1 / 20

Soojuspumbad kaugküttes

Soojuspumbad kaugküttes. Andres Siirde ja Villu Vares TTÜ Soojustehnika instituut. Ettekande sisu. Soojuspumba tööpõhimõte Soojuspumpade senine kasutamine Eestis Soojuspumpade rakendamisest kaugküttes Rootsi näide Kasutamise perspektiividest Eestis. Soojuspumba energiakasutus.

anika
Download Presentation

Soojuspumbad kaugküttes

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Soojuspumbad kaugküttes Andres Siirde ja Villu Vares TTÜ Soojustehnika instituut

 2. Ettekande sisu • Soojuspumba tööpõhimõte • Soojuspumpade senine kasutamine Eestis • Soojuspumpade rakendamisest kaugküttes • Rootsi näide • Kasutamise perspektiividest Eestis Andres Siirde, Villu Vares

 3. Soojuspumba energiakasutus • Loodusest võetav taastuv energia • välisõhu soojus • ventilatsiooniõhu soojus • pinnase soojus • vee soojus • Lisaenergia • elekter • soojus Andres Siirde, Villu Vares

 4. Andres Siirde, Villu Vares

 5. Andres Siirde, Villu Vares

 6. Soojuse transformatsiooni tegur: T1 – Kasutatava soojuse temperatuur T2 – Madalatemperatuurilise soojusallika temperatuur STT väärtus võib olla vahemikus umbes 2 – 5 Andres Siirde, Villu Vares

 7. Absorbtsioonsoojuspump saab kasutada kõrgepotentsiaalseks energiaks soojust (näiteks gaasipõleti), elektrivajadus on minimaalne Andres Siirde, Villu Vares

 8. Soojuspumpade madalapotentsiaalsed energiaallikad • Lokaalkütte soojuspumbad • Pinnas • Põhjavesi • Välisõhk • Ventilatsiooniõhk • Kaugkütte soojuspumbad • Heitvesi • Veekogud Andres Siirde, Villu Vares

 9. Õhu- ja pinnasetemperatuurid Eestis Andres Siirde, Villu Vares

 10. Soojuspumpade levik Eestis ESPEL’i andmetel Andres Siirde, Villu Vares

 11. Soojuspumpade installeeritud soojusvõimsus ESPEL’i andmetel Andres Siirde, Villu Vares

 12. 90-ndate alguse projekt Tallinnas Paljassaarel (Vattenfall) • Projekt nägi ette: • Kaks 20 MW soojusvõimsusega soojuspumpa heitvete puhastusjaamas Paljassaarel • Ühendus linna soojusvõrguga • Projekti ebaõnnestumise põhjused: • Soojuse ja elektri hindade väljakujunemata ja ebasoodus vahekord • Tallinna kaugküttesüsteemide renoveerimise kava polnud veel valmis ja pikad ühendustorustikud • Kaugküttest tagastuva vee kõrge temperatuur • …. Andres Siirde, Villu Vares

 13. Soojusallikad Rootsi kaugküttes Andres Siirde, Villu Vares

 14. Andres Siirde, Villu Vares

 15. Madalapotentsiaalse energia saamine looduslikust veekogust Andres Siirde, Villu Vares

 16. Andres Siirde, Villu Vares

 17. Soojuspumpjaama skeem Andres Siirde, Villu Vares

 18. Soojuspumpade rakendatavus eri küttegraafikute korral 120/65 °C 100/50 °C Rootsis kasutusel nüüd ka 80/40 ºC, mis annab kõrgema efektiivsuse Andres Siirde, Villu Vares

 19. Kahe puurkaevu kasutamine – kaugküte soojuspumbaga ja kaugjahutus Andres Siirde, Villu Vares

 20. Kokkuvõte • Soojuspumbad on muutunud konkurentsi-võimeliseks soojusallikaks ja nende kasutatavust kaugküttes tasub analüüsida • Kütte parameetrid ja soojuspumba efektiivsus on omavahel tihedalt seotud • Soojuspumpade kasutamine kaugküttes eeldab madalat tagastuva vee temperatuuri • Soojuspump ei sobi reeglina ainsaks kaugkütte soojusallikaks • Kaugkütte soojuspumpade soojusallikaks sobiksid • Kanalisatsioonivesi • Veekogude vesi Andres Siirde, Villu Vares

More Related