merverdiavgift mva n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Merverdiavgift/ MVA PowerPoint Presentation
Download Presentation
Merverdiavgift/ MVA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 40

Merverdiavgift/ MVA - PowerPoint PPT Presentation


 • 251 Views
 • Uploaded on

Skatt vest . Merverdiavgift/ MVA. Bjørn E. Linde seniorskattejurist Skatt vest – Forebygging Bergen. MERVERDIAVGIFT Dagens tema. Generelt om merverdiavgift Avgiftspliktens omfang Registrering i Merverdiavgiftsregisteret Utgående merverdiavgift Inngående merverdiavgift

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Merverdiavgift/ MVA' - anahid


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
merverdiavgift mva

Skatt vest

Merverdiavgift/ MVA

Bjørn E. Linde

seniorskattejurist

Skatt vest – Forebygging Bergen

merverdiavgift dagens tema
MERVERDIAVGIFTDagens tema
 • Generelt om merverdiavgift
 • Avgiftspliktens omfang
 • Registrering i Merverdiavgiftsregisteret
 • Utgående merverdiavgift
 • Inngående merverdiavgift
 • Avgiftsoppgjøret - omsetningsoppgaven
generelt om merverdiavgift
Generelt om merverdiavgift
 • Hva er Merverdiavgift (MVA) ?
  • indirekte skatt på forbruk – en avgift til staten på omsetning, uttak og innførsel av varer og tjenester som beregnes i hvert omsetningsledd
 • Selvdeklarasjon
  • avgiftspliktige krever inn MVA på vegne av staten
  • avgiftspliktige oppgir MVA på omsetningsoppgave til skattemyndighetene
slide4

Generelt om merverdiavgift

 • Registrerte næringsdrivende har rett til å føre inngående avgift til fradrag i avgiftsoppgjøret med staten.
 • Innbetalingen av avgift blir da begrenset til verditilveksten (merverdien) på hvert omsetningsledd.
hjemmel
Hjemmel
 • Lov om merverdiavgift av 19. juni 2009 nr. 58
  • forkortet - MVAL
  • i kraft fra 1. januar 2010
 • Forskrift til merverdiavgiftsloven – 15. desember 2009 nr 1540
  • Forkortet - MVAF
 • Ulike avgiftssatser MVAL § 5-1.
  • Alminnelig og
  • reduserte satser
 • Stortingets årlige avgiftsvedtak
  • http://statsbudsjettet.dep.no
merverdiavgiftsloven av 2009 kort om lovens system oppbygging
Merverdiavgiftsloven av 2009 Kort om lovens system (oppbygging)

Loven inneholder 22 kap.

Paragrafene i hvert kapittel består av to siffer

Til mange av paragrafene er det knyttet spesifike forskrifter

Eks. Merverdiavgiftsloven Kap. 1

Lov: MVAL § 1-3

Forskrift: MVAF § 1-3-1

Inneholder definisjoner

(1) Med personkjøretøy menes

a) motorvogn registrert som personbil

b) motorvogn registrert som varebil klasse 1

c) motorvogn registrert som moped, motorsykkel eller beltemotorsykkel og som ikke hovedsakelig er innrettet for varetransport

(…..)

merverdiavgiftslovens omr de
Merverdiavgiftslovens område
 • Det norske fastlandet
avgiftspliktens omfang
Avgiftspliktens omfang

Registreringspliktigomsetning

Ikke registreringspliktigomsetning

avgiftspliktig omsetning mval § 3-1

unntatt fra loven

mval § 3-2 til 3-20

fritattomsetningmval kap 6

avgiftspliktens omfang1
Avgiftspliktens omfang

KONSEKVENSER FOR AVGIFTSBEHANDLINGEN

 • Registreringspliktig omsetning
  • avgiftsplikt på omsetningen
  • fradragsrett for inngående merverdiavgift
 • Registreringspliktig, men fritatt
  • ingen mva på omsetning av fritatt vare/tjeneste
  • likevel fradragsrett
 • Ikke registreringspliktig omsetning
  • ingen mva på omsetning
  • ingen fradragsrett
 • ”Deltvirksomhet”
  • virksomheten har både registreringspliktig og ikke-registreringspliktig omsetning får betydning for avgiftsplikten/fradragsretten
avgiftspliktens omfang2
Avgiftspliktens omfang

REGISTRERINGSPLIKTIG OMSETNING –Eks.

 • hovedregel : mval § 3 – 1
 • all omsetning er avgiftspliktig, dersom det ikke er hjemmel i mva-loven eller forskriften for noe annet. Generelle eksempler på registreringspliktig omsetning:
  • varesalg
  • håndverkstjenester
  • person- godstransport
  • frisør, skjønnhetspleie
  • konsulenter, rådgivning, reklame
  • advokat, regnskapsfører, revisor
  • utleie av; rom i hotell, campingplass, fritidseiendom
  • kinobilletter
avgiftspliktens omfang3
Avgiftspliktens omfang

REGISTRERINGSPLIKTIG, MEN FRITATT – Eks.

 • må finnes en hjemmel for fritaket – mval kap 6 Eks:
  • aviser
  • bøker og tidsskrifter i siste omsetningsledd
  • kjøretøy som har vært registrert her i landet
  • EL-biler
  • eksport: omsetning av varer og tjenester ut av merverdiavgiftsområdet
 • det er som regel knyttet spesielle vilkår til fritakene - se forskriften kap 6
  • Eks. Aviser: Fritaket gjelder bare for alminnelige nyhetsaviser trykket på papir, og som utkommer med minst ett nummer pr. uke,
slide13

Avgiftspliktens omfang

  • Til EFTA-domstolen for å gi Se og Hør momsfritak
 • Ukebladene har mistet tålmodigheten og anker spørsmålet om momsfritak for Se og Hør og andre blader inn for EFTA-domstolen.
avgiftspliktens omfang4
Avgiftspliktens omfang

IKKE REGISTRERINGSPLIKTIG OMSETNING – Eks.

 • Forutsetter hjemmel for unntaket – mval §§ 3-2 til 3-20

Eks:

  • fast eiendom
   • Omsetning og utleie av fast eiendom og rettigheter til fast eiendom – OBS mange unntak
  • helsetjenester
   • f.eks lege, tannlege, fysioterapeut etc.
  • sosiale tjenester
   • f.eks barnehager o.a. barnepass
  • undervisning
  • bank/forsikring
  • idrett
  • konserter/teater/museum
 • Det knyttet vilkår til fritakene
  • eks: § 3-12-7. Servering
  • Det er et vilkår for unntaket i merverdiavgiftsloven § 3-12 tredje ledd at virksomheten bare er åpen i tilknytning til arrangementer eller treninger og at minst 80 prosent av omsetningen skjer til deltakere …. osv”
registrering i merverdiavgiftsregisteret
Registrering i merverdiavgiftsregisteret

NÅR OPPSTÅR REGISTRERINGSPLIKTEN ?

 • Omsetning må være omfattet av merverdiavgiftsloven
 • Virksomheten må være næringsvirksomhet
  • virksomhet av et visst omfang
  • egnet til å gi økonomisk overskudd
  • i overskuelig fremtid og
  • som drives for eiers regning og risiko
 • Beløpsgrense for registrering passert: kr 50 000 (uten mva)
  • teller med:
   • omsetning (+ uttak) omfattet av loven (pliktig og fritatt)
   • fra og med den faktura som gjør at omsetningen overstiger 50 000
registrering i merverdiavgiftsregisteret1
Registrering i merverdiavgiftsregisteret

Hvordan blir man registrert i merverdiavgiftsregisteret?

 • Må selv ta initiativet til registrering ”uten ugrunnet opphold” § 14-1
 • ”Samordnet registermelding” – del 2
  • elektronisk innlevering – Brønnøysundregistrene http://www.brreg.no/blanketter/
  • papirutgave også mulig (skattekontoret mfl.)
  • dokumentasjon på at beløpsgrensen er nådd skal vedlegges F § 14-1

OBS!

  • ikkeanledning til å fakturere med MVA før en er registrert
  • det skal ikke betales MVA på de 50 000 første i ettertid
  • hvis man feilaktig har fakturert MVA overfor kunde før registrering:
   • rette feil i form av kreditnota og ny faktura til kunden
   • dersom feilen ikke rettes overfor kunden - skriftlig melding til skattekontoret
registrering i merverdiavgiftsregisteret2
Registrering i merverdiavgiftsregisteret
 • Hvordan håndtere passeringen av beløpsgrensen ?
  • Det er ikke er tillatt å fakturere med merverdiavgift før virksomheten er registrert i registeret.
  • På den faktura og de følgende fakturaer hvor beløpsgrensen på kr 50 000 er overskredet og frem til virksomheten er registrert:
   • fakturaene påføres at det vil bli utstedt ny faktura påført utgående avgift når registreringen i avgiftsregisteret er på plass.
   • Opprinnelig faktura må da krediteres (dvs sendes kreditnota på).
registrering i merverdiavgiftsregisteret3
Registrering i merverdiavgiftsregisteret
 • Forhåndsregistrering
  • Forhåndsregistrering kan innrømmes 1) når det foreligger betydelige anskaffelser, og 2) når særlige praktiske grunner tilsier det .
  • ”Praktiske grunner”:
   • Bakgrunnen for denne type forhåndsregistrering er at det ofte går kort tid fra en virksomhet først starter/kommer i gang med omsetning til registreringsgrensen på kr 50 000 nås.
  • ”Betydelige anskaffelser”
   • Nærmere vilkår i forskriftens § 2- 4:
    • Må gå mer enn fire måneder til omsetningen > 50 000
    • Overveiende sannsynlig at omsetningen ligger betydelig over beløpsgrensen når normal drift kommer i gang
    • Anskaffelser for > kr 250 000 inklusiv avgift (avgiftspliktige anskaffelser)
    • Anskaffelsene må ha direkte sammenheng med senere mva-pliktig omsetning
    • Må være næringsvirksomhet
registrering i merverdiavgiftsregisteret4
Registrering i merverdiavgiftsregisteret
 • ”Betydelige anskaffelser” fortsetter
  • anskaffelsene på kr 250 000 må dokumenteres med bilag
  • opplysninger om drift/planer/konsesjoner/budsjett etc.
  • Vurderes av skattekontoret i hvert enkelt tilfelle
  • Forhåndsregistrering medfører oppgaveplikt

Vær obs. på sammenhengen med tilbakegående avgiftsoppgjør (se senere foil)

registrering i merverdiavgiftsregisteret5
Registrering i merverdiavgiftsregisteret
 • Frivillig registrering
  • Skjer etter søknad
  • Hvem: Særlige tilfeller:
   • Praktisk eks: Utleie av bygg eller anlegg til leietaker som er merverdiavgiftspliktig, merverdiavgiftsloven § 2-3
  • Hvordan: Samordnet registermelding del 2. post 4.
utg ende merverdiavgift
Utgående merverdiavgift
 • Utgående merverdiavgift beregnes av vederlaget for avgiftspliktig omsetning.
 • I beregningsgrunnlaget skal det tas med
  • alle omkostninger ved oppfyllelse av avtalen, herunder
   • omkostninger til emballasje,
   • forsendelse,
   • forsikring
   • og lignende som går inn i vederlaget eller som det kreves særskilt betaling for
 • Definert i mval § 1-3 e)
  • Når
   • fakturadato er avgjørende, ikke når/om kunden betaler
   • moms skal innberettes i den termin faktura er utstedt
utg ende merverdiavgift1
Utgående merverdiavgift

Avgiftsgrunnlaget – mval kap. 4

 • Beregningsgrunnlaget er vederlaget for den avgiftspliktige omsetningen
  • Selve merverdiavgiften skal ikke tas med i beregningsgrunnlaget (se eks. neste foil)
  • Byttehandel, interessefellesskap, uttak mm:
   • grunnlaget ikke lavere enn ”alminnelig omsetningsverdi”
  • Rabatter/bonus:
   • direkte rabatt v/salget:
    • avgift beregnes av det kjøper virkelig betaler
  • Prisavslag:
   • selger beregner avgift av den reduserte prisen
  • Heving:
   • salget faller bort. Selger skal tilbakeføre salget i regnskapet, med virkning for merverdiavgiften
utg ende merverdiavgift2
Utgående merverdiavgift

Særlige forhold:

 • Tap på utestående fordring - mval § 4-7
  • kan tilbakeføre tidligere innberettet mva når tapet er endelig konstatert
  • pga manglende betalingsevne
   • ikke ved frivillig ettergivelse av gjeld

Nærmere vilkår i forskriften § 4-7

   • tilbakeføres i den termin hvor tapet er endelig konstatert
   • Hvordan føre:
    • på omsetningsoppgaven: føres som inngående avgift (bruk post 8, 9 eller 10) + send inn forklaring
    • evt. senere innbetaling utløser avgiftsplikt igjen
slide27

Postene på omsetningsoppgave på Altinn ”side 2”

(25%) Den tapte momsen føres her

(14%)

(8%)

inng ende merverdiavgift
Inngående merverdiavgift
 • Definisjon:
  • Inngående merverdiavgift er avgift som er påløpt ved kjøp eller ved innførsel av varer og tjenester – mval § 1- 3 f)
 • Det er under bestemte forutsetninger fradragsrett for inngående mva på anskaffelser - hovedregel § 8-1 – Vilkår:
  • må være til bruk i den registrerte virksomheten
   • ”til bruk i”: relevant / nær og naturlig tilknytning til
  • må kunne legitimeres ved bilag
  • bilag må oppfylle bokføringsforskriftens krav til salgsdokumentasjon, herunder være utstedt til foretaket !
   • Jf hva som tidligere er sagt om dette i forbindelse med bokføringsreglene!
  • Når kan avgiften kreves tilbake ?
   • fakturadato avgjørende for fradragsretten, ikke betalingstidspunkt
  • Innførsels-mva beregnes og oppkreves av tollvesenet (skattebet.loven § 2 – 4)
   • tas med på oppgaven som inngående avgift på ordinære vilkår
inng ende merverdiavgift1
Inngående merverdiavgift
 • Begrensninger i fradragsretten – mval §§ 8-2 til 8-6
  • Delvis fradragrett dersom ”deltvirksomhet”
  • Avskåret fradragsrett bl.a. for:
   • Omkostninger til servering/leie av selskapslokaler (julebord)
   • Kunst og antikviteter (til pynt kontoret)
   • kost og naturalavlønning for innehaver, ledelse, ansatte og pensjonister (lunsj til ansatte, overtidsmiddag)
   • bolig og firmahytte
   • representasjon
   • gave og utdeling i reklameøyemed
   • personkjøretøy - definisjon i forskriften § 1-3-1
    • Bil som er definert som personkjøretøy iht forskriften – ikke fradrag for inngående avgift. Gjelder alle utgifter knyttet til kjøretøy t.o.m. varebil klasse 1.
inng ende merverdiavgift2
Inngående merverdiavgift

Tilbakegående avgiftsoppgjør

Anskaffelser foretatt før registrering mval § 8-6

 • Mulighet for å få tilbake inngående mva på anskaffelser fra tiden før du har registreringsplikt
  • søknad til skattekontoret
  • følger vanlige vilkår for fradragsrett, bl.a. dokumentasjon v/bilag
  • må ha direkte sammenheng med omsetningen i registrert virksomhet
  • inntil tre år før merverdiavgiftsregistrering
   • egne regler for fast eiendom
inng ende merverdiavgift3
Inngående merverdiavgift

Tilbakegående avgiftsoppgjør fortsetter

Anskaffelser foretatt før registrering mval § 8-6

Mulighet for å få tilbake inngående mva på anskaffelser fra tiden før du har registreringsplikt

ikke tidligere enn virksomheten var etablert

unntak kostnader til selve det å etablere virksomheten. Eks. rådgivertjenester knyttet til etableringen.

ikke for varer/tjenester som allerede er videresolgt (uten mva)

Har en imidlertid driftsmidler eller varer på lager som ikke er solgt når registreringsgrensen er nådd, vil en kunne trekke fra inngående avgift på dette !

ved utvidelse av avgiftsområdet - ikke tidligere enn regelendringen

Eks. Persontransport ble avgiftspliktig 1/3 2004. Denne dato var da det tidligste tidspunkt (regningsdato) en drosjeeier kunne fradragsføre rep. kostnader.

avgiftsoppgj ret omsetningsoppgaven
Avgiftsoppgjøret – omsetningsoppgaven

Omsetningsoppgaven

 • Hovedregel: to-måneders terminer (seks terminer i året) følger automatisk ved registrering
 • Unntak: Årstermin-oppgave mval § 15-3
  • gjelder næringsdrivende med omsetning under kr 1 000 000 (uten mva)
  • må søkes om
   • kan søke om årstermin samtidig som nyregistrering
   • frist for endring fra seks terminer til en
    • 1. februar samme år
   • frist for endring fra årstermin til seks terminer:
    • 1. desember året før terminoppgave iverksettes
avgiftsoppgj ret omsetningsoppgaven1
Avgiftsoppgjøret – omsetningsoppgaven

Omsetningsoppgaven

Primærnæringene – jordbruk, skogbruk, fiske

har årsoppgave mval § 15-4

Dette er ikke det samme som årsterminoppgave – se forrige foil og tabell neste foil.

Oppgavefrist/ fristen for å levere inn oppgaven til skattemyndighetene = betalingsfrist for mva (innbetalingsfrist til innkreving)

mval § 15-8 og skattebet. loven § 10-30

NB! Ikke tilstrekkelig kun å gjøre en av delene

Forsinkelsesgebyr knyttet til det å oversitte begge frister

avgiftsoppgj ret omsetningsoppgaven2
Avgiftsoppgjøret – omsetningsoppgaven
 • Omsetningsoppgaven
  • innleveringsplikt i alle terminer - hovedoppgave
   • også i terminer med ingen omsetning/ingen anskaffelser
    • null -oppgave (gebyr hvis utelatt)
   • tilleggsoppgave / korrigert oppgave
  • elektronisk innlevering – Altinn.no
  • papiroppgave fortsatt mulig
   • valg av oppgavetype i post 11 Samordnet registermelding del 2
  • tilgodeoppgave
   • Summen av oppgjøret i merverdiavgiftspliktiges favør
   • Kan leveres umiddelbart etter utløp av termin (for jan-feb; 1.mars)
f inne ut mer sp rre om mva
Finne ut mer / spørre om mva?
 • Lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift
 • Forskrift til merverdiavgiftsloven – 15. desember 2009
 • Merverdiavgiftshåndboken - 6. utgave 2010
 • Lærebøker / kommentarutgaver
 • NOU (Norges offentlige utredninger)
 • www.skatteetaten.no
 • www.regjeringen.no
 • www.stortinget.no
 • www.brreg.no
 • www.altinn.no

”spør oss”

 • www.lovdata.no
 • www.toll.no
 • Ring skattekontoret 800 800 00 (gratis)
 • send skriftlig forespørsel til skattvest@skatteetaten.noeller til Skatt vest, postboks 8103, 4068 Stavanger