„SILTUMS-TĀ IR DZĪVĪBA!” KAS IETEKMĒ MŪSU MAKSĀJUMUS PAR SILTUMU UN KĀ TOS KONTROLĒT? - PowerPoint PPT Presentation

anisa
siltums t ir dz v ba kas ietekm m su maks jumus par siltumu un k tos kontrol t n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
„SILTUMS-TĀ IR DZĪVĪBA!” KAS IETEKMĒ MŪSU MAKSĀJUMUS PAR SILTUMU UN KĀ TOS KONTROLĒT? PowerPoint Presentation
Download Presentation
„SILTUMS-TĀ IR DZĪVĪBA!” KAS IETEKMĒ MŪSU MAKSĀJUMUS PAR SILTUMU UN KĀ TOS KONTROLĒT?

play fullscreen
1 / 7
Download Presentation
„SILTUMS-TĀ IR DZĪVĪBA!” KAS IETEKMĒ MŪSU MAKSĀJUMUS PAR SILTUMU UN KĀ TOS KONTROLĒT?
166 Views
Download Presentation

„SILTUMS-TĀ IR DZĪVĪBA!” KAS IETEKMĒ MŪSU MAKSĀJUMUS PAR SILTUMU UN KĀ TOS KONTROLĒT?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. „SILTUMS-TĀ IR DZĪVĪBA!” KAS IETEKMĒ MŪSU MAKSĀJUMUS PAR SILTUMU UN KĀ TOS KONTROLĒT? Diskusija par centralizēto siltumapgādi Organizē «Sorosa Fonds Latvija» 2012. gada 2.novembrī

  2. Kas ietekmē maksājumus par siltumu centralizētās siltumapgādes sistēmās? SILTUMA PATĒRIŅŠ SILTUMA IZMAKSAS TARIFS • ēku siltināšana • individuālas patēriņa kontroles iespējas • patērētāju motivācija un iespējas • kurināmā veids/tehnoloģijas • ražošanas un piegādes efektivitāte, un izmaksas (saistītas ar siltuma realizācijas apjomu, investīciju piesaistes iespējām): • siltuma zudumi • ražošanas iekārtu noslodze • iekārtu efektivitāte • konkurences pakāpe • “politiskā” ietekme un regulēšanas vide (sociālie jautājumi) • parādu problēma • vides aspektu ietveršana tarifos

  3. Centralizētās siltumenerģijas avoti Centralizētā siltumapgāde aptver 64% iedzīvotāju* Koģenerācijas stacijas Elektrība 29% no valsts bruto patēriņa • Kopējais valsts gala patēriņš: • elektroenerģija: 6103 GWh • centralizētā siltumenerģija: 6181 GWh (73% • mājsaimniecības) Siltums 55% Katlu mājas Siltums 45% Dati par 2009.g.; avots: „Latvijas enerģētika skaitļos”, Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija, Rīga, 2011 * - «District Heating and Cooling, 2011 Survey, Euroheat & Power

  4. Mājsaimniecību centralizētās siltumenerģijas tarifa un īpatnējā patēriņa apkurei (kWh/m2; ar klimata korekciju) izmaiņas Datu avoti: „Latvijas enerģētika skaitļos”, Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija, Rīga, 2011 LR Centrālās statistikas pārvaldes datu bāzes, www.csb.gov.lv

  5. Centralizētās siltumenerģijas ražošana energoresursu griezumā Koģenerācijas stacijas Elektrība 29% no valsts bruto patēriņa Koksne 2,6% Dabasgāze 94% Siltums 55% Koksne 15,2% Katlu mājas Dabasgāze 80% Koksne 30,6% Siltums 45% Dabasgāze 63,3% Dati par 2009.g.; avots: „Latvijas enerģētika skaitļos”, Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija, Rīga, 2011

  6. Centralizētās siltumenerģijas kopējā gala patēriņa (ar klimata korekciju) un relatīvo siltuma zudumu izmaiņas Datu avots: „Latvijas enerģētika skaitļos”, Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija, Rīga, 2011

  7. Daudzdzīvokļu ēkas (Rīgā) kopējā parāda dinamika pa mēnešiem (2011.-2012.g.)