NADVETNÁ SYNTAX A NADVÄZNOSŤ TEXTU - PowerPoint PPT Presentation

anise
nadvetn syntax a nadv znos textu n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
NADVETNÁ SYNTAX A NADVÄZNOSŤ TEXTU PowerPoint Presentation
Download Presentation
NADVETNÁ SYNTAX A NADVÄZNOSŤ TEXTU

play fullscreen
1 / 11
Download Presentation
NADVETNÁ SYNTAX A NADVÄZNOSŤ TEXTU
292 Views
Download Presentation

NADVETNÁ SYNTAX A NADVÄZNOSŤ TEXTU

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. NADVETNÁ SYNTAX A NADVÄZNOSŤ TEXTU …alebo prečo text nevyzerá takto…

 2. ČO SKÚMA NADVETNÁ SYNTAX?

 3. SKÚMA… Skladbu celého textu, konkrétne: • nadväznosť textu (konexiu) • slovosled • modifikáciu vetnej stavby • nadvetnú kompozíciu textu: a) členenie textu b) odstupňovanie textu

 4. NADVÄZNOSŤ, SÚDRŽNOSŤ TEXTU (KONEXIA) • nastáva vtedy, keď sú textové jednotky (slová, vety…) poukladané tak, že jednotlivé časti na seba nadväzujú

 5. KONEKTORY • spájacie prvky medzi vetami, vytvárajú medzi nimi nadväzovací vzťah, spôsobujú, že text je súdržný

 6. POZNÁME KONEKTORY… a) jazykové, tvoria najvýznamnejšiu skupinu konektorov a bývajú vyjadrené: • I. zámenom: Povieš mi to ty! HarryPotter - chlapec, ktorý prežil. • II. pomocou synoným: Mamka, mamička, ľúbim Ťa. • III. pomocou antoným: Dlhé vlasy - krátky rozum. Sýty hladnému neverí. • IV. nevyjadreným podmetom: (Oni) stáli tam a čumeli na neho ako vyorané myši. Len čo vošiel (on) do domu, všetci sa rýchlo rozutekali preč. • V. Opakovacími figúrami (anafora, epifora, refrén…): Jedno, či náhliš sa, jedno, či ležíš chorý, jedno, či drvíš skaly a prenášaš hory…

 7. ĎALŠIE KONEKTORY… b) obsahové I. opakovanie nejakého motívu v texte, napr. motívy ticha a chladu v novele Za vyšným mlynom alebo motív peňazí vo fraške Lakomec II. kompozícia textu, t.j. úvod, jadro, záver c) mimojazykové - mimika, gestikulácia, odkaz na predošlý rozhovor: „Minule som Ti povedal…“ d) mimotextové nadväzovanie

 8. A NAKONIEC… e) retrospektívne - odkazujú na to, čo už bolo povedané alebo napísané, často sú vyjadrené zámenom alebo príslovkou: Čítal, študoval, skúmal. To ho robilo šťastným. f) perspektívne - odkazujú na to, o čom sa bude hovoriť alebo písať, taktiež sú najčastejšie vyjadrené zámenom či príslovkou: Naozaj to nečakal. Na rozchod dovtedy ani nepomyslel.

 9. ÚLOHA 1 Určte, čím sú vyjadrené jazykové konektory vo vetách. I. Ten chlapec, ktorého si včera videla, je môj! II. Na výstave psov sa zišli havkáči, blcháči a dunčovia z celého Slovenska. III. Správa sa, akoby nemal všetkých päť pokope. IV. Na konci čierneho tunela sa konečne začala črtať biela bodka. V. Ona sa len zasmiala a zdúchla kadeľahšie. VI. Možno mi tvojich úst sa odrieknuť, možno mi ruku nedostať, možno mi v diaľky žiaľne utieknuť, možno mi nemilým ostať, nemožno mi ťa neľúbiť! zámeno synonymá nevyjadrený podmet antonymá zámeno anafora

 10. ÚLOHA 2 Nájdite vo vetách konektory a určte ich typ (retrospektívny alebo perspektívny). I. Už chcel ísť do krčmy, ale nebolo mu to dovolené. II. Bol raz jeden kráľ, ktorý mal dve dcéry a tie sa volali Danka a Janka. III. Čosi ti poviem… Vydám sa za teba. IV. Na diskotéke bolo výborne, je to tak. V. Zo všetkého najviac nečakal to, že ho zradí aj najlepší priateľ. to, RS ktorý; tie, RS čosi, PS to, RS to, PS

 11. ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ. Filip Feťko, II. C