Ryssland toner ner ilska på Cypern - PowerPoint PPT Presentation

ryssland toner ner ilska p cypern n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ryssland toner ner ilska på Cypern PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ryssland toner ner ilska på Cypern

play fullscreen
1 / 7
Ryssland toner ner ilska på Cypern
168 Views
Download Presentation
angelcruse27
Download Presentation

Ryssland toner ner ilska på Cypern

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Ryssland toner nerilskapåCypern cruse and associates financial news

  2. Moskva: Närvillkoreni den förstaoch nu övergivna EU räddningsaktionenförkrisendrabbadeCyperntillkännagavs, Rysslands President Vladimir Putin blottadesinahuggtänderförattbeskrivaförslagetsom "orättvisa, oprofessionelltochfarlig". Ryssarnaharmiljarder euro somdeponerasiCypern banker – vissa men inteallaiolagligskatteflyktbedrägerier – och 10 procentgasinfrastrukturprojektimportavgiftenförallabanktillgodohavandenriskeradedemförlorabitaravsinapengar. Men när en veckasenareCypernochdess partner i EU kommitöverensom en annan bailout deal somvissaanalytikertrorkanvaraprecislikakostsamtförryssarna, Putin gjordeinteminstakritikochiställetföreslåsRysslandkundeunderlättavillkorenförettlånpå 2,5 miljarder euro till Cypern. Kremlsplötsligförändringitackelupp en rad frågoromskummavärldenryskapengariCypernocheffektenavCypern bailout deal på den ryskaekonomin.

  3. Villkorenförandraaffärenvarväsentligtannorlunda till först. I ställetför med 10 procentfrånallainsättningariallacypriotiska banker, varavgiftenväsentligenökat men begränsad till baratvå banker, Bank avCypernochLaiki. Ytterst, dettainteryskaaffärsbank (RCB), somär den cypriotiskaenhetenavryskastatskontrollerade bank VTB, liksomandraryskaägdaenheterdärryska fonder ärkoncentrerade. "En nyckelsomärpositivaförossvarattingenrysk bank var en del avlösningen, säger Ivan Tchakarov, chefekonompårenässansenshuvudstad. Standard ochfattigasadeattvillkorenförräddningsaktionenislutändankommeratt ha en "relativtmarginellpåverkanpåkoncernräkenskapernafåttryska banker med en närvaropåCypern."Ryskainsättareär dock noga med attförlusterochocksådrabbasav de kapitalkontrollersominförtsavCypern. EnligtVedomostidagligen, varPutinsförstaraserisåmycket irritation påinterådfrågasav EU om den förstaaffärensomoroförekonomiskakonsekvenser.

  4. ExaktavärdetpåryskainsättningariCyperngrälasuppskattningarsträcker sig från 5-25 miljarder euro. Standard ochdålig 's anserattmajoritetenav de utländskainsättningen bas påCypernsomuppgick till 21 miljarder euro frånoch med 31 januari 2013 komfrånRysslandochandraföredettasovjetiskastater. Neil Shearing Capital Economics sadeattäven under den nyaräddningsaktionen, ryskainvesterarekanförlora 5 miljarder euro. Men hansadeattävendettaär "ganskasmåi grand systemetsaker" ochosannolikti sig ha en storinverkanpå den bredareryskaekonomin. Men detkanvara en merbetydandeindirektaeffekt, särskiltpågrundavinförandetavkapitalkontroll, hanbetonadei en not till klienter. Den ryskaregeringenskulleviljaattkomma hem. Vice premiärminister Igor Shuvalovsadeattkrisenvarbevispåsoliditetavdetryskabanksystemetjämfört med någraavsina partner ochvar en "bra signal" attuppmuntraryssarnaattinvesteramerhemma.

  5. Men en betydandeomvändflygningärknappasttroligt. "Ryssarnahållahelaellerdelarav sin förmögenhetutomlandsför en mängdolikaskälochCypernerfarenhetärinte bra... detfinnsgottomandrahubbardärute, sadeTchakarov. Hong Kong ochNederländerna - somhar en avslappnadskatteordning - harnämntssommöjligaresmålförryskainlåning, samt de baltiskastaterna, isynnerhetLettland. Lettiskamediarapporterharhävdatatt Riga harredanblivitvarnadavEuropeiskacentralbankenattaccepteraryskapengarfråncypriotiska offshores skulleskadadesschanserattgå med ieuron. Men Lettlandsfinansministerharsagtfinnsdetbaraett "mycket, mycketmindreinflöde" Cypernpengar. När Putin börjadeandaseldöver de förstaräddningspaketplanerna, föreslogvissaanalytikerattKreml hade baktankarochvar eyeing räddarCypernpå sin egen mot strategiskaintressen.

  6. Dessakanomfatta en Medelhavetflottbas - Rysslandriskerarattförlora sin Tartus bas iSyrienom Assad regimen faller - och en andeliCypernshittillsoutnyttjad offshore gas reserver. Till slut dock alla Nicosia fickfrånMoskvavarmöjligtomstruktureringenavettlånsom hade tittatmogenföromstruktureringinnan den nuvarandekrisenensbörjat. Cypernsgasreserverkanverkaattraktiv men ärproblematiska. "Rysslandteoretisktkunde ha köptutCypern men tillgångarsom offshore gasreserverärdåligtutforskadeochavTurkiet," sadeVedomosti.

  7. Related Info Video: http://www.slideshare.net/jaysonwelling/international-cruse-associates Forum: http://www.goodreads.com/topic/show/1237499-cruse-associates-varer-faller-p-amerikanske-utgiftskutt-konomien-som