viktig informasjon ang ende r dgivertjenesten n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Viktig informasjon Angående rådgivertjenesten PowerPoint Presentation
Download Presentation
Viktig informasjon Angående rådgivertjenesten

play fullscreen
1 / 10

Viktig informasjon Angående rådgivertjenesten

85 Views Download Presentation
Download Presentation

Viktig informasjon Angående rådgivertjenesten

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Viktig informasjonAngående rådgivertjenesten Leif Arne Bosdal har kontor på C- bygget tlf. 55 14 06 06

  2. Rådgivers viktigste oppgaversosialpedagogisk /utd.- og yrkesveiledning • Oppfølging av enkelt elever • Individuell rådgiving • Tett samarbeid mot OT/PPT, skolehelsetjenesten, BUP aetat, politi, barnevern, og avgiverskole. • Tett samarbeid med kontaktlærer, faglærere, elevinspektør, avdelingsledere, og rektor. • God kontakt med foresatte Endres i topp-/bunntekst

  3. En annen viktig oppgave:erUtdanning- og yrkesveiledning • Individuell veiledningssamtaler (gjerne med foresatte) • Gruppeveiledning • Koordinerer samarbeidet med grunnskolene • Hjelpe til med innsøkingsprosessen VIGO (gjelder også for elever som søker læreplass) • Informere om utdanningsveier- søknadsfrister, inntaksvilkår og finansieringsordninger • Gi opplæring i nett informasjon Endres i topp-/bunntekst

  4. Formålet er: • Å bevisstgjøre og støtte elevene i valg av utdanning og yrke til gagn for den enkelte elev og samfunnet. • Utvikle elevens valg kompetanse • Forebygge feilvalg Endres i topp-/bunntekst

  5. Viktige datoer: • 1 november siste slutt dato for å ta ut friåret sitt. • 15 november siste frist får å søke lånekassen for høstsemesteret • 1 februar innsøking frist for særskiltsøkere • Begynne å søke lærlingeplass • 1 mars innsøking frist for ordinært inntak • 15 april innsøking frist for høyskoler og universitet Endres i topp-/bunntekst

  6. Viktige nettstedet for å finne informasjon om utdanning og yrkesvalg • http://www.lanekassen.no • http://www.vilbli.no/ • http://www.mittyrke.no/ • http://www.jobbfeber.no/ • http://www.hordaland.no/ • https://www.vigo.no/ Endres i topp-/bunntekst

  7. Hva må du som elev gjøre for å være kvalifisert til å få læreplass? • Bedriftene er enerådende når det gjelder å velge hvem de vil ta inn og tegne kontrakt med. • Ha et vitnemål/kompetanse bevis på at du har bestått alle fag. Dvs. Ingen stryk (har du det, kontakt rådgiver) • Husk du søker læreplass med karakterene fra grunnkurs og karakterene du får i første halvår på Vg2. • FRAVÆR FRAVÆR FRAVÆR Fraværet må være minimalt i alle årene på vgs. Endres i topp-/bunntekst

  8. Læretiden byr på mange utfordringer • Av lærlingen kreves blant annet: • God helse og fysikk • Må tåle å bli stilt krav til – og stille krav til seg selv • Gode samarbeidsegenskaper • Ha evne til å tilpasse seg andre mennesker og nye forhold • Evne til å jobbe selvstendig og kunne planlegge arbeidet • Ta initiativ og være kreativ – viktig å bli en god problemløser • Må kunne tegne, lese og forstå bygningstegninger • Gode materialkunnskaper og forståelse rundt bruken av disse • Må ha god kontakt med kunder og leverandører Endres i topp-/bunntekst

  9. Valget er ditt !!

  10. Endres i topp-/bunntekst