1 / 1

HPIM0345

HPIM0345. Gaur Zarautzera etorri gea eta museo batean lehengo eta oraingo hilobien arteko desberdintasunak azaldu dizkigute. HPIM0348. Lan bat egiten hasi garenean, Narros jauregiko logela baten kondaira kontatu digu herritar batek.

amy
Download Presentation

HPIM0345

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. HPIM0345 Gaur Zarautzera etorri gea eta museo batean lehengo eta oraingo hilobien arteko desberdintasunak azaldu dizkigute. HPIM0348 Lan bat egiten hasi garenean, Narros jauregiko logela baten kondaira kontatu digu herritar batek Lana segituz emakume batek kontatu digo berak zergatik erosten duen azokan eta bere arrazoiak HPIM0349 Gero turismo bulegoan gure adiñeko gazteek udan zer egiten duten azaldu digute HPIM0352 Zarautzen bertsolari ospetxu bat dago Andoni Egaña izenekoa. Gu bertso bat abestu dugu HIPM0353

More Related