slide1 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
TDD PowerPoint Presentation
Download Presentation
TDD

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 37

TDD - PowerPoint PPT Presentation


 • 191 Views
 • Uploaded on

TDD. Börda, befrielse eller rent av en omöjlighet?. TDD – kort repetition. Röd Skriv först ett test som inte går igenom Grön Gör enklast möjliga implementation för att testet ska gå igenom Refactor Ta bort duplicerad kod. TDD – repetition rött. public class Person {

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

TDD


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

TDD

Börda, befrielse eller rent av en omöjlighet?

tdd kort repetition
TDD – kort repetition
 • Röd
  • Skriv först ett test som inte går igenom
 • Grön
  • Gör enklast möjliga implementation för att testet ska gå igenom
 • Refactor
  • Ta bort duplicerad kod
tdd repetition r tt
TDD – repetition rött

publicclass Person

{

publicvoid SetGivenName(string s) {_givenName = s;}

publicvoid SetSurname(string s) {_surname = s;}

publicstring Fullname(){ returnnull;}

string _givenName, _surname;

}

[TestFixture]publicclass PersonTests

{

[Test] publicvoid FullnameEmptyInitially()

{

Person p = new Person();

A.AreEqual(string.Empty, p.Fullname());

}

}

tdd repetition gr nt
TDD – repetition grönt

publicstring Fullname()

{

string res = string.Empty;

return res;

}

[TestFixture] publicclass PersonTests

{

[Test] publicvoid FullnameEmptyInitially() {

Person p = new Person();

A.AreEqual(string.Empty, p.Fullname());

}

[Test]publicvoid FullnameGivenOnly(){

Person p = new Person(); p.SetGivenName("Ingo");

A.AreEqual("Ingo", p.Fullname());

}

[Test]publicvoid FullnameSurnameOnly(){

Person p = new Person(); p.SetSurname("Lundberg");

A.AreEqual("Lundberg", p.Fullname());

}

[Test]publicvoid FullnameBoth(){

Person p = new Person();

p.SetGivenName("Ingo"); p.SetSurname("Lundberg");

A.AreEqual("Ingo Lundberg", p.Fullname());

}

}

publicstring Fullname(){

string res = string.Empty;

res += _givenName != null ? _givenName : string.Empty;

if (_givenName != null && _surname != null)

res += " ";

res += _surname != null ? _surname : string.Empty;

return res;

}

tdd och automatik
TDD och automatik
 • Vad är syftet med röd, grön, refactor?
  • Röd; se till att du testar något
  • Grön; tja dit vill vi ju
  • Refactor; Ta bort duplicering och låt inte koden ruttna
 • Leder TDD automatiskt till god design?
  • Man måste kunna sina OO-principer … eller?
  • Patterns följer OO-principer
viktiga tdd insikter f r mig
Viktiga TDD-insikter för mig
 • Du ska känna förtroende till din egen kod
  • White box
 • Mockning skapade känslan för vad som är en Unit och när det verkligen är ett Unit-test
  • Jag växlar mellan state-based och interaction-based testning (http://www.martinfowler.com/articles/mocksArentStubs.html)
  • xUnit kan användas för värdefulla tester som i strikt mening inte är Unit tester
tdd och test
TDD och Test
 • Statement coverage
  • Vid strikt TDD  100%
 • Defect insertion
  • Vilken rad i koden som helst som ”görs till fel” ska leda till rött
 • Förtroende för din kod
  • Om överskattat förtroende  bug
 • Vid bug
  • Hitta felet
  • Skriva test som exponerar felet
  • Rätta felet
 • Vad är alternativet till ej fullständig testsvit?
  • Inga alls
  • En större svit
 • Tillkommer integrations-, system-, acceptanstest, eller vad du nu kallar dem
mjukvarudesign i allm nhet

Mjukvarudesign i allmänhet

och objektorienterad design i synnerhet

ruttnande design
Ruttnande design
 • Rigiditet (stelhet) – svårt att ändra då en ändring tvingar dig till ändringar på fler ställen (beroende moduler)
 • Bräcklighet – en ändring på ett ställe skapar problem på helt andra ställen
 • Orubblighet – kan inte återanvända koden ens på andra ställen i systemet, än mindre i andra system
 • Klibbighet – i designen eller miljön
  • När det är svårt att upprätthålla designen och man tar till hack
  • Utvecklingsmiljön så seg att man anpassar ändringarna till dess begränsningar
 • Onödig komplexitet
 • Onödig repetition
 • Ogenomtränglighet
beroendehantering
Beroendehantering
 • Förruttnelsen direkt eller indirekt orsakad av olämpliga beroenden mellan moduler
 • Skapa beroendebrandväggar över vilka beroenden inte propagerar
 • OO-design == hur man bygger dessa brandväggar
  • Principer
  • Tekniker = designmönster
oo principer
OO-principer
 • Open Closed Principle; OCP
 • Liskov Substitution Principle; LSP
 • Dependency Inversion Principle; DIP
 • Fler principer på:
  • http://www.objectmentor.com/resources/articles/Principles_and_Patterns.PDF
  • http://www.objectmentor.com/resources/articles/srp
  • Agile Software Development: Principles, Patterns, and Practices av Robert C. Martin
open closed principle
Open-Closed Principle
 • En modul ska vara öppen för utökningar men stängd för förändringar. (A module should be open for extensions but closed for modification.)
  • Huh?
 • Myntat av Bertand Meyer (1988)
 • OCP är kärnan i möjligheterna/löftena med objektorientering
liskov s substitution principle
Liskov’s Substitution Principle
 • Subtyper måste vara ersättningsbara för sina bastyper (där kod använder bastypen)
 • Subtypes must be substitutable for their base types
 • Barbar Liskov (1988)
lsp a k a design by contract
LSP a.k.a. Design By Contract
 • DBC - återigen Bertrand Meyer
 • En metod har Pre- och Post conditions
 • Rectangle.SetHeight
  • Pre
   • Assert: h > 0
  • Post
   • Assert: _h == h
   • Assert: _w == old._w
 • Eiffel stöder detta i språket
  • Kan också uttrycka invarianser
dependency inversion principle
Dependency-Inversion Principle
 • Högre nivåns moduler ska inte vara beroende av lågnivåmoduler. Båda ska bero på (förlita sig på) abstraktioner.
  • Den högre nivåns modul står för den viktigaste policyn/strategin/affärsreglerna
 • Abstraktioner ska inte vara beroende av detaljer. Detaljer ska bero på (förlita sig på) abstraktioner.
  • Beroende till stabila konkreta klasser (som t.ex. System.String) är inte brott mot DIP.
 • OCP målet, DIP den primära mekanismen
  • Vi pratar om beroendebrandväggar nu!
dip anti strukturerad programmering
DIP; anti-strukturerad programmering

public void Copy() {

int c;

while((c = ReadKbd()) != EOF)

WritePrt(c);

}

Nytt krav!

public void Copy(DeviceReader r,

DeviceWriter w)

{

int c;

while((c = r.Read()) != EOF)

w.Write(c);

}

tdd och design

TDD och design

eller vad har OO-principer och designmönster med TDD att göra?

testbarhet r 1
Testbarhet är #1
 • Läsbar kod
  • För vem är kod läsbar?
  • Gemensamma referensramar
 • Testbarhet går före läsbarhet
  • De automatiska testerna i sig berättar om koden
typiska delar i en app
Typiska delar i en app
 • Domain Model
  • Persistent via O/R-mappning (object/relational)
 • Persistence
  • Data Access Objects
 • GUI modell
 • GUI
typiska delar i en app20
Typiska delar i en app
 • TDD av Model
 • TDD av WebGuiMdl
 • Test med xUnit av Persistence
 • Ev. test av WebGuiMdlGlue
tdd av dm
TDD av DM
 • Testa objekt utan att bekymra sig om hur de lagras
 • POCO; Plain Old CLR Objects
  • POJO; Plain Old Java Objects
 • Publika metoder
 • State-baserad testning (se exempel snart)
  • Kan involvera mockning/stubbning men inte givet att det gör det
ett fall f r dm
Ett fall för DM
 • Någon kommer fram till disken med en bok i handen och vill låna den
 • Bibliotekarie
 • Låntagare
 • Bokexemplar
ett fall f r dm23
Ett fall för DM

[SetUp]protectedvoid Setup()

{

librarian = new Librarian();

book = new Book("Foo");

bookCopy = new BookCopy(book, 123);

borrower = new Borrower(1);

}

[Test]publicvoid CheckOut()

{

librarian.CheckOut(borrower, bookCopy);

A.AreEqual(borrower, bookCopy.BorrowedTo);

A.IsTrue(borrower.IsBorrowing(bookCopy));

}

tdd av gui
TDD av GUI
 • Steg nummer 1; bort med kod från formuläret
  • Är detta månne ett större problem i MS-världen?
 • Så lite kod som möjligt ska vara otestad
  • Testar inte utseende med xUnit
 • Interaction-based testning (mockning)
  • State-based asserts förekommer
gui mockning av samarbetspartners
GUI; Mockning av samarbetspartners

[SetUp] protectedvoid Setup() {

foo = new Book("Foo"); bar = new Book("Bar");

IList books = new ArrayList();

books.Add(foo);

books.Add(bar);

coll = new DynamicMock(typeof(BookListingMdl.Collab));

coll.SetupResult("GetBooks", books);

mdl = new BookListingMdl(

(BookListingMdl.Collab)coll.MockInstance);

view = new DynamicMock(typeof(BookListingView));

mdl.SetView((BookListingView)view.MockInstance);

}

[Test]publicvoid Render(){

view.Expect("BookEntry", "Bar", !SEL);

view.Expect("BookEntry", "Foo", !SEL);

mdl.Render();

view.Verify();

}

gui den testade koden
GUI; Den testade koden

publicvoid Render()

{

for(int i=0; i<_books.Count; i++)

{

Book book = (Book)_books[i];

bool selected = i == _selInx;

_view.BookEntry(book.Title, selected);

}

}

slide29
DIP
 • Kravet på test-barhet leder till en lösning enligt Dependency Inversion Principle
 • Jag menar det 
web service
(Web) Service
 • Byt WebGuiMdl mot SvcMdl
 • Byt WebGuiMdlGlue mot SvcMdlGlue
andra tester
Andra tester
 • Persistence
  • Preparera data i databasen
  • Kör någon/några DAOs
  • Rensa i databasen
 • ”Klister”
  • Integrationstest, kan använda xUnit
rubriken

Rubriken

Nå? Hur var det nu? Börda, befrielse, …

b rda
Börda
 • Kostnad i att lära sig nytt arbetssätt
 • Skriva tester
  • Men det är ju kul!
  • Du behöver inte vänta till första underhållssvängen för att testerna ska ge återbäring
 • Måste behärska OO?
  • Kanske, kanske inte … men ganska många av mina bilder handlar om OO generellt utan direkt koppling till TDD
  • Kanske andra ser det annorlunda?
  • Jag råkar ha ganska mycket OO med mig in i TDD-land
befrielse
Befrielse
 • Ingenjörsdisciplin
  • Metodik på en för utvecklaren relevant nivå
  • Stödjer dig i kampen mot förruttnelsen (OO == beroendehantering)
 • Kvalitet
 • Våga ändra/förbättra kod
  • Utan tester vet man inte om saker rasar samman på andra ställen
  • Med åren blev iaf jag försiktigare med dans på slak lina 
 • Med tester kan vi sluta spekulera vad som ska ”OCP:as”
  • Bra för oss som utvecklare
  • Bra för kunden
 • Tillfredsställelse
  • Rött 
  • Grönt 
o m jlighet
(O)möjlighet
 • Naturligtvis inte!
 • Det mesta går att testa
  • Bryt ut klasser i eget paket
 • Alla xUnit tester är dock inte TDD
  • Men vem bryr sig då man har en bra uppsättning automatiska, snabbt exekverande, tester?
referenser
Referenser
 • www.objectmentor.com
 • www.xprogramming.com
 • www.nunit.org
 • www.nmock.org
slide37
Ingo
 • www.ingolundberg.com
 • www.knowit.se
 • www.dev112.com