Haney Gruppe Artikkelen Koden 85258080733: Hong Kong kunnska - PowerPoint PPT Presentation

haney gruppe artikkelen koden 85258080733 hong kong kunnskaps konomi n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Haney Gruppe Artikkelen Koden 85258080733: Hong Kong kunnska PowerPoint Presentation
Download Presentation
Haney Gruppe Artikkelen Koden 85258080733: Hong Kong kunnska

play fullscreen
1 / 5
Haney Gruppe Artikkelen Koden 85258080733: Hong Kong kunnska
371 Views
Download Presentation
annheir17
Download Presentation

Haney Gruppe Artikkelen Koden 85258080733: Hong Kong kunnska

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Haney GruppeArtikkelenKoden 85258080733: Hong Kong kunnskapsøkonomi http://www.zimbio.com/Finance+Business/articles/sgBZzjO_Yc9/Haney+Gruppe+Artikkelen+Koden+85258080733

  2. Mensdetergenerellenighetom at Hong Kong trenger for å sprefra sin tungeavhengighetavfinansielletjenesterogeiendom, krevesmerdiskusjonomhvordan å gåvidere. Selvfølgelig, deteringenmangelpå entrepreneurism her. Hong Kong hartil å se nærmerepålangsiktigeøkonomiskeoverlevelse. Oppgavenerikkeenkelt. Byenkanikke stole påpolicyersomeroverlevertfra Beijing; de kanikkefungere i vårfrimarkedsøkonomi. Ognåbriteneerborte, deterikkepolitiskkorrekt å kopiere den britiskemodellen, heller. For å kommeopp med våreegnesvar, trenger vi en god forståelseav den økonomisketransformasjonenav OECD-landene. Så, vi måtenkeut en strategi, ogfinnestøttefrapublikumoglovgivenderådettil å gjøre ting skje.

  3. Organisasjonen for økonomisksamarbeidogutviklingerkjennerkoblingenmellom en kunnskapsbasertøkonomiogetableringavarbeidsplasser for høylønnoghøykvalitet. Dennestrategien med kunnskapsbasertutvikling, men synes å ligge i "Jeg vet ikke at jeg vet"-delenav Hong Kongskollektivintelligens. Hong Kong synesikke å kjennesittegetpotensial, ogharsålangtikke å finne en strategi for økonomiskdiversifiseringogetableringav high-end arbeidsplasserforventesav den yngregenerasjonen. Hong Kong haralltidværtomfrihandel, en god juridiskesystemetog en sterktropådetfrie marked-prinsippet. Vi harblomstretpånyemåter å tenkeoggjøre ting. Vi haralle de grunnleggendeforholdenesomtrengs for å gjøre ting skje, men vi anerkjennerikke at vi erallerede en utvikletøkonomi, og at lek-skiftendemulighetenmåværebasertpåinnovasjon, ikkemistenkt for ukjent, ubesluttsomhetoginaktivitet. En kunnskapsbasertøkonomierikke bare omforskningogutvikling, ogjaktenpåkunnskap i universiteter. Det handler ogsåom å tjenepenger.

  4. Related Articles: http://online.wsj.com/community/groups/haney-grouphaney-1757/topics/haney-group-article-code85258080733thg-if http://www.wellsphere.com/healthcare-industry-policy-article/the-haney-group-article-code-85230150609-ch/1954950 http://chirpstory.com/li/84684