1 / 61

บทที่ 11 การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโต

บทที่ 11 การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโต. Biology (40243) Miss Lampoei Puangmalai. บทที่ 11 การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโต . 11.1 การสืบพันธุ์ 11.1.1 การสืบพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว 11.1.2 การสืบพันธุ์ของสัตว์ 11.1.3 การสืบพันธุ์ของคน 11.2 การเจริญเติบโตของสัตว์

ancelin
Download Presentation

บทที่ 11 การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโต

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. บทที่ 11 การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโต Biology (40243) Miss Lampoei Puangmalai

 2. บทที่ 11 การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโต • 11.1 การสืบพันธุ์ • 11.1.1 การสืบพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว • 11.1.2 การสืบพันธุ์ของสัตว์ • 11.1.3 การสืบพันธุ์ของคน • 11.2 การเจริญเติบโตของสัตว์ • 11.2.1 การเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและสัตว์บางชนิด • 11.2.2 การเจริญเติบโตของคน

 3. จุดประสงค์การเรียนรู้จุดประสงค์การเรียนรู้ • 5. สืบค้นข้อมูล อภิปราย และอธิบายกระบวนการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและสัตว์บางชนิด • 6. สืบค้นข้อมูล อภิปราย และอธิบายกระบวนการเจริญเติบโตของคน • 7. สืบค้นข้อมูล อภิปราย และยกตัวอย่างความผิดปกติของการตั้งครรภ์ และสภาวะบางประการที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์

 4. การเจริญเติบโตของสัตว์การเจริญเติบโตของสัตว์ (Growth)

 5. 11.2 การเจริญเติบโตของสัตว์ • 1. การเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว • 2. การเจริญเติบโตของสัตว์บางชนิด • การเจริญเติบโตของแมลง • การเจริญเติบโตของกบ • การเจริญเติบโตของไก่ • 3. การเจริญเติบโตของคน

 6. การเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต • กระบวนการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตมี 4 กระบวนการ คือ • 1. การแบ่งเซลล์ (cell division) • 2. การเพิ่มขนาดของเซลล์หรือการเติบโต (growth) • 3. เซลล์ที่มีลักษณะเฉพาะเพื่อทำหน้าที่เฉพาะอย่าง (cell differentiation) • 4. กระบวนการพัฒนาเปลี่ยนแปลงรูปร่างเป็นอวัยวะและเกิดเป็นรูปร่าง (morphogenesis)

 7. The sigmoid or S-shaped population growth curve. • Phase 1 :Log or exponential phase. Unlimited population growth. Abundant food, no disease, no predators etc • Phase 2 :Decline or transitional phase. Limiting factors slowing population growth. • Phase 3 :Plateau or stationary phase. No growth. The limiting factors balance the population’s capacity to increase. The population reaches the Carrying Capacity (K) of the environment. Added limiting factors will lower K. Removing a limiting factor will raise K. http://www.saburchill.com/IBbiology/chapters05/009.html

 8. 1. การเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว • สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว เช่น อะมีบา พารามีเซียม • มีการแบ่งเซลล์, เพิ่มขนาดเซลล์ จนมีขนาดเท่ากับเซลล์ทั่วไป

 9. 2. การเจริญเติบโตของสัตว์ • การเจริญเติบโตของแมลง • การเจริญเติบโตของกบ • การเจริญเติบโตของไก่

 10. การเจริญเติบโตของสัตว์การเจริญเติบโตของสัตว์ • การเจริญเติบโตของสัตว์แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ • Ametamorphosis การเจริญเติบโตที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างลักษณะ เป็นขั้น ๆ ในระหว่างเจริญเติบโต ตัวอ่อนจะมีลักษณะรูปร่างเหมือนตัวเต็มวัย ทุกประการเพียงแต่มีขนาดเล็กกว่า ได้แก่ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม สัตว์เลื้อยคลาน สัตว์ปีก แมลงบางชนิด เช่น ตัวสองง่าม ตัวสามง่าม แมลงหางดีด • Metamorphosis การเจริญเติบโตที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างลักษณะ เป็นขั้น ๆ ในระหว่างเจริญเติบโต ได้แก่ สัตว์ครึ่งน้ำครึ่งบก และ แมลงเกือบทุกชนิด

 11. http://www.phschool.com/atschool/science_activity_library/frog_life_cycle.htmlhttp://www.phschool.com/atschool/science_activity_library/frog_life_cycle.html

 12. การเจริญเติบโตของแมลงการเจริญเติบโตของแมลง • Complete metamorphosis เมตามอร์โฟซีสแบบสมบูรณ์ คือ แมลงที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างครบ 4 ขั้น คือ • ไข่ (egg) --> ตัวอ่อน (larva) --> ดักแด้ ( pupa) --> ตัวเต็มวัย (adult) • ได้แก่ ยุง ผีเสื้อ ผึ้ง มด ต่อ แตน ไหม แมลงวัน ด้วง เป็นต้น • Incomplete metamorphosis เมตามอร์โฟซีสแบบไม่สมบูรณ์ คือ แมลงที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง ไม่ครบขั้น มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างเพียง 3 ขั้น คือ • ไข่ (egg) --> ตัวอ่อนในน้ำ (naiad) -->ตัวเต็มวัย (adult) • ได้แก่ แมลงปอ ชีปะขาว จิงโจ้น้ำ เป็นต้น • Gradual metamorphosis เมตามอร์โฟซีสแบบค่อยเป็นค่อยไป คือ แมลงที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างทีละน้อยไม่ครบขั้น มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างเพียง 3 ขั้น คือ • ไข่ (egg) --> ตัวอ่อน (nymph) -->ตัวเต็มวัย (adult) • ได้แก่ แมลงสาบ ตั๊กแตน จิ้งหรีด จักจั่น มวนต่าง ๆ เหา ปลวก ไร เรือด เพลี้ย เป็นต้น

 13. Complete metamorphosis http://web1.dara.ac.th/yanin/B5_Animal/Growth/animal_51_metamorphosis.html

 14. Incomplete metamorphosis http://www.ndsu.nodak.edu/entomology/topics/growth.htm http://www.entomology.ucr.edu/ebeling/ebeling4.html

 15. Gradual metamorphosis http://www.ndsu.nodak.edu/entomology/topics/growth.htm http://www.biologycorner.com/bio1/notes-arthropods.html

 16. การเจริญเอ็มบริโอของสัตว์การเจริญเอ็มบริโอของสัตว์ • เซลล์สืบพันธุ์เพศเมีย คือ ไข่ (egg) มี 2 ขั้ว คือ • Animal poleเป็นด้านที่มีนิวเคลียส • Vegetal poleเป็นด้านที่อยู่ตรงข้ามกับ animal pole • ไข่ของสัตว์แต่ละชนิดจะแตกต่างกันตามปริมาณของไข่แดง

 17. http://fig.cox.miami.edu/~cmallery/150/devel/animal_development.htmhttp://fig.cox.miami.edu/~cmallery/150/devel/animal_development.htm

 18. ชนิดของไข่ (egg type) แบ่งตามปริมาณของไข่แดง • 1. Homolecithal eggเป็นไข่ที่มีไข่แดงน้อย กระจายปนอยู่ในไซโทพลาซึม เช่น ไข่ดาวทะเล • 2. Mesolecithal eggเป็นไข่ที่มีไข่แดงปานกลาง ไข่จะรวมกันอยู่ด้านใดด้านหนึ่งของไข่ เช่น ไข่กบ • 3. Polylecithal eggเป็นไข่ที่มีไข่แดงมาก เช่น ไข่ของไก่ , นก เป็นต้น

 19. ชนิดของไข่ (egg type) แบ่งตามตำแหน่งของไข่แดง • 1. Isolecithal eggเป็นไข่ที่มีไข่แดงกระจายอยู่ในไซโทพลาซึม เช่น ไข่ดาวทะเล • 2. Telolecithal eggเป็นไข่ที่มีไข่แดงแยกออกมาอยู่ด้านล่างของไข่ แบ่งเป็น 2 กลุ่มย่อย คือ • 2.1 Moderately telolecithal eggเป็นไข่ที่มีไข่แดงแยกออกมาอยู่ด้านล่างของไข่ ได้แก่ ไข่กบ เป็นต้น • 2.2 Polytelolecithal eggไข่แดงทั้งหมดแยกออกจากไซโทพลาซึม ส่วนของนิวเคลียสกับไซโทพลาสึมที่เจริญเป็นเอมบริโออยู่เฉพาะบริเวณ เรียกว่า เท่านั้น ได้แก่ ไข่ของกบ , นก เป็นต้น • 3. Centrolecithal eggเป็นไข่ที่มีไข่แดงอยู่ตรงกลาง โดยถูกล้อมรอบไว้ด้วยชั้นบาง ๆ ของไซโทพลาซึม ได้แก่ ไข่ของแมลง

 20. http://courses.biology.utah.edu/bastiani/3230/DB%20Lecture/Lectures/Lec5Cleav.htmlhttp://courses.biology.utah.edu/bastiani/3230/DB%20Lecture/Lectures/Lec5Cleav.html

 21. http://courses.biology.utah.edu/bastiani/3230/DB%20Lecture/Lectures/Lec5Cleav.htmlhttp://courses.biology.utah.edu/bastiani/3230/DB%20Lecture/Lectures/Lec5Cleav.html

 22. ความแตกต่างของ fertilization กับ unfertilization • 1. Fertilization membrane , vitelline membrane • 2. Perivitelline space • 3. Polar body • 4. nucleus

 23. Unfertilized egg http://www.usd.edu/biol/labs/151/fert2.htm

 24. Fertilized egg http://www.usd.edu/biol/labs/151/fert2.htm

 25. ขั้นตอนการเจริญของเอมบริโอสัตว์ขั้นตอนการเจริญของเอมบริโอสัตว์ • แบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน คือ • 1. cleavage • 2. blastulation • 3. gastrulation • 4. organogenesis

 26. Cleavage • ระยะคลีเวจ มีการแบ่งเซลล์แบบ mitosis • แต่เป็นการแบ่งเซลล์ที่เร็วกว่าใน somatic cell เนื่องจากไม่ต้องมีการเจริญเติบโตของเซลล์ลูก • เพราะฉะนั้น เซลล์ที่ได้จากการแบ่งเซลล์มีขนาดเล็กลงทุกครั้ง • แต่ละเซลล์ที่ได้ในระยะนี้ เรียกว่า blastomere

 27. Cleavage • Cleavage มีการแบ่งเซลล์ 2 แบบ ขึ้นอยู่กับปริมาณของไข่แดง คือ • 1. Holoblastic cleavageเป็นการแบ่งตลอดทั้งเซลล์ เกิดในเอมบริโอที่มีไข่แดงน้อย หรือปานกลาง • 2. Meroblastic cleavageเกิดกับเอมบริโอที่มีไข่แดงมาก การแบ่งเซลล์เกิดเฉพาะบริเวณ germinal disc เท่านั้น

 28. 2-cell stage http://www.usd.edu/biol/labs/151/fert2.htm

 29. 4-cell stage http://www.usd.edu/biol/labs/151/fert2.htm

 30. http://fig.cox.miami.edu/~cmallery/150/devel/animal_development.htmhttp://fig.cox.miami.edu/~cmallery/150/devel/animal_development.htm

 31. Blastulation • เมื่อเอมบริโอแบ่งได้ 32 เซลล์ เซลล์จะอยู่กันอย่างหลวม ๆ ขนาดเล็กลง แต่ขนาดของเอมบริโอคงเดิม จะดูเหมือนผลน้อยหน่า เรียกว่า morula • เมื่อแบ่งเซลล์ต่อไปอีก 2-3 ครั้ง blastomere จะเคลื่อนตัวไปอยู่ที่ขอบของเอมบริโอ ทำให้เกิดช่องว่างภายในเอมบริโอ ระยะนี้เรียกว่า blastocoel • เรียกชั้นของ blastomere ที่ไปเรียงตัวอยู่ที่ขอบของเอมบริโอว่า blastoderm • เรียกเอมบริโอระยะนี้เรียกว่า blastola

 32. Morula (32 cell) http://www.usd.edu/biol/labs/151/fert2.htm

 33. Late Blastula http://www.usd.edu/biol/labs/151/fert2.htm

 34. Blastulas http://www.usd.edu/biol/labs/151/fert2.htm

 35. http://fig.cox.miami.edu/~cmallery/150/devel/animal_development.htmhttp://fig.cox.miami.edu/~cmallery/150/devel/animal_development.htm

 36. http://fig.cox.miami.edu/~cmallery/150/devel/animal_development.htmhttp://fig.cox.miami.edu/~cmallery/150/devel/animal_development.htm

 37. http://fig.cox.miami.edu/~cmallery/150/devel/animal_development.htmhttp://fig.cox.miami.edu/~cmallery/150/devel/animal_development.htm

 38. Gastrulation • ระยะนี้เอมบริโอยังคงมีการแบ่งเซลล์ และเกิดการเคลื่อนที่ของเซลล์เข้าสู่ภายในของเอมบริโอ บริเวณ blastoderm ที่เป็นปากทางให้เซลล์ผ่านเข้าไปภายใน blastocoel เรียกว่า blastopore • เมื่อเซลล์เคลื่อนตัวเข้าไปมากขึ้นจะมีช่องว่างเกิดระหว่างกลุ่มเซลล์ที่เข้าไปใหม่ เรียกว่าgastrocoel หรือ archenteronช่องว่างนี้จะทำให้ blastocoel เล็กลง • gastrocoel จะเจริญไปเป็นท่อทางเดินอาหาร • blastocoel จะเจริญไปเป็นช่องปาก หรือทวารหนัง แล้วแต่สัตว์แต่ละชนิด

 39. Early Gastrula http://www.usd.edu/biol/labs/151/fert2.htm

 40. Late Gastrula http://www.usd.edu/biol/labs/151/fert2.htm

 41. http://fig.cox.miami.edu/~cmallery/150/devel/animal_development.htmhttp://fig.cox.miami.edu/~cmallery/150/devel/animal_development.htm

 42. Organogenesis • การแปรสภาพของเนื้อเยื่อ (differentiation of germ layers) มี 3 ชั้น ได้แก่ • Ectoderm เปลี่ยนแปลงไปเป็นผิวชั้นนอก (epidermis) ระบบประสาท เยื่อบุช่องปาก จมูก ทวารหนัง เป็นต้น • Endoderm เปลี่ยนแปลงไปเป็นเยื่อบุท่อทางเดินอาหาร ตับ ตับอ่อน ปอด ต่อมไทรอยด์ กระเพาะปัสสาวะ เป็นต้น • Mesoderm เปลี่ยนแปลงไปเป็นเยื่อบุช่องตัว กระดูก กล้ามเนื้อ อวัยวะในระบบขับถ่าย ระบบสืบพันธุ์ ระบบหมุนเวียนโลหิต เป็นต้น

 43. http://courses.biology.utah.edu/bastiani/3230/DB%20Lecture/Lectures/Lec6Gast.htmlhttp://courses.biology.utah.edu/bastiani/3230/DB%20Lecture/Lectures/Lec6Gast.html

 44. การเกิดท่อประสาท (Neurulation) • 1. กลุ่มของ neural ectoderm บริเวณแนวกลางลำตัวทางด้านหลังของ notochord จะหนาตัวขึ้นเป็นแผ่น เรียกว่า neural plate • 2. สองข้างของ neural plate จะยกตัวสูงขึ้นเป็นสัน เรียกว่า neural fold ซึ่งจะทำให้บริเวณตรงกลางกลายเป็นแอ่ง เรียกว่า neural groove • 3. สันทั้งสองข้างจะยกตัวสูงมากขึ้นจนมาพบกันข้างบนตรงแนวกลางตัว กลายเป็น neural tube ล้อมรอบ neural groove ทำให้เกิดเป็นช่องตรงกลางของ neural tube เรียกว่า neural canal หรือ neurocoel ต่อไป neural tube จะเจริญเป็นสมองและไขสันหลัง ส่วน neural canal กลางเป็นช่องว่างในสมองและไขสันหลัง

 45. http://fig.cox.miami.edu/~cmallery/150/devel/animal_development.htmhttp://fig.cox.miami.edu/~cmallery/150/devel/animal_development.htm

 46. http://www.twow.net/ObjText/OtkCbGeRRS04D.htm

 47. http://faculty.southwest.tn.edu/rburkett/A&P%20Human%20Development%20&%20Body%20Sections.htmhttp://faculty.southwest.tn.edu/rburkett/A&P%20Human%20Development%20&%20Body%20Sections.htm

 48. http://faculty.southwest.tn.edu/rburkett/A&P%20Human%20Development%20&%20Body%20Sections.htmhttp://faculty.southwest.tn.edu/rburkett/A&P%20Human%20Development%20&%20Body%20Sections.htm

 49. การเจริญเติบโตของกบ • เซลล์ไข่ของกบ ไม่มีเปลือกแข็งหุ้ม มีวุ้นห่อหุ้มอยู่โดยรอบ • ลอยน้ำจะเห็นด้านที่มีสีเหลืองอยู่ด้านล่าง เนื่องจากมีไข่แดง (yolk) สะสมอยู่มาก • ด้านบน สีเทาเข้มจนเกือบเป็นสีดำ • กบมี metamorphosis • Egg ---- larva ---- adult • ตัวอ่อน (larva) เรียกว่า ลูกอ๊อด

More Related