produktionsformer n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Produktionsformer

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 42

Produktionsformer - PowerPoint PPT Presentation


 • 107 Views
 • Uploaded on

Produktionsformer. Johann Packendorff. Manufacturing process types. Service process types. High. High. Project. Professional service. Jobbing. Service shop. Batch. Variety. Variety. Mass. Mass service. Contin- -uous. Low. Low. High. Low. Volume. High. Low. Volume.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Produktionsformer' - amos-martin


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
produktionsformer

Produktionsformer

Johann Packendorff

slide2

Manufacturing process types

Service process types

High

High

Project

Professional service

Jobbing

Service shop

Batch

Variety

Variety

Mass

Mass service

Contin-

-uous

Low

Low

High

Low

Volume

High

Low

Volume

woodwards tre typer
Woodwards tre typer
 • Massproduktion(Vitvaror, bilar, datorer, mobiltelefoner)
 • Processproduktion(papper & massa, petrokemi, stål)
 • Enstycksproduktion(byggnader, anläggningar, fartyg, stationära motorer, turbiner, flygplan, även hantverks- och lyxvaror)
slide4

Manufacturing process types

Service process types

High

High

Project

Professional service

Jobbing

Service shop

Batch

Variety

Variety

Mass

Mass service

Contin-

-uous

Low

Low

High

Low

Volume

High

Low

Volume

1 massproduktion
1. Massproduktion
 • Konvergerande produktion
 • En fas (fast)
 • Många underleverantörer
 • Personalintensivt
 • Aldrig site-montage
 • Ofta konsumentprodukter
 • Tillverkning/montering centralt
f re massproduktionens tidevarv
Före massproduktionens tidevarv
 • Jordbruket dominerande
 • Hantverksmässig eller ”projektbaserad” produktion
 • Tillgången till kraftkällor avgörande
 • Ont om arbetskraft i städer
den industriella revolutionen
Den industriella revolutionen
 • Effektiviserat jordbruk
 • Effektiviserad gruvdrift
 • Ångmaskinen blev till kraftkälla och därmed transportmedel
 • Spatial samlokalisering möjlig
 • Gott om arbetskraft
problem i det sena 1800 talets fabriker
Problem i det sena 1800-talets fabriker
 • Erfarenhetsbaserad produktionsstyrning
 • Yrkeskunskap styrde arbetsdelning och specialisering
 • Ogenomtänkt layout
 • Undermåliga arbetsförhållanden
 • Bristande produktutveckling
t forden
T-Forden
 • Lanserades 1908, hantverksbyggd
 • Marknadsfördes mot bönder (gemene man)
 • Successiv utveckling och marknadspenetrering
 • 1913: Det löpande bandet
l pande bandet

Löpande bandet

Förutsättningar ?

Konsekvenser ?

principer f r det l pande bandet
Principer för det löpande bandet
 • Analytiskt tillvägagångssätt
 • Standardisering av produkten
 • Specialisering av operatörerna
 • Arbetsdelning (beordrad)
 • Flödesinriktad layout (fysisk förflyttning gav automatisk arbetsorder)
 • Monteringsband och hängtransportörer
 • Detaljplanering av råvaror och personal
 • Reglerade arbetstider (8 timmarsdagar)
konsekvenser
Konsekvenser
 • Kostnads- och prisreduktion med 2/3
 • Ingen yrkesskicklighet behövdes => halverade löner
 • Personalomsättningen reducerades med 9/10
 • Lärkurvor innebar successiva förbättringar under flera år
ytterligare utveckling vid ford
Ytterligare utveckling vid Ford
 • Integration bakåt – säkrad råvarutillförsel
 • Kapitalbindning i olika mellanlager minskades
 • Total genomloppstid järnmalm-kontanter i bilhallen sänktes till 50 timmar
 • Marknaden vek, ny modell (A-forden) ej lika populär, kunderna krävde större anpassning
 • Ford förlorade sin ledande ställning i bilbranschen i slutet av 20-talet.
en teoretisk parallell taylor
En teoretisk parallell: Taylor
 • 1911: Scientific Management
 • Det finns ett bästa sätt att utforma produktion
 • Man skall gå strikt vetenskapligt tillväga
 • Rätt man på rätt plats
 • Samarbete inom företaget
rationaliseringsr relsen i sverige
Rationaliseringsrörelsen i Sverige
 • Började vid 30-talets slut, peak under 60-talet
 • Brukstraditioner hindrade rationaliseringar
 • Arbetsstudier (MTM – Metod, Tid, Mätning)
 • Funktionella verkstäder
funktionella verkst der
Funktionella verkstäder
 • Masstillverkning är ofta ej möjlig
 • Ofta blandad tillverkning i korta serier
 • Alla maskiner med en viss funktion samlades till funktionella grupper (t ex beredning, svetsning, målning, montering)
 • De olika produkterna flödade genom dessa
 • Bemannades med specialister
 • Modularisering => divergerande produktion
problem med funktionella verkst der
Problem med funktionella verkstäder
 • Betydande kapitalbildning
 • Problem med kapacitetsutnyttjandet (MAX-principen gick ej att genomföra)
 • Störningskänsliga system (köbildning, flaskhalsar)
 • Långa genomloppstider – mkt mellanlagring och transporter
fl desgrupper
Flödesgrupper
 • Grupp av maskiner där all bearbetning sker för en och samma produkt inom en viss del av produktionskedjan
 • Dominerande maskin och kompletterande maskiner
 • Enkelt, rakt flöde inom gruppen
 • Lokal planering
 • Förändrade belöningssystem
 • Kortare genomloppstider, mindre personalomsättning
efter rationaliseringsr relsen ma materialadm
Efter rationaliseringsrörelsen: MA (materialadm)
 • Dubbelt problem: Kundanpassning och lågt kapacitetsutnyttjande, ej produktionslayouten i sig
 • Mål: Minskad kapitalbindning och ökad genomloppshastighet
 • Strategi: Minimera ständigt produkter i arbete (PiA)
 • Kundorderstyrning
produktverkst der
Produktverkstäder
 • Ett komplett tillverkningsförlopp för en produkt eller produktfamilj
 • Marknadsorienterat
 • Kvalitet gemensam angelägenhet
 • Självstyrande grupper
automatiserad produktionsorganisation
Automatiserad produktionsorganisation
 • NC-teknik (numeric control) – programmerade maskiner med korta ställtider
 • Robotisering
 • Automatiska lager och transportsystem
 • FMS – flexible manufacturing systems – maskinerna kopplas ihop till hela produktionssystem
automatiserad produktionsorganisation1
Automatiserad produktionsorganisation
 • PBB – Produktion med begränsad bemanning
 • CAD/CAM – Computer aided design / Computer-aided manufacturing
 • EDI – Electronic data interchange
 • Processindustrin förebild (fungerade ej)
japansk produktionsorganisation
Japansk produktionsorganisation
 • Lean production
 • Flexibel personal
 • Högt maskinutnyttjande
 • Korta omställningstider
 • Små partistorlekar
 • Minimala förråd & mellanlager (JIT)
 • Nollfelstillverkning i st f optimering
 • Kaizen – ständig förbättring
 • Kanban – skapa efterfrågesug genom bakåtordrar
och sedan d
Och sedan då?
 • Hyperkonkurrens innebär fokus på produktutveckling
 • Produktion och marknadsföring centralt för globala strategier
 • Ständig kvalitets- och flexibilitetsjakt
 • Och människan då?
2 processproduktion
2. Processproduktion
 • Betecknar ett produktionssystem som är fullständigt automatiserat/datoriserat, där operatörens roll är att övervaka att processen fortgår som planerat och vid behov korrigera avvikelser i denna.
 • Processen i sig innebär en divergerande, komplex omvandling av ett råmaterial till olika förädlade produkter
 • Processen är ett ständigt flöde, ej en serie självständiga ”items” som förädlas
 • Kemisk industri, kraftproduktion, metallindustri etc etc
processproduktionen som tekniskt ideal
Processproduktionen som tekniskt ideal
 • Fullständigt automatiserat
 • Fullständigt förutsägbart
 • Fullständigt programmerbart
 • Effektivisering och rationalisering en rent teknisk fråga – optimering mellan processekonomi och arbetsekonomi
 • Liten, platt organisation bestående av ett fåtal högt kvalificerade operatörer
processproduktion som m nskligt ideal
Processproduktion som mänskligt ideal?
 • Människan ej längre en aktiv producerare, utan ”enbart” en övervakare som bereder, reglerar och administrerar processen – lös tidskoppling
 • Människan den som rycker in och korrigerar processen vid kriser och störningar – hård tidskoppling
 • Ostandardiserade, komplexa arbetshandlingar med höga krav på självorganiserat samarbete och problemlösning
s olikt massproduktion
Så olikt massproduktion?
 • Nej – egentligen massproduktion driven till sin spets. I övrigt samma problem med kapitalrationalisering, genomloppstider, ställtider, kvalitetsstyrning etc
 • Ja – processens logik är annorlunda och arbetsinnehållet för operatörerna är annorlunda – ett bättre och mer kvalificerat arbete, oftast
vikten av st ndig produktutveckling
Vikten av ständig produktutveckling
 • Produkterna och produktionssätten oftast standardiserade i hela branschen, nyheter sprider sig fort
 • Priset en viktig variabel
 • Applikationsfantasi
 • Grundforskning
 • Produktutveckling och processförbättringar hänger ihop
vikten av marknadsf ring
Vikten av marknadsföring
 • Typiskt B2B – goda, långsiktiga, förtroendefulla kundrelationer centralt
 • Produkten i sig standardiserad
 • Varumärke, innovationsförmåga
 • Miljömedvetenhet - råvaruleverantör
3 enstycksproduktion och projekt varf r nya organisationsformer
3. Enstycksproduktion och projekt: Varför nya organisationsformer?
 • Traditionell uppdelning av industriella produktionsformer- Enstycksproduktion- Massproduktion- Processproduktion
 • Rationalitet, standardisering, hierarkisk organisering, repetitivitet, boundary spanning & control
utvecklingstendenser
Utvecklingstendenser
 • Avancerad enstycksproduktion viktigare
 • Kundanpassning och komplexitet ökar
 • Ständiga utvecklings- och förändringsbehov
 • Internationalisering & marknadsomdefinieringar
 • Allianser och samarbeten mellan företag krävs
 • Ny och särpräglad kompetens krävs
 • Byråkratiproblem i befintliga storföretag

=> Projektorganisationer i stället för byråkratier

projekt definition
Projekt: Definition
 • en unik, icke repetitiv uppgift
 • med ett förutbestämt leveransdatun
 • specifierat utifrån ett eller flera mål
 • bestående av ett antal komplexa och ömsesidigt beroende aktiviteter
s derlunds projekttyper
Söderlunds projekttyper
 • Affärsprojekt
 • Utvecklingsprojekt
 • Förändringsprojekt