เพื่อใช้ร่วมกันในภาพ เพื่อให้ภาพออกมาดูดี ดูน่าพอใจ

 • Monochrome คือการมีเนื้อสีเดียว แต่ให้ความแตกต่างด้วยน้ำหนักสี การใช้สีแบบนี้ให้อารมณ์ความรู้สึกสุขุม เรียบร้อย เป็นสากล ไม่ฉูดฉาดสะดุดตา
monochromatic
ตัวอย่างภาพแบบ Monochromatic

Artist: Marc ChagallTitle: Les Amants Sur Le ToitForm of Art: abstractColor Scheme: monochromatic (blue and values)

analogus
Analogus
 • หรือโครงสีขางเคียง คือสีที่อยูติดกัน อยูขางเคียงกันในวงจรสี จะเปนทีละ 2 หรือ 3 สีหรือบางทีอาจจะใชไดถึง 4 สี แตก็ไมควรมากกวานี้
color schematic1
การวางโครงสี (Color Schematic)
 • Analogous หรือโครงสีข้างเคียง คือสีที่อยู่ติดกันในวงจรสี จะเป็นทีละ 2 หรือ 3 สี หรืออาจจะถึง 4 สี จะทำให้ภาพโดยรวม ได้อารมณ์ไปในกลุ่มโทนสีนั้น และไม่ดูฉูดฉาดเกินไป
analogous
ตัวอย่างภาพแบบ Analogous

Artist: Vincent van GoghTitle: The IrisYear: 1889Form of Art: realisticColor Scheme: analogous (yellow, yellow-green, green, blue-green and values)

dyads
Dyads
 • คือโครงสีคูตรงขาม Complementary Colour คือสีที่อยูตรงขามกันในวงจรสี การเลือกใชสีคูตรงขามจะทําใหงานที่ไดมีความสะดุดตาในการมอง
 • ควรแบงพื้นที่ของสีในภาพของการใชสีใดสีหนึ่งมากกวาอีกสีหนึ่ง โดยประมาณมักจะใชสีหนึ่ง 70% อีกสีหนึ่ง 30% ภาพที่ไดก็จะ คงความมีเอกภาพอยู และยังมีความเดนสะดุดตาไปไดในตัว
color schematic2
การวางโครงสี (Color Schematic)
 • Complementary Color คือการใช้คู่สีตรงข้าม คือสีที่อยู่ตรงข้ามกันในวงจรสี การเลือกใช้สีคู่ตรงข้ามจะทำให้งานที่ได้มีความสะดุดตาในการมอง แต่ควรระวัง ถ้าใช้สีคู่ตรงข้ามในพื้นที่ใกล้เคียงกัน งานนั้นจะดูไม่มีเอกภาพ โดยทั่วไปควรจะใช้สีหนึ่งประมาณ 70% อีกสี 30%
dyads1
Dyads

ตัวอย่างการออกแบบโดยเลือกใช้สีคู่ตรงข้าม

complementary
ตัวอย่างภาพแบบ Complementary

Artist: Paul Cezanne Title: La Montage Saint VictoireYear: 1886-88Form of Art: abstractColor Scheme: complementary (blue, orange and values)

triads
Triads

Triads หรือโครงสี 3 สี คือ

 • เปนการใชสี 3 สี ในชวงหางระหวางสีทั้ง 3 เทากัน ถาเราลากเสนระหวางสีทั้ง 3 สี เราจะไดสามเหลี่ยม

ดานเทา

2. เปนการใชสี 3 สี ในชวงหางระหวางสีทั้ง 3 ไมเทากัน คือ

มีชวงหาง 2 ชวงเทากัน แตกับอีกอันหนึ่งชวงหางจะ

ยาวกวา ถาลากเสนระหวางสีแลวจะไดสามเหลี่ยม

หนาจั่ว

triads1
Triads

ตัวอย่างการออกแบบโดยเลือกใช้โครงสี 3 สี

tetrads
Tetrads

Tetrads หรือโครงสี 4 สี คือ

 • การใชสีในวงจรสี 4 สี โดยเลือกสีที่มีชวงหางระหวางสีเทากันหมด กลาวคือถาเราลากเสนเชื่อมสีทั้ง 4 แลวเราจะได

สี่เหลี่ยมจัตุรัส

 • การใชสีในวงจรสี 4 สี โดยเลือกสีที่มีชวงหางระหวางสีไม่

เทากัน โดยชวงหางของ 2 สีเปนชวงสั้นและอีก 2 สีเปน

ชวงยาว กลาวคือถาเราลากเสนเชื่อมสีทั้ง 4 แลวเราจะได้

สี่เหลี่ยมผืนผา

tetrads1
Tetrads

ตัวอย่างการออกแบบโดยเลือกใช้โครงสี 4 สี