slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Llei d’acollida de les persones immigrades i retornades a Catalunya Generalitat de Catalunya Abril de 2010 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Llei d’acollida de les persones immigrades i retornades a Catalunya Generalitat de Catalunya Abril de 2010

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

Llei d’acollida de les persones immigrades i retornades a Catalunya Generalitat de Catalunya Abril de 2010 - PowerPoint PPT Presentation


 • 154 Views
 • Uploaded on

Llei d’acollida de les persones immigrades i retornades a Catalunya Generalitat de Catalunya Abril de 2010. Què fa la Llei. Defineix els instruments per a l’acollida de les persones nouvingudes.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Llei d’acollida de les persones immigrades i retornades a Catalunya Generalitat de Catalunya Abril de 2010' - angelique


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Llei d’acollida de les persones immigrades i retornades a Catalunya

Generalitat de Catalunya

Abril de 2010

slide2

Què fa la Llei

 • Defineix els instruments per a l’acollida de les persones nouvingudes.
 • Defineix els continguts formatius del servei d’acollida i estableix el paper del català com a llengua comuna en un context de multilingüisme present i futur.
 • Estableix el marc competencial dels ens locals i de la Generalitat de Catalunya i dóna forma a la col·laboració institucional en polítiques d’immigració:
  • Generalitat / societat = Taula de Ciutadania i Immigració
  • Generalitat / ens locals = Comissió Mixta Paritària Generalitat – ens locals
  • Diferents departaments de la Generalitat = Comissió Interdepartamental d’Immigració
  • Generalitat / Estat = Subcomissió bilateral Estat – Generalitat
 • Crea l’Agència de les Migracions de Catalunya.
slide3

100.000

150.000

200.000

250.000

50.000

0

Evolució dels estrangers extracomunitaris empadronats a Catalunya. 2001-2010

slide4

Evolució del estrangers empadronats a Catalunya. 2001-2010

Total estrangers empadronats

Estimació del % d’estrangers en situació administrativa irregular

1.400.000

1.189.279

1.184.192

1.200.000

1.103.790

972.507

1.000.000

913.757

798.904

800.000

642.846

543.008

600.000

382.067

400.000

257.354

29,7%

29,5%

19,8%

17,3%

30,0%

13,5%

200.000

11,3%

19,4%

6,4%

10,5%

0

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010*

slide5

Antecedents

 • La Llei desenvolupa les noves competències de l’article 138.1. de l’Estatut d’Autonomia i fa de Catalunya la primera comunitat de l’Estat espanyol en establir un marc de referència legal per a l’acollida de la immigració.
 • Dóna resposta a la mesura nova 24 del Pacte Nacional per a la Immigració que insta a la Generalitat a “desenvolupar un servei d’acollida universal, sistematitzat i homogeni a tot el territori, i en els països d’origen si escau, adreçat a la normalització i l’autonomia de les persones immigrades, que redueix la incertesa, informi sobre l’entorn social i cultural, els drets i deures existents, l’accés als serveis bàsics i contribueixi a millorar el nivell de formació de les persones que arriben a Catalunya”.
 • Desenvolupa la competència reconeguda a les CCAA d’emetre informes d’integració en la darrera reforma de la Llei d’estrangeria per als tràmits d’arrelament, renovació de les autoritzacions de residència temporal i accés a la nacionalitat.
slide6

Justificació

 • Les persones immigrades que coneixen la llengua catalana, el mercat laboral i la societat d’acollida guanyen autonomia personal, milloren les rendes i són menys dependents de l’assistència pública (veure estudi de Guillem López Casasnovas Efectes econòmics de les polítiques d’integració dels immigrants publicat a la revista Paradigmes de juny de 2009)
 • El canvi demogràfic viscut té un fort impacte en el conjunt de la societat. És necessària una gran actuació per a l’apropament entre les persones nouvingudes i la societat catalana.
 • L’arribada és un dels moments clau: la primera imatge, el primer contacte, les primeres relacions que una persona rep de la societat que l’acull la condicionen en la visió que pren del lloc on ha arribat i en la plena incorporació social d’aquesta persona al país. Moltes persones arribades en els darrers 10 anys encara no han passat per un servei d’acollida i necessiten aquesta formació.
una iniciativa pionera al sud d europa
La Llei d’acollida ens ubica entre els països més desenvolupats pel que fa als sistemes de recepció i integració de la immigració. Països com Quebec (reconegut arreu del món per la seva gestió del fet migratori i pels resultats obtinguts), Flandes, Suècia o Alemanya. Països que entenen els recursos destinats a l’acollida com una inversió de futur.

Catalunya es reconeix a si mateixa com una societat diversa en la que el flux migratori ha tingut un caràcter estructural en el temps. Un fet que s’ha de gestionar a partir de la regularitat i oferint oportunitats per a la integració de forma sistematitzada.

Una iniciativa pionera al sud d’Europa
objectius
Facilitar la integració de les persones immigrades

Estendre un servei de primera acollida homogeni al conjunt de Catalunya

Fomentar el desenvolupament personal

Reduir les situacions de vulnerabilitat i de risc d’exclusió

Fer del català la llengua comuna d’acollida arreu del territori. És el primer text jurídic que defineix el català com a llengua comuna

Objectius
qu comportar la llei
Major formació de les persones immigrades

Millora del capital humà i del capital social

Reducció de la precarietat i la vulnerabilitat

Què comportarà la Llei
slide10

Instruments per a l’acollida de les persones nouvingudes

 • El servei de primera acollida
 • L’acollida especialitzada
slide11

El servei de primera acollida

 • La normativa estableix com a eix principal del procés de rebuda i suport a les persones nouvingudes el servei de primera acollida, que serà una caixa d’eines per a l’autonomia personal d’aquestes persones i que inclourà l’atenció personalitzada i accions de formació:
  • societat catalana i marc jurídic
  • formació lingüística
  • coneixements laborals
slide12

Itinerari dels serveis de primera acollida

Agent d’acollida

Formació

Coneixements de la societatcatalana i el marc jurídic

(20 hores)

Coneixements de llengua catalana

(135 hores)

Coneixements laborals(10 hores)

Certificació Servei d’Acollida

(informe d’integració)

que facilita…

Accés al mercatde treball

Obtenció de l’Informe per a l’autorització per arrelament

Renovació de l’autoritzacióde residència temporal

Adquisició de la nacionalitat per residència

20.400 informes anuals

23.500 autoritzacions anuals

18.000 nacionalitzacions anuals

slide13

Formació impartida pels serveis de primera acollida

 • 1. Formació sobre la societat catalana i el marc jurídic (20 hores)
  • Trets fonamentals de Catalunya i del municipi
  • Drets i deures fonamentals
  • Els serveis públics
  • Participació en el teixit associatiu de Catalunya
  • Funcionament del sistema polític i administratiu
  • Marc jurídic d’estrangeria
 • 2. Formació lingüística (135 hores)
  • Assolir competències lingüístiques bàsiques segons el Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües
  • El català com a llengua comuna en la gestió de l’acollida i la integració
  • Facilita programes d’alfabetització per a qui ho requereixi
  • Un cop assolides les competències lingüístiques bàsiques en llengua catalana, es pot seguir la formació en llengua castellana
 • 3. Coneixements laborals (10 hores)
  • Drets i deures laborals
  • Règim jurídic laboral
  • Serveis ocupacionals
  • Com buscar feina
  • Com autoocupar-se
slide14

On es prestarà el servei de primera acollida?

 • El servei de primera acollida es prestarà en primer lloc a l’exterior, vinculat ara bàsicament al reagrupament familiar i quan la conjuntura econòmica ho requereixi a la contractació en origen.
 • A Catalunya es prestarà en l’àmbit local, a través dels ens locals, i per mitjà dels corresponents acords amb els agents econòmics i socials en els centres de treball.
slide15

Impuls a l’alfabetització d’adultes i adults

 • El servei de primera acollida també facilitarà l’alfabetització de les persones que ho requereixin. Aquest problema, que afecta tant persones autòctones com nouvingudes, s’ha incrementat els darrers anys amb la immigració estrangera i ha de ser eradicat d’una societat que vol dir-se del coneixement.
 • L’objectiu és millorar la formació de les persones usuàries, especialment de les famílies amb fills i filles matriculats als centres educatius per tal de contribuir també al seu èxit escolar. L’oferta s’afegeix a les escoles d’adults i a iniciatives similars que duen a terme entitats i alguns ajuntaments.
slide16

L’acollida especialitzada

 • L’acollida especialitzada contempla diversos àmbits d’actuació. Entre d’altres:
  • Àmbit de salut
  • Àmbit escolar
  • Àmbit universitari
  • Àmbit de menors
  • Àmbit de justícia

Implica l’obligació dels departaments a establir Programes d’acollida especialitzada dins dels serveis normalitzats per al conjunt de la població.

slide17

Competències multinivell

Fase de l’acollida

Responsable de la implementació

Gestió

Primera acollida

 • Ens locals, entitats i associacions
 • Societat catalana
 • Ens locals
 • Formació lingüística
 • CPNL i altres
 • Coneixements laborals
 • SOC

Acollida especialitzada

 • Àmbit salut
 • Departament de Salut
 • CAP i Hospitals
 • Àmbit escolar
 • Departament d’Educació
 • Centres educatius
 • Àmbit universitari
 • Departament d’Innovació, Universitats i Empresa
 • Universitats públiques
 • Àmbit menors
 • Departament d’Acció Social i Ciutadania
 • Centres d’acollida
 • Àmbit justícia
 • Departament de Justícia
 • Centres penitenciaris
slide18

Utilitat

 • La Generalitat participarà per primera vegada en els processos d’estrangeria gràcies a l’acreditació de la integració prevista en la darrera reforma de la Llei orgànica d’estrangeria i que recull el text de la Llei d’acollida. Es dóna resposta així a la mesura 41 del Pacte que insta a treballar amb l’Estat per a què la Generalitat participi en la determinació dels fets relatius a la integració i la seva acreditació.
 • Els certificats oficials del servei de primera acollida tenen eficàcia jurídica en l’àmbit competencial de la Generalitat i dels ens locals, i també eficàcia “en procediments d’estrangeria, adquisició de la nacionalitat i d’altres segons determini l’ordenament jurídic vigent”.
 • Catalunya, és doncs, la primera en regular les competències que atorga la Llei d’estrangeria (reformada el passat mes de desembre) a les Comunitats Autònomes sobre l’acreditació de la integració per als tràmits d’arrelament, de renovació de les autoritzacions de residència temporal i d’accés a la nacionalitat per residència.
slide19

Agència Catalana de les Migracions

 • La Llei crea la nova Agència de Migracions de Catalunya i dota el Govern d'un ens més àgil i efectiu per gestionar i coordinar un sistema de serveis en xarxa format per un mínim de 101 ens locals, agents socials, entitats col·laboradores del servei, prestadors del servei a l’exterior i empreses concertades.
 • El text legislatiu atorga un termini de nou mesos per a la posada en funcionament d’aquest nou organisme vinculat a la Secretaria per a la Immigració i que permetrà guanyar en operativitat i agilitat a l’hora de teixir la col·laboració entre els diversos actors implicats.
slide20

Calendari d’implementació i estimació d’usuaris

 • El Govern preveu un desplegament progressiu dels serveis d’ara i fins el 2016. Inicialment, s’implementarà a través de quatre ens locals fins arribar a tots els municipis de més de 20.000 habitants i les comarques catalanes.
 • Pel que fa a l’estimació d’usuaris, i en funció de les projeccions de creixement de població de l’Idescat, es calcula que el 40% de les persones nouvingudes d’ara i fins el 2016 seran usuàries del servei, a les que s’afegiran les persones que han arribat en els darrers anys.
slide21

62.880.007 €

61.048.551 €

59.270.437 €

57.544.114 €

42.750.797 €

22.284.907 €

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Pressupost 2011-2016

 • L’aplicació d’aquesta Llei de 2011 a 2016 representarà una inversió global de 306 milions d’euros, que inclouen la creació de la futura Agència de Migracions de Catalunya, els nous serveis que preveu la Llei i la continuïtat dels que s’estan oferint actualment. Les fons de finançament provindran principalment de la Generalitat i de traspassos de l’Administració de l’Estat.

Evolució pressupostària prevista

 • Les principals partides es destinaran a:
  • Promoció del coneixement de l’entorn
  • Formació lingüística
  • Orientació laboral
  • Contractació de professionals (agents d’acollida, traductors/es i intèrprets)
  • Elaboració de materials informatius
slide22
El servei de primera acollida és una inversió de futur que dóna a les persones immigrades una primera oportunitat d’adquirir unes habilitats bàsiques per poder ser autosuficients.

El retorn de la inversió per a la societat és que les persones immigrades es converteixen en persones més preparades i capaces de contribuir a la millora de la pròpia societat.

La Llei crea el servei de primera acollida, que donarà cobertura a tot el territori, una garantia d’accés universal i de continuïtat plurianual.

La Llei dóna garantia legal a les polítiques d’acollida i integració de persones immigrades. Aquestes polítiques, actualment, es financen en gran mesura gràcies a la transferència d'un fons estatal, creat en una determinada conjuntura parlamentària i, per tant, sense un marc legal que les garanteixi.

En conclusió

slide23

Llei d’acollida de les persones immigrades i retornades a Catalunya

Generalitat de Catalunya

Abril de 2010