ulvik 20 oktober 2009 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kenneth Stien Avdeling for arbeid og aktivitet NAV Hordaland PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kenneth Stien Avdeling for arbeid og aktivitet NAV Hordaland

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 35

Kenneth Stien Avdeling for arbeid og aktivitet NAV Hordaland - PowerPoint PPT Presentation


 • 192 Views
 • Uploaded on

Ulvik 20.oktober 2009. Kenneth Stien Avdeling for arbeid og aktivitet NAV Hordaland. NAV er tre reformer, ikke én. Organisering. NAV. Pensjon. Helse- refusjoner. Arbeidsprosesser. Regler/lovgivning. Kompetanse. IKT. Automatisk frikort. Brukeren betaler egenandel.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Kenneth Stien Avdeling for arbeid og aktivitet NAV Hordaland' - annette


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
nav er tre reformer ikke n
NAV er tre reformer, ikke én

Organisering

NAV

Pensjon

Helse-

refusjoner

Arbeidsprosesser

Regler/lovgivning

Kompetanse

IKT

automatisk frikort
Automatisk frikort
 • Brukeren betaler egenandel

2. Samhandlere sender krav om oppgjør

 • NAV samler informasjon
 • om egenandeler fra
 • oppgjørskrav ene

Forhåndsbetaling fra pasient

NAV Helse-tjeneste-forvaltning

Apotek / bandasjist

Lege

Pasient-transport

Psykolog

 • Brukeren slipper å betale egenandel

Privat lab / røntgen

Poliklinikk

4. Frikort kommer automatisk i posten til brukeren ved oppnådd grense

selvbetjeningsl sning for pensjon

NAV-KONTOR

Selvbetjeningsløsning for pensjon
 • Norges beste selvbetjeningsløsning
 • Økt automatisering
 • Sentralisering av saksbehandlingsoppgaver (i et lite antall spesialenheter)
 • Brukerkontakt og veiledning ved 460 NAV-kontor
 • Informasjonsutveksling med private ordninger

SPESIAL-

ENHETER

BRUKER

SELVBETJENINGS-

LØSNING

KUNDESENTER

slide6

Hvorfor gjennomføre en slik omfattende og komplisert reform i et av verdens rikeste og mest velutviklende land?

klarer vi holde folk i jobb
Klarer vi å holde folk i jobb?

Sysselsettingsrater som andel av befolkningen mellom 16 og 64 år

1980-2008

Kilde 1980-2006: OECD

Kilde 2007: Eurostat

slide11

Brutto arbeidsledighet september 2009 pr kommune

Hordaland

Bruttoledighet Fylket: 2,9%

(Helt ledige 2,3%)

Helt ledige og tiltaksdeltakere i % av arbeidsstyrken.

Bergen

Åsane

Bergenhus Arna

Laksevåg Årstad

Fyllingsdalen

Fana

Ytrebygda

5% - 6%

4% - 5%

3% - 4%

2% - 3%

1% - 2%

Under 1%

Kilde: NAV

prosentvis endring i antall registrerte ledige etter yrkesbakgrunn august 2008 august 2009
Prosentvis endring i antall registrerte ledige etter yrkesbakgrunn. August 2008 – august 2009.
slide14

Faktisk utvikling og prognoser for den registrerte ledigheten. Faktiske tall for perioden januar 1999-august 2009. Prognoser for perioden september 2009 – desember 2010.

slide15

Avgang kontra tilgang i arbeidslivet. 62-åringer vs. 22-åringer fra 1990 til 1994. Årskull (Antall fødsler) for disse. Innlagt differanselinje.

(Differansen er her oppgangen fra det eldre til det yngre kullet)

De blå søylene representerer 62-åringene i det relevante år. (Årskullene 1928-1932)

De grønne søylene representerer 22-åringene i det relevante år, og er altså de som skal erstatte 62-åringene.

(Årskullene 1968-1972)

avgang og tilgang i arbeidslivet 62 ringer vs 21 ringer de neste 5 r
Avgang og tilgang i arbeidslivet.62-åringer vs. 21-åringer de neste 5 år.

Perioden 1946-1955 er valgt da disse går av med pensjon, eller vil gjøre det i de nærmeste årene.

Perioden 1984-1993 er valgt da det er den omtrentlige gjennomsnittlige alderen for når ungdommen går ut i arbeid.

behovene er ikke statiske
…behovene er ikke statiske

Tidsdimensjonen

 • Konjunkturbestemt (kort sikt)
 • Strukturelle endringer (lang sikt)

Arbeidsinnvandring har løst kortsiktige behov, men ikke de strukturelle utfordringer

Kompetansedimensjonen

 • Trenger stadig mer høykompetent arbeidskraft, færre ufaglærte

Demografien

 • Færre til å forsørge flere…
arbeidsklemma
Arbeidsklemma

Kortere arbeidstid

Permisjoner Sykefravær

Lengre ferie

100

Tidlig-pensjon

Snitt 72,4

Opplevelser

Uføre

Levealder øker

Pensjon

Utdanning

Yrkesdeltakelse ->

0

80

Unge Yrkesaktive Eldre

slide25
72 000 hordalendinger går ikke til jobben på en vanlig dag – hvor mange av dem kan mobiliseres til arbeidslivet?

I utkanten av arbeidsstyrken

og mottar livsoppholdsytelser:

I arbeidsstyrken:

255 000

begrepene funksjonsevne arbeidsevne
Begrepene funksjonsevne & arbeidsevne
 • Fokusskifte: Fra diagnose over på arbeidssevne, mestring, muligheter og kompetanse
 • Nedsatt funksjonsevne innebærer ikke nødvendigvis redusert arbeidsevne
 • I dag er det for mye oppmerksomhet om de forhold som hindrer arbeidsdeltaking og for lite om de muligheter som nesten alltid er tilstede.
sykefrav r hordaland diagnoser 4 kvartal 2008 antall tilfeller der diagnosen har v rt brukt
Sykefravær Hordaland diagnoser4. kvartal 2008 – antall tilfeller der diagnosen har vært brukt
 • Allmenne og uspesifiserte lidelser 3198
 • Sykdommer i fordøyelsesorganene 3649
 • Hjerte/kar sykdommer 1597
 • Muskel/skjelett lidelser 19036
  • Rygglidelser 5724
  • Nakke, skulder, armlidelser 4289
  • Andre muskel/skjelett 9023
 • Sykdommer i nervesystemet 2281
 • Psykiske lidelser 6795
  • Lettere psykiske lidelser 3410
  • Angst/depressive lidelser 3057
  • Andre psykiske lidelser 328
 • Sykdommer i luftveiene 10460
 • Svangerskapssykdommer 2569
 • Annet 5134
ia avtalen
IA – avtalen:
 • Delmål 1: sykefravær
 • Delmål 2: rekruttere personer med redusert funksjonsevne
 • Delmål 3: Øke den gjennomsnittlige avgangsalder
 • Kvalitetsprisen 2009 gikk til Vaksdal kommune:
 • Systematisk arbeid forankeret blant ledere, tillitsvalgte, ansatte og politikere har gitt et systematisk arbeid med gode resultater. På to år gikk sykefraværet ned med 20 %
 • Oppnådd gode resultater gjennom å synliggjøre medarbeidere, lytt til innspill og tilrettelegge for den enkelte.
hva handler dette om
Hva handler dette om:
 • MOTIVASJON
  • Mennesker med nedsatt funksjonsevne er en viktig arbeidskraftressurs – flest mulig må få bruke arbeidsevnen sin
  • Arbeidsgiver er mer positiv når arbeidstaker selv ser på seg selv som en ressurs
 • MÅL
  • Hva må til for at jeg skal fungere på jobben? Husk, med relativt enkle midler kommer man langt.
 • VILJE
  • Individproblemer når folk skjuler at de har nedsatt funksjonsevne
  • Skal situasjonen bedres må den enkelte ta et ansvar – vær informasjonsbærer for løsninger
  • Tenk enkelt
sintef vurdering av effekt hovedpunkter
SINTEF – vurdering av effekt. Hovedpunkter.
 • IA – virksomhetene har i stor grad fulgt opp avtalen.
 • Sykefraværet går ned i IA – virksomheter, størst nedgang i privat sektor, dernest i kommunal sektor. Ingen eller liten virkning i statlige eller fylkeskommunal virksomheter
 • I næringer med høy IA – andel har sykefraværet gått mer ned enn i næringer med lav IA – andel
 • Delmål 3 er innfridd som en konsekvens av godt arbeidsmarked. Livsfasepolitikk og fokus på seniorer er størst der det er flest seniorer, dvs. fylkeskommunal virksomhet.
sintef vurdering av effekt hovedpunkter 2
SINTEF – vurdering av effekt. Hovedpunkter (2).
 • Samarbeidet mellom partene har økt
 • Avtalen har fordelingseffekter gjennom virkemidlene, med redusert sykefravær som resultat
 • IA – avtalen bør ha sterkere fokus på forebygging.
  • Forebygging av ustøting kan være mer lønnsomt enn å tilbakeføre folk i arbeide
  • Svekking av fokus på inkludering og forebygging vil bidra til høyere utstøting på lenger sikt
 • Potensialet i IA – avtalen er fortsatt stort
  • Behov for mer målrettet differensiert arbeide med sektor- og næringsspesifikke strategier på alle delmål
  • Også behov for differensiering på virksomhetsstørrelse.
slide33
Husk:
 • ”I spennet mellom 100 % stilling og 100 % fravær ligger det mange muligheter…”

Fokus er å bruke disse mulighetene til beste både for den enkelte og for arbeidsgiver. Systematisk arbeid med forebygging gir som regel alltid resultat.

slide34
Altså;

Vil vi om 10, 20 eller 50 år ha en samlet verdiskaping som bidrar til å øke velferden for enkeltindividene?

Basert på historiske data og de perspektivprognoser som er lagt frem, ser det ut til at svaret er ja. Dette forutsetter imidlertid at folk ikke trekker seg ut av arbeidslivet stadig tidligere, og at vi klarer å øke sysselsettings­raten hos en raskt voksende innvandrerfolkning. Vi må samtidig sikre et arbeidsliv som er inkluderende.