Oposicions 2011
Download
1 / 29

- PowerPoint PPT Presentation


 • 143 Views
 • Uploaded on

Oposicions 2011. La programació i la unitat didàctica (II) Educació Secundària Llengua Formació CCOO Anna Pujol i Brunet / Maite Rodrigo Blanes. Oposicions 2011. Segona sessió Exposició a classe (opositors/es) dels apartats del Guió de la programació

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - anana


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
La programaci i la unitat did ctica ii educaci secund ria llengua formaci ccoo

Oposicions 2011

La programació i la unitat didàctica (II)

Educació Secundària

Llengua

Formació CCOO

Anna Pujol i Brunet / Maite Rodrigo Blanes


La programaci i la unitat did ctica ii educaci secund ria llengua formaci ccoo

Oposicions 2011

Segona sessió

 • Exposició a classe (opositors/es) dels apartats del Guió de la programació

 • Revisió i aclariment de dubtes sobre la sessió 1:

 • Exposició del professor: Guió de la programació, Elements de la unitat didàctica.

 • Comentaris sobre les lectures recomanades i aclariment de dubtes

  Tasca individual a casa:

  Decisions sobre les unitats didàctiques de la pròpia programació:

  Decisió de l’esquema i dels títols de totes les unitats

  Redacció dels continguts / objectius d’una unitat

 • Preparació per a l’exposició a classe dels apartats 4 i 5 del Guió de la programació


 • La programaci i la unitat did ctica ii educaci secund ria llengua formaci ccoo

  Oposicions 2011

  Decret ESO, material del Departament d’Educació per a la difusió

  Anna Pujol i Brunet, Proposta de guió per a l’elaboració de la programació d’ESO

  Documentació complementària i específica per a l’àrea de llengua


  La programaci i la unitat did ctica ii educaci secund ria llengua formaci ccoo

  Oposicions 2011

  Consideracions generals sobre la programació a les Orientacions del Departament d’Educació

  http://www.xtec.cat/estudis/eso/nou_curriculum_eso.htm

  Observeu que prèviament a l’elabaració d’una unitat didàctica cal decidir criteris comuns per a tot el departament de llengua que afectaran a la programació de les ud posteriors.


  La programaci i la unitat did ctica ii educaci secund ria llengua formaci ccoo

  Oposicions 2011

  Reflexions sobre:


  La programaci i la unitat did ctica ii educaci secund ria llengua formaci ccoo

  Oposicions 2011

  Aspectes a tenir en compte

  • Les Competències bàsiques ens ajuden a definir els objectius, a seleccionar continguts, a determinar metodologies i a concretar el grau d’assoliment dels objectius proposats.

  • L’assoliment de les CB es pot garantir a partir de:

  • El treball realitzat des de cada àrea

  • Mesures organitzatives i de planificació del centre (normes de règim intern, ús de determinats recursos, metodologies, diferent gestió de l’espai i del temps escolar...)

  • Les fases d’una acció competent es resumeixen:

  • Analitzar la situació per entendre què cal resoldre o com cal intervenir-hi

  • Seleccionar la millor opció per a donar la resposta més adient a la situació plantejada, és a dir, triar els components conceptuals, procedimentals i actitudinals que siguin precisos per a l’acció i aquesta selecció requereix d’una reflexió prèvia.

  • Integrar aquests coneixements i aplicar-los de manera flexible i estratègica per actuar i donar resposta al requeriment, tot valorant la dimensió social d’allò que s’aprèn i s’aplica.


  La programaci i la unitat did ctica ii educaci secund ria llengua formaci ccoo

  Oposicions 2011

  La programació de la unitat didàctica

  • És el conjunt d’activitats d’ensenyament i aprenentatge ordenades, estructurades i articulades per a la consecució d’uns objectius educatius, amb un començament i un acabament conegut, tant pel professorat com per l’alumnat, i que inclou les activitats d’avaluació.

  • Suposa un grau de concreció més gran i es centra, sobretot, en la seqüència didàctica de les activitats i en les metodologies emprades.

  • El conjunt de les unitats didàctiques ha de tenir correspondència amb el que s’ha definit en la programació anual.

  • És la planificació del professorat en relació a tres preguntes clau:

  • QUÈ és important que aprenguin els alumnes? = Objectius d’aprenentatge i continguts

  • PER QUÈ és important? = Finalitats i objectius generals/Contribució de l’àrea al desenvolupament de les competències bàsiques

  • COM I A TRAVÉS DE QUÈ s’aprèn? = Activitats d’ensenyament-aprenentatge i avaluació


  La programaci i la unitat did ctica ii educaci secund ria llengua formaci ccoo

  Oposicions 2011

  Elements que formen part de la unitat didàctica a les Orientacions del Departament d’Educació

  http://www.xtec.cat/estudis/eso/nou_curriculum_eso.htm


  La programaci i la unitat did ctica ii educaci secund ria llengua formaci ccoo

  Oposicions 2011

  Consideracions sobre l‘esquema anterior, fetes pel Departament d’Educació

  • Observeu que el format o els components de les unitats didàctiques no estan marcats per cap normativa sinó que formen part d’un document d’orientacions per la qual cosa cadascú pot organitzar-la com millor consideri en funció de:

   • les necessitats de la seva àrea

   • les decisions preses pel departament o el centre (projectes educatiu i curricular)

   • la tipologia de l’alumnat a qui va dirigida

   • l’experiència anterior en la programació

   • d’altres


  La programaci i la unitat did ctica ii educaci secund ria llengua formaci ccoo

  Oposicions 2011

  Terminologia fonamental

  • Capacitats

  • Objectius (generals)

  • Competències

  • Continguts

  • Criteris d’avaluació

  • Objectius d’aprenentage


  La programaci i la unitat did ctica ii educaci secund ria llengua formaci ccoo

  Oposicions 2011

  • S’entén per Facultat / Qualitat / Aptitud que tenim com a individuus per fer alguna cosa i que al llarg de la vida desenvolupem contínuament.

  Què s’entén per capacitat


  La programaci i la unitat did ctica ii educaci secund ria llengua formaci ccoo

  Oposicions 2011

  Anàlisi dels elements de la programació (I)

  • S’han de descriure en termes de conducta observable que facilitin l’avaluació

  • Queden associats a l’avaluació dels continguts de la unitat didàctica

  • S’han de redactar en clau de competències, ja sigui referent a les generals o les pròpies de l’àrea o matèria.

  • S’han de redactar pensant “al final de la unitat didàctica l’alumnat ha de ser competent per...” i així el verb d’acció que inicia la frase es correspondrà amb el component procedimental o actitudinal de l’acció competencial.

  • Per exemple: “Conèixer, llegir, comentar i valorar diferents exemplars de premsa escrita (diaris, revistes...) en referència a la seva funció informativa”.

  • Alguns verbs d’acció: Acceptar, deduir, justificar, aplicar, comparar, compartir, participar, imaginar, promoure, contextualitzar...


  La programaci i la unitat did ctica ii educaci secund ria llengua formaci ccoo

  Oposicions 2011

  • No avaluables: Objectius generals

   Prescriptius elaborats per l’administració (referència per elaborar els continguts)

   Avaluables: Objectius d’aprenentatge.

   Elaborats pel professorat, a partir dels continguts de les unitats didàctiques. Propers conceptualment als criteris d’avaluació.

  Classes d’objectius


  La programaci i la unitat did ctica ii educaci secund ria llengua formaci ccoo

  Oposicions 2011

  Competències Bàsiques

  • Els objectius d’aprenentatge, en ser expressats en clau de competència, ja contribueixen d’alguna manera al desenvolupament d’una o més competències bàsiques.

  • Cal ressaltar-ho en un espai al costat dels objectius i escriure el nom de la competència bàsica i, si es creu necessari concretar algun tet específic d’aquesta competència.

  • També es poden remarcar les competències pròpies de la matèria.

  Anàlisi dels elements de la programació (II)


  La programaci i la unitat did ctica ii educaci secund ria llengua formaci ccoo

  Oposicions 2011

  • Continguts

  • Seqüenciar-los a partir del currículum prescriptiu

  • Redactar-los com a procediments o actituds. El currículum NO presenta continguts de fets i conceptes redactats de forma aïllada queden integrats

  • El nivell de desenvolupament d'una competència a assolir depèn del grau d'aprenentatge que l'alumne hagi adquirit dels continguts curriculars.

  • Han de donar resposta a la pregunta "què hem d'ensenyar perquè l'alumnat assoleixi la competència….?

  • Exemple de procediments (àmbit lingüístic)

   ampliació, anàlisi, aplicació audició, classificació, comentari, comparació, composició, creació, debat, definició, demostració, descripció, diferenciació, disseny, dramatització, elaboració, elecció, experimentació, exposició, formulació de..., identificació, interpretació, lectura de..., observació, ordenació, organització, representació, resum, selecció, síntesis, ús, etc.

  • Exemple d’actituds, valors i normes

   acceptació de les normes per a ..., adquisció de l’hàbit de..., autoavaluació, autoreflexió, col·laboració, constància en..., cooperació, participació activa en..., respecte per..., responsabilitat envers...., rigor, tolerància, etc.

   (Vegeu Las competencias en la programación de aula)

  Anàlisi dels elements de la programació (III)


  La programaci i la unitat did ctica ii educaci secund ria llengua formaci ccoo

  Oposicions 2011

  Criteris d’avaluació

  • Són les pautes del què, quan i com serà l’avaluació.

  • Representen un punt diferent de precisió que els objectius d’aprenentatge, però a la vegada es complementen i hi estan estretament relacionats

  • Els continguts de l’avaluació són el reflex de cada un dels objectius didàctics. La pròpia formalització dels objectius en clau de competències és el referent dels corresponents criteris d’avaluació.

  • Segons la quantitat i les característiques dels continguts relacionats amb cada objectiu, hi haurà un o més criteris.

  • També s’expressen amb verbs d’acció però s’han de concretar a partir d’indicadors observables i mesurables.

  • Han de ser coneguts pels alumnes.

  • Exemples: “Comprendre textos expositius (noticies) per a l’expressió d’idees i raonaments i per a l’obtenció d’informació d’àmbit social i cultural”

  • “ Llegir de forma autònoma i comprensiva els textos elaborats”

  • “ Produir textos expositius usant procediments de planificació i elements lingüístics per a la cohesió interna de les idees dins del text”.

  Anàlisi dels elements de la programació (IV)


  La programaci i la unitat did ctica ii educaci secund ria llengua formaci ccoo

  Oposicions 2011

  • Activitats d’ensenyament – aprenentatge

  • Són aquelles accions i estratègies que realitza el professorat perquè l’alumnat aprengui els continguts establerts en la u.p.

  • Redactar-les pensant en el que fa l’alumne/a o alumnes, el que fa el professor queda reflectit a les orientacions didàctiques

  • Han de ser diversificades (tothom aprèn de manera diferent)

  • Cal incloure activitats per a l’atenció a la diversitat

  • S’estableixen seguint l’ordre temporal en què es duran a terme

  • Alguna activitat d’aprenentatge (o part d’una activitat) també pot ser susceptibles de ser activitat d’avaluació

  Anàlisi dels elements de la programació (V)


  La programaci i la unitat did ctica ii educaci secund ria llengua formaci ccoo

  Oposicions 2011

  • Activitats d’avaluació

  • Són aquelles activitats que permeten constatar el procés d’aprenentatge i l’assoliment dels objectius establerts en la programació

  • Han de ser diversificades ja que tothom aprèn de manera diferent

  • Cal analitzar quin és el millor instrument d’avaluació

  • Algunes activitats d’aprenentatge, o part d’una activitat, també són susceptibles de ser activitats d’avaluació, tot i que no idèntiques

  Anàlisi dels elements de la programació (VI)


  La programaci i la unitat did ctica ii educaci secund ria llengua formaci ccoo

  Oposicions 2011

  Anàlisi dels elements de la programació (VII)


  La programaci i la unitat did ctica ii educaci secund ria llengua formaci ccoo

  Oposicions 2011

  • D’altres components

  • Temporització de la unitat i de les activitats (curs, moment, durada...)

  • Recursos: humans i materials

  • Espai

  • Metodologia (organització alumnat, projectes singulars, etc.)

  • D’altres especificitats d’una activitat o de tota la unitat

  Anàlisi dels elements de la programació (VIII)


  La programaci i la unitat did ctica ii educaci secund ria llengua formaci ccoo

  Oposicions 2011

  (Vegeu del Currículum a les programacions, pàg. 30 i 31)

  Reflexions sobre la pràctica educativa (IX)


  La programaci i la unitat did ctica ii educaci secund ria llengua formaci ccoo

  Oposicions 2011

  • En relacióamb les activitatsplantejades

  • • Responen a una seqüènciadidàcticalògica?

  • Les situacionsd’aprenentatge es plantegenamb preguntes o com a problemes a resoldre?

  • Elscontingutstreballats es relacionen ambfetsreals o problemesquotidians?

  • Suposen aplicar coneixementsadquirits i fernousaprenentatges?

  • Es permet la relació de coneixements de diferentsàrees o matèries?

  • Es preveuen tasques que comportinl’úsd’habilitatscognitives de complexitat variada?

  • L’alumnatconeixl’objectiu de les tasques?

  • En relacióambl’ús de recursos i materials

  • Estimulen la curiositat i la creativitats en l’alumnat?

  • Connectenambelsseusinteressos?

  • S’utilitzen recursos i materials diversos?


  La programaci i la unitat did ctica ii educaci secund ria llengua formaci ccoo

  Oposicions 2011

  • En relacióambl’atenció a la diversitat

  • • Es respecten elsdiferents ritmes de treball de l’alumnat?

  • Es preveuenactivitatsmultinivell?

  • En relacióambl’organització social de l’aula

  • • Es fomenta l’autonomia?

  • S’intervéamb preguntes adequadesmés que ambexplicacions?

  • Es complementa el treball individual amb el col·lectiu?

  • Es preveu un temps per reflexionar sobre elsaprenentatges?

  • • Es té en comptel’avaluació del procés i no únicamentdelsresultatsfinals?

  • • L’alumnatconeixcomseràavaluat?

  En relació amb l’avaluació  La programaci i la unitat did ctica ii educaci secund ria llengua formaci ccoo

  Oposicions 2011

  orientacions_llengues_1.pdf