faktorianalyysi n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Faktorianalyysi PowerPoint Presentation
Download Presentation
Faktorianalyysi

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 9

Faktorianalyysi - PowerPoint PPT Presentation


 • 101 Views
 • Uploaded on

Faktorianalyysi. Harjoitukset 6 15.5. / 16.5.2008. Faktorianalyysi. Faktorianalyysi on yleisnimitys joukolle menetelmiä joiden avulla voidaan ryhmitellä muuttujia ja tällä tapaa yksinkertaistaa analyysia.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Faktorianalyysi' - andres


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
faktorianalyysi
Faktorianalyysi

Harjoitukset 6

15.5. / 16.5.2008

faktorianalyysi1
Faktorianalyysi
 • Faktorianalyysi on yleisnimitys joukolle menetelmiä joiden avulla voidaan ryhmitellä muuttujia ja tällä tapaa yksinkertaistaa analyysia.
 • Joidenkin käsitteiden mittaaminen yhdellä muuttujalla mahdotonta: tarvitaan useita samaa ilmiötä mittaavia muuttujia
 • Faktori on piilevä (latentti) eli ei suoraan havaittavissa oleva, jonka olemassaolo voidaan päätellä konkreettisista, havaittavissa olevista muuttujista
 • Esimerkkejä tällaisista faktoreista: konservatiivisuus, sosiaalisuus, vieraantuminen, älykkyys, luottamus
 • Faktoreita etsitään ja tulkitaan faktorianalyysin avulla.
 • Faktorianalyysi tulisi erottaa pääkomponenttianalyysista, vaikka niiden tavoitteet ovat yhtäläiset.
faktorianalyysin perusidea
Faktorianalyysin perusidea

Mitattu

 • Eksploratiivinen faktorianalyysi
  • Aineistolähtöinen menetelmä
  • Ei vahvoja etukäteisoletuksia faktoreiden määrästä tai niihin liittyvistä muuttujista
 • Konfirmatorinen faktorianalyysi
  • Teorialähtöinen menetelmä
  • Tutkijalla etukäteen hypoteesit faktorirakenteesta
 • Lähtökohtana muuttujien väliset korrelaatiot
 • Voimakkaasti toisiinsa yhteydessä olevat muuttujat tulkitaan kuvaavan yhtä “piilomuuttujaa” (faktoria)

Latentti

Muuttuja 1

Faktori 1

Muuttuja 2

Muuttuja 3

Muuttuja 4

Faktori 2

Muuttuja 5

Muuttuja 6

faktorianalyysin vaatimuksia
Faktorianalyysin vaatimuksia
 • Faktorianalyysi perustuu muuttujien välisiin yhteyksiin (johdonmukaisuuksiin). Laskennallisena lähtökohtana on muuttujajoukon korrelaatiomatriisi.

 muuttujien välillä tulee olla aitoja korrelaatioita (suositus: jos yksikään korrelaatio ei ylitä 0.3, ei faktorianalyysiä kannata suorittaa).

 • Toisaalta (multi)kollineaarisuus aiheuttaa erityisesti faktorianalyysissa tulosten epävakautta (mutta ei pääkomponenttianalyysissa)
 • Otoskoon tulisi olla riittävä. Nyrkkisääntö: tapauksia vähintään viisi kertaa muuttujien määrä, kuitenkin vähintään 200-300.
 • Muuttujat kvantitatiivisia (intervalliasteikko) tai vähintään hyvällä järjestysasteikollamitattuja (esim. Likert-skaala).
 • Muuttujien olisi hyvä olla yhteismitallisia ja normaalisti jakautuneita. Epänormaalius ei estä faktorointia mutta voi tehdä tuloksista epävakaita.
 • Aineistossa ei saisi olla outliereita (poikkeavia tapauksia), koska ne vääristävät korrelaatioita.
faktorianalyysin rakentaminen
Faktorianalyysin rakentaminen
 • Parhaimman faktorianalyysin valinta perustuu:
  • muuttujien väliseen korrelaatiomatriisiin
  • kommunaliteetteihin
  • ominaisarvoihin
 • Latausten tulkittavuutta voidaan parantaa rotatoimalla latausmatriisi
 • Faktoripistemääriä voidaan hyödyntää muissa tarkasteluissa
rotaatio
Rotaatio

F1

F1

F2

F2

rotaatio graafisesti
Rotaatio graafisesti

(Jari Metsämuuronen. 2002. Monimuuttujamenetelmien perusteet SPSS-ympäristössä: Faktorianalyysi, s. 22)

esimerkki
Esimerkki
 • Tee faktorianalyysi esimerkkiaineisto.sav aineistolla. Ota aluksi kaikki 1-5-asteikolla mitatut muuttujat analyysiin mukaan. Onko perusteltua jättää kaikki muuttujat analyysiin? Kuinka monta faktoria kannattaisi valita? Muokkaa faktorianalyysiä kunnes olet tyytyväinen lopputulokseen.
 • Hyödynnä edellisen tehtävän faktoripistemääriä jossain jatkotarkastelussa.
tee itsen isesti
Tee itsenäisesti
 • Opiskelijabarometri.sav aineistossa on pyydetty arvioimaan liikuntaharrastuksiin liittyviä väitteitä (k_22). Tee faktorianalyysi väitteiden pohjalta. Muokkaa mallia kunnes olet tyytyväinen lopputulokseen.
 • Hyödynnä faktoripisteitä jatkotarkasteluissa.
 • Tee omalla aineistollasi faktorianalyysi ja hyödynnä faktoripisteitä jatkotarkasteluissa.