Dr. Sárközi Gabriella:
Download
1 / 17

- PowerPoint PPT Presentation


 • 95 Views
 • Uploaded on

Dr. Sárközi Gabriella: Jogi eljárások az oktatásban 06-20-2577546. Normasértés esetén eljárások . Büntető eljárás: Rendőrség - ügyész (vádemelés) – BJ mediáció - Büntető Bíróság (magánvád: magán-, levéltitok, rágalmazás, kts.) Szabálysértés: Oktatási Hivatal, jegyző

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - annice


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Dr s rk zi gabriella jogi elj r sok az oktat sban 06 20 2577546

Dr. Sárközi Gabriella:

Jogi eljárások az oktatásban

06-20-2577546


Dr s rk zi gabriella jogi elj r sok az oktat sban 06 20 2577546

Normasértés esetén eljárások

Büntető eljárás: Rendőrség - ügyész (vádemelés) – BJ mediáció - Büntető Bíróság

(magánvád: magán-, levéltitok, rágalmazás, kts.)

Szabálysértés: Oktatási Hivatal, jegyző

Polgári peres elj.: Polgári Bíróság

Közig. eljárás: állig.: jegyző – Kormányhivatal

közig.: Polg.m. - Képvis.test. - bíróság)

Munkaügy: Munkaügyi Bíróság, OMMF, (MKDSZ)

Egyenlő Bánásmód Hatóság – Fővárosi B

OBH (áll.polg. jogok, adatvédelmi, kisebbségvéd, zöld)

Oktatási ombudsman (NEfMi)

fenntartói kivizsgálás oktatási jogsérelem esetén

Iskolában: fegyelmezés, fegyelmi eljárás (egyeztetés)


Dr s rk zi gabriella jogi elj r sok az oktat sban 06 20 2577546

Ombudsmani eljárás

Országgyűlési Biztosok Hivatala

www.obh.hu

Állampolgári Jogok Országgyűlési Biztosa (Dr. Szabó Máté)

Adatvédelmi biztos (Dr. Jóri András)

Jövő nemzedékek Országgyűlési Biztosa (Dr. Fülöp Sándor)

Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok Országgyűlési Biztosa (Dr. Kállai Ernő)

Nemzeti Erőforrás Minisztériuma: Oktatási Jogok Biztosának Hivatala (Aáry-Tamás Lajos)


Dr s rk zi gabriella jogi elj r sok az oktat sban 06 20 2577546

Munkaügyi

Infó vonal: volt SZMM munkajogi vonala: 795-3167

Munkaügyi mediáció

MKDSZ

Megyei Munkaügyi Központok

Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség

Munkaügyi Bíróság


Dr s rk zi gabriella jogi elj r sok az oktat sban 06 20 2577546

Hatóságok

Egyenlő Bánásmód Hatóság:védett tulajdonságok:nem, faji hovatartozás, bőrszín, nemzetiség, nemzeti, vagy etnikai kisebbséghez való tartozás, anyanyelv, fogyatékosság, egészségi állapot, vallási vagy világnézeti meggyőződés, politikai vagy más vélemény, családi állapot, anyaság (terhesség)vagy apaság, szexuális irányultság, nemi identitás, életkor, társadalmi származás, vagyoni helyzet, foglalkoztatási jogviszonyának vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyának részmunkaidős jellege, illetve határozott időtartama, érdekképviselethez való tartozása, egyéb helyzete, tulajdonsága vagy jellemzője.

Oktatási Hivatal: szabálysértés

jegyző: gyámügy, szabálysértés


Oktat si hivatal hat s gi ellen rz s
Oktatási Hivatal – hatósági ellenőrzés

1993. évi LXXIX. törvény 95/A. § (4)

hatósági ellenőrzés keretében vizsgálja:

a) az egyenlő bánásmód követelményére,

b) a kötelező felvételre vonatkozó feladatok ellátására,

c) az osztály-, csoportlétszámra, a gyermek- balesetvédelemre, a tanulói óraterhelésre,

d) az állami vizsgák megszervezésére, lebonyolítására,

e) az alkalmazási feltételekre, a kötelező tanügyi dokumentumok vezetésére, a költségvetési támogatás igénylésére,

f) a minimális eszközök és felszerelések meglétére,

g) adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésére, az adatok nyilvánosságra hozatalára,

h) az oktatás ingyenességére, a tankönyvek és más tanulói felszerelések biztosítására vonatkozó rendelkezések megtartását.


Szab lys rt s oh
Szabálysértés - OH

142. § (1) *  Aki

a) az iskolai végzettséget igazoló, illetőleg az államilag elismert szakképesítést tanúsító bizonyítványok kiállítására, nyilvántartására, tárolására vonatkozó előírásokat megszegi,

b) az előírt engedély hiányában iskolai oktatást, kollégiumi nevelést folytat,

50.000 forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.


Szab lys rt s oh1
Szabálysértés - OH

142. § (2) *  Aki

a) a tanulót, a szülőt vagy a közoktatásról szóló törvény rendelkezései alapján létrehozott szervezeteiket a közoktatásra vonatkozó jogszabályban meghatározott jogainak gyakorlásában szándékosan akadályozza,

b) anélkül, hogy a pedagógiai szakszolgálatra vonatkozó rendelkezésekben meghatározottak szerint erre jogosult lenne, szakértői véleményt készít,

c) a pedagógiai szakszolgálatra vonatkozó rendelkezéseknek megfelelően készített szakvéleményben foglaltakat szándékosan figyelmen kívül hagyja,

50.000 forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.


Szab lys rt s oh2
Szabálysértés - OH

142. § (3) *  Aki

a) az iskolai oktatást a tanév rendjétől eltérően szervezi meg,

b) a tanítási hetek szervezésére, a tanítás nélküli pihenőnapok kiadására, az egy tanítási napon szervezhető tanítási órákra vonatkozó rendelkezéseket megszegi,

c) a gyermek-, tanulóbalesetek megelőzésére vonatkozó előírásokat szándékosan megszegi,

50.000 forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.


Szab lys rt s oh3
Szabálysértés - OH

142. § (4) *  Aki

a) a közoktatás információs rendszerében történő bejelentkezési kötelezettségét nem teljesíti, a változásjelentést, az adatszolgáltatást nem teljesíti,

b) az állami vizsgák megszervezésekor a vizsgaszabályzatban meghatározottaktól szándékosan eltér,

c) az osztály, csoport szervezésére, létszámának meghatározására vonatkozó előírásokat megszegi,

d) a jogszabályban meghatározott kötelező tanügyi okmányokat nem vezeti,

50.000 forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.


Szab lys rt s oh4
Szabálysértés - OH

142. § (5)   Aki a gyermeket, tanulót a közoktatásra vonatkozó rendelkezések szándékos megszegésével hátrányosan megkülönbözteti,

100.000 forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.


Egy b szab lys rt s jegyz
Egyéb szabálysértés - jegyző

141. § (1) Az a szülő vagy törvényes képviselő

a) aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába, illetve az iskolába nem íratja be,

b) aki nem biztosítja, hogy a fogyatékossága miatt a tankötelezettség teljesítésére nem képes gyermeke a fejlődését biztosító fejlesztő felkészítésben vegyen részt,

c) akinek a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeke ugyanabban az óvodai nevelési évben az iskolai életmódra felkészítő foglalkozásokról, illetőleg ugyanabban a tanévben az iskolai kötelező tanórai foglalkozásokról igazolatlanul a jogszabályban meghatározott mértékűnél többet mulaszt,

50.000 forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.


Egy b szab lys rt s jegyz1
Egyéb szabálysértés - jegyző

143. § Aki a tanuló (szakképzés) gyakorlati képzésére vonatkozó jogszabályban meghatározott kötelezettségét megsérti, illetőleg a tanuló számára előírt juttatásokat nem biztosítja,

20.000 forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.

! Ket. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 2004. évi CXL. Tv. – 30 nap az alap eljárási határidő !


Dr s rk zi gabriella jogi elj r sok az oktat sban 06 20 2577546

Oktatásjogi ügyek

Kütyük az iskolában

SNI-tanulók

Bizi ki nem adása

Eltanácsolás

Késés

Tanulói jv megszüntetés – fegyelmi

Fegyelmezés

Adatvédelem, titoktartás

Dohányzás

Adatrögzítés – film 5 nap


Dr s rk zi gabriella jogi elj r sok az oktat sban 06 20 2577546

Oktatásjogi ügyek

Munkavállaló alkoholszondázása – (eü vizsg)

Jogosulatlan bent tartózkodás

Iskolabüfé

Magántanulóság

7. § (1) A tankötelezettség - a szülő választása alapján - iskolába járással vagy magántanulóként teljesíthető.

(2) Ha az iskola igazgatója vagy a gyámhatóság, illetve a gyermekjóléti szolgálat megítélése szerint a tanulónak hátrányos, hogy tankötelezettségének magántanulóként tegyen eleget, vagy az így elkezdett tanulmányok befejezésére nem lehet számítani, köteles erről értesíteni a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes önkormányzat jegyzőjét.

Hátrányos helyzetű tanuló esetén az iskola igazgatójának a döntéséhez

be kell szereznie a gyermekjóléti szolgálat véleményét.


Iskolal togat si t mogat s
Iskolalátogatási támogatás

 • 2010 augusztus 30-tól: ha a egy tanköteles diáknak összegyűlik 50 igazolatlan órája, akkor a jegyzői gyámhatóság - az iskola jelzése alapján - felfüggeszti az iskoláztatási támogatást ésvédelembe veszi a gyermeket. A jegyzőnek e körben mérlegelési lehetősége nincsen. Automatikus

 • A Nemzeti Erőforrás Minisztérium szociális, család- és ifjúságügyért felelős államtitkárságának útmutatójában az olvasható: három havonként és a tanév vége után a jegyzői gyámhatóságnak felül kell vizsgálnia, hogy továbbra is indokolt-e a felfüggesztés, azaz a gyermek helyzete rendeződött-e, teljesíti-e tankötelezettségét. A jegyzői gyámhatóság csak akkor szüntetheti meg a felfüggesztést, ha a vizsgált időszakban a gyermek egy óráról sem hiányzott igazolatlanul.


Mulaszt s
MULASZTÁS

 • 11/1994. MKM 20. §

 • Igazolatlanok:

  • Ha tanköt gyerek – 1. óra – szülői értesítés

  • Ha tanköt gyerek – 2. óra – az iskola a gyermekjóléti szolgálat közreműködését igénybe véve keresi meg a tanuló szülőjét

  • Ha tanköt gyerek – 10. óra – jegyzőnek és gyjólétinek jelzi az igazgató, gyjóléti intézkedési terv, jegyző végzésben figyelmezteti a szülőt

  • Ha tanköt gyerek – 30. óra - ua

  • Ha nem tanköt, de kiskorú gyerek – 10. óra – szülői értesítés

  • Ha nem tanköt, de kiskorú gyerek – 11. óra - az iskola a gyermekjóléti szolgálat közreműködését igénybe véve keresi meg a tanuló szülőjét

  • Ha nem tanköt – jogszabályban előírtnál többet – megszűnik a tanulói jogviszony