n tkoncessioner och vindkraft n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Nätkoncessioner och vindkraft PowerPoint Presentation
Download Presentation
Nätkoncessioner och vindkraft

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 57

Nätkoncessioner och vindkraft - PowerPoint PPT Presentation


 • 130 Views
 • Uploaded on

Nätkoncessioner och vindkraft. Energimarknadsinspektionen 13 maj 2013. På uppdrag av regeringen. Ei är en tillsynsmyndighet för el-, naturgas- och fjärrvärmemarknaden Vi medverkar till att förverkliga regeringens energimarknadspolitik.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Nätkoncessioner och vindkraft' - amos-martin


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
n tkoncessioner och vindkraft

Nätkoncessioner och vindkraft

Energimarknadsinspektionen 13 maj 2013

p uppdrag av regeringen
På uppdrag av regeringen
 • Ei är en tillsynsmyndighet för el-, naturgas- och fjärrvärmemarknaden
 • Vi medverkar till att förverkliga regeringens energimarknadspolitik
tre energimarknader
Tre energimarknader
 • El
 • Naturgas
 • Fjärrvärme

Handeln med el och naturgas är

konkurrensutsatt

Nätverksamheten drivs som monopol

l ngsiktig energif rs rjning
Långsiktig energiförsörjning

Väl fungerande energimarknader är en förutsättning för en effektiv, hållbar och långsiktigt säker energiförsörjning i Sverige och Europa.

v rt tillsynsuppdrag
Vårt tillsynsuppdrag
 • Vi kontrollerar att energiföretag följer gällande regler.
 • Vi föreslår lagändringar och andra åtgärder för att energimarknaderna ska fungera ännu bättre.
 • Vi utfärdar koncessioner (tillstånd) till elnätsföretag för att bygga och driva elnät på allmän mark.
 • Vi analyserar och följer utvecklingen på energimarknaderna.
v r v rdegrund
Vår värdegrund
 • Öppenhet
 • Integritet
 • Kvalitet
e ln t och n tkoncessioner
Elnät är naturliga monopol: Samhällsekonomiskt olönsamt med konkurrerande infrastrukturer

Elnät är legala monopol som regleras av nätkoncessioner: Tillstånd att bygga och använda elektrisk starkströmsledning (inte ägande)

Koncessionsplikten gäller alla starkströmsledningar (undantag i förordning)

Elnät och nätkoncessioner
n tkoncession f r omr de och linje
Nätkoncession för område och linje
 • Nätkoncession för område: ett generellt tillstånd upp till en bestämd spänningsnivå inom ett angivet område
 • Nätkoncession för linje: ett tillstånd som avser en specifik sträcka, spänningsnivå och huvudsakligt tekniskt utförande
 • Nätkoncession ger innehavaren rättigheter och skyldigheter gentemot enskilda och staten
det svenska eln tet
Lokalnät (0,4–vanligtvis 20 kV) drivs mestadels med stöd av nätkoncessioner för område

Regionnät (20/40–145 kV) och stamnät (220–400 kV) drivs med stöd av nätkoncessioner för linje

Ca 300 nätkoncessioner för område (fördelade på ca 160 företag) och ca 3000 nätkoncessioner för linje

Det svenska elnätet
f ruts ttningar f r n tkoncession
Förutsättningar för nätkoncession
 • Nätkoncession får meddelas endast om anläggningen är lämplig från allmän synpunkt
 • En nätkoncession för linje får endast om det finns särskilda skäl meddelas för en ledning vars spänning inte överstiger områdeskoncessionens spänning
 • Nätkoncession får beviljas endast den som från allmän synpunkt är lämplig att utöva nätverksamhet
l mplig anl ggning
Lämplig anläggning
 • Prop. 1996/97:136 s 122 f: Förhindra samhälls-ekonomiskt onödiga ledningar av två slag:
  • det finns redan tillräcklig överföringskapacitet
  • syftet med ledningen är endast att ansluta en enskild anläggning till en högre nätnivå
 • I praktiken: Ledningen ska kunna motiveras vad avser behov. Regelverket om nätkoncessioner är uppbyggt för att främja en rationell och miljömässigt lämplig utbyggnad av elnätet med beaktande av en trygg elförsörjning.
 • Om tillstånd för parken ges, torde ledningen få tillstånd
2 kap 5 ellagen f rhandsmedgivande
2 kap 5 § ellagen (förhandsmedgivande)
 • Ei kan meddela förhandsmedgivande att börja bygga innan koncession har meddelats
 • Endast om det finns särskilda skäl
  • Mycket restriktiv tolkning
  • I princip krävs ett brådskande samhällsintresse
 • Även förhandsmedgivanden kräver beslutsunderlag
 • Även förhandsmedgivanden måste kommuniceras
 • Tidsvinsten ofta ringa, inte sällan negativ
2 kap 8 a 4 stycket ellagen
2 kap 8 a § 4 stycket ellagen
 • Fråga som redan prövats enligt miljöbalken behöver inte prövas igen i koncessionsärendet
  • Frågor som INTE har prövats måste alltjämt prövas
   • Sträckning, lokalt begränsade biotoper, etc
   • Oftast endast övergripande frågor som kan anses redan prövade, t.ex. naturreservat
  • Måste framgå av tillståndet/domen att en konkret prövning har gjorts
2 kap 8 a 4 stycket ellagen1
2 kap 8 a § 4 stycket ellagen
 • Om finns MKB i tillståndsärende enligt MB, behövs ingen särskild MKB i koncessionsärendet
  • Innebär inte att ingen MKB behövs, bara att samma kan användas i båda processerna
  • Förutsätter att MKB från tillståndsärendet är fullgod för koncessionsprocessen
 • Ei:s erfarenhet: Mycket problem med otillräckliga MKB:er, krav på kompletteringar, oöverskådligt material
  • Ha ledningen färdigplanerad när MKB för parken görs, ELLER
  • Skriv MKB separat för ledningen
17 ledningsr ttslagen
17 § ledningsrättslagen
 • Ei eller regeringen kan medge att ledningsrättsförrättning påbörjas innan koncession meddelats
 • Förutsätter i princip att det är ganska klart att koncession kommer att meddelas
  • I dessa fall är koncessionsprocessen i regel snabb – tidsvinsten ringa eller obefintlig
koncessionshavarens skyldigheter
På skäliga villkor ansluta elektriska anläggningar för produktion och användning

På skäliga villkor överföra el för annans räkning och överföringen skall vara av god kvalitet

Utföra mätning

Tillämpa skäliga, objektiva och icke-diskriminerande nättariffer

Rapportera uppgifter till nätmyndigheten

Koncessionshavarens skyldigheter
undantag fr n koncessionsplikt
Förordning (2007:215) om undantag från kravet på nätkoncession enligt ellagen (1997:857)

Förordningsmotiv (Fm 2007:1)

Tre kriterier: internt nät

begränsad utbredning

avgränsat område

Bindande besked är inte en dispens, utan undantagen gäller direkt

Undantag från koncessionsplikt
22 a produktionsanl ggning el
Ett internt nät som förbinder två eller flera elektriska anläggningar för produktion, vilka utgör en funktionell enhet, får byggas och användas utan nätkoncession.

Övergångsbestämmelser saknas: Inte möjligt att återkalla nätkoncession som meddelats för ledningar inom vindkraftparker innan den 1 januari 2009.

22 a § Produktionsanläggning el
30 verf ring produktion av el
På ett sådant internt nät som avses i 22 a § får överföring av el mellan anläggningarna äga rum även om de anläggningar som ingår i den funktionella enheten har olika innehavare. Detta gäller även om nätet i sin helhet ursprungligen inte har använts för överföring av el uteslutande för egen räkning.30 § Överföring produktion av el
n tkoncession f r linje
Nätkoncession för linje
 • Ca 90 ärenden avseende nybyggnation per år (30 st under första kvartalet 2013)
  • Stamnätet
  • Vindkraftsutbyggnad
  • Allmän nätförstärkning
 • Målsättning: klara nya ärenden inom sex månader från att ansökan är komplett
 • Förlängningar: ca 75 ärenden per år, försvinner troligtvis till stor del med ny lagstiftning 1 juni 2013
 • Ca 550 inneliggande ärenden avseende förlängning
koncessionsprocessen
Koncessionsprocessen
 • Samråd och upprätta MKB
 • Ansökan
 • Remittering – förseningar
 • Kommunicering
 • Beslut
 • (Regeringsprövning/prövning i mark- och miljödomstol)
 • Laga kraft
 • Byggnationoch driftsättning
ei s handl ggning
Registrering och lottning (utse handläggare)

Granskning – ev. komplettering

Remiss till berörda (identifierade intressen)

Sammanställning av remissvar

Kommunicering med sökanden – ev. komplettering

Förslag till beslut bereds – ev. komplettering

Beslut

Laga kraft efter 3 veckor eller överklagas

Ei:s handläggning
ans kan om ny n tkoncession f r linje
Formell ansökan – var noggrann och tydlig

Överföringsbehov måste anges för lämplighetsbedömning

Teknisk beskrivning

Miljökonsekvensbeskrivning

Alternativa ledningssträckningar om det krävs, se BMP

Samrådsredogörelse

Beslut om betydande miljöpåverkan från Lst enl. 6 kap. 4 § miljöbalken

Bestyrkt förteckning över markägare (samt överenskommelser)

Registreringsbevis för bolaget samt beskrivning av organisation

”Nya” nätföretag – lämplighet

2 kap. ellagen, 5-6 §§ elförordningen samt Ei:shandbok

Ansökan om ny nätkoncession för linje
ny koncessionslagstiftning 1 juni 2013
Ny koncessionslagstiftning 1 juni 2013
 • Nätkoncessioner gäller som huvudregel tills vidare
 • Förväntas minska antalet ansökningar om förlängning av nätkoncessioner, vilket på sikt frigör resurser
 • Ei har verkat för lagändringen i Energinätsutredningen
effektivare rutiner och nytt handl ggarst d
Effektivare rutiner och nytt handläggarstöd
 • Översyn över rutinerna kring koncessionshanteringen
 • Förenkling och ökat datastöd
 • Nytt handläggarstöd SMART
 • Frigör resurser, ger kortare ledtider och ökar kvaliteten
remisshandlingar p webben
Remisshandlingar på webben
 • Alla ser allt enkelt
 • Förenklar för sökanden, remissinstanserna och Ei
 • Sökanden – kan i längden skicka in mindre material per post
 • Instanser och berörda – kan på ett enkelt och modernt sätt nå materialet och få en bättre överblick
 • Ei – handläggningsprocessen blir smidigare, slipper lägga arbete på att hantera större mängder pappershandlingar (jmf 15 000 kuverteringar/år)
samh llsekonomiska analyser
Samhällsekonomiska analyser
 • När ska samhällsekonomiska analyser göras och av vem?
 • Ei utreder frågan under hösten 2013
planerad versyn
Planerad översyn
 • Under 2014 planerar Ei att se hur koncessionslagstiftningen kan utvecklas ytterligare för att förenkla och förbättra
kan vi g ra n got mer f r att underl tta
Kan vi göra något mer för att underlätta?
 • Vi vill inte i onödan göra det krångligare än det måste vara men vi har svårt att veta vad som upplevs som krångligt
 • Vi vill veta vad vi kan göra som ni skulle uppleva som förenklande för er – meddela oss
 • Ei begränsas av lagstiftning och opartiskhet
planera f r kraftledningen samtidigt som f r vindkraftsparken
Planera för kraftledningen samtidigt som för vindkraftsparken
 • Ha med ledningen från första början i planeringen
grundligt samr d
Grundligt samråd
 • En grundligt samråd spar tid och kan t ex minska tiden för utredning längre fram
 • Erfarenheter från samrådsförfarande?
 • Områden med renskötsel
  • Ei har erfarenhet från att samråd förlagd till viss tid på året försvårat för renskötarna att delta vilket lett till längre utredningstid
bra mkb
Bra MKB
 • En bra MKB ger möjlighet att remitteras ut direkt efter granskning
 • Komplettering av MKB kan t ex gälla att de åtgärder som planeras för att skadliga verkningar ska undvikas/avhjälpas är alltför generella
planera in rimlig handl ggningstid
Planera in rimlig handläggningstid
 • Ei kan inte utgå från sökandens deadlines
 • Ei har rutiner som stödjer en handläggningstid på sex månader från att en komplett och väl förberedd ansökan kommer in
 • Exempel på faktorer som medför längre handläggningstid
  • Komplettering av MKB
  • Utredning i ärendet
 • Svårt att prioritera vissa ärenden framför andra
 • Förkortad remisstid oftast ringa betydelse på tiden
  • slutat med en månads remisstid
ans kan f r r tt str ckning och r tt utf rande
Ansökan för rätt sträckning och rätt utförande
 • Annat tekniskt utförande eller ny sträckning kräver en helt ny koncessionsansökan med samma förfarande (ofta i samband med linje till vindkraftparker, ändringar måste remitteras ut)
 • Ellagen saknar ett förenklat förfarande för smärre ändringar
undvik om m jligt flera renden
Undvik om möjligt flera ärenden
 • Undantag och dispenser spar ofta lite tid men ger dubbel hantering hos Ei ( 17 § och förhandsbesked)
  • Önskvärt om resurser kan läggas på koncessionsansökningarna
 • Bindande besked om IKN behövs i regel inte
kontakter med ei
Kontakter med Ei
 • Bra med en initial kontakt för planering (ring gärna innan och ta hellre fler frågor där)
 • Varje kontakt tar dock tid från handläggningen
 • Handläggaren har många gånger liten möjlighet att påverka handläggningstiden
 • Handbok på Ei:s hemsida
rapportering till ei
Rapportering till Ei
 • Förslag till intäktsram
 • Tariffrapport
 • Årlig rapport om åtgärder enligt övervakningsplan
 • Årsrapport
f astst llande av int ktsram
Fastställande av intäktsram
 • Ellagen (1997:857) 5 kap.
 • Förordning (2010:304) om fastställande av intäktsram enligt ellagen
 • Föreskrifter
  • EI:s föreskrifter och allmänna råd om nätkoncessionshavares förslag till intäktsram och insamling av uppgifter för att bestämma intäktsramens storlek, EIFS 2010:6
  • EI:s föreskrifter och allmänna råd om vad som avses med kvaliteten i nätkoncessionshavarens sätt att bedriva nätverksamheten vid fastställande av intäktsram, EIFS 2011:1
int ktsram
Intäktsram
 • Med intäktsram avses enligt ellagen de samlade intäkter som en nätkoncessionshavare högst får uppbära genom nättariffer under en tillsynsperiod
 • En tillsynsperiod är fyra kalenderår om det inte finns särskilda skäl för en annan tidsperiod. Den första perioden avser åren 2012-2015
 • En intäktsram ska fastställas i förväg för varje tillsynsperiod
ber kning av int ktsramens storlek
Beräkning av intäktsramens storlek
 • Täcka skäliga kostnader för att bedriva nätverksamhet under tillsynsperioden och ge en rimlig avkastning på det kapital som krävs för att bedriva verksamheten (kapitalbas)
 • Hänsyn ska tas till kvaliteten i nätkoncessionshavarens sätt att bedriva nätverksamheten. En sådan bedömning kan medföra en ökning eller minskning av vad som anses vara en rimlig avkastning på kapitalbasen
int ktsram f r nya redovisningsenheter
Intäktsram för nya redovisningsenheter

Opåverkbara kostnader

 • Prognostiseras av företaget för respektive år i tillsynsperioden

Påverkbara kostnader

 • Prognostiseras av företaget för respektive år i tillsynsperioden

Kvalitetsreglering

 • Ei fastställer en normnivå för god leveranskvalitet
kapitalbas
Kapitalbas
 • Anläggningar som används i nätverksamheten
 • Fyra olika värderingsmetoder för att beräkna ett NUAK värde

- Normvärde

- Anskaffningsvärde

- Bokfört värde

- Annat skäligt värde

 • Prognostiserade investeringar och utrangeringar
 • Kalkylränta 5,2 procent
avst mning efter tillsynsperioden
Avstämning efter tillsynsperioden
 • Om de samlade intäkterna har avvikit från intäktsramen ska det belopp med vilket intäkterna överstigit eller understigit intäktsramen minska respektive öka ramen för den påföljande perioden
 • För det fall intäkterna har överstigit intäktsramen med mer än fem procent ska ett överdebiteringstillägg minska intäktsramen för den påföljande tillsyns-perioden
inl mning av f rslag till int ktsram
Inlämning av förslag till intäktsram
 • ”Obligatoriska uppgifter” - framgår av EI:s föreskrifter och allmänna råd
 • ”Övriga uppgifter” – kompletterande uppgifter som behövs för att förslaget ska kunna prövas
 • Ei ska fatta beslut om intäktsram senast två månader innan tillsynsperioden börjar
 • Skicka in ansökan i god tid!
information p ei s hemsida
Information på Ei:s hemsida
 • Vår webbplats :

http://www.ei.se/sv/el/Elnat-och-natprisreglering/forhandsreglering-av-elnatstariffer/viktiga-dokument/

 • FAQ:

http://www.ei.se/sv/el/Elnat-och-natprisreglering/forhandsreglering-av-elnatstariffer/fragor-och-svar-for-elnatsforetag/

 • Funktionsbrevlådans e-postadress:

forhandsreglering_el@ei.se

tariffrapport
Tariffrapport
 • Nätföretagen ska varje år rapportera tarifferna som gäller den 1 januari
 • Tarifftryck ska skickas till Ei
 • Inrapportering sker under januari
 • Startbrev skickas ut till samtliga företag
rlig rapport om tg rder enligt vervakningsplan
Årlig rapport om åtgärder enligt övervakningsplan
 • Sedan 1 juli 2005 är det fastställt att den som har en nätkoncession ska upprätta en övervakningsplan
 • Av övervakningsplanen ska det framgå vilka åtgärder som ska vidtas för att motverka diskriminering gentemot övriga aktörer på elmarknaden
forts
Forts.
 • Det ska även upprättas en årlig rapport
 • I rapporten ska det framgå vilka åtgärder som företaget har vidtagit i enlighet med övervakningsplanen
 • Den årliga rapporten ska offentliggöras samt lämnas in till Ei senast den 15 mars varje år
 • Mall för inrapportering finns på www.ei.se
 • Startbrev med information skickas till företagen
rsrapport
Årsrapport
 • Elnätsverksamhet ska redovisas skilt från annan verksamhet
 • Särredovisningen sker genom att upprätta en årsrapport
 • Årsrapporten ska lämnas in senast sju månader efter räkenskapsårets utgång
 • Samtliga behöriga ställföreträdare ska skriva under årsrapporten
 • Revisorsintyg
forts1
Forts.
 • Inför inrapporteringen skickar Ei ut startbrev med inloggningsuppgifter (årsrapport)
 • Rapporten öppnas i Neon systemet
 • Rapporten ska skickas in via systemet samt i original
 • Handböcker finns på www.ei.se
 • Kontakt vid frågor: neon@ei.se eller direkt via systemet