slide1 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
שוק ההון בישראל PowerPoint Presentation
Download Presentation
שוק ההון בישראל

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 83

שוק ההון בישראל - PowerPoint PPT Presentation


 • 170 Views
 • Uploaded on

שוק ההון בישראל. ד"ר שמואל (מולה) כהן. שוק ההון. Shumpter : ייזום ניהול השקעה השקעה פיננסית לעומת השקעה יצרנית והקשר ביניהם. שוק ההון. היווי הון Capital Formation הוא תנאי הכרחי לצמיחה כלכלית. שוק ההון.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'שוק ההון בישראל' - amora


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

שוק ההון בישראל

ד"ר שמואל (מולה) כהן

slide2
שוק ההון
 • Shumpter:

ייזום

ניהול

השקעה

השקעה פיננסית לעומת השקעה יצרנית והקשר ביניהם

slide3
שוק ההון
 • היווי הון Capital Formation

הוא תנאי הכרחי לצמיחה כלכלית

slide4
שוק ההון
 • הפתרון: גיוס הון (הנפקת מניות) בשוק ההון באמצעות תשקיף בו מתוארים הפרוייקטים.
 • שוק הון גדול ויעיל יפתור גם את בעיית ההעדפות על פני זמן (בהתקיים מכשירים פיננסיים רבים)

Cf = (C-Cp)*(1+R)^n

slide5
מבנה שוק ההון

השוק הראשוני

בנק ישראל

השוק המשני

הבורסה לניירות ערך

השוק השלישוני

מתווכים פיננסיים\

מוצרים פיננסיים

בנקים מסחריים

בנקים להשקעה

קרנות נאמנות

קופות גמל

קרנות פנסיה

חוסכים

(מקורות)

לווים

(שימושים)

פרטים

חברות

מלכ"רים

ציבוריים

ממשלה

פרטים

חברות

מלכ"רים

מוסדיים

ציבוריים

ממשלה

slide6
בורסה כזירת מסחר לניירות ערך

הנפקת ניירות ערך בבורסה- כיצד? חיתום, תשקיף, יתרונות וחסרונות של הנפקה

השוק הראשוני לעומת השוק המשני

מי הם המשקיעים? הציבור הרחב, גופים מוסדיים

גאות ושפל בבורסה: מחזוריות

הבורסה בישראל: התפתחות, מבנה ובעלות

שוק ההון – מה נלמד?
slide7
שוק ההון
 • כיצד משקיעים בבורסה? חברי הבורסה, ברוקרים
 • הבטחת תקינות המסחר, הפיקוח על שוק ההון, רגולציה
 • הרפורמה בשוק ההון החל משנות השמונים ועד היום
 • התפתחות שיטת המסחר בבורסה בישראל: שלבי המסחר ב "רצף", אופן קביעת מחירי הניירות והמחזורים, הפקודות השונות, סליקה
slide8
שוק ההון
 • סוגי ניירות הערך הנסחרים בישראל: אגרות חוב ממשלתיות וקונצרניות, מניות, תעודות סל, קרנות נאמנות, אופציות ועוד.
 • התמקדות בשוק הנגזרים (אופציות לעומת כתבי אופציות, מוצרים מובנים, אופציות למנהלים)
 • חוזים עתידיים
slide9
שוק ההון
 • יעילות שוק: השערות השוק היעיל
 • הגישה הטכנית
 • אנומליות
 • תוצאות מחקרים בארץ ובעולם
slide10
שוק ההון
 • כיצד תנהג בתבונה בהשקעותיך?
slide11
שוק ההון- השוק הראשוני

בעלים (בעלי המניות)

דירקטוריון

הנהלה פעילה

nexus of contracts
שוק ההון- השוק הראשוניNEXUS OF CONTRACTS

בעלים

דירקטוריון

הנהלה פעילה

עובדים

נושים

slide13

שוק ההון- השוק הראשוני

מבנה הבעלות והשליטה

חברות סחירות בת"א

9% בעלות מבוזרת

91% בעלות ריכוזית

74% בעלות יחידים

26% בעלות קונצרנים

47% בעלות משותפת

53% עסק משפחתי

80% אחד השותפים

מנכ"ל

18% המנכ"ל

שכיר

82% המנכ"ל שייך

למשפחה

20% המנכ"ל

שכיר

slide14
שוק ההון- השוק הראשוני
 • הנפקה ראשונית של ניירות ערך לציבור:

Initial Public Offering

מי מנפיק? מה מנפיק?

בנק ישראל: מק"מ (מדיניות מוניטרית)

מדינת ישראל: אג"ח, מניות (מדיניות פיסקלית)

חברות פרטיות: מניות, אג"ח, כתבי אופציות

slide15
שוק ההון- השוק הראשוני

דו"ח מאזן חברה X לסוף שנה...

slide16
שוק ההון- השוק הראשוניהנפקה לציבור

סוגי הנפקות, הצורך בהנפקה, יתרונות וחסרונות

תהליך ההנפקה

חתמים/בנקים להשקעות

התשקיף: "לא ינפיק אדם....."

מכרז מפלה לעומת מכרז רגיל

תקנות לגבי פיזור ני"ע

הסדרי חסימה של ני"ע

10 m 120
שוק ההון- הנפקה לציבור של 10M ₪ ע"נ מניות במחיר מזערי 120 ₪ ליח'
10 m 12018
שוק ההון- הנפקה לציבור של 10M ₪ ע"נ מניות במחיר מזערי 120 ₪ ליח'

10/100=10%

10 m 12019
שוק ההון- הנפקה לציבור של 10M ₪ ע"נ מניות במחיר מזערי 120 ₪ ליח'
slide20
שוק ההון - השוק הראשוני
 • תשואת המניות בהנפקות ראשוניות IPO עפ"י ממצאי מחקרים בארץ ובעולם

השפעת הגיוס על מחיר מניות קיימות (הנפקה חוזרת)

slide21
השוק המשני
 • אבני דרך בורסאיות
 • שיטות מסחר
 • השיטה המתקדמת ביותר
slide22
אבני דרך
 • 1935הקמת לשכת החליפין לניירות ערך
 • 1953 הקמת הבורסה לניירות ערך
 • 1962 הקמת מסלקת הבורסה
 • 1968 חקיקת חוק ניירות ערך
 • 1983 הבורסה עוברת למשכנה הנוכחי ברח' אחד העם 54

המשך>>

slide23
אבני דרך - המשך
 • 1993הקמת שוק הנגזרים ומסלקת מעו"ף
 • 1997-1999 מחשוב המסחר באמצעות מערכת "רצף"
 • 2000 חוק ה"רישום כפול"
 • 2005 שילוב עושי שוק בבורסה
slide24
השוק המשני – ארבעת שלבי המסחר
 • (הלו"ז להלן עבור מניות, איגרות חוב להמרה וכתבי אופציות. קיימים שינויים קלים לגבי לו"ז ני"ע אחרים)
 • 8.30: טרום פתיחה
 • 9:45 (דקות אחדות): שלב הפתיחה
 • 9:50 – 17:10: השלב הרציף (רצף)
 • 17:10 – 17:30: שלב הנעילה
slide25
שוק ההון – שלב טרום פתיחה ופתיחה
 • הזרמת פקודות קניה ומכירה: כמות מינימלית
 • שני סוגי פקודות ( LMT ו- (LMO
 • קביעת שער תאורטי/פתיחה לפי מכרז רגיל (מחיר יחיד) במחזור המסחר הגבוה ביותר
 • מ.ר.צ
 • אם המחזור הגבוה זהה בכמה שערים...
 • אם לא מתקיים מפגש בין קניה ומכירה...
 • סדר עדיפות לביצוע פקודות (הגבלת שער וזמן שידור)
 • טיפול בפקודות שלא בוצעו או בוצעו בחלקן
slide26
שוק ההון – מחיר פתיחה

היצע = S

ביקוש = D

דוגמה 1

slide27
שוק ההון – מחיר פתיחה

היצע = S

ביקוש = D

דוגמה 2

slide28
שוק ההון – סיכום מחיר פתיחה

1. מחשב הבורסה בונה עקומות ביקוש והיצע מצרפיות וקובע מחיר שיווי משקל (מחיר פתיחה) בנפח מסחר מכסימלי.

2. ביצוע חלקי מתבצע עם עדיפות למחיר אגרסיבי קודם ואח"כ לזמן קבלת הפקודה.

3. במקרה של כמה מחירים עם נפח מסחר מכסימלי, יבחר המחיר הקרוב לשער הבסיס.

slide29
שוק ההון – השלב הרציף

המשך הזרמת פקודות קניה ומכירה: כמות מינימלית לפקודה (5000 ל- 25 המניות הגדולות, 2000 לכל השאר)

 • שני סוגי פקודות ( LMT ו- MKT +-12% מהעסקה האחרונה)
 • מ. ד. צ
 • סדר עדיפות לביצוע פקודות (הגבלת שער וזמן שידור)
 • השער נקבע בהתאם לפקודה הנגדית הממתינה ועפ"י סדר עדיפויות כנ"ל (דוגמה)
 • טיפול בפקודות שלא בוצעו או בוצעו בחלקן
slide30
שוק ההון – שלב הנעילה

המשך הזרמת פקודות קניה ומכירה: בשער הנעילה בלבד

 • אין מינימום כספי לעסקה
 • השער נקבע עפ"י ממוצע משוקלל של שערי העסקאות ב- 10 הדקות האחרונות, תמורה כספית מינימאלית (סכום עסקאות) של M 0.5 ₪.
 • טיפול בפקודות שלא בוצעו או בוצעו בחלקן
 • תכניות לעתיד לבוא
slide31
שוק ההון – הגנה על המשקיעים

1. פקודות יוצאות דופן

בקניה 135% , במכירה 65% משער העסקה האחרונה – באמצעות המפקח על המסחר

2. מנתקי זרם

בתנודה של פלוס או מינוס 8% בשער הבסיס של מדד 25 - הפסקת מסחר קצובה במניות, בהמירים למניות, בנגזרים על מניות ומדדי מניות

לאחר הפסקת המסחר תנודות כנ"ל לא מפסיקות המסחר.

בתנודה של 12% במדד 25 ביחס לבסיס מופסק המסחר לכל היום במניות ובהמירים ומדדי המניות

3. הפסקת מסחר קצובה

כשמתפרסם מידע מהותי בנוגע לחברה

slide32
שוק ההון – מונחים חשובים

1. עושי שוק Market Makers

רקע: ועדת האוזר

מהי עשיית שוק ומה מטרתה?

מיהם עושי השוק?

הקשר בין עשיית שוק לערך ניירות הערך

מי מנוע מלהיות עושה שוק?

כיצד מתוגמל עושה השוק?

slide33
שוק ההון – מונחים חשובים

2. סליקה: העברת ניירות הערך מהמוכר לקונה, והתמורה הכספית מהקונה למוכר

א. מסלקת הבורסה: סולקת את כל העסקאות בניירות הערך בבורסה ומחוצה לה. נותנת שירותים ביצירה ופדיון של קרנות הנאמנות ומשמורת ניירות ערך. מבצעת תשלומי חברות כמו דיבידנד, ריבית, הטבה, מימוש המירים ומימוש זכויות. שירותי סליקה למניות דואליות.

ב. מסלקת מעו"ף: סולקת את האופציות והחוזים העתידיים.

ג. יחידת סליקה בינלאומית :שירותיסליקה ומשמורת לניירות ערך זרים.

slide34
שוק ההון – מונחים חשובים הרישום הכפול
 • כאשר מניות של חברה נסחרות במקביל בשתי בורסות - זהו "רישום כפול"
 • חוק ניירות ערך מאפשר לחברות ישראליות, שהנפיקו מניות בארה"ב, לרשום את המניות למסחר גם בתל-אביב
 • כ- 50 חברות נסחרות גם בארה"ב וגם בת"א
 • הרישום הכפול מקרב את המניות הישראליות אל המשקיעים הישראלים, ומגדיל את מחזורי המסחר בהן ואת שוויין
slide35
כלל עסקי ביטוח

קבוצת דלק

אי די בי אחזקות

בנק המזרחי

כלל תעשיות

נייס מערכות בע"מ

פריגו קומפני

הראל השקעות

מניות ת"א-25
 • טבע
 • בנק הפועלים
 • בנק לאומי
 • בזק
 • כימיקלים לישראל
 • מכתשים-אגן תעשיות
 • מגדל ביטוח
 • אי די בי פיתוח
 • החברה לישראל
 • פרטנר תקשורת
 • בנק דיסקונט
 • אפריקה ישראל
 • דיסקונט השקעות
 • שטראוס-עלית
 • כור תעשיות בע"מ
 • אסם
 • אלביט מערכות

נכון למאי 2006

slide36

תלת - קרב

 • מר חלשי פוגע בממוצע פעם אחת מתוך שלש.
 • מר בינוני " " שתי פעמים מתוך שלש.
 • מר קלעי " " שלש פעמים מתוך שלש.
 • בוקר אחד מחליטים הנ"ל לפתור סכסוך בתלת-קרב: כל אחד יורה בתורו כדור בודד. הכל מסכימים על קרב הוגן ומקבלים שמר חלשי יצלוף ראשון. אחריו יצלוף מר בינוני (אם נשאר בחיים), אחריו מר קלעי (אם נשאר בחיים), וחוזר חלילה עד שרק אחד נותר חי.
 • לאיזה כיוון צריך מר חלשי להפנות את ירייתו הראשונה?
slide37

תובנות

תוחלת

סיכון

slide38
ביצועי החברה- התפתחויות עסקיות בחברה

גורמים כלליים:

גורמים כלכליים - גאות (או האטה) כלכלית בארץ או בעולם

שער הריבית - אלטרנטיבה להשקעה (פיקדונות בבנקים או אג"ח) או עליית "מחיר" הלוואות לחברות

השפעות גלובליות - התפתחויות בשוקי מניות בחו"ל

טעמי המשקיעים והשפעות פסיכולוגיות

סביבה מדינית / ביטחונית

הגורמים המשפיעים על ביקוש והיצע של ני"ע
slide39

המחזוריות בבורסה

נאסד"ק עולה

סוף המיתון

סוף האינתיפאדה

 • סוף המיתון
 • נאסד"ק עולה

נקודות מדד, מחירים קבועים

הצמיחה הגדולה

 • פקיעת הבועה
 • אינפלציה מתגברת
 • מיתון

שנותה- 80 העליזות

ייצוב המשק

 • פקיעת הבועה
 • מיסוי הבורסה
 • תחילת מיתון
 • נאסד"ק יורד
 • אינתיפאדה
 • מיתון
 • הדברת האינפלציה

מיתון

מדד המניות הכללי , 1980 עד 4/2006 (נקודות מדד, מחירים קבועים)

מקור: הבורסה לניירות ערך בתל-אביב, יחידת המחקר

slide40

ערך ההשקעה של 1 $ בשנת 1926

5520

1828

55.38

39.07

14.25

Index

1

Year End

Source: Ibbotson Associates

slide41

ערך ההשקעה של 1 $ בשנת 1926

ערכים ריאליים

613

203

6.15

4.34

1.58

Index

1

Year End

Source: Ibbotson Associates

slide42

1926-1997תשואות

Percentage Return

Year

 • Source: Ibbotson Associates
slide44
ני"ע
 • תעודה המבטיחה למחזיק בה תשלומים עתידיים בתנאים מסוימים.
 • כשאת/ה בוחנ/ת ני"ע את/ה מצפה למענה לשלוש שאלות רלוונטיות:
 • כמה תקבל/י?
 • מתי תקבל/י?
 • באילו תנאים?
slide45
איגרת חוב (אג"ח)
 • שטר התחייבות לשלם בעתיד למחזיקים ריבית ולהחזיר את סכום קרן ה"הלוואה" בתנאים ובמועדים מוסכמים מראש.
 • גם ממשלות מנפיקות איגרות חוב לשם גיוס כספים מהציבור הרחב לצורך מימון תוספות לתקציב הממשלתי מעבר להכנסותיה ממיסים. זאת, בדומה לממשלות מערביות ברחבי העולם.
slide46
מק"מ
 • מלווה קצר מועד (מק"מ) הוא סוג של איגרת חוב ממשלתית לא צמודה, קצרת מועד, המונפקת לתקופה של שנה לכל היותר, ודומה במידה מסוימת לפיקדון קצר טווח בבנקים.
 • המק"מ מונפק כל שבועיים על ידי בנק ישראל כאמצעי לספיגת כספים מהציבור ולוויסות הפעילות הכלכלית במשק.
 • קונים של איגרת חוב זו מקבלים עבורה בפדיון 100 ש"ח. התשואה של איגרת החוב מתבטאת בשער הקנייה שלה.
 • סדרות של מק"ם המזוהות עפ"י מספרם (זמן פדיונם): לדוגמא: 317 או 1216
slide47
מק"מ
 • דוגמא לחישוב מחיר או תשואה של מק"מ
slide48
אג"חים
 • אג"חים ממשלתיים (ללא סיכון ?) נבדלים זה מזה בטווח לפדיון, בקופונים, ריבית, הצמדה ועוד. דוגמאות לאג"חים בארץ.
 • אג"ח חברות (עם סיכון). זהות לאג"ח ממשלתי במבנה ובתנאים (הצמדה, קופונים וכו'). אך התשלומים העתידיים אינם בטוחים. ככל שחברה מנפיקה יותר, חשופה יותר לפשיטת רגל. לכן התשואה הנדרשת גבוהה יותר.
 • הגנות על בעלי האג"ח.
 • הערכת אג"ח כולל מק"מ
slide49
איגרות חוב מיוחדות
 • אג"ח קונסול
 • אג"ח תלוש אפס
 • אג"ח צמודות למדדי הסחורות
 • אג"ח "נקראות"
 • אג"ח מוניציפאליות
 • אג"ח זבל (זיבורית)
 • א ג " ח ל ה מ ר ה
slide50
איגרת חוב להמרה
 • איגרת חוב שניתנת להמרה למניה לפי "שער המרה" שנקבע מראש ופורסם בתשקיף (שילוב של אג"ח וכתב אופציה)
 • לכל אג"ח להמרה תקופת חיים מוגבלת שבסופה ישנן שתי אפשרויות:
  • קבלת ההלוואה (בתוספת הריבית)
  • המרה (החלפה) למניות החברה
slide51
סיכון של איגרת חוב

חדלות פירעון

(תוחלת התשואה כגודל הסיכון)

(חברות דרוג אשראי)

שינויים בשער הריבית

(מודל המח"מ)

slide52
מניות
 • מניה (רמת סיכון גבוהה) מייצגת זכות לשארית, אולם גלומה בה גם זכות שליטה על החברה.-זכות קבלת החלטות על פעילות החברה.
 • מכאן שלבעל המניה יש השפעה על "כמה יקבל?", "מתי יקבל?" "באלו תנאים?"
 • תקבולים לבעלי מניות:

דיבידנד במזומן

מניות הטבה

דיבידנד במזומן + מניות הטבה

הנפקת זכויות

slide53
עדכון מחירי מניות

יום

ההכרזה

יום

ה"קום"

יום

ה"אקס"

יום

התשלום

דוגמאות

slide54
דילול מניות

שיעור אחזקות משקיע בחברה:

מספר המניות ברשותו בערך נקוב מחולק בסך המניות בהון הנפרע בערך נקוב

דוגמא: מתן המחזיק ב- 500 אלף מניות 1 ₪ ערך נקוב מתוך סה"כ הון מניות נפרע של 5 מליון 1 ₪ ערך נקוב. שיעור אחזקותיו:

500K / 5M = 10%

כעת החברה מנפיקה 5 מליון מניות חדשות 1 ₪ ערך נקוב. אחזקות מתן ידוללו ויהיו כעת:

500K / (5M + 5M) = 5%

slide55
דילול מניות

מכאן שיחס הדילול הוא יחס הפוך:

אם הון מניות נפרע של החברה גדל פי λ , אחזקות המשקיע קטנות (מדוללות) פי λ , והופכות להיות 1/ λ מאחזקותיו הקודמות.

שאלה: בהנפקה חדשה נוספו להון הנפרע של החברה 20% ממניותיה (כולן בנות 1 ₪ ע"נ). אם רונית החזיקה טרם ההנפקה ב- 15% מההון הנפרע (ולא רכשה מניות בהנפקה זו), הרי שאחוזי אחזקותיה בהון החברה לאחר הדילול הם:

12% או 12.5% ? (בחרו את התשובה).

15%*1/1.20=12.5%

slide56
אחזקות בהון מול כוח הצבעה
 • מיהו בעל עניין? מיהו בעל שליטה?
 • מדוע החוק מבחין בין זכויות בהון לכוח הצבעה?
 • מניות 1 ₪ ע"נ לעומת 5 ₪ ע"נ (נחותות) דוגמה
 • One Share One Vote
 • גושי מניות, פרמיית שליטה ואיחודי הון
slide57
צמיחה דיבידנד סיכון ריבית

ceteris paribus

משקיע רציונאלי ישלם מחיר יותר גבוה על מניה של חברה שקצב צמיחתה גבוה יותר.

משקיע רציונאלי ישלם יותר על מניה שמחלקת דיבידנדים לבעליה, ולמניה ששיעור הדיבידנד שלה גבוה יותר.

משקיע רציונאלי יעדיף מניה פחות מסוכנת.

משקיע רציונאלי ישלם על מניה מחיר גבוה יותר כאשר ריבית המשק נמוכה יותר.

מה משפיע על מחיר המניה?(פרופ' ברטון מלכיאל)
slide58
תשואה וסיכון של מניות
 • השקעה בנכס מסוכן מגבירה את החשיפה לתוחלת התשואה אך גם לסיכון התשואה הנמדד בסטיית תקן.
 • ניתן לבטל חלק ניכר מסיכון מניה בודדת מבלי לוותר על תוחלת תשואה גבוהה.
slide59
מרקוביץ'
 • עירוב (גיוון) מניות בתיק השקעה מצמצם את סיכון התיק מתחת לממוצע המשוקלל הפשוט של סטיות התקן של המניות הבודדות.
 • מידת סיכון רבה מתפזרת בגין הקורלציות בין תשואות המניות המרכיבות את התיק.
 • פרופורציות השקעה נכונות מאפשרות בניה של תיקים יעילים.
slide65
תוחלת תשואה- תיק רב מניות

תוחלת התשואה היא ממוצע משוקלל

של תשואות המניות הבודדות. המשקלות הן פרופורציות ההשקעה.

לעומת זאת סיכון התיק הרבה יותר קטן מממוצע סטיות התקן של המניות

E(Rp) = ΣXiRi

efficient frontier
Efficient Frontierהחזית היעילה

תוחלת התשואה

סטית תקן

efficient frontier67
Efficient Frontierהחזית היעילה

תוחלת התשואה

היכן תבחרי להימצא?

סטית תקן

efficient frontier68
Efficient Frontierהחזית היעילה

תוחלת התשואה

תלוי בעקומת האדישות (שוות תועלת)

סטית תקן

efficient frontier69
Efficient Frontier

Goal is to move up and left.

WHY?

Return

B

N

ABN

AB

A

Risk

efficient frontier70
Efficient Frontier

Return

Low Risk

High Return

Risk

efficient frontier71
Efficient Frontier

Return

Low Risk

High Return

High Risk

High Return

Risk

efficient frontier72
Efficient Frontier

Return

Low Risk

High Return

High Risk

High Return

Low Risk

Low Return

Risk

efficient frontier73
Efficient Frontier

Return

Low Risk

High Return

High Risk

High Return

Low Risk

Low Return

High Risk

Low Return

Risk

efficient frontier74
Efficient Frontier

Return

Low Risk

High Return

High Risk

High Return

Low Risk

Low Return

High Risk

Low Return

Risk

efficient frontier75
Efficient Frontierהחזית היעילה
 • שילוב נכס חסר סיכון

תשואה

Rf

סטית תקן

slide76

C.M.L Capital Market Line

תשואה

M

(Long) מלווה (Short) לווה

Rf

S

סטית תקן

slide77
משפט ההפרדה
 • על המשקיע לקבל שתי החלטות:
 • 1) פרופורציות ההשקעה בין אג"ח חסרת סיכון לבין נכסים מסוכנים.
 • 2) פיצול ההשקעה בנכסים המסוכנים (באילו נכסים לבחור וכמה).
 • החלטה ראשונה סובייקטיבית על פי טעמיו של הפרט (יכול להימצא ביתר או בחסר)
 • ההחלטה השניה אובייקטיבית: כל המשקיעים יבחרו בתיק השוק
security market line
Security Market Line

Return

Market Return = rm

Security Market Line (SML)

Risk Free

Return =

rf

BETA

1.0

security market line79
Security Market Line

Return

SML

rf

BETA

1.0

SML Equation = rf + β * ( rm - rf )

capital asset pricing model
Capital Asset Pricing Model

E(R) = rf + β*( rm - rf )

CAPM

slide81
הערכת מניה לפי מודל הצמיחה של גורדוןמהם הנחות המודל?
slide82
מקנה למחזיק זכות להמירו למניה ב"מחיר מימוש" שנקבע מראש בתשקיף

לכל אופציה אורך חיים מוגבל, בדרך כלל בין שנה ל-3 שנים

בעל האופציה רשאי לממש את זכותו במהלך חיי כתב האופציה

בתום "חיי" האופציה, פוקע תוקפה - לא ניתן להמירה למניה ואף לא ניתן לסחור בה

אם מחיר המימוש נמוך ממחיר המניה בשוק - כדאי להמיר למניה

מחזיק כתב אופציה זכאי לקבל מניות הטבה ולהשתתף בהנפקת זכויות

כתב אופציה
slide83
מנוף של אופציה:

היחס בין שער המניה לשער האופציה

גמישות מחיר האופציה למחיר המניה

עליה של 1% בשער המניה תביא לעליה של x% בשער האופציה

דוגמא

האם מנוף גדול הוא טוב למשקיע?

לרוב, מנוף האופציה גדול מ- 1 , ולכן עם שינוי במחיר המניה המחיר של האופציה משתנה באותו כיוון ובשיעור גבוה יותר.

כתב אופציה