ibv z humnie n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
IBV Záhumnie PowerPoint Presentation
Download Presentation
IBV Záhumnie

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

IBV Záhumnie - PowerPoint PPT Presentation


  • 127 Views
  • Uploaded on

IBV Záhumnie. Projekt prípravy stavebných pozemkov Stavebné pozemky pre naše deti. IBV Záhumnie. ÚVOD : - privítanie, - upozorniť na podpísanie prezenčnej listiny mapy usporiadania pozemkov a kontrolu označenia parciel, údajov o vlastníkov . Aktuálny stav k dnešnému dňu :

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

IBV Záhumnie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ibv z humnie

IBV Záhumnie

Projekt prípravy stavebných pozemkov

Stavebné pozemky pre naše deti

ibv z humnie1
IBV Záhumnie

ÚVOD :

- privítanie,

- upozorniť na podpísanie prezenčnej listiny mapy usporiadania pozemkov a kontrolu označenia parciel, údajov o vlastníkov .

Aktuálny stav k dnešnému dňu :

- právoplatné ukončené, schválené pozemkové úpravy Obvodným pozemkovým úradom,

- vytýčenie pozemkov na prednom záhumní,

ibv z humnie2
IBV Záhumnie

- vlastnícke vysporiadanie pozemkov pod plánovanými cestami do majetku mesta Košice v šírke 10 m,

- body napojenia na novo naprojektovaných ciest t.j. Prašná ulica, Zelená ulica, Kladenská ulica, Ortoviská a Krajná ulica, výhľadovo napojenie na Rešov majer,

- listy vlastníctva – aktuálne stavy sú na katastri katasterportal.sk,

ibv z humnie3
IBV Záhumnie

Alternatívy prípravy stavebných pozemkov a výstavby inžinierskych sieti :

- z prostriedkov mestskej časti ( 2006 projekt komunikácii – financovaný mestskou časťou),

- z prostriedkov developera,

- zo združených  finančných prostriedkov VLASTNÍK + MESTSKÁ ČASŤ + INÉ DOTÁCIE

ibv z humnie4
IBV Záhumnie

NÁŠ CIEĽ :

Konečným cieľom a naším zámerom je vlastnými silami zabezpečiť za výdatnej podpory všetkých dotknutých občanov, vedenia a poslancov mestskej časti :

- rozvoj tohto územia,

- prípravu stavebných pozemkov.

ibv z humnie5
IBV Záhumnie

PROJEKTOVÝ ZÁMER :

- vypracovanie projektovej dokumentácie pre inštaláciu všetkých energetických sieti potrebných na IBV t.j. kanalizácia, voda, plyn, elektrika, verejné osvetlenie, telekomunikácie a zrážková voda z ciest,

Navrhovaný postup prác je nasledovný :

- získať podporu čo najväčšej skupiny občanov pre tento zámer, najlepšie viac ako 80 %.

ibv z humnie6
IBV Záhumnie

Vlastníci sa podpíšu do zoznamu vlastníkov na každej svojej parcele, že majú neodvolateľný záujem mať možnosť prípojky na inžinierske siete, na niektorých parcelách je potrebné mať 2 prípojky z jednej aj druhej strany cesty. Tiež treba tento súhlas podpísať aj na dve predložené mapy, každý na svojej parcele tam kde chce mať prípojku. Tato podpisová akcia bude trvať do 8. januára 2012 o 15. 00 hod. kedy sa uskutoční ďalšia takáto schôdza a oznámia sa výsledky záujmu občanov o predložený projektový zámer.

ibv z humnie7
IBV Záhumnie

- urobiť v  mesiaci apríl 2012 svojpomocne s prispením mechanizmov poľné cesty na Prednom záhumní, tak, aby každý mal prístup na svoju parcelu. Preto, kto má záujem robiť nejakú výsadbu, tak nech zasadne robí len na svojich pridelených parcelách,

- problémy v počiatočnej fáze sú pripojenie na Zelenú ulicu, kde zatiaľ sa nedá pripojiť v celom profile v šírke 10 m a pripojenie naprojektovaných ciest na Prašnú ulicu z dôvodu, že ulice sú v súkromnom vlastníctve 6 vlastníkov,

ibv z humnie8
IBV Záhumnie

- predbežná cena na vypracovanie kompletných projektov do všetkých sieti je cca 20 tisíc EUR,

- návrh na vyzbieranie financií pre projektovú dokumentáciu je 200 EUR na jednu prípojku Zatiaľ sa zberať peniaze nebudú, nakoľko sa musí zistiť záujem občanov a až následné podľa výsledkov záujmu sa budú zbierať peniaze na úrade mestskej časti, ktoré sa uložia na novozriadený účet, ktorý bude slúžiť len pre túto potrebu,

- napojenie tých, ktorí v počiatočnej fáze sa budú chcieť pripojiť bude poplatok 200,- EUR , neskôr bude poplatok za pripojenie + o 100 % viac a vráti sa do občianskeho združenia,

ibv z humnie9
IBV Záhumnie

- do konca marca 2012 zaplatiť 200,- EUR na osobitný účet alebo ( vyzbiera p. Študencová na miestnom úrade),

- upozornenie na nesadenie plodín v marci 2012,

- marec / apríl cesty svojpomocne 2012,

- výzva na pomoc za naftu, poskytnutie, mechanizmov,

ibv z humnie10
IBV Záhumnie

INFORMÁCIE PRE VLASTNÍKOV POZEMKOV

zodpovední : ( Kubička, Bodnárová, Kažimír )

- informovanie, vysvetľovanie, tlač LV,

TERMÍN :   16. decembra 2011 Piatok

17. decembra 2011 Sobota

7. januára 2012 Sobota

ČAS : 14. 00 – 17.00 hod.

MIESTO : Miestny úrad Košice – Krásna

ibv z humnie11
IBV Záhumnie

Kontakty :

Ján Kubička : 0918 884 222

Marta Bodnárová : 0907 970 504

Marek Kažimír : 0905 408 305

ibv z humnie12
IBV Záhumnie

Občianske združenie „ IBV Záhumnie“

- navrhnúť na budúcej schôdzi 8. januára 2012 :

- 7- 9 členný riadiaci výbor občianskeho združenia, môžu sa občania sami navrhnúť alebo podať návrh na niekoho. Vhodné by bolo mať vo výbore aktívnych ľudí rozumejúcej tejto problematike alebo ľudí, ktorí pomôžu pri svojpomocnej realizácii inžinierskych sieti.

Riadiaci výbor :

- 7 až 9 - členný zložený z vlastníkov pozemkov

ibv z humnie13
IBV Záhumnie

Dozorná rada :

- 5 členná – zložená z vlastníkov pozemkov.

 Bankový účet : vlastný a samostatný bankový účet

(podpisové právo – všetci členovia výboru ),

- každá úhrada podpísaná všetkými členmi.

ibv z humnie14
IBV Záhumnie

Príjmy občianskeho združenia :

- vlastný, počiatočný vklad členov vo výške 200,- EUR

- občianske združenie sa môže uchádzať o dotáciu :

- od mestskej časti,

- od mesta Košice,

- zo štátneho rozpočtu.