Intressenthantering - PowerPoint PPT Presentation

intressenthantering n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Intressenthantering PowerPoint Presentation
Download Presentation
Intressenthantering

play fullscreen
1 / 19
Intressenthantering
4 Views
Download Presentation
annelise
Download Presentation

Intressenthantering

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Intressenthantering Kristian Widén

 2. Varför kommunicera? • Det största hotet mot ett projekt är oförmåga att kommunicera “The key element is communication” (J K Lemley, 1995, Managing the Channel Tunnel-Lessons Learned) • Rätt kommunikation till rätt intressent vid rätt tidpunkt

 3. Kommunikationens grundläggande koncept(Cleland, 1999, Project Management) • Var så tydlig och rak som möjligt. • Använd kunskap om vem mottagaren är och vilka förväntningar han/hon har när du väljer medium för kommunikation. • Planera tidpunkten för kommunikationen så att den passar mottagaren.

 4. Kommunikationsplanering • Identifiera intressenterna • Gör en intressentanalys • Bedöm kommunikationsbehovet hos varje intressent • Dokumentera kommunikationsplanen • Uppföljning och erfarenhetsåterföring

 5. Förhållande mellan intressenter och kontaktvägar

 6. Vad är en intressent? • Stakeholder = Intressent? • ”Stakeholder”, Stanford, 1963 • Företagsdefinition • Any group or individual who can affect, or is affected by, the achievment of a corporations purpose(Freeman, 1984) • Projektledningsdefinition • Project stakeholders are indivduals and organisation that are actively involved in the project, or whose interests may be affected as a result of project execution or project completion (PMBOK) • A project stakeholder is a person or group of people who have a vested interest in the success of a project and the environment within which the project operates (Gower Handbook of Project Management)

 7. Vested Interest ≈ Egenintresse • Investerare/finansiär • Konkurrenter • Konkurrenter om resurser • Myndigheter/regelansvariga • Berörda av projektets genomförande • Berörda av projektets resultat • Och så vidare…..

 8. Makt (Power) Legitimitet (Legitimacy) Angelägenhet (Urgency) Vested Interest ≈ Egenintresse

 9. Intressentgrupper PO W ER 1 Dormant Stakeholder 5 4 Dangerous Dominant Stakeholder Stakeholder 7 Definitive Stakeholder 3 6 2 Demanding Dependent Discretionary Stakeholder Stakeholder Stakeholder URGENCY LEGITI M ACY

 10. Ägare Extern Extern Leverantörer Kunder Företaget eller projektet Extern Extern Anställda Utveckling av intressentbegreppet

 11. External Stakeholders Local, and National authorities and governments Anyone else who believes he or she has a stake in the project Internal Stakeholders Social organisations Project owners Financiers Creditors Media Project resources Political organisation Client organisation Social Services (schools, Hospitals etc) Employees Local communities Project Management team Suppliers contractors subcontractors Customer user The general public Trade and industry Environmentalists Nearby residents Real estate owners Interests groups Exempel på intressentgrupper Example: Construction Projects

 12. Grundläggande problemställning Intressenternas behov är oändliga Projektets resurser är ändliga Alla behov kan inte uppfyllas Intressentanalys

 13. Intressentanalys • Bedömning av intressenternas: • Möjlighet (makt) att påverka • Intresse av att påverka • Ståndpunkt/position • Intern/extern intressent • Behov/krav • Motståndare/förespråkare • Dynamisk analys • Förändras över tiden

 14. Intressentkarta (Johnson, Scholes 1999) • Hur stort är intresset hos olika intressenter att påverka projektets beslutsprocess? • Har de makt och medel att göra det? Stor Håll nöjda Nyckel- intressenter Makt Minimala åtgärder Håll informerade Liten Lågt Intresse Högt

 15. Intressenthantering • Utred alla möjliga alternativ för att uppnå projektets mål • Definiera tydligt alla positiva och negativa konsekvenser av valt alternativ • Uppdatera intressentanalysen genom hela projektet • Före varje större beslut i projektet, analysera hur detta påverkar intressenterna

 16. Implement Stakeholder Management strategy Identify stakeholders Gather information on stakeholders Project management team Predict stakeholder behaviour Identify stakeholder mission Identify stakeholder strategy Determine stakeholder strengths and weaknesses Project Stakeholder Management (PSM) Process(Cleland, 1999) Controlling Directing Planning Motivating Organising

 17. IDENTIFY STAKEHOLDERS SET OBJECTIVES Informing Education Testing reactions Seeking ideas and Alternative solutions Seeking consensus CHARACTERISTICS One way communication Two way communication Shared decision-making Degree of involvement Implementing Stakeholder Management Strategy

 18. The Citytunneln Project

 19. Kommunikationsledningsplan • En beskrivning över insamlandet och lagrandet av olika typer av information • En struktur för spridningskanaler över vilken information so går till vem, när och hur • En beskrivning av informationen som skall spridas innehållande format, innehåll detaljeringsnivå och vila definitioner som skall användas • Tidplaner som visar när information skall spridas • Metoder för hur man kommer åt information mellan planerade kommunikationstillfällen • Metoder för hur man uppdaterar och preciserar kommunikationsledningsplanen när projektet fortskrider