Notat - PowerPoint PPT Presentation

notat n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Notat PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 4
Download Presentation
Notat
129 Views
anja
Download Presentation

Notat

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Notat I et notat vil der normalt optræde følgende elementer: • en problemstilling og baggrunden herfor • forskellige løsningsforslag • en gennemført faglig argumentation, hvori konsekvenserne af de forskellige løsningsforslag præsenteres. Denne del vil typisk være den mest fyldige og indeholde dokumentation (tabeller, diagrammer, modeller, tekst). Argumentationen kan bygges op som en (skematisk) sammenstilling af flere løsningsforslag, hvori fordele og ulemper præciseres. I argumentationen vil tidsperspektivet normalt også indgå således der skelnes mellem • konsekvenser på kort sigt • konsekvenser på lang sigt • en konklusion med en anbefaling af hvilket forslag, der bedst kan løse problemet. Et notat vil normalt være nøgternt og sagligt i fremstillingen og have en identificerbar modtager (fx en minister, en partileder eller et folketingsudvalg ) og en tydelig afsenderrolle (fx politisk rådgiver eller økonom eller ansat i EU). Både afsenderrollen og modtageren vil fremgå af opgaveformuleringen. Et notat kan som sådan ikke henføres til et bestemt taksonomisk niveau, men vil indeholde elementer af både redegørelse, påvisning og diskussion. Centralt er det, at der opstilles flere forskellige løsninger – konsekvenserne af disse sættes op (fordele og ulemper) i forhold til målet – og der er en bestemt løsning der anbefales. Modsat diskussionen som lægger op til en mangesidig belysning af en tematik vil notatet være snævrere og mere målrettet i fokus, hvorfor den faglige argumentation vil være mere grundig. Opgaver, hvori der skal skrives et notat kan indeholde bilag, men det mest normale vil være at dokumentationen sker på grundlag af materiale til de øvrige spørgsmål i samme delopgave eller ved henvisning til hjælpemidlerne.

  2. Notat Notat ifølge vejledningen sept. 2007: • En bestemt afsender til en bestemt modtager. Giver inspiration! • Faglig argumentation: Snæver, målrettet/fokuseret og grundig. • Nøgternt og saglig • Indhold: • En eller normalt flere strategier / løsningsforslag • En gennemført faglig argumentation, med konsekvenserne (fordele og ulemper) af strategier eller løsningsforslag og med • Dokumentation: Brug fx materiale til de øvrige spørgsmål og hjælpemidlerne. • En konklusion, der skal indeholde en præcis og velbegrundet anbefaling af en bestemt strategi/løsningsforslag.” • Fx: ”Du er politisk rådgiver for AFR. Skriv et notat, der indeholder en begrundet strategi for hvordan globaliseringsspørgsmålet skal håndteres i en kommende valgkamp.” (figurer i spm. 2)

  3. Uddrag af et notat til Fogh • ”Rent udenrigspolitisk gælder det om at du ikke selv sætter fokus på Irak-krigen, for i spørgsmålet om hvorvidt der var en god ide, at Danmark deltog, er befolkningen meget delt, og selvom det ikke er et emne du taber stemmer på, da undersøgelserviser, at der er et klart flertal af Venstres vælgere der bakker op om beslutningen, så er det heller ikke et emne, der er mulighed for at vinde så mange stemmer på, i hvert fald ikke fra de venstreorienterede partier (…) • Et andet emne, som ifølge Søren Risbjerg Thomsen er vigtigt for vælgerne, er flygtningepolitikken. Globaliseringen medfører en stor mængde flygtninge og indvandrere og dette tema var det afgørende i valgkampen i 2001, og det kunne være rigtig godt, hvis det blev det igen. Der er god mulighed for at rette angreb mod Socialdemokratiet, der har svært ved at finde ud af hvad deres holdning er på dette område, og der er god mulighed for at skabe splid i oppositionen (…) • Regeringen er kendt for at Danmark skal være et samfund med mange højt uddannede og for skattestoppet. Begge dele er vigtige set i forhold til globaliseringen, for hvis Danmark skal være konkurrencedygtig er vi nødt til at satse på uddannelsesstrategien frem for lønspredningsstrategien, og en høj skat vil betyde at mange højt uddannede vælger at flytte væk fra Danmark.

  4. Notat