"Podpora Technologických platforem v ČR
Download
1 / 21

"Podpora Technologických platforem v ČR z Operačního programu Podnikání a inovace 2007 - 2013" - PowerPoint PPT Presentation


 • 107 Views
 • Uploaded on

"Podpora Technologických platforem v ČR z Operačního programu Podnikání a inovace 2007 - 2013". Mgr. Jan Martínek, Ph.D. odbor implementace strukturálních fondů, MPO. OPPI 2007 - 2013. Operační program Podnikání a inovace (OPPI)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '"Podpora Technologických platforem v ČR z Operačního programu Podnikání a inovace 2007 - 2013"' - ansel


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

"Podpora Technologických platforem v ČR z Operačního programu Podnikání a inovace 2007 - 2013"

Mgr. Jan Martínek, Ph.D.

odbor implementace strukturálních fondů, MPO


OPPI 2007 - 2013

 • Operační program Podnikání a inovace (OPPI)

 • Programový dokument MPO pro čerpání finančních prostředků ze SF v letech 2007 – 2013 s alokací cca 100 mld. CZK

 • Schválen vládou ČR dne 15. 11. 2006 (usnesení č. 1302/2006)

 • 15 jednotlivých programů podpory (usnesení vlády č. 50/2007)

 • Globální cíl:Do konce programovacího období zvýšit konkurenceschopnost české ekonomiky a přiblížit inovační výkonnost sektoru průmyslu a služeb úrovni předních průmyslových zemí Evropy.


OPPP x OPPI

Jednodušší a komfortnější systém pro žadatele

Zrychlení administrativy a čerpání prostředků SF

2004 - 2006

2007 - 2013

Elektronická forma komunikace – eAccount

OPPP

OPPI

Využití externích hodnotitelů

Redukce počtu předkládaných dokumentů

Kontrola metodou vzorkůImplementace

 • Implementační struktura

 • Řídicí orgán – MPO – Sekce strukturálních fondů

 • Zprostředkující subjekty:

  • CzechInvest

  • CzechTrade

  • Česká energetická agentura

  • Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.Mapa regionální podpory(velké/střední/malé podniky)


Harmonogram

 • Předpokládané termíny zahajování programů

 • 1. vlna (od 1. 3. 2007)

  • ROZVOJ – registrace žádostí od 1.3., plné žádosti od 1.4., ukončení příjmu plných žádostí 30.6.; kolová výzva

  • MARKETING – registrace žádostí od 1.3., plné žádostí od 1.4., ukončení příjmu plných žádostí 31.12., kontinuální, časově omezená výzva

 • 2. vlna (příjem registračních žádostí od 1. 6. 2007)

  • ICT v PODNICÍCH – plné žádosti od 1.8., ukončení příjmu plných žádostí 29.12.2007; kontinuální výzva, alokace 500 mil. CZK

  • INOVACE

  • POTENCIÁL

  • EKO-ENERGIE


Harmonogram

 • 3. vlna (příjem registračních žádostí od 1. 10. 2007) ???

  • ŠKOLICÍ STŘEDISKA

  • ICT a STRATEGICKÉ SLUŽBY

  • PORADENSTVÍ – část týkající se poradenských služeb pro MSP

 • Ostatní programy

 • PROSPERITA – připravuje se pre-notifikační jednání s EK

 • SPOLUPRÁCE – dosud není shoda na přístupu k realizaci programu, vazba na OP VaVpI, možná bude nutno notifikovat

 • NEMOVITOSTI – nutná notifikace

 • ÚVĚROVÉ PROGRAMY REALIZOVANÉ VE SPOLUPRÁCI S ČMZRB (START, PROGRES, ZÁRUKA) – dosud probíhají jednání o podobě realizace těchto programů


Program klastry oppp v sledky
Program Klastry OPPP - výsledky

Ukončená fáze mapování klastru

Založené klastry ve 2. fázi

Založené klastry

Ve fázi mapování klastru

Technické textilie

Sklářství

Obalová technika

Zpracování kamene

Medicínsko-farmaceutický

ICT

Dřevařství

OZE

Automobilový prům.

Strojírenství

ICT

Chemický (vodík)

Stavebnictví

OZE, recyklace

Automobilový prům.

Technické plasty

Nanotechnologie Elektrotechnika

Nástrojářství

Hudební nástroje

Tableware

Dřevařství

OZE

Mechatronika

Automobilový prům.

IT klastr

Nanotechnologie

Plastikářství

Obuvnictví

Dřevařství a výroba nábytku

Stavební materiály Svařování

Vodárenské techn. Pivovarnictví

OZE Dřevařství

Biotechnologie Letectví

Bioinformatika Oděvní průmysl

Nábytkářský Mikroelektronika

Vinařství

Dřevozpracující

Strojírenství

-- Podpořeno 56 (42+14) projektů

-- Založeno 25 klastrů

-- Alokovaná částka programu Klastry cca 280 mil. Kč


Přínosy klastrů

Pro firmy:

Pro veřejnou správu:

Pro VŠ:

 • Znalost potřeb průmyslu

 • Vzdělávání na míru

 • Aplikovaný výzkum

 • Zisk ze společných projektů VaV

 • Transfer technologií

 • Přístup k dalším zdrojům financování

 • Cílená podpora růstových firem

 • Podpora perspektivních odvětví

 • Specializace regionu

 • Zatraktivnění regionu pro investory

 • Zvýšení konkurenceschopnosti regionu

 • Efektivní partnerství (PPP)

 • Identifikace společných potřeb

 • Úspora nákladů

 • Rychlejší přenos informací, technologií

 • Výměna zkušeností

 • Společné rozvojové projekty

 • Zvýšení inovací v oboru

 • Vyjednávací síla, efektivnější dodavatelsko-odběratelské vztahy

 • Přístup na nové trhy

Zlepšení komunikace, znalost společných potřeb

Tvorba společných projektů a synergie spolupráce


Navazuje na program Klastry OPPP

Změny

Rozšíření podporovaných aktivit

Rozšíření způsobilých výdajů

Změna systému podpory

Zvýšení maximální částky podpory

Zvýšení alokace

Alokace 5,3 mld. Kč (cca 750 mil. Kč/rok)

Program Spolupráce OPPI


Program spolupr ce oppi c le

Vznik a rozvoj kooperačních odvětvových seskupení

Klastry

Póly excelence

Technologické platformy

Nástroj rozvoje konkurenceschopnosti ekonomiky a ekonomického růstu

Rozvoj spolupráce mezi podniky navzájem

Zkvalitnění vazeb mezi podnikatelskou sférou, výzkumem a VŠ

Urychlení komercionalizace inovačních aktivit (Klastry), (Póly excelence?)

Tvorba dlouhodobých strategií a koordinace s EU (TP)

Příprava výzev (PS Spolupráce, PS VaVaI a VaVpI, kulaté stoly)

Program Spolupráce OPPICíle

-- regionální

-- nadregionální

-- mezinárodní úroveň


N rodn technologick platformy role

Definovat strategický vývoj na poli výzkumu a experimentálního vývoje pro jednotlivé průmyslové sektory a obory na národní úrovni

Přispívat k většímu propojení mezi průmyslem a výzkumnými institucemi v oblasti transferu technologií a aplikovaného výzkumu s komerčním využitím

Podpora výzkumné, vývojové a inovační aktivity u podnikatelských subjektů

Vypracování strategických dokumentů a jejich postupné implementace

Nasměrování výzkumných grantů do oblastí s vysokou přidanou hodnotou pro průmysl a celý hodnotový řetězec, spolupráce s veřejnou správou na národní i regionální oblasti při určování prioritních oblastí

Reflexe celosvětového technologického vývoje ke zvýšení konkurenceschopnosti české ekonomiky

Úzká spolupráce s evropskými technologickými platformami (ETP)

Národní technologické platformyRole


N rodn technologick platformy slo en a p jemce podpory

Právnická osoba neboli experimentálního vývoje administrátor NTP (např. asociace)

Může vzniknout i nový právnický subjekt

Nejdůležitější aktéři na trhu - velké podniky, MSP, průmyslové svazy, výzkumné instituce, vysoké školy a terciární sféra, regulátoři, finanční instituce

Platforma jako vyjednávací fórum - sdružuje lídry na podnikatelském i výzkumném poli, jejichž primárním cílem je podporovat vizestrategického významu pro rozvoj daného odvětví či oboru

Struktura

sekretariát NTP

řídící rada NTP – dohlíží na vývoj strategického rámce a jeho implementaci

horizontální pracovní skupina – financování, normy, vzdělávání

expertní tematické skupiny – experti na jednotlivé technologické oblasti, podílí se na přípravě strategického rámce

Národní technologické platformySložení a příjemce podpory


Způsobilé výdaje experimentálního vývoje

Příprava strategického rámce a implementačního plánu

Studie

Informační a marketingové materiály NTP

Participace na aktivitách ETP

Nejedná se o podporu na výzkumné projekty nebo technologické vybavení (VaVpI?)

NTP podněcuje či podporuje vznik výzkumného projektu

Výzkumné instituce - členi NTP, mohou získat podporu a bonifikace na vybavení a výstavbu technologických pracovišť z programů podpory MŠMT VaVpI

Podnikatelské subjekty mohou čerpat z dalších programů např. OPPI pro projekty implementující strategický plán NTP (individuální projekty – Potenciál, Prosperita, nebo kooperační projekty – Klastry)

Národní technologické platformyPodpora z OPPI – program SPOLUPRÁCE


NTP napomáhají experimentálního vývoje

ke spojení úsilí vědecké a podnikatelské komunity na národní úrovni a ve vztahu k ETP

k efektivní spolupráci a spoluúčasti na návrzích strategického vývoje, rámcových programů i podporovaných aktivit na evropské úrovni

usnadnění přístupu členů k významným plánovacím procesům ETP

snazšímu přístupu k mezinárodním partnerům a členům ETP např. při účasti na projektech 7RP

Národní technologické platformyPropojení s evropskými platformami


1. Vznik technologické platformy experimentálního vývoje

2. Zhodnocení potenciálu NTP a jejího zaměření (studie proveditelnosti)

3. Vypracování vizí NTP, strategického výzkumného rámce a implementačního plánu

4. Implementace (příprava projektů, vyhledávání partnerů)

5. Spoluúčast na přípravě národních strategií a podpůrných dotačních programů obecně

Strategický rámec by měl reflektovat aktivity relevantních ETP v daném oboru či odvětví!

Národní technologické platformyVývojové fáze


Spolupráce na přípravě strategického vývoje odvětví na národní úrovni:

Účast na příslušných pracovních skupinách

Vypracování návrhů na grantové programy

Spoluúčast na přípravě studií proveditelnosti k národním rozvojovým programům a strategickým dokumentům národní hospodářské politiky (např. společná strategie pro rozvoj lidských zdrojů)

Příprava projektů reflektující Strategický rámec NTP:

Vyhledávání domácích i zahraničních partnerů;

Zajištění finančních zdrojů (FP7, Strukturální fondy EU, CIP, EUREKA, rizikový kapitál, EIB etc.)

Diseminační plán

Národní technologické platformyBudoucí aktivity


Dotace na národní úrovni

Nařízení EK 1998/2006 o použití článků Smlouvy na podporu de minimis

200 TEUR/3 roky

Národní technologické platformyForma a výše podpor


Spolupráce na přípravách vítána! na národní úrovni

Děkuji za pozornost!

[email protected]

www.mpo.cz

www.czechinvest.org

zelená linka 800 800 777


ad