slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
ПИСАНА ПРИПРЕМА ЗА ЧАС

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 10

ПИСАНА ПРИПРЕМА ЗА ЧАС - PowerPoint PPT Presentation


 • 138 Views
 • Uploaded on

ПИСАНА ПРИПРЕМА ЗА ЧАС. СМЕРНИЦЕ ЗА НАСТАВНИКЕ. ЕЛЕМЕНТИ ПРИПРЕМЕ ЗА ЧАС. Дефинисање часа Планирање и организација часа Праћење и вредновање часа. ДЕФИНИСАЊЕ ЧАСА. ОБАВЕЗНИ ЕЛЕМЕНТИ. Предмет Назив школе Име и презиме наставника Разред и одељење Назив наставне теме

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ПИСАНА ПРИПРЕМА ЗА ЧАС' - annora


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

ПИСАНА ПРИПРЕМА ЗА ЧАС

СМЕРНИЦЕ ЗА НАСТАВНИКЕ

slide2
ЕЛЕМЕНТИ ПРИПРЕМЕ ЗА ЧАС
 • Дефинисање часа
 • Планирање и организација часа
 • Праћење и вредновање часа
slide3
ДЕФИНИСАЊЕ ЧАСА

ОБАВЕЗНИ ЕЛЕМЕНТИ

 • Предмет
 • Назив школе
 • Име и презиме наставника
 • Разред и одељење
 • Назив наставне теме
 • Назив наставне јединице
 • Редни број часа
 • Време за реализацију
 • Место реализације
 • Тип часа
 • ОБРАДА
 • УТВРЂИВАЊЕ
 • СИСТЕМАТИЗАЦИЈА
 • ПРОВЕРАВАЊЕ И ОЦЕЊИВАЊЕ
 • ПРАКТИЧНЕ ВЕЖБЕ
slide4
ПЛАНИРАЊЕ И ОРГАНИЗАЦИЈА ЧАСА
 • Циљеви и исходи часа, стандарди
 • Наставне методе
 • Наставни облици
 • Наставна средства
 • Планирани ток часа
 • Иновације
 • Корелација са другим предметима
 • Изглед табле
 • Коришћена литература/ материјали за припрему часа
 • Циљеви су намере, тежње, опредељења које треба остварити на часу, у процесу наставе, образовања, учења.
 • Циљеве часа дефинише наставник, као први корак и служе да се час организује и усмерава.Важни за планирање часа и развој програма.
 • ФРОНТАЛНИ
 • ГРУПНИ
 • РАД У ПАРОВИМА
 • ИНДИВИДУАЛНИ
 • УСМЕНОГ ИЗЛАГАЊА
 • РАЗГОВОРА
 • ИЛУСТРАТИВНИХ РАДОВА
 • ДЕМОНСТРАТИВНА
 • ПРАКТИЧНИХ И ЛАБОРАТОРИЈСКИХ РАДОВА
 • ПИСАНИХ РАДОВА
 • ЧИТАЊА И РАДА НА ТЕКСТУ
 • ТЕКСТУАЛНА
 • ВИЗУЕЛНА
 • АУДИТИВНА
 • АУДИО-ВИЗУЕЛНА
 • МАНУЕЛНА
 • Исходи се односе на ученика и дефинишу знања, умења, вредности, понашања ученика.
 • Треба да буду мерљиви
 • Важни су за праћење и вредновање часа, ученика, наставе.
slide5
ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ
 • Вредновање постигнућа ученика
 • Задаци за ученике / за домаћи
 • Евалуација изапажања о часу
 • Планирање даљих активности
slide6
Однос циљева и исхода

ЦИЉЕВИ

 • Нагласак је на томе шта наставник ради
 • Опис намере учења
 • Нагласак је на могућностима за учење
 • Формулишу се у облику глаголске именице (развијање, оспособљавање)

ИСХОДИ

 • Нагласак је на томе шта ће ученик да ради
 • Опис резултата учења
 • Нагласак је на томе како се научено користи
 • Формулишу се као активни глаголи (наводи, описује, решава, упоређује, разликује)
slide7
ДЕФИНИСАЊЕ ЦИЉЕВА И ИСХОДА

Развој/промена у сфери

 • когниције
 • психомоторике
 • осећања/афеката
 • социјалних односа
 • личних особина и квалитета
 • размењују информације и мишљење;
 • презентују;
 • дају повратну информацију другима;
 • примају повратну информацију;
 • раде тимски – сарађују
 • сналазе се у конфликтним ситуацијама

знање

разумевање

примена

анализа

синтеза

евалуација.

 • преузимање одговорности
 • увид у своје понашање
 • особине личности

(поузданост, спремност за учење и рад, брижљивост, тачност, савесност, толерантност, истрајност, издржљивост, концентрација, одговорност, самосталност, критичност и самокритичност, креативност, флексибилност и сл.)

slide8
Стицање знања о/из ...
 • Ученик познаје термине, чињенице, методе,правила, принципе, ... конкретног наставног садржаја

КОГНИТИВНА ДИМЕНЗИЈА

 • Систематско размишљање (схватање чињеница, уочавање међусобне везе, повезивање, разликовање)
 • Ученик разуме чињенице, уочава међусобне везе, повезује, разликује...
 • ЗНАЊЕ
 • Примена правила, метода, појмова, принципа, теорија
 • Ученик користи појмове и принципе у новим ситуацијама, примењује теорије, законе, демонстрира примену модела, процедура...
 • РАЗУМЕВАЊЕ
 • Разумевање принципа организације целине и односа делова у структури целине
 • Ученик издваја скривене претпоставке, уочава разлику међу чињеницама, последицама, оцењује значај података
 • ПРИМЕНА
 • Уређивање и систематизација задатака
 • Ученик пише састав, решава проблеме
 • АНАЛИЗА
 • Процена различитих садржаја
 • Ученик оцењује усклађеност закључака са постојећим подацима, процењује решења,предвиђа, закључује, критикује,интерпретира, аргументује
 • СИНТЕЗА
 • ЕВАЛУАЦИЈА
slide9
ТОК ЧАСА

ГЛАВНИ ДЕО ЧАСА

 • ОСНОВНИ САДРЖАЈ КОЈИ СЕ ОБРАЂУЈЕ НА ЧАСУ
 • МОЖЕ БИТИ ДАТ У ТЕЗАМА
 • ТЕКСТОВИ, ВЕЖБЕ, ЕКПЕРИМЕНТИ ТРЕБА ДА БУДУ ПРИЛОЖЕНИ
 • ТРАЈЕ 25-30 МИН

ЗАВРШНИ ДЕО ЧАСА

 • ЗАОКРУЖИВАЊЕ ЧАСА
 • ПРИПРЕМА ЗА СЛЕДЕЋИ ЧАС
 • АКТИВНОСТИ: ИСТИЦАЊЕ БИТНОГ, ДОМАЋИ ЗАДАТАК, УПУСТВА ЗА СЛЕДЕЋИ ЧАС...
 • ЕВАЛУАЦИЈА ЧАСА
 • ТРАЈЕ 5-10 МИН

УВОДНИ ДЕО ЧАСА

 • ПРИПРЕМА ЗА ГЛАВНИ ДЕО ЧАСА
 • СТВАРАЊЕ КЛИМЕ ЗА РАД
 • МОТИВИСАЊЕ УЧЕНИКА
 • ИСТИЦАЊЕ ЦИЉА ЧАСА
 • ТРАЈЕ 5-10 МИН
 • УВОДНИ ДЕО ЧАСА
 • ГЛАВНИ ДЕО ЧАСА
 • ЗАВРШНИ ДЕО ЧАСА
slide10
Презентацију припремили
 • Сања Обреновић, педагог
 • Драгана Иванчевић Бумбић, психолог
 • Ксенија Младеновић, професор латинског језика
 • Горан Богдановић, професор рачунарства и информатике
ad