administr cia iadost o nen vratn finan n pr spevok n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Administrácia žiadostí o nenávratný finančný príspevok PowerPoint Presentation
Download Presentation
Administrácia žiadostí o nenávratný finančný príspevok

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

Administrácia žiadostí o nenávratný finančný príspevok - PowerPoint PPT Presentation


  • 113 Views
  • Uploaded on

Administrácia žiadostí o nenávratný finančný príspevok . Mgr. Vladimír Bulík riaditeľ odboru riadenia administrácie projektov. Aktuálny stav v procese schvaľovania žiadostí o NFP, ktorých celkové náklady nepresahujú 50 mil. EUR (malé projekty). Proces administrácie ŽoNFP.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Administrácia žiadostí o nenávratný finančný príspevok' - anson


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
administr cia iadost o nen vratn finan n pr spevok

Administráciažiadostí o nenávratný finančný príspevok

Mgr. Vladimír Bulík

riaditeľ odboru riadenia administrácie projektov

slide2
Aktuálny stav v procese schvaľovania žiadostí o NFP, ktorých celkové náklady nepresahujú 50 mil. EUR (malé projekty)
proces administr cie onfp
Proces administrácie ŽoNFP

1. kontrola formálnej správnosti ŽoNFP vrátane registrácie:

  • kontrola splnenia kritérií oprávnenosti
  • kontrola splnenia kritérií úplnosti
  • predbežná finančná kontrola

2.odborné hodnotenie ŽoNFP:

  • environmentálno-technické hodnotenie
  • ekonomické hodnotenie

3. výber ŽoNFP

4. vydávanie rozhodnutí a opravné prostriedky proti rozhodnutiam

slide4

ZHRNUTIE VYHLÁSENÝCH VÝZIEV K 14.11.2011:

  • Počet prijatých žiadostí o NFP = 1 499 ŽONFPVýška žiadaného príspevku v EUR (ŠF+ŠR) = 4 537 620 430 €Počet schválených žiadostí o NFP = 591 ŽONFPVýška schváleného príspevku v EUR (ŠF+SR) = 1 498 476 313 €Počet zazmluvnených projektov = 569 projektovVýška zazmluvnených prostriedkov v EUR (ŠF+SR) = 1 351 512 064 €Počet projektov v realizácii = 421 projektovPočet ukončených projektov = 40 projektov
hlavn d vody vyradenia onfp z procesu posudzovania
Hlavné dôvody vyradenia ŽoNFP z procesu posudzovania

neoprávnenosť žiadateľa,

neoprávnenosť navrhovaného miesta realizácie projektu,

neoprávnenosť cieľov projektu,

neoprávnenosť aktivít projektu,

nesúlad žiadanej výšky NFP pre projekt s limitom pre minimálnu a maximálnu stanovenú hranicu,

nesúlad časového rámca realizácie projektu s limitom pre minimálnu a maximálnu dĺžku realizácie projektu,

nesplnenie podmienok oprávnenosti z hľadiska podmienok záložného práva definovaných k hnuteľnému/nehnuteľnému majetku, ktoré sú predmetom projektu,

nesúlad s pravidlami príslušnej schémy štátnej pomoci.

  • Nesplnenie kritérií oprávnenosti v zmysle podmienok definovaných vo výzve na predkladanie ŽoNFP:
slide8
nesúlad údajov uvedených v predloženej (tlačenej verzii) ŽoNFP s údajmi, ktoré sú v ŽoNFP predloženej cez verejný portál ITMS,

originál ŽoNFP vrátane originálov všetkých povinných príloh a kópie ŽoNFP a všetkých povinných príloh nie sú v požadovanom počte a v požadovanej forme v zmysle podmienok definovaných vo výzve,

originál ŽoNFP a všetky čestné vyhlásenia a prílohy (v prípade, že za údaje a vypracovanie príloh zodpovedá výhradne žiadateľ a nie sú vydané príslušným úradom/inštitúciou na žiadateľa), nie sú podpísané štatutárnym orgánom žiadateľa a potvrdené pečiatkou žiadateľa,

predložené kópie ŽoNFP vrátane všetkých povinných príloh nie sú identické s originálom ŽoNFP,

predložené povinné prílohy ŽoNFP nie sú úplné a právoplatné v zmysle podmienok definovaných vo výzve,

žiadateľ nespĺňa všetky všeobecné podmienky definované výzvou (vrátane dokumentov, na ktoré sa výzva odvoláva) a všetky špecifické podmienky vzťahujúce sa k príslušnej prioritnej osi/operačnému cieľu/aktivite.

2.Nesplnenie kritérií úplnosti v zmysle podmienok definovaných vo výzve na predkladanie ŽoNFP:

slide9
nedosiahnutie 50% z maximálneho počtu bodov v rámci jedného z blokov odborného hodnotenia,

nedosiahnutie 70% z celkového maximálneho počtu bodov,

nesúlad so strategickými dokumentmi a právnymi predpismi (vylučovacie hodnotiace kritérium).

3. Nesplnenie podmienok odborného hodnotenia:

4. Nesplnenie podmienok výberu ŽoNFP:

  • nesplnenie výberových kritérií – hlavne výberové kritérium č. 2 Výška alokácie.
slide16
Zmeny v indikatívnom zozname veľkých projektov

Skúsenosti z doterajšieho procesu schvaľovania

Spolupráca s JASPERS

1 zmeny v indikat vnom zozname ve k ch projektov
1. Zmeny v indikatívnom zozname veľkých projektov

Oznamy pre prioritné osi č. 1 a č. 2:

14. 7. 2008 – 31. 12. 2008

prijatých 22 projektových zámerov veľkých projektov

(3 742 438 494 EUR)

4. Monitorovací výbor - 29.4.2009

schválenie aktualizovaného zoznamu 19 veľkých projektov

5. Monitorovací výbor - 10.12.2009

schválenie aktualizovaného zoznamu 16 veľkých projektov

1 zmeny v indikat vnom zozname ve k ch projektov1
1. Zmeny v indikatívnom zozname veľkých projektov

6. Monitorovací výbor – 26. 5. 2010

schválenie aktualizovaného zoznamu 14 veľkých projektov

7. Monitorovací výbor – 28. 10. 2010

schválenie aktualizovaného zoznamu 10 veľkých projektov

8. Monitorovací výbor – 28. 6. 2011

schválenie aktualizovaného zoznamu 9 veľkých projektov

2 sk senosti z doteraj ieho procesu schva ovania
2.Skúsenosti z doterajšieho procesu schvaľovania

Najčastejšie pripomienky

Ciele opatrenia – riešené aglomerácie pred a po realizácii

Súčasný stav (zásobovanie pitnou vodou, odkanalizovanie, ČOV, kalové hospodárstvo), Analýza dopytu – kvalita a súlad

Analýza možností (všeobecne + alternatívy + porovnanie alternatív) – výber alternatív

Finančná udržateľnosť projektov (tarify, vysoké náklady)

3 spolupr ca s jaspers
Workshop– 3.12.2008

Návštevy projektov– 22 projektov

Pripomienkovanie ŠU, ŽoPP+ účasť na prezentáciách

Vypracovanie„Methodology for the Economic Evaluation of Water Supply and Wastewater Projects“

Vypracovanie modelu„Dopad Vyhlášky 217/2011 ÚRSO na finančnú udržateľnosť a výšku finančnej medzere veľkých projektov “

3. Spolupráca s JASPERS
slide23

ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ !Mgr. Vladimír Bulík Odbor riadenia administrácie projektovEMAILOVÝ KONTAKT: vladimir.bulik@enviro.gov.skTELEFONICKÝ KONTAKT: 02/5956 2261