Program rozvoje venkova r osa iii
Download
1 / 17

Program rozvoje venkova ?R OSA III - PowerPoint PPT Presentation


 • 87 Views
 • Uploaded on

Program rozvoje venkova ČR OSA III. Opatření III.2.1 Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby Podopatření III.2.1.2 Občanské vybavení a služby. Předmět podopatření:.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Program rozvoje venkova ?R OSA III' - anastasia-owens


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Program rozvoje venkova r osa iii

Program rozvoje venkova ČROSA III

Opatření III.2.1 Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby

Podopatření III.2.1.2 Občanské vybavení a služby

Přerov, Hotel Fit


P edm t podopat en
Předmět podopatření:

 • zajištění občanského vybavení a služeb v obcích do 500 obyvatel v oblasti veřejné správy, školství, zdravotnictví, kultury a sociálních služeb, spolkových činností, předškolní a mimoškolní péče o děti, základní obchodní infrastruktury, tělovýchovy a sportu

 • zajištění zázemí pro aktivity místních společenských, kulturních, zájmových a sportovních organizací a spolků a církví a jejich organizací

Přerov, Hotel Fit


Z m ry
Záměry:

Projekty, které nezakládají veřejnou podporu

Záměr a)

Občanské vybavení a služby

Záměr b)

Zázemí pro společenské, kulturní, sportovní, spolkové, environmentální a církevní aktivity

Projekty, které zakládají veřejnou podporu

Záměr c)

Občanské vybavení a služby

Přerov, Hotel Fit


Vhodn adatel
Vhodný žadatel:

Platí pro všechny záměry

 • Obce a svazky obcí

 • NNO

 • Zájmové sdružení právnických osob, pokud jsou členem obce nebo svazky obcí

 • Církve a jejich organizace

Přerov, Hotel Fit


Druh a v e dotace
Druh a výše dotace

Projekty, které nezakládají veřejnou podporu

 • přímá nenávratná dotace

 • Max. výše dotace je 90% způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace

 • Záměr a) 15 mil. Kč na projekt

 • Záměr b) 1 mil. Kč na projekt

Přerov, Hotel Fit


Program rozvoje venkova r osa iii

Projekty, které zakládají veřejnou podporu

 • přímá nenávratná dotace

Přerov, Hotel Fit


Zp sobil v daje
Způsobilé výdaje:

 • Výdaje na projektovou a technickou dokumentaci a výdaje na nákup nemovitostí jsou způsobilé od 1.1.2007 pouze u záměrů a), b)

 • Ostatní výdaje jsou způsobilé od zaregistrování Žádosti o dotaci na RO SZIF

Přerov, Hotel Fit


Typy zp sobil ch v daj
Typy způsobilých výdajů:

Záměr a) a c)

 • Stavební obnova, nová výstavba budov, ploch, včetně rozvodů, vytápění a sociálního zařízení k zajištění občanského vybavení a služeb v oblasti: školství, sociálních služeb a péče o děti

 • Stavební obnova, nová výstavba budov, ploch, včetně rozvodů, vytápění a sociálního zařízení k zajištění občanského vybavení pro veřejnou správu a budov hasičských zbrojnic

 • stavební obnova nebo nová výstavba sítí technické infrastruktury a infrastruktura pro připojení k internetu

 • nákup technologie, zařízení, vybavení, hardware, software

 • projektová a technická dokumentace

 • DPH v případě, že žadatelem je neplátce DPH

 • nákup pozemků a staveb v souvislosti s projektem

Přerov, Hotel Fit


Program rozvoje venkova r osa iii

Záměr b)

 • investice na pořízení materiálně – technického zázemí a vybavení pro společenské, spolkové, sportovní, environmentální, kulturní a církevní aktivity

 • nákup hardware a software souvisejících s projektem

 • projektová a technická dokumentace

 • DPH v případě, že žadatelem je neplátce DPH

 • nákup pozemků a staveb v souvislosti s projektem

  Pozn:

 • V pravidlech PRV uveden číselník kódů a limity pro některé kódy

 • Formy financování:

  Bezhotovostní platba, hotovostní platba a věcné plnění

Přerov, Hotel Fit


V cn pln n dobrovoln pr ce
Věcné plnění (dobrovolná práce)

 • Forma financování věcným plněním je možná pouze u záměru a) a lze do něj zahrnout pouze stavební práce dle katalogu stavebních prací RTS, a.s., Brno

  Výdaje, které nejsou způsobilé

 • nákup použitého zařízení

 • nákup mobilních dopravních prostředků určených k přepravě osob

Přerov, Hotel Fit


P ijatelnost projektu
Přijatelnost projektu:

 • Projekt musí být realizován na území České republiky v obci do 500 obyvatel

 • Projekt je v souladu s příslušnou právní úpravou

 • Žadatel musí splňovat definici příjemce dotace

 • Projekt musí splňovat účel a rozsah opatření

 • Projekt, na který je požadováno 90 % dotace musí být realizován ve veřejném zájmu

Přerov, Hotel Fit


Dal podm nky
Další podmínky:

 • Lhůta vázanosti projektu na účel je 5 let od podpisu Dohody

 • Příjemce dotace zajistí vykazování údajů potřebných pro monitoring projektu po jeho realizaci po dobu vázanosti projektu na účel

 • Žadatel nečerpá finanční prostředky na stejné výdaje z jiných dotačních titulů

 • Při tvorbě nových pracovních míst je žadatel povinen dodržet lhůty dle pravidel PRV

 • …..

Přerov, Hotel Fit


Dost o dotaci
Žádost o dotaci

 • má pevně stanovenou formu

 • nedílnou součástí Žádosti o dotaci jsou povinné a nepovinné přílohy dle pravidel PRV (některé mají závaznou podobu)

 • podává se na příslušný Regionální odbor SZIF v příslušných termínech dle výzev PRV

Přerov, Hotel Fit


P klady povinn ch p loh
Příklady povinných příloh

 • Projekt dle závazné osnovy

 • Čestné prohlášení

 • Katastrální mapa s vyznačením místa realizace projektu

 • Pravomocné a platné stavební povolení

 • Technická dokumentace

 • ….

 • Povinné přílohy se předkládají dále při podpisu dohody a při Žádosti o proplacení

Přerov, Hotel Fit


Preferen n krit ria
Preferenční kritéria

 • Preferenční kritéria jsou závazná a jakékoli nesplnění podmínek preferenčních kritérií nebo předložení nepravdivých či neúplných údajů pro hodnocení preferenčních kritérií se posuzuje jako nedodržení podmínek dotace

Přerov, Hotel Fit


Projekt je vybr n k podpo e
Projekt je vybrán k podpoře

 • Dohoda o poskytnutí dotace v rámci Programu rozvoje venkova

 • Provádění změn

 • Zadávání zakázek

 • Žádost o proplacení výdajů

Přerov, Hotel Fit


Program rozvoje venkova r osa iii

Děkuji za pozornost.

Gabriela Olivová, Dis

Přerov, Hotel Fit