abm teori kort innf ring abc forum 16 oktober 2008 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ABM-teori - Kort innføring ABC Forum 16. oktober 2008 PowerPoint Presentation
Download Presentation
ABM-teori - Kort innføring ABC Forum 16. oktober 2008

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 28

ABM-teori - Kort innføring ABC Forum 16. oktober 2008 - PowerPoint PPT Presentation


 • 443 Views
 • Uploaded on

ABM-teori - Kort innføring ABC Forum 16. oktober 2008. ABC - hva er D?. Ressurser/ innsatsfaktorer. anvendes for å utføre ulike. Ressursdriver. Aktiviteter. som utføres for ulike. Aktivitetsdriver. Kalkyleobjekt. ”Den sentrale tanken i ABC”. Konsumerer. Konsumerer. Konsumerer.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

ABM-teori - Kort innføring ABC Forum 16. oktober 2008


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
abc hva er d
ABC - hva er D?

Posten Norge AS

slide3

Ressurser/

innsatsfaktorer

anvendes for å

utføre ulike

Ressursdriver

Aktiviteter

som utføres

for ulike

Aktivitetsdriver

Kalkyleobjekt

”Den sentrale tanken i ABC”

Konsumerer

Konsumerer

Konsumerer

Posten Norge AS

slide4

ABC - Activity Based Costing

 • Sentrale begreper:
  • Ressurser
  • Aktiviteter
  • Kostnadsdrivere
   • Ressursdrivere
   • Aktivitetsdrivere
  • Kostnadsobjekter
 • Sentrale tanker:
  • Kostnadsobjekter forbruker aktiviteter
  • Aktiviteter forbruker ressurser, som koster penger
utviklingstrekk i sammensetningen av kostnadene
Utviklingstrekk i sammensetningen av kostnadene

Bedriftskostnader

Indirekte kostnader

- Lojalitetskostnad/kunde drevet

Direkte fremstillingskostnader

- Produkter/tjenester

Før

Posten Norge AS

kostnader f lger prosesser ikke organisasjonskart
Kostnader følger prosesser - Ikke organisasjonskart!

Tjenestekostnad - ABC metode

Konsern

Administrasjon

Logistikk

For-

retnings-

utvikling

Bank - annet

Post - Brev

Utle-

ering

Leveran-dører

Markeds-

føring

Innlev-

ering

Sort-

ering

Trans-

port

Kostnadsdrivere

- hva dimensjonerer kostnadene?

Posten Norge AS

forutsetninger for effektiv drift
Forutsetninger for effektiv drift

Lønnsomme

investeringer

Riktig prising av interne

og eksterne produkter,

tjenester og kundegrupper

Akseptabel

kapasitetsutnyttelse

Rasjonell organisering

og drift

Forutsetter

Kjennskap til reelle kostnader

ved ulike aktiviteter,

produkter og kundegrupper

Kunnskap om hvordan

kostnadsdrivere kan

styres/påvirkes

 • Bevisstgjøring av faktorer
 • som påvirker kostnader ved
 • ulike aktiviteter (kostnadsdrivere)

Posten Norge AS

fem hovedkomponenter i en kunde fokusert tiln rming

Kundefokusert

prosess styring

Forretnings-

strategi

Økonomisk

styring

Endrings-

ledelse

Prestasjons-

måling

Fem hovedkomponenter i en kunde-fokusert tilnærming
 • Kundefokusert forretnings-strategi
 • Markedsstrategi - segmentering
 • Produktstrategi
 • Konkurrent analyse
 • Kunde lønnsomhet
 • Produkt lønnsomhet
 • Virksomhets lønnsomhet
 • Kritiske risiko faktorer
 • Verdikjede fokuserte prosesser
 • Optimaliserings fokusert kultur
 • Kontinuerlig forbedring av prosessene
 • Skape og forankre en kundefokusert kultur
 • Konsistens mellom strategi, holdninger og handlinger
 • Skape miljø for læring og vekst
 • Skape et sterkt og kreativt analysemiljø forankret i kundefokuset
 • Balansert målstyring
 • Belønning
 • Resultatdeling

Posten Norge AS

krav til ledelses informasjons system
Krav til ledelses-informasjons-system
 • Minimumskrav til et moderne ledelses informasjons system er at det kan rapportere langs de tre dimensjonene:

1

Produkt

Kunde

Resultat enhet

1

2

2

3

3

Posten Norge AS

kalkyler er viktige i den konomiske styringen av virksomheten
…kalkyler er viktige i den økonomiske styringen av virksomheten…

”Ulike beslutninger krever ulike kalkyler”

Posten Norge AS

ulike kalkylemetoder
Ulike kalkylemetoder
 • Bidragskalkylen - DB = pris - variable kostnader; variable kostnader varierer med produsert volum og er ofte definert svært snevert
 • Selvkostmetoden - målsetningen er å få kostnadene over på produktene; tradisjonelt ved enkle fordelingsnøkler (fullkostmetode)
 • Aktivitetsbasert kalkulasjon - langsiktig “selvkostorientert bidragskalkyle”
aktivitetsbasert kalkulasjon
Aktivitetsbasert kalkulasjon
 • En kalkyle som fordeler langt mer kostnader enn en tradisjonell bidragskalkyle (derfor selvkostorientert)
 • men som fremdeles holder en betydelig del av kostnadsmassen utenfor, da den skiller mellom kostnader på ulike nivåer (derfor bidragskalkyle)

”ABC er ingen fullkostmetode”

aktivitetsbasert kostnadsfordeling

Kostnader

(ressurser)

Direkte

materiell

Direkte

lønn

Indirekte

lønn

Andre

kostnader

Aktiviteter

Produkter /

Tjenester

Brukere/

markeder

Aktivitetsbasert kostnadsfordeling

Et kostnadssystem som fokuserer på aktiviteter som kostnadsbærer

En aktivitet er en hendelse, oppgave, eller stykke arbeid med en spesifikk mening.

Kostnadene forbundet med disse aktivitetene danner grunnlaget for henføring av kostnader til kostnadsobjekter

Posten Norge AS

hvorfor aktiviteter
Hvorfor aktiviteter?
 • Aktiviteter er hva vi gjør
 • Aktiviteter presiserer ressursforbruk
 • Aktiviteter ”driver”/dimensjonerer kostnader
 • Aktiviteter utfordrer alternativer
 • Aktiviteter fokuserer virksomhetens mål
 • Aktiviteter kompletterer kontinuerlige forbedringer
 • Aktiviteter er kompatible med kvalitetsarbeide
 • Aktiviteter forstås av personalet
 • Aktiviteter ”linker” planlegging og kontroll
 • Aktiviteter ”linker” penger og kvalitet
 • Aktiviteter beskriver helheten
 • Aktiviteter synliggjør at prosessene går på tvers
 • Aktiviteter støtter langsiktighet

Posten Norge AS

aktivitetstiln rming kan brukes b de til operasjonelle og strategiske forandringer
Aktivitetstilnærming kan brukes både til operasjonelle og strategiske forandringer

Effektive tjenesteleveranser

Operasjonelt

fokus

Strategisk

fokus

“Gjøre de riktige tingene”

“Gjøre tingene riktig”

Velger de aktivitetene vi bør utføre

Utføre aktiviteter mer effektivt

 • Aktivitetsstyring
 • Ressursplanlegging
 • Oppfølging av kostnadsdrivere
 • Benchmarking
 • Tjeneste og produktutvikling
 • Endringer i tjenestetilbud
 • Brukersegmentering
 • Leverandørforhold
 • Bruker/kundeforhold
 • Konkurranseutsetting
slide16

ABC/M - Balansert forretningsplan

 • Produkt/tjenestekalkyler
 • Riktigere Tjenestekostnader
 • Riktigere kostnadsvurderinger

ABC/M

 • Lønnsomhetsstyring
 • Kunde/bruker lønnsomhet
 • Lønnsomhet pr.
 • markeds-/brukersegment
 • Produkt-/tjeneste lønnsomhet
 • Prissetting
 • Aktivitetsstyring
 • Trimme prosesser
 • Kvalitetsstyring
 • Redusere gjennomløpstider
 • Minske sløsing og kostnader
 • Prestasjonsmåling
 • Effektivitet
 • Produktivitet
 • Utnyttelse
slide17

Overordnet kostnadsstruktur

Totale kostnader

Avdelingskostnader

(enhet)

Divisjonskostnader

Konsernkostnader

Konsernfelles kostnader

Divisjonsfelles kostnader

Avdelingsspesifikke kostnader

Divisjonsfelles kostnader

Avdelingsspesifikke kostnader

Prosjekt/produktgr. avhengige kostnader

Indirekte avdelingskostnader

Indirekte prosjekt/produkt/kunde avhengige kostnader

Direkte prosjekt/produkt/kunde avhengige kostnader

annen kostnadsinndeling

Direkte

Faste

Indirekte

Variable

Annen kostnadsinndeling

ABC Kompletterende

Etablert

“Expenses are fixed only when managers fail to do anything to reduce them”Cooper/Kaplan

Kapasitet

Kunde

Produktgr

og

Ordre

Enhet/stykk

slide19

Kostnadshierarki i aktivitetsbasert kalkulasjon

Bedriftsnivå

Kunde/-ordre

Produktgruppe

Produktnivå

ledig kapasitet representerer en ressurs som kan realiseres
Ledig kapasitet representerer en ressurs som kan realiseres
  • Ubenyttet kapasitet må kvantifiseres
  • Ubenyttet kapasitet fordeles ikke til kalkyleobjektet
 • Sentrale tanker:
  • Ledig kapasitet kan benyttes til alternativ produksjon eller
  • produksjon av større volumer av eksisterende produkter/tjenester eller
  • bygges ned
kapasitetsutnyttelse ulike begreper
Kapasitetsutnyttelse - Ulike begreper

”Tilgjengelig kapasitet”= ”Praktisk kapasitet” må defineres

”Tilgjengelig kapasitet” er ikke lik”Teoretisk kapasitet”

”Ubenyttet kapasitet”=

”Praktisk kapasitet”–”Benyttet kapasitet”

kostnadsdrivere ulike inndelinger
Transaksjons driver

Antall

Varighetsdriver

Tidsforbruk (norm)

”Intensity” driver

Direkte måling

Volumbaserte

Proporsjonalitet

Strukturelle

Kompleksiteten

Nyhetsbaserte

utvikling/endring

Kostnadsdrivere – Ulike inndelinger

Eksempel I

Eksempel II

Posten Norge AS

abc filosofi
ABC-filosofi

“It is better to be basically correct

- than to be precisely wrong”

elementer i et abc prosjekt
Elementer i et ABC-Prosjekt

Tre hovedområder for utvikling:

 • Økonomifaglig utvikling av produkt- og kundelønnsomhetskalkyler (økonomiske modeller)
 • Statistikkfaglig og metodemessig utvikling av kostnads- og inntektsundersøkelser (datafangst)
 • Utvikling av integrerte EDB-løsninger (datatekniske beregningsmodeller, applikasjoner, utstyr)
optimal modell
Optimal modell

Balansert fokus på alle områder

Økonomifaglig-

plattform

Datafangst

Teknisk

løsning

Maksimere nytteverdi

slide26

“Å bli best”

Vellykket styring er når alt kommer til altikke den dokumentasjon og de metoder vi anvender,men avhengig først og fremst av den enkeltes

- overbevisning

- engasjement

- holdning/innstilling

hva er abc m
Hva er ABC/M?
 • ET SYSTEMATISK VERKTØYfor å påvise skjult fortjeneste og tap
 • ET LEDELSESVERKTØYfor å styre driften mot lavere kostnader
 • ET STRATEGISK LEDELSESVERKTØY- til å velge tjenester, markeder og kunder- til å utvikle en bedre struktur på aktivitetene for å oppnå bedre lønnsomhet

ABC

ABM

ABM

slide28

Da er vi kommet…

...til veis ende mht teori

Posten Norge AS