Download
emel 1 gov n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
EMEL 1 GOV PowerPoint Presentation

EMEL 1 GOV

237 Views Download Presentation
Download Presentation

EMEL 1 GOV

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. EMEL 1 GOV Webmail.1govuc.gov.my ENTER

 2. 1. Taip URL seperti di atasdalammana-mana web browser

 3. 2. Paparansepertiiniakankeluar. Masukkan Domain\username seperticontohini, mengikut username dan password masing-masing (username masing-masingadaselepas slide ini)

 4. Senarai email address setiapstaf KKTM SENARAI NAMA ALAMAT EMEL LOGIN 1govuc\ Password P@ssword.123 (Silatukarsemasa kali pertama login)

 5. LOGIN 1govuc\ Password P@ssword.123 (Silatukarsemasa kali pertama login)

 6. LOGIN 1govuc\ Password P@ssword.123 (Silatukarsemasa kali pertama login)

 7. 3. Antaramuka webmail

 8. 4. Tatacarapenghantaranemel 4.1 Klik “New” 4.2 Paparaniniakankeluar

 9. 4.3 Masukkanemel address penerima Cth : kolejkomunititemerloh@kkmen.edu.my (emel group kktm) 4.4 Taipsepertibiasa 4.5 Klik “Send”

 10. 5. Paparanpadaemelpenerima

 11. ~SENARAI GROUP ~ Samamacamhantaremelkeyahoogroupssebelumini, just klik new emeldanhantar (TO: ) kolejkomunititemerloh@kkmen.edu.my

 12. GROUP EMEL KKTM GROUP kolejkomunititemerloh@kkmen.edu.my SemuastafKolejKomunitiTemerloh

 13. GROUP EMEL RASMI KOLEJ kkmb@kkmen.edu.my

 14. GROUP EMEL JPSH jpsh@kkmen.edu.my

 15. GROUP EMEL FESYEN program_fesyen@kkmen.edu.my

 16. GROUP EMEL Program PenyelenggaraanBangunan program_bangunan@kkmen.edu.my

 17. GROUP EMEL Program Perabot program_perabot@kkmen.edu.my

 18. GROUP EMEL Program IT program_it@kkmen.edu.my

 19. GROUP EMEL Unit MIS unit_mis@kkmen.edu.my

 20. GROUP EMEL Unit Pengajian Am unit_pengajian_am@kkmen.edu.my

 21. ! PENUKARAN PASSWORD WAJIB TUKAR SEMASA KALI PERTAMA LOG-IN

 22. Klikpada “Options” danpilih “Change Your Password”

 23. Masukkan Current password: P@ssword.123 ** Semuastafmenggunakan password default ini, jadisilatukar password andakeranasemua orang tahu password ini!! Kemudianmasukkan password pilihanandadenganmengikutisegalapolisi yang telahditetapkan di dalam slide sebelumini. Akhirsekalitekan “Save”

 24. MUSYKIL???? • Apa URL nakmasukdalamemelini? = webmail.1govuc.gov.my • Apaalamatemelsayaapabila orang tanya? = emel yang ada@kkmen.edu.my di belakangnya Cth: azimah@kkmen.edu.my • Apa domain\username untuksayamasukkan? = yang ada.kkdi belakangnya Cth: 1govuc\azimah.anuar.kk (Kenamasukkan 1govuc\ di hadapanterlebihdahuludandiikutidengan username masing-masing)

 25. Kenapasayatidakbolehhantar/terimaemel? = Mungkinemel INBOX sudahpenuhkeranakapasiti yang diberihanyalah 500 MB sahaja. Sila delete emel-emel lama dan yang tidakdiperlukan. Pihak MIS akanmemberikansatulagipenyelesaiannyaiaitudenganmenggunakan Microsoft Outlook di PC masing-masingdalam masa terdekat. • Berapabesarsaiz file yang bolehsaya attach? = Hanya 2 MB sahaja, jadipenyelesaianyaadalahdenganmenggunakan CLOUD, letakkan attachment anda di CLOUD dan SHARE kan link sahaja di dalamemel1gov. Sayaakantunjukkannanti. • Berapakapasiti yang diperuntukanbagisetiap user? = BagiGred 52 kebawah, 500Mb diperuntukkanmanakalabagiGred 54 keatasdiperuntukkan4Gb.

 26. SEKIAN SAHAJA, TERIMA KASIH Disediakanoleh: AzimahbintiAnuar PenolongPegawaiTeknologiMaklumat KolejKomunitiTemerloh