slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Zarządzanie gospodarką odpadami w świetle ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach PowerPoint Presentation
Download Presentation
Zarządzanie gospodarką odpadami w świetle ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 40

Zarządzanie gospodarką odpadami w świetle ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach - PowerPoint PPT Presentation


 • 208 Views
 • Uploaded on

Zarządzanie gospodarką odpadami w świetle ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach Zbigniew Grabowski Politechnika Krakowska. OBOWIAZKI GMINY

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Zarządzanie gospodarką odpadami w świetle ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach' - anne


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Zarządzanie gospodarką odpadami w świetle ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach

Zbigniew Grabowski

Politechnika Krakowska

slide2
OBOWIAZKI GMINY

Ustawa z 1996r określała obowiązki i zadania gmin wskazywała, że gminy obowiązane były zapewnić budowę, utrzymanie i eksploatację własnych lub wspólnych z innymi gminami instalacji i urządzeń do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz organizować selektywną zbiórkę, segregację odpadów komunalnych.

Nowela z 2006r, - „podstawowym” zadaniem gminy w zakresie gospodarki odpadami było zapewnienie budowy i utrzymania instalacji i urządzeń do zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok zwierzęcych lub ich części;

slide3
UWARUNKOWANIA PRAWNE

Prawo przewiduje ograniczenia ilości deponowanych odpadów komunalnych oraz zmniejszenia w kolejnych latach udziału w nich biomasy. Ponadto od 2013r, nie będzie można deponować odpadów zawierających więcej niż 5% węgla organicznego i posiadających ciepło spalania powyżej 6 MJ/kg. ( + dyrektywa ramowa od 2020)

Z uwagi na brak „adresata” realizacji tych zapisów (poza składowiskami) a w związku z tym trudności w osiągnięciu redukcji biomasy, obecna ustawa wprowadziła rozwiązania, które są zgodne z obowiązującymi w krajach Unii („własność” odpadów)

slide4

Zasadniczą zmianą w obowiązującym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi będzie przejęcie przez gminy „ własności” odpadów, a więc obligatoryjne przejęcie przez gminy obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych.

slide6

Obowiązek selektywnego zbierania odpadów - GMINY:

 • ustanawiają selektywne zbieranie odpadów: papieru, metalu, tworzywa sztucznego, szkła i opakowań wielomateriałowych oraz odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji;
 • tworzą punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych, wskazują miejsca, w których mogą być prowadzone zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych;
slide7

zapewniają osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania;

Gmina jest obowiązana osiągnąć do dnia 31 grudnia 2020r:

  • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w wysokości co najmniej 70 % wagowo,
  • poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości co najmniej 50 % wagowo,
slide8

Dla racjonalnego i ekonomicznego gospodarowania odpadami ustawa nakłada na gminę (co leży zasadniczo w interesie gminy) obowiązek dokonywania corocznej analizy stanu gospodarowania odpadami komunalnymi, w celu aktualizacji i weryfikacji rynku gospodarki odpadami komunalnymi oraz możliwości technicznych i organizacyjnych gmin, w tym:

(także dla rozpoczęcia działalności systemu inwentaryzacja dotychczasowej gospodarki )

slide9

możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych,

 • potrzeb inwestycyjnych związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi,
 • kosztów poniesionych na odbieranie, odzysk, recykling i unieszkodliwianie odpadów komunalnych w gminie,
 • liczby mieszkańców,
 • liczby właścicieli nieruchomości nieobjętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, w imieniu których gmina powinna podjąć działania zastępcze,
 • ilości odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy,
slide10

Gminy będą wyłaniały w drodze przetargu podmioty prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, co tym samym będzie się wiązało z koniecznością przekształcenia gminnych jednostek organizacyjnych w spółki prawa handlowego.

Przywrócono gminom zadanie budowy i eksploatacji regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (może to być także podmiot prywatny!).

slide11

Ustawa okresla procedury dotyczące przetargów na wybór przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości organizowanych przez gminę. Rada gminy liczącej ponad 10 000 mieszkańców podejmuje decyzję o podziale obszaru gminy na sektory, biorąc pod uwagę ilość mieszkańców, gęstość zaludnienia na danym terenie oraz obszar możliwy do obsługi mieszkańców przez jednego przedsiębiorcę

slide12

Ustawa powoduje również konieczność zmiany w zakresie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, stanowiący akt prawa miejscowego. Rozszerzona lista odpadów, które gmina jest obowiązana selektywnie zbierać i odbierać o odpady (tworzenie punktów gromadzenia odpadów).

(przeterminowane leki i chemikalia, zużyte opony, a także odpady zielone, odpady wielkogabarytowe, budowlane, rozbiórkowe – koszty!!)

slide13

OPŁATA ZA ODBIÓR ODPADÓW

Opłata za odbiór odpadów będzie pobierana od mieszkańców na podstawie ustalonej stawki przez gminę oraz na podstawie deklaracji składanej przez mieszkańców.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn:

1)   liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, albo

2)   ilości zużytej wody z danej nieruchomości, albo

3)   powierzchni lokalu mieszkalnego

-   oraz stawki opłaty...

sposoby obliczania op aty za odpady
SPOSOBY OBLICZANIA OPŁATY ZA ODPADY

Opłata za odpady [ zł ] = ilość mieszkańców [ M ] x stawka opłaty [ zł/M ]

Opłata za odpady [zł] = zużycie wody w nieruchomości [ m3 ] x stawka opłaty [ zł/m3 ]

Opłata za odpady [zł] = powierzchnia lokalu [ m2 ] x stawka opłaty [ zł/m2 ]

oszacowanie ilo ci mieszka c w zamieszkuj cych nieruchomo
Oszacowanie ilości mieszkańców zamieszkujących nieruchomość

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację o wysokości miesięczne opłaty za odbiór odpadów obliczonej przy uwzględnieniu ilości osób zamieszkujących nieruchomość, a także stawki opłaty określonej przez gminę w uchwale rady gminy.

sposób weryfikacji ilości mieszkańców –

(załącznikiem do deklaracji może być faktura za wodę)

slide16

STAWKA OPŁATY

Stawki opłat za odbiór odpadów określa, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, rada gminy.

Obliczenie stawki uwzględnia:

 • liczbę mieszkańców zamieszkujących gminę,
 • Ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów,
 • koszty funkcjonowania systemu,
 • przypadki nieregularnego wytwarzania odpadów.

(ilość mieszkańców, ilość odpadów, koszty)

slide17

Koszty funkcjonowania systemu: odbieranie odpadów,

transport, zbieranie,odzysk i unieszkodliwianie odebranych od właścicieli nieruchomości odpadów komunalnych, a także koszty obsługi administracyjnej. Z opłat będą również pokrywane koszty stworzenia i utrzymania przez gminę punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w szczególności: zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych baterii i akumulatorów, przeterminowanych leków, chemikaliów, w tym farb, rozpuszczalników i olejów odpadowych, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlano-remontowych, zużytych opon, odpadów zielonych, do których właściciele nieruchomości mogą bezpłatnie oddawać powyższe odpady komunalne.

koszty systemu
Koszty systemu

Koszty odbierania, transportu, zbierania odpadów komunalnych są sumą koszów odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców (zmieszane, zielone, wielkogabarytowe, budowlane itp.) kosztów zbierania odpadów z gniazd selektywnej zbiórki, transportu odpadów z punktów gromadzenia do instalacji wykorzystania i unieszkodliwiania

Koszty odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych są sumą kosztów przetwarzania odpadów i instalacjach termicznych, mechaniczno –biologicznych, sortowniach, zakładach przeróbki gruz budowlanego, spalania odpadów medycznych zebranych selektywnie, niebezpiecznych itp.

koszty systemu1
Koszty systemu

Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów – obejmują budowę zbiorczych punktów gromadzenia odpadów a także punktów selektywnej zbiórki (koszt „dzwonów”, pojemników itp.).

Koszty administracyjne - obejmują obsługę klientów, obsługę finansowa i windykacje, a także koszty sprzętowe – komputery, programy itp.

koszty systemu2
Koszty systemu

Koszt systemu odniesiony do masy odpadów

[ zł/Mg odpadów] = Koszt systemu [ zł ] : masa całkowita odpadów [ Mg ]

Koszt systemu odniesiony do mieszkańca [zł/ M ] = Koszt systemu [ zł ] : liczba mieszkańców gminy [ M ]

slide21

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie stanowiła dochód gminy, z którego gmina będzie finansowała koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Z opłaty tej nie będą mogły być finansowane inne koszty funkcjonowania gminy.

niedoszacowanie koszt w systemu
Niedoszacowanie kosztów systemu

Niedoszacowanie masy odpadów i liczby mieszkańców = mniej pieniędzy w systemie w stosunku do rzeczywistych kosztów.

Niedoszacowanie systemu - liczby ludności lub masy odpadów, skutkujące deficytem finansowym systemu, może być kompensowane przez dopłatę gminy, bądź przyjęcie w pierwszym okresie funkcjonowania systemu stawki opłaty wyższej o 10 ÷ 15% w stosunku do obliczonej.

punkt gromadzenia odpad w
Punkt gromadzenia odpadów

Do obowiązkowych zadań własnych gmin w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi należy zapewnienie warunków funkcjonowania systemu selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, tak aby było możliwe  wydzielanie z nich odpadów niebezpiecznych i osiągnięcie poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych.

Punkt gromadzenia odpadów to miejsce odbioru surowców wtórnych oraz innych problemowych odpadów, których nie można wyrzucać do pojemnika na zmieszane odpady komunalne jak np. odpady wielkogabarytowe sprzęt AGD i RTV itp.

podzia gminy na sektory
Podział gminy na sektory

Dla sprawnej organizacji odbierania odpadów komunalnych oraz wyznaczenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych rada gminy liczącej ponad 10 000 mieszkańców może podjąć uchwałę stanowiącą akt prawa miejscowego, o podziale obszaru gminy na sektory, biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców, gęstość zaludnienia na danym terenie.

Podział na sektory nie jest obligatoryjny. Przy podziale na sektory należy się kierować funkcjonalnością podziału gminy.

slide25

Działania prawne gminy

Rada gminy będzie musiała podjąć szereg uchwał - uchwała o szczegółowym sposobie i zakresie świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w szczególności o ilości odpadów komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości, częstotliwości odbierania i sposobie świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych

slide26

Podjęcie uchwały o ustanowieniu wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz o określeniu wykazu dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

slide27

Podjęcie uchwały o dokonaniu wyboru jednej z określonych metodustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawki takiej opłaty.

Podjęcie uchwały o terminie, częstotliwości i trybie uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

baza danych
Baza danych

Gmina powinna wdrożyć system informatyczny, w którym w bazie danych powinny się znaleźć wszystkie nieruchomości znajdujące się na terenie gminy. Podstawą sporządzenia takiej bazy danych są dane znajdujące się w wydziale geodezji obejmujące wszystkie nieruchomości, zarówno zamieszkałe i niezamieszkałe.

Następnym źródłem informacji powinna być baza danych wydziału podatków i opłat w której znajdują się wszyscy płacący podatek od nieruchomości.

Baza danych właścicieli nieruchomości może być utworzona na podstawie informacji z:

Wydziału geodezji

Wydziału podatków i opłat

kontrola rzetelno ci deklaracji
Kontrola rzetelności deklaracji

Firmy wywozowe na podstawie ilości pojemników, ilości nagromadzonych w nich i wokół nich odpadów mogą weryfikować dane zawarte w deklaracji. Możliwa jest też współpraca z jednostkami straży gminnych przy kontroli np. stanu czystości w altanach na odpady (rozrzucone odpady świadczyć mogą o niewystarczającej ilości pojemników w stosunku do deklarowanej ilości odpadów).

Kontrola rzetelności danych wpisanych do deklaracji może być realizowana na podstawie faktury z przedsiębiorstwa wodociągowego, a po uruchomieniu systemu gospodarki przy pomocy firm odbierających odpady i straży gminnych.

egzekucja nale no ci op at
Egzekucja należności opłat

W przypadku, gdy stwierdzono w wyniku kontroli, że właściciel nieruchomości nie uiścił opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi , organ w drodze decyzji ustala, wysokość zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dla stwierdzenia wyżej wymienionych dwóch przypadków, niezbędna jest aktualizowana baza danych w wydziale podatków i opłat. Egzekucję należności opłat stanowiących dochód gminy, nawet poprzez przymusowe ściąganie zaległości, prowadzi referat windykacji w odpowiednim wydziale urzędu gminy.

Egzekucję należności opłat stanowiących dochód gminy, prowadzi referat windykacji w odpowiednim wydziale urzędu gminy.

cz stotliwo op aty
Częstotliwość opłaty

Z firmami odbierającymi odpady i instalacjami rozliczać się będzie gmina i wykonane usługi opłacać będzie z opłat wnoszonych przez właścicieli nieruchomości. Rozliczanie z firmami odbierającymi odpady i instalacjami następuje co miesiąc, a więc i wnoszenie opłat przez właścicieli nieruchomości powinno następować z tą sama częstotliwością.

Comiesięczne wnoszenie opłat jest najbardziej optymalną częstotliwością uwzględniającą interes wszystkich stron – mieszkańców, firm odbierających odpady i zarządzających instalacjami oraz gmin.

niedoszacowanie liczby ludno ci
Niedoszacowanie liczby ludności

W początkowym okresie wdrażania systemu gospodarki odpadami, możliwe jest niedoszacowanie liczby ludności oraz ilości powstających odpadów. Taka sytuacja stworzy problemy z finansowaniem systemu gospodarki odpadami głównie poprzez deficyt finansowy. W związku z tym, że gmina przejmuje własność odpadów i opłata za gospodarowanie odpadami stanowi dochód gminy, na gminie ciążyć będzie obowiązek zrównoważenia finansowego systemu.

Niedoszacowanie systemu - liczby ludności lub masy odpadów, skutkujące deficytem finansowym systemu, może być kompensowane przez dopłatę gminy, bądź przyjęcie w pierwszym okresie funkcjonowania systemu stawki opłaty wyższej o 10 ÷ 15% w stosunku do obliczonej.

kampania informacyjna i edukacyjna
Kampania informacyjna i edukacyjna

Na gminie ciąży obowiązek przeprowadzenia kampanii informacyjnej na temat praw i obowiązków właścicieli nieruchomości. Kampania dotyczyć będzie:

 • stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • terminów, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz informacji o terminach i miejscu składania deklaracji,
 • szczegółowego sposobu i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
zwi zki mi dzygminne
Związki międzygminne

Ustawodawca przewidział  możliwość przejęcia przez związek międzygminny zadań związanych gospodarką odpadami a właściwych do realizacji przez gminę, w tym również uchwalanie aktów prawa miejscowego, obowiązującego w gminach skupionych w związku.

Gminy mogą przekazać związkowi tylko część zadań ale niezbędna jest w tej sytuacji zmiana statutu związku. , w którym powinien się znaleźć szczegółowy zakres przejmowanych obowiązków.

przekazanie obowi zk w gminy
Przekazanie obowiązków gminy

Małe mogą na podstawie porozumienia przekazać ich wykonywanie innej gminie.

Ustawa o samorządzie gminnym przewiduje możliwość zawierania przez gminy porozumień międzygminnych w sprawie powierzenia jednej z nich przez inną gminę określonych przez nie w treści takiego porozumienia międzygminnego zadań publicznych. I dalej Ustawa ta stanowi, iż gmina wykonująca zadania publiczne objęte porozumieniem przejmuje prawa i obowiązki pozostałych gmin, związane z powierzonymi jej zadaniami, a gminy te mają obowiązek udziału w kosztach realizacji powierzonego zadania.

regionalna instalacja do przetwarzania odpad w komunalnych
Regionalna instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych

Zakazuje się zbierania oraz przetwarzania:

1)   zmieszanych odpadów komunalnych,

2)   odpadów zielonych,

3)   pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania

- poza regionem gospodarki odpadami komunalnymi, na którym zostały wytworzone.

Zakazuje się przywozu na obszar regionu gospodarki odpadami komunalnymi odpadów, wytworzonych poza obszarem tego regionu.

slide39

Zadania i problemy

 • Inwentaryzacja instalacji, wydajność
 • Ilość odpadów – potrzeby budowy nowych instalacji,
 • Oszacowanie ilości mieszkańców – przyjęcie metody i weryfikacja,
 • Koszty przyjęcia odpadów do instalacji („na bramie”),
 • Podział gminy na sektory i koszty transportu,
 • Problem niedoszacowania kosztów,
 • Ściągalność opłat i rozliczanie z instalacjami