1 / 74

SEMİNER

ZOR HAVA YOLU YÖNETİMİ DR. MEHMET ÖZGÜR ÖZHAN MODERATÖR PROF.DR.ERCAN KURT EKİM 2007. SEMİNER. ANESTEZİ İLE İLİŞKİLİ KARDİYAK ARREST - ÖLÜM. KARDİYAK ARREST 4,7/100.000 ÖLÜM 1/100.000 %50 ’Sİ HAVAYOLU / SOLUNUMSAL PROBLEMLER DİĞER SEBEPLER İLAÇ HATALARI

Download Presentation

SEMİNER

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. ZOR HAVA YOLU YÖNETİMİ DR. MEHMET ÖZGÜR ÖZHAN MODERATÖR PROF.DR.ERCAN KURT EKİM 2007 SEMİNER

 2. ANESTEZİ İLE İLİŞKİLİ KARDİYAK ARREST - ÖLÜM • KARDİYAK ARREST 4,7/100.000 • ÖLÜM 1/100.000 • %50’Sİ HAVAYOLU / SOLUNUMSAL PROBLEMLER • DİĞER SEBEPLER • İLAÇ HATALARI • İNFÜZYON / TRANSFÜZYON HATALARI IRİTA K. MASUİ 2005;53:320-5

 3. ANESTEZİ İLE İLİŞKİLİ KARDİYAK ARREST - ÖLÜM YAŞAMSAL FONKSİYONLARIN DEVAMLILIĞI HAVAYOLU AÇIKLIĞININ KORUNMASI VE SÜRDÜRÜLMESİNE BAĞLIDIR. ANESTEZİSTİN TEMEL SORUMLULUĞU HAVAYOLU AÇIKLIĞINI KORUMAK VE SÜRDÜRMEK

 4. İNSİDANS • 35 KLİNİK ÇALIŞMA META-ANALİZİ • ZOR ENTÜBASYON İNSİDANSI %1,5 - 20,2 • GENEL POPÜLASYON %1,5 - 13,2 • OBEZ HASTALAR %10,3 - 20,2 Shiga T. Anesthesiology 2005; 103:429-437

 5. TANIM: ZOR HAVAYOLU • ASA 2003, DAS 2004, TARD 2005 • Klasik eğitim almış bir anestezistin • A. Üst havayolunun yüz maskesi ile ventilasyonunda zorluk • B. Trakeal entübasyonda zorluk • A+B An Update Report by The ASA Task Force on Management of Difficult Airway. Anesthesiology 2003; 98: 1269-77

 6. ZOR HAVAYOLU KOMPONENTLERİ • ZOR MASKE VENTİLASYONU • ZOR LARİNGOSKOPİ • ZOR TRAKEAL ENTÜBASYON • BAŞARISIZ ENTÜBASYON An Update Report by The ASA Task Force on Management of Difficult Airway. Anesthesiology 2003; 98: 1269-77

 7. ZOR MASKE VENTİLASYONU • FiO2:1 VERİLEREK YÜZ MASKESİ İLE VENTİLASYON YAPTIRILIRKEN SpO2< %90 İSE • YETERLİ MASKE VENTİLASYONU SAĞLAMADA; • YERLEŞTİRİLEMEYEN MASKE • AŞIRI GAZ KAÇAĞI • GAZ GİRİŞ VE ÇIKIŞINDA ARTMIŞ DİRENÇ GİBİ SEBEPLERDEN BİR VEYA DAHA FAZLASINA BAĞLI ZORLUK YAŞANMASIDIR. An Update Report by The ASA Task Force on Management of Difficult Airway. Anesthesiology 2003; 98: 1269-77

 8. YETERSİZ MASKE VENTİLASYONU BELİRTİLERİ • GÖĞÜS DUVARI HAREKETİNİN YETERSİZ OLMASI/OLMAMASI • OSKÜLTASYONDA CİDDİ OBSTRÜKSİYON • SİYANOZ • GASTRİK DİSTANSİYON • YETERSİZ VE GİDEREK DÜŞEN SpO2 • ETCO2 AZLIĞI/YOKLUĞU • SPİROMETRİK EKSPİRATUAR ÖLÇÜMLERİN YETERSİZLİĞİ / OLMAMASI • HİPOKSEMİ YA DA HİPERKARBİYLE İLİŞKİLİ HEMODİNAMİK DEĞİŞİKLİKLER • HİPERTANSİYON, ARİTMİ, TAŞİKARDİ An Update Report by The ASA Task Force on Management of Difficult Airway. Anesthesiology 2003; 98: 1269-77

 9. ZOR LARİNGOSKOPİ • KLASİK LARİNGOSKOPİ İLE; • BİRDEN FAZLA DENEME SONRASI • VOKAL KORDLARDAN HERHANGİ BİR BÖLÜMÜNÜN GÖRÜLEMEMESİDİR. An Update Report by The ASA Task Force on Management of Difficult Airway. Anesthesiology 2003; 98: 1269-77

 10. ZOR TRAKEAL ENTÜBASYON • TRAKEAL PATOLOJİ VARLIĞINDA / YOKLUĞUNDA TRAKEAL ENTÜBASYON İÇİN MULTİPL GİRİŞİM GEREKMESİDİR. BAŞARISIZ ENTÜBASYON • Birden fazla entübasyon denemesi sonucunda endotrakeal tüpün yanlış yerleştirilmesidir. An Update Report by The ASA Task Force on Management of Difficult Airway. Anesthesiology 2003; 98: 1269-77

 11. ZOR HAVAYOLU AKIŞ ÇİZELGELERİNİN AMACI • Zor havayolu değerlendirmesini kolaylaştırmak • İstenmeyen sonuçları önlemek • Ölüm • Beyin hasarı • Kardiyopulmoner arrest • Gereksiz trakeostomi • Havayolu travması • Diş hasarı An Update Report by The ASA Task Force on Management of Difficult Airway. Anesthesiology 2003; 98: 1269-77

 12. AKIŞ ÇİZELGELERİ • Havayolunun değerlendirilmesi • Fizik muayene • Ek testler • Zor havayolu yönetimi için hazırlık • Entübasyon stratejisi • Ekstübasyon stratejisi • Gözlem An Update Report by The ASA Task Force on Management of Difficult Airway. Anesthesiology 2003; 98: 1269-77

 13. HAVAYOLUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ 1. Anamnez

 14. ÖZELLİKLİ OLGULAR OBSTETRİK OLGULAR • Başarısız entübasyon insidansı • Normal popülasyonda 1/2330 • Obstetrik olgularda 1/280 (nx8) • Fatal başarısız entübasyon insidansı (nx13 ) • Faktörler • Nazofaringeal mukoza ve larinkste kapiller dolgunluk • Total vücut sıvısı ve yağ depoları, kilo artışı • Su ve tuz retansiyonu, periglottik yapılarda ödem • Preeklampside laringeal ödem • Dilde büyüme ve ağız tabanı hareketliliğinin azalması • Toraks ön- arka çapında artış • Uygun krikoid bası yapılamaması • Göğüslerde büyüme • DİYABETES MELLİTUS • Zor entübasyon insidansı • Tip I DM nx10 • Eklem hareketlerinde kısıtlılık • Prayer sign • Harmer M. Int. J. Obs. Anesth 1995:6;25-31

 15. PREOPERATİF HAVA YOLU DEĞERLENDİRMESİ • ZOR HAVAYOLU ÖNGÖRÜSÜNDE KULLANILAN ANATOMİK ÖZELLİKLER • Üst kesici dişler uzun • Çene kapatılınca maksiller kesici dişler mandibuler kesicilerin belirgin olarak önünde • Hasta istemli olarak mandibuler kesici dişleri maksiller kesicilerin önüne çıkartamıyor • Kesici dişler arası mesafe 3 cm’den az • Hasta oturur pozisyonda dil dışarıda iken uvula görülmüyor (Mallampati>II) • Damak çok kavisli veya çok dar • Mandibula boşluğu endüre, kitle ile dolu • Tiromental mesafe 3 parmaktan kısa • Boyun kalın ve kısa • Çene ucu göğse değmiyor, boyun ekstansiyonu kısıtlı • TARD Zor havayolu kılavuzu, 2005

 16. MALLAMPATİ SKORLAMASI • Sınıf I: Uvula, yumuşak damak, tonsil yatağı, ön ve arka plikalar rahatlıkla görülebilir. • Sınıf II: Uvula ve yumuşak damak görülebilir. • Sınıf III: Yumuşak damak ve uvula tabanı görülebilir. • Sınıf IV: Uvula dil kökü tarafından tamamen kapatılmış ve farinks duvarı görülemez. Samsoon GLT, Young JRB. Anesthesia 1987; 42:487-90

 17. Cormack & Lehane Laringoskopik Görünüm Evre I: Glottik açıklık tam olarak görülebilir. Evre II: Anterior açıklık görülemez. Evre III: Epiglot görülebilir, ancak glottik açıklık görülemez. Evre IV: Epiglot görülemez.

 18. DİĞER ÖLÇÜMLER • Tiromental mesafe • Laringoskop ile dilin ne kadar yer değiştirebileceği • 4-7 cm • Sternomental mesafe • Baş ve boyun hareketi • Baş ekstansiyonu entübasyonun zorluk veya kolaylığını belirleyen en önemli faktör • 12,5 – 13,5 cm • Ağız açıklığı (> 3 cm)

 19. DİĞER ÖLÇÜMLER • HYOMENTAL MESAFE (>7 CM) • MANDİBULAR UZUNLUK (>9 CM) • TME HAREKETİ (LATERAL POZİSYON) • Mandibular dişlerin maksiller dişlerin üzerine geçmesi • Laringoskopi sırasında mandibulanın öne doğru yer değiştirmesi • Atlantooksipital eklem ve servikal omurga hareketi • Fleksiyonda >30 • Ekstensiyonda >80 • Mandibular boşluk muayenesi • Parmakların bastırılabilmesi • Dilin laringoskopi sırasında mandibulaya itilebilmesi

 20. PROBLEMİN KAYNAĞI • ZOR VENTİLASYON • ZOR ENTÜBASYON • HASTA KOOPERASYONUNDA ZORLUK • ZOR TRAKEOSTOMİ

 21. ZOR VENTİLASYON • YAŞ > 55 • BIYIK VARLIĞI • DİŞLERİN OLMAMASI • HORLAMA HİKAYESİ • VKİ > 26 kg/m2

 22. YÜZ MASKELERİ • ŞEFFAF MASKELER • GAZ KAÇAĞINA İZİN VERMEMELİ • YÜZE TAM OTURMALI • ÜST KISMI BURUN KÖKÜNE • GÖZLERE ZARAR VERMEMELİ • PUPİL ÜST KENARLARINI BİRLEŞTİREN ÇİZGİYİ GEÇMEMELİ • YANLARDA NAZOLABİAL ÇİZGİLERE DENK GELMELİ • ALT KISMI ALT DUDAK İLE ÇENE ARASINDA OTURMALI • MANDİBULAR KEMİĞE DOĞRU KUVVET • YUMUŞAK DOKULARA DOĞRU BASMAMALI

 23. ZOR VENTİLASYON • İKİ KİŞİ TEKNİĞİ • İKİ VEYA ÜÇ EL TEKNİĞİ • ÇENEYE DAHA İYİ POZİSYON VERİR • MASKE DAHA İYİ OTURUR • DAHA İYİ TİDAL VOLÜM

 24. TRAKEAL ENTÜBASYON PROBLEMLERİ • EN SIK ANESTEZİ KAYNAKLI ÖLÜM SEBEBİ • CİDDİ YUMUŞAK DOKU HASARI • HİPOKSEMİYE BAĞLI ÖLÜM • BEYİN HASARI

 25. TRAKEAL ENTÜBASYON KOMPLİKASYONLARI • CERRAHİNİN ERTELENMESİ VEYA İPTALİ • LOKAL TRAVMA • KARDİYOVASKÜLER STİMÜLASYON • PULMONER ASPİRASYON • BAŞARISIZ ENTÜBASYON • HİPOKSİ • BEYİN HASARI • ÖLÜM

 26. CORMACK & LEHANE EVRE 3 – 4 SIKLIĞI • GENEL CERRAHİ % 8,5 – 13 • CABG % 10 • SERVİKAL OMURGA % 20

 27. ZOR HAVAYOLU YÖNETİMİ REHBERLERİ • AMERİKA, FRANSA, KANADA VE İTALYA • AMERİKA REHBERLERİ • HER EVREDE BİRÇOK TEKNİK SEÇİMİ • SINIRLI KALMASI • UYGULAMA GÜÇLÜĞÜ

 28. ASA DIFFICULT AIRWAY ALGORITHM

 29. TARD ZOR HAVAYOLU ALGORİTMİ Başarılı Başarısız Başarısız

 30. ZOR HAVA YOLU DERNEĞİ (DAS) • GEBE OLMAYAN • YETİŞKİN HASTALAR ULUSAL REHBERLER

 31. DAS REHBERLERİ • BİRÇOK ALGORİTM • ETKİLİ HAVA YOLU YÖNETİMİ • PRİMER TEKNİK(PLAN A) • YEDEK PLANLAR(PLAN B,C,D) OKSİJENİZASYONUN DEVAMLILIĞININ SAĞLANMASI DİĞER HER ŞEYDEN DAHA FAZLA ÖNCELİK TAŞIMAKTADIR.

 32. TEMEL ALGORİTM • PLAN A : BAŞLANGIÇ TRAKEAL ENTÜBASYON PLANI • PLAN B: PLAN A BAŞARISIZ OLURSA, SEKONDER TRAKEAL ENTÜBASYON PLANI • PLAN C: İLK İKİ PLAN BAŞARISIZ OLDUĞUNDA OKSİJENİZASYON VE VENTİLASYONUN SÜRDÜRÜLMESİ, CERRAHİNİN ERTELENMESİ VE HASTANIN UYANDIRILMASI • PLAN D: ‘ENTÜBE EDEMEME, VENTİLE EDEMEME’ (CICV) DURUMU İÇİN KURTARICI TEKNİKLER

 33. TEMEL ALGORİTM

 34. TEMEL ALGORİTM • LARİNKSİN EN İYİ GÖRÜNTÜSÜ • CORMACK & LEHANE EVRE 3 • EVRE 3A: EPİGLOT KALDIRILABİLİYOR • EVRE 3B: EPİGLOT POSTERİOR FARİNGEAL DUVARDAN AYRILARAK KALDIRILAMIYOR • BUJİ VE FİBEROPTİK TEKNİKLERİN BAŞARISI ÜZERİNE BELİRGİN OLUMLU ETKİ

 35. SENARYOLAR 1: BEKLENMEDİK ZOR TRAKEAL ENTÜBASYON YETİŞKİN HASTA RUTİN ANESTEZİ İNDÜKSİYONU SIRASINDA 2: BEKLENMEDİK ZOR TRAKEAL ENTÜBASYON GEBE OLMAYAN HASTA SÜKSİNİL KOLİNLE HIZLI ARALIKLI ANESTEZİ İNDÜKSİYONU SIRASINDA 3: PARALİZE EDİLMİŞ, ANESTEZİ ALTINDAKİ HASTADA BAŞARISIZ ENTÜBASYON ARTAN HİPOKSEMİ ZOR ENTÜBASYON ‘ENTÜBE EDEMEME, VENTİLE EDEMEME DURUMU’

 36. SENARYO 1: BEKLENMEDİK ZOR TRAKEAL ENTÜBASYON: YETİŞKİN BİR HASTADA RUTİN ANESTEZİ İNDÜKSİYONU

 37. SENARYO 1: BEKLENMEDİK ZOR TRAKEAL ENTÜBASYON: YETİŞKİN BİR HASTADA RUTİN ANESTEZİ İNDÜKSİYONU • PLAN A: BAŞLANGIÇ TRAKEAL ENTÜBASYON PLANI • YETERLİ KAS GEVŞEMESİ • UYGUN POZİSYON • BAŞIN EKSTANSİYONU • BOYNUN FLEKSİYONU • SNIFFING POZİSYONU • SAĞ EL KULLANARAK • OELM: OPTİMUM EKSTERNAL LARİNGEAL MANÜPLASYON • BURP: TİROİDE ARKAYA, YUKARIYA VE SAĞA DOĞRU BASINÇ

 38. SENARYO 1 - PLAN A: BAŞLANGIÇ TRAKEAL ENTÜBASYON PLANI • GÖRÜNTÜ HALEN EVRE 3 VEYA 4 • ALTERNATİF TEKNİKLER • İNTRODUCER ( ELASTİK BUJİ) • FARKLI BİR LARİNGOSKOP • MCCOY VE DÜZ LARİNGOSKOPLAR • ENTÜBASYON DENEMELERİ ARASINDA • MASKE VENTİLASYONUYLA OKSİJENİZASYON • DEVAM ETTİRİLİR.

 39. SENARYO 1 - PLAN A: BAŞLANGIÇ TRAKEAL ENTÜBASYON PLANI ESCHMANN TRAKEAL TÜP İNTRODUCER • ELASTİK BUJİ • ÇOK KULLANIMLIK • UZUN BOY (60 CM) • AÇILI UÇ • FLEKSİBL VE YUMUŞAK • UCUZ • HER YERDE BULUNABİLİR. • YÜKSEK BAŞARI ORANI • LARİNGEAL GİRİŞ GÖRÜNEBİLİR DEĞİLSE TRAKEAYA KÖR OLARAK SOKULUR. • BUJİYLE BERABER MACİNTOSH LARİNGOSKOPU

 40. ESCHMANN TRAKEAL TÜP İNTRODUCER • KÖR BİÇİMDE LARİNKSE SOKULUR. • BUJİ TRAKEADA MI ÖZEFAGUSDA MI ? • TRAKEAYA GİRMİŞSE TIKIRTI (KLİK) HİSSİ • TÜPÜ BUJİ ÜZERİNDEN KAYDIRARAK ENTÜBASYON • LARİNGOSKOP AĞIZ İÇİNDE TUTULDUĞUNDA • TÜP SAATİN TERSİ İSTİKAMETİNDE 90 DERECE DÖNDÜRÜLDÜĞÜNDE • KAYDIRMA İŞLEMİ KOLAYLAŞIR. • KLİK HİSSİ ALINAMADIĞINDA BUJİ NAZİKÇE MAKSİMUM 45 CM’YE KADAR İLERLETİLİR. • BAŞARI ORANI % 94,3 - % 99,5 EPİGLOT ELEVE EDİLEMEDİĞİ ( EVRE 3B ) VEYA GÖRMEK MÜMKÜN OLMADIĞI (EVRE 4) DURUMLARDA DEĞERİ SINIRLIDIR.

 41. SENARYO 1 - PLAN A: BAŞLANGIÇ TRAKEAL ENTÜBASYON PLANI • DEĞERİ KANITLANMIŞ VE LARİNGOSKOPİYE ALTERNATİF TEKNİKLER • FLEKSİBLFİBEROPTİK LARİNGOSKOP • BULLARD – TİP LARİNGOSKOP • IŞIKLANDIRILMIŞ (OPTİK) STİLE

 42. SENARYO 1 - PLAN A: BAŞLANGIÇ TRAKEAL ENTÜBASYON PLANI MULTİPL VE UZAMIŞ GİRİŞİMLER • MORBİDİTE VE MORTALİTE • LARİNGEAL ÖDEM • TRAVMA • VENTİLE EDEMEME • LARİNGOSKOPİ GİRİŞİM SAYISI • SÜRELERİNİN KISITLANMASI • AYNI LARİNGOSKOPUN 2 DEFADAN DAHA FAZLA KULLANILMAMASI • MAKSİMUM LARİNGOSKOPİ SAYISININ İSE • 4 ‘DEN DAHA FAZLA OLMAMASI GEREKMEKTEDİR.

 43. SENARYO 1 - PLAN B: SEKONDER TRAKEAL ENTÜBASYON PLANI • DİREKT LARİNGOSKOPİ BAŞARISIZ ! • FARKLI BİR YAKLAŞIM • SÜREKLİ VENTİLASYON VE OKSİJENASYON LMA • ZOR HAVA YOLU OLANLARDA AVANTAJLI • TRAKEAL ENTÜBASYON İÇİN TASARLANMAMIŞ • BELİRGİN SINIRLAMALAR • ILMA - FASTRACH • VENTİLASYONU DEVAM ETTİRİRKEN • TRAKEAL ENTÜBASYONU KOLAYLAŞTIRIR • ÖZEL OLARAK TASARLANMIŞ

 44. SENARYO 1 - PLAN B: SEKONDER TRAKEAL ENTÜBASYON PLANI • SEKONDER TRAKEAL ENTÜBASYON İÇİN ILMA • HAVA YOLU ZORLUĞU OLMAYANLARDA • VENTİLASYON + KÖR ENTÜBASYON • ILMA’NIN ETKİNLİĞİ • 1100 HASTADA BAŞARI ORANI % 95,7 • BEKLENMEDİK ZOR ENTÜBASYONUN YÖNETİMİNDE KULLANIŞLI BİR CİHAZ OLARAK DENENMİŞTİR. KÖR ENTÜBASYON BAŞARISI • İLK DENEMEDE 23 HASTANIN 20’NDE (% 75), • %10’NDA 2. VEYA 3. DENEMEDE • %5’NDE 4. DENEMEDE BAŞARILI • TÜM BAŞARI ORANI %100

 45. SENARYO 1 - PLAN B: SEKONDER TRAKEAL ENTÜBASYON PLANI • FLEKSİBL FİBEROPTİK LARİNGOSKOP • ILMA İÇİNDEN GÖREREK ENTÜBASYON • İLK DENEME BAŞARISI • TÜM BAŞARI ORANI • KÖR TEKNİKLERDEN DAHA FAZLADIR. • KÖR ENTÜBASYONUN BAŞARISIZ OLDUĞU TÜM DURUMLARDA BAŞARILIEĞİTİM İÇİN 20 UYGULAMA CHANDY MANEVRASI • DOĞRU POZİSYON ALMAYI • KÖR ENTÜBASYONU KOLAYLAŞTIRDIĞI • ENTÜBASYON DENEMELERİ AZALTTIĞI

 46. SENARYO 1 - PLAN B: SEKONDER TRAKEAL ENTÜBASYON PLANI • SEKONDER TRAKEAL ENTÜBASYON İÇİN LMA • ILMA’NIN OLMADIĞI DURUMLARDA • KLASİK LMA İÇİNDEN FİBEROPTİK ENTÜBASYON BAŞARISI % 90–100 ARASINDADIR. • LMA KONNEKTÖRÜ DARDIR. • 3 VE YA 4 NOLU LMA İÇİNDEN 6 MM ID ETT • 5 NOLU LMA İÇİNDEN İSE 7 MM ID ETT • LMA TÜPÜ UZUNDUR. • KISALTILMAMIŞ ETT (26-27 CM) KAFI VOKAL KORDLARIN ARASINDA KALABİLİR. • UZUN FLEKSİBL METAL BİR TÜP VEYA BİR MİKROLARİNGEAL TÜP

 47. SENARYO 1 - PLAN B: SEKONDER TRAKEAL ENTÜBASYON PLANI • SEKONDER TRAKEAL ENTÜBASYON İÇİN LMA • MASKE GİRİŞİ BARI TRAKEAL TÜPÜN GEÇİŞİNİ TIKAYABİLİR. • BAŞ VE BOYUN HAREKETİ • PARMAK SOKULMASINI GEREKTİREN MANEVRALAR • ÇIKARILMASI SIRASINDA ZORLUKLAR • İKİNCİL TRAKEAL ENTÜBASYON TEKNİĞİNDE İKİ DEFA UYGULANAN GİRİŞİM BAŞARISIZ OLMUŞSA, CERRAHİ ERTELENMELİ VE HASTA UYANDIRILMALI, ÖRNEĞİN C PLANINA GEÇİLMELİDİR.

 48. SENARYO 1 - PLAN C: OKSİJENASYON VE VENTİLASYONUN DEVAMI, CERRAHİNİN ERTELENMESİ VE UYANDIRMA • HAVA YOLU TRAVMASINI ÖNLEMEK • UYGUN HAVA YOLU CİHAZI İLE VENTİLASYON VE OKSİJENASYON • ELEKTİF CERRAHİDEN VAZGEÇİLMELİ • KAS GEVŞEMESİ SONA ERDİĞİNDE • SPONTAN SOLUNUM YETERLİ VE HASTA UYANIK • HAVA YOLU CİHAZI ÇIKARILMALIDIR. • REJYONEL ANESTEZİ • EN ÖNEMLİ PLAN, HASTA UYANIKKEN HAVA YOLUNU EMNİYETE ALMAKTIR.

 49. SENARYO 1 - PLAN C: OKSİJENASYON VE VENTİLASYONUN DEVAMI, CERRAHİNİN ERTELENMESİ VE UYANDIRMA • MEVCUT HAVA YOLU CİHAZI İLE • YETERLİ OKSİJENASYON VE VENTİLASYON SAĞLANAMAZSA • VENTİLASYON ORAL VEYA NAZAL AIRWAY OLSUN VEYA OLMASIN • YÜZ MASKESİ İLE SÜRDÜRÜLMELİDİR. • VENTİLASYON MÜMKÜN DEĞİL VE CİDDİ HİPOKSEMİ GELİŞİYORSA, • GECİKMEDEN PLAN D’YE ENTÜBE EDEMEME, VENTİLE EDEMEME DURUMU İÇİN KURTARICI TEKNİKLER

 50. SENARYO 1: BEKLENMEDİK ZOR TRAKEAL ENTÜBASYON: YETİŞKİN BİR HASTADA RUTİN ANESTEZİ İNDÜKSİYONU

More Related