1 / 17

Témák, adatforrások

A Magyar Hidrológiai Társaság Környezetvédelmi Szakosztálya előadóülése 2009. november 11. Települési szennyvíztisztítási program környezetvédelmi vonatkozásai Előadó: Simonfai György építőmérnök, igazságügyi szakértő. Témák, adatforrások.

annot
Download Presentation

Témák, adatforrások

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. AMagyar Hidrológiai TársaságKörnyezetvédelmi Szakosztályaelőadóülése 2009. november 11.Települési szennyvíztisztítási program környezetvédelmi vonatkozásaiElőadó: Simonfai György építőmérnök, igazságügyi szakértő

 2. Témák, adatforrások • Szennyvízelvezetési és tisztítási Program tájékoztató, a KvVM 2008. márciusi dok. alapján ismertetés; • EU Víz Keretirányelvben előírt 2005. évi KvVM ország jelentés alapján adatok, tények; • VKI végrehajtásának elősegítése II. fázis, Terhelések prognózisa (ÖKO Zrt. vezette konzorcium) tények, következtetések; • Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és Energia Program KEOP 1.2.0 Szennyvízelvezetés – tisztítás pályázati rendszer; • Tapasztalatok a KEOP 1.2.0 pályázatok értékelésénél, bírálatánál; • Konzultációra ajánlott gondolatok; • Esettanulmány egy részvízgyűjtő példáján (felkért hozzászóló); • Konzultáció

 3. A KEOP 1.2.0 pályázati konstrukció jogi alapja Magyarország tagállami kötelezettségei a 91/271/EGK irányelv szerinti megfelelő települési szennyvízgyűjtő és –tisztító rendszerek kiépítésére vonatkozóan, a Csatlakozási Szerződésben előírt határidőkre: • 2008. december 31-éig az érzékeny területeken fekvő 10 ezer LE terhelést meghaladó szennyvíz kibocsátású szennyvízelvezetési agglomerációkban (II. fokozatú biológia tisztítás mellett III. fokozat kiépítése) • 2015. december 31-ig minden 2 ezer – 15 ezer LE terheléssel jellemezhető szennyvíz kibocsátású szennyvízelvezetési agglomeráció (szennyvízgyűjtő rendszer + II. biológiai fokozat) • legkésőbb 2010. december 31-éig minden 15 ezer LE terhelést meghaladó szennyvíz kibocsátású szennyvízelvezetési agglomeráció (szennyvízgyűjtő rendszer + II. biológiai fokozat)

 4. Szennyvíz mutatók alakulása, a KEOP beruházások megvalósulása A csatornázottság mértéke: - 2004 - 62,2 % - 2005 - 64,9 % - 2006 - 67,5 % - 2007 – 69,8 % - 2015-ig: 88-90 % - 1746 településen „Megfelelő” szennyvíztisztítók 2004-2007 között: 6 millió -13 millió LE, 2015-ig összesen 16.876.325 LE kapacitás várható. Teljes költség: 2006-2015: 828 milliárd Ft Forrás: KSH

 5. A KEOP 1.2.0 akcióterv célja A KEOP-1.2.0Szennyvízelvezetés és tisztítás 2009-2010 időszakra szólóAkcióterve az eddigi pályázati tapasztalatok figyelembe vételével ez évbenfelülvizsgálatra került. A rendelkezésre álló pályázati forrás: 2009-2010 időszakban: 219,56 Mrd Ft (2009-ben 92,92Mrd Ft, 2010-ben 126,64 Mrd Ft) Fontos szempont az új pályázati rendszernél agazdaságosan működtethető rendszerek létesítése, mivel a lakossági díjak megfizethetőségét már a beruházás tervezési időszakában is figyelemmel kell kísérni és a fenntarthatóságot biztosítani.

 6. Nemzeti Szennyvízelvezetési és tisztítási Program és a KEOP 1.2.0 akcióterv várható eredménye, kibocsátás-változások Forrás: ÖKO Zrt. konzorcium

 7. A kibocsátások eredete Az élővizekbe kerülő pontszerű szennyezőanyag kibocsátás döntő részét, a BOI5 terhelés és nitrogén terhelés közel 90 %-át, a KOI terhelés 80 %-át, a foszfor terhelés mintegy 95 %-át a települési szennyvízből eredő szennyezőanyagok teszik ki. A többi terhelés döntően a feldolgozóipartól származik.A mezőgazdasági eredetű diffúz szennyezés mértéke – a meghatározó komponensek tekintetében - hasonló a pontszerű kibocsátásokhoz.Forrás: VKI Jelentés 2005, 5.1.3. pont.

 8. Nemzeti Szennyvízelvezetési és tisztítási Program és a KEOP 1.2.0 akcióterv hatása a felszíni befogadókra A települési Szennyvíz Irányelvben előírt tisztítási hatásfok biztosítása ellenére, több szerves anyag és tápanyag juthat a felszíni vizekbe, mint eddig, mert a költséges 3. fokú tisztítást nem alkalmazzák. Gondok elsősorban akkor keletkezhetnek, ha a közvetlen befogadó kis vízhozamú (pangó vizű, vagy időszakos) vízfolyás, illetve állóvíz. Összességében a szennyvízbevezetések okozta terhelés átrendeződése várható: • míg a korábbi, nagy tisztítatlan szennyvízkibocsátások terhelő hatása csökken (pl. fővárosi szennyvíz bevezetés), • a szennyvíztisztító telepek számának növekedése egyre több felszíni befogadóban okoz a jó állapot elérését veszélyeztető koncentrált terhelést. Forrás: Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv kézirata 2.1.1 KvVM 2009.

 9. A jó állapot eléréséhez szükséges kiegészítő intézkedések 1. Az előzőekben elmondottak rávilágítottak arra, hogy a szennyezési problémák között leginkább hangsúlyos tápanyag szennyezettség, azon belül is a P kibocsátás kezelésére kiegészítő intézkedésekre lesz szükség. A szennyvíz program hatása a felszíni vizekre nézve inkább negatív, mint pozitív. A befogadó – kibocsátó viszonylatában, a víztest terhelőképességéhez viszonyítva jelentős szennyezés növekedés a BOI, KOI (és többnyire a N formák esetében is) szám szerint kevés víztestet érint. A foszfor emisszió csökkentésére, vagyis az előírtaknál szigorúbb határértékekre a szennyvíztelepek közelítőleg egyharmadánál szükség lesz (lásd a részleteket a 2.1 fejezet 2-11. táblázatában). Ezekkel az intézkedésekkel elkerülhetjük a további vízminőség romlást. Forrás: ÖKO Zrt. Konzorcium

 10. A jó állapot eléréséhez szükséges kiegészítő intézkedések 2. A határértékek enyhítése, amire most törekvés van, még kedvezőtlenebb helyzetet teremt, de a különbség nem nagy. A legfontosabb teendők tehát: • az emissziós rendeletek módosítása olymódon, hogy a befogadó terhelhetősége alapján kell a határértéket megadni. Ez komplex, vízgyűjtő szintű elemzést igényel, a VGT tervezés részeként. A tápanyag eltávolítás szükségességének megítélésekor feltétlenül javasolt a P és a N eltávolítás között különbséget tenni. Ez az aránytalan költségek elkerülése miatt is lényeges. • Csatornázási program felülvizsgálata, ahol lehetséges, a helyi megoldások szorgalmazása, ennek szabályozási és finanszírozási hátterét is megteremtve. • A belterületi csapadékvíz gazdálkodás vízminőség védelmi szempontú megvalósítása, hisz a pontforrások visszaszorításával előbb – utóbb a belterületi terhelések jelentősége is megnövekszik. Forrás: ÖKO Zrt. Konzorcium

 11. Kétfordulós KEOP 1.2.0. pályázatok dokumentációja • Első forduló • Adatlap (nyilatkozatok) • Mellékletek • Előzetes Megvalósíthatósági Tanulmány • Második forduló (Teljes projektdokumentáció) • Adatlap (nyilatkozatok) • Mellékletek • Tulajdoni lap, • Önkormányzati határozatok, • Aláírási címpéldány, stb. • Megalapozó tanulmányok • Részletes megvalósíthatósági tanulmány • Költség-haszon elemzés • Környezeti hatástanulmány • Hatósági engedélyek • környezetvédelmi engedély, • létesítési engedélyek, stb. • Tervek • Közbeszerzési dokumentációk • Társulási megállapodás

 12. Szakmai szervezetek korábbi javaslatai A Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség, a KEOP pályázati rendszerének javítása érdekében szervezett helyzetértékelő és -javító kerekasztal megbeszélést 2008. december 8-án, a Magyar Mérnöki Kamarában. A pályázatértékelők részéről tartott előadás diaanyaga a http://www.maszesz.hu/download/kerekasztal_081208/simonfai_gyorgy_ertekelok_eszrevetelei.ppt weblapon található. Az előadások anyagai mellett megtalálható 14 pontba foglalt ajánlásokra adott KvVM válasz. Témánkhoz egy ajánlási pont és erre adott válasz szerint: megvizsgálják az időszakos vízfolyásokra vonatkozó követelmények újraértelmezését.

 13. KEOP 1.2.0. pályázatok helyzete 2009. novemberében Megjegyzések: • Második fordulóban egy lett elutasítva, de időközben újra beadta. • Jelen pillanatban több második fordulós van értékelés alatt – abból a különbözet… • Az 5. dián már bemutattuk, hogy a rendelkezésre álló pályázati forrás: 2009-2010 időszakban 219,56 Mrd Ft (2009-ben 92,92 Mrd Ft, 2010-ben 126,64 Mrd Ft) Forrás: KvVM FI információ

 14. Konzultációs gondolatok 1. Tápanyag-eltávolítás követelményeinek felülvizsgálata: • Szigorítás, vagy a határértékek csökkentésre; • Nitrifikációs követelmények télen és nyáron; • Kell-e általános vegyszeres foszfortalanítás; • Szükségesek-e pótintézkedések a kisvízhozamú és időszakos vízfolyások jó állapotának biztosításához. KEOP – ROP pályázatok közötti kapcsolat – átjárás biztosítása: • Az egyedi szennyvízelhelyezés szabályozás működőképessé tétele. • Meglévő szabad szennyvíztisztító kapacitások esetén agglomeráció kibővítése kistelepülésekkel. • A belterületi vízrendezés hiányában nagy mennyiségű csapadékvíz szállítására, kezelésére méretezik a rendszereket.

 15. Konzultációs gondolatok 2. A gazdaságosan működtethető rendszerek létesítése: • A lakossági díjak megfizethetőségét már a beruházás tervezési időszakában is figyelemmel kell kísérni és a fenntarthatóságot biztosítani. • A 2. fordulós pályázatokban készítendő fenntarthatósági és megfizethetőségi vizsgálatok elégtelensége a bukás leggyakoribb oka! • A megvalósíthatósági tanulmányokban a túltervezés, a túlárazás általános jelenség! Közbeszerzés, a minőség legyen a verseny alapja! • Beruházási költségbecslés pontossága: • az elvi engedélyes fázisban plusz-mínusz 20 %; • megvalósíthatósági tanulmány alapján plusz-mínusz 15 %; • építési engedélyezési fázisban 10 %; • kiviteli terv fázisban plusz-mínusz 3 %. • A Független Mérnök szerepe a kiviteli költségek szinten tartásában.

 16. Konzultációs gondolatok 3. Meg nem válaszolható kérdések: • A projektek időzavarba, vagy finanszírozási zavarba fognak-e kerülni 2015-ig? • A program eléri-e a kitűzött célt: a VIZEK JÓ ÁLLAPOTBA HELYEZÉSÉT? • Meddig tart a gazdasági válság?

 17. Megköszönöm figyelmüket! A konzultáció utáni kérdések esetén www.simonfai.hu internetes honlapomon ingyenes szaktanácsadás kérésére van lehetőség

More Related