y55 kansantaloustieteen perusteet yrityksen teoria tuotanto ja kustannukset n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Y55 Kansantaloustieteen perusteet Yrityksen teoria: tuotanto ja kustannukset PowerPoint Presentation
Download Presentation
Y55 Kansantaloustieteen perusteet Yrityksen teoria: tuotanto ja kustannukset

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 24
Download Presentation

Y55 Kansantaloustieteen perusteet Yrityksen teoria: tuotanto ja kustannukset - PowerPoint PPT Presentation

amma
214 Views
Download Presentation

Y55 Kansantaloustieteen perusteet Yrityksen teoria: tuotanto ja kustannukset

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Y55 Kansantaloustieteen perusteetYrityksen teoria: tuotanto ja kustannukset M&T 2008, luku 13 27.9.2010 Helsingin Yliopisto Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta

 2. Oppimistavoitteet Luennolla tulet oppimaan • mitkä ovat yrityksen eri tyyppiset kustannuserät • mikä on suhde yrityksen tuotantoprosessin ja tuotannon kokonaiskustannuksen välillä • minkä muotoinen on tyypillinen yrityksen kokonaiskustannuskäyrä • mitä ovat keskimääräiset kokonaiskustannukset ja rajakustannukset ja mikä on niiden välinen suhde • mikä suhde on pitkän aikavälin ja lyhyen aikavälin kustannusten välillä

 3. Yritys pyrkii maksimoimaan voittoaan 1 • Voitto = Kokonaistulot – kokonaiskustannukset • Kokonaistulot ovat myyty määrä kerrottuna tuotteen hinnalla • Yrityksen kokonaiskustannukset sisältävät kaikki tuotantoon liittyvät vaihtoehtoiskustannukset. • Yrityksen tuotantokustannuksiin kuuluu • välituotteiden ja tuotantopanosten ostamisesta syntyvät ns. eksplisiittiset kustannukset sekä • ns. implisiittiset kustannukset, kuten yrittäjän oman työpanoksen vaihtoehtoiskustannukset eli se tulo, jonka yrittäjä voisi ansaita, jos olisi muualla töissä.

 4. Taloudellinen voitto 1 • Kun myyntitulot ovat suuremmat kuin eksplisiittisten ja implisiittisten kustannusten summa, yritys saa positiivista taloudellista voittoa • Voitto formaalimmin: • Voitto = PQ – WL – VK • Q on tuotettu määrä (quantity), joka myydään hinnalla P (price) • Käytetyt tuotantopanokset ovat työvoima L (labour) ja pääoma K (capital) • Työvoiman L yksikköhinta W ja pääoman yksikköhinta V

 5. Taloudellisen voiton käsite kansantalous-tieteessä eroaa laskentatoimen voitosta 1 • Kansantaloustieteessä voitolla tarkoitetaan myyntitulojen ja kokonaiskustannusten erotusta. • Kokonaiskustannuksiin luetaan sekä implisiittiset että eksplisiittiset kustannukset. • Tätä voiton käsitettä kutsutaan taloudelliseksi voitoksi (engl. economicprofit) eli puhtaaksi voitoksi (engl. pure profit) • Laskentatoimessa sen sijaan kokonaiskustannuksiin luetaan ainoastaan eksplisiittiset kustannukset. • Laskentatoimen voiton käsitettä kutsutaan laskennalliseksi voitoksi (engl. accountingprofit). • Taloudellinen voitto on pienempi kuin laskentatoimen voitto.

 6. Vertaile: taloudellinen voitto ja laskennallinen voitto 1 Taloudellinen voitto Laskennallinen voitto Implisiittiset kustannukset Myyntitulot Myyntitulot Kaikki Vaihtoehtois- kustannukset Eksplisiittiset kustannukset Eksplisiittiset kustannukset

 7. 2 Esimerkki: Tuotanto ja kokonaiskustannukset Taulukossa 1 on esitetty esimerkkinä pizzan tuotantofunktio, joka kuvaa työntekijöiden lukumäärää, pääoman ja tuotoksen välistä riippuvuutta, kun pääomakanta K (esimerkiksi tehtaan koko) on vakio. Kolmas sarake kuvaa työvoiman rajatuottavuutta (engl. marginal product). Tuotantopanoksen rajatuottavuus on kokonaistuottavuuden lisäys, joka saadaan kun tuotantopanoksen määrää kasvatetaan yhdellä yksiköllä. Taulukko 1

 8. Tuotantoprosessia kuvataan tuotantofunktiolla 2 • Tuotantopanosten määrän ja tuotetun määrän välistä suhdetta kuvaa ns. tuotantofunktio. • Tuotantofunktio on tuotteen valmistusprosessin matemaattinen kuvaus: Q = F(L,K). • Tuotantofunktio siis kuvaa tuotoksen Q ja panosten L ja K välistä riippuvuutta. • Tuotantofunktio kuvaa yrityksen tuotantoteknologiaa eli kertoo, miten tuotannonpanoksista saadaan aikaan tuotanto.

 9. Vähenevän rajatuotoksen laki johtaa loivenevaan tuotantokäyrään 2 • Seuraava kuvio havainnollistaa taulukossa 1 kuvattua tuotantofunktiota. • Taulukosta ja kuviosta voidaan nähdä, että tuotos Q kasvaa työntekijöiden lukumäärän L kasvaessa, mutta vähenevällä vauhdilla. • Vähenevä rajatuottavuus (engl. diminishing marginal product) • Tuotantofunktion kulmakerroin mittaa tuotantotekijän rajatuottavuutta (kuviossa esim. työvoiman rajatuottavuutta). • Kun rajatuottavuus laskee, tuotantofunktio muuttuu loivemmaksi.

 10. 2 Tuotantofunktio graafisesti havainnollistettuna Pitsojen Määrä Per tunti Tuotantokäyrä 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 Työntekijöiden määrä 0 1 2 3 4 5

 11. Vähenevä rajatuotos matemaattisesti (vain erityisesti kiinnostuneille) 2 • Edellä kerrottiin, että • työvoiman rajatuottavuus (marginal product of labour) MPL = ΔQ/ΔL kuvaa tuotoksen kasvuvauhtia kun työpanos kasvaa ”vähän”, esimerkiksi yhden yksikön • rajatuotos on aleneva • Olkoon tuotantofunktio Q = Q(L,K), jossa pääoma K on vakio ja L työvoima muuttuva. • Siten työvoiman rajatuotos on tuotantofunktion derivaatta työvoiman suhteen eli : dQ/dL

 12. Mikä on tuotantofunktion ja kustannusfunktion suhde? 3 • Muistetaan, että tuotantofunktio ilmaistiin Q = F(L,K). • Tuotoksen Q ja kustannusten TC (total cost) välistä riippuvuutta voidaan ilmaista kustannusfunktiolla TC(Q). • Olkoon työvoiman L yksikköhinta W ja pääoman K yksikköhinta V. • Tuotantokustannukset ovat tällöin WL + VK. • Kustannusfunktion avulla voidaan esittää tuotannontekijöiden käytöstä syntyvät kustannukset WL + VK tuotoksen Q suhteen. • Tuotantopanosten (työvoiman) aleneva rajatuottavuus johtaa jyrkkeneviin kokonaiskustannuksiin. • Näin on, koska yhden lisäyksikön tuottaminen on kalliimpaa.

 13. Kokonaiskustannuskäyrä on kustannusfunktion kuvaaja 3 Kokonais- kustannukset, TC Kokonaiskustannuskäyrä TC € 80 70 60 50 40 30 20 10 Tuotettu määrä (pizzat/tunti) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150

 14. Kustannuskäsitteitä: muuttuvat ja kiinteät kustannukset 4 • Kokonaiskustannukset TC voidaan jakaa • muuttuviin kustannuksiin VC (engl. variable costs), jotka muuttuvat tuotoksen muuttuessa, • kiinteisiin kustannuksiin FC (engl. fixed costs), jotka eivät muutu tuotoksen muuttuessa.

 15. Kustannuskäsitteitä: keskimääräiset kustannukset 4 • Keskimääräiset kustannukset eli yksikkökustannukset (engl. average costs) ovat kustannukset tuotoksen määrää kohti. • Voidaan erottaa • keskimääräiset kokonaiskustannukset (engl. average total costs) ATC = TC/Q, • keskimääräiset kiinteät kustannukset (average fixed costs) AFC = FC/Q, • keskimääräiset muuttuvat kustannukset (average variable costs) AVC = VC/Q • Määritelmän mukaan: ATC = AFC + AVC

 16. Kustannuskäsitteitä: rajakustannukset 4 • Rajakustannukset (engl. marginal costs) MC kuvaavat kokonaiskustannusten muutosvauhtia tuotoksen määrän muuttuessa ”vähän”: MC = ΔTC/ΔQ • Matemaattisesti, jos kustannusfunktion matemaattinen muoto TC=TC(Q) tunnetaan, voidaan rajakustannukset johtaa derivoimalla kustannusfunktio tuotetun määrä Q suhteen: MC = dTC/dQ

 17. Täydennätaulukko: rajakustannus 4

 18. 4 Täydennä taulukko: eri kustannuskäsitteitä

 19. Kustannukset graafisesti havainnollistettuna: Kokonaiskustannuskäyrä 4 Kokonais- kustannukset, TC TC kokonaiskustannuskäyrä €15.00 14.00 13.00 12.00 11.00 10.00 9.00 8.00 7.00 6.00 5.00 4.00 3.00 2.00 1.00 Q tuotettu määrä (laseja limsaa/tunti) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 20. Kustannuskäyrien muodosta: rajakustannuskäyrä on nouseva 4 • Rajakustannuskäyrä on nouseva, mikä heijastaa alenevaa rajatuotosta • Selitys: Kun tuotos Q kasvaa, niin joudutaan palkkaamaan lisää työvoimaa L • Jos työvoiman rajatuotos vähenee, niin rajakustannukset kasvavat, koska yhden lisäyksikön tuottamiseksi joudutaan palkkaamaan enemmän väkeä kuin ennen.

 21. 4 Kustannuskäyrien muodosta: ATC-käyrä on U-kirjaimen muotoinen • Keskimääräisten kustannusten ATC-käyrä on U:n muotoinen. • Muista, että ATC-käyrä on summa AFC- ja AVC-käyristä. • Alhaisella tuotannon tasolla kiinteä kustannus jakaantuu vain muutamalle yksikölle. Tuotantomäärän kasvaessa ATC laskee, kunnes AVC muodostuu niin suureksi, että ATC alkaakin nousta. • ATC:n minimipistettä kutsutaan tuotannon tehokkaaksi tasoksi (engl. efficient scale) • Rajakustannusten MC kuvaaja leikkaa ATC-käyrän sen minimipisteessä. • Kun MC < ATC, niin ATC alenee Q:n kasvaessa. • Kun MC > ATC, niin ATC kasvaa Q:n kasvaessa.

 22. Kustannukset graafisesti havainnollistettuna: Keskimääräiset kustannukset ja rajakustannukset 4 MC,ATC,AVC,AFC € 3.50 3.25 3.00 2.75 2.50 2.25 MC 2.00 1.75 ATC 1.50 1.25 AVC 1.00 0.75 0.50 AFC 0.25 Q tuotettu määrä (laseja limsaa/tunti) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 23. 5 Miten kustannukset pitkällä aikavälillä ja lyhyellä aikavälillä eroavat toisistaan? • Edellä oletettiin, että pääomapanos K oli kiinteä. • Tästä oletuksesta tulivat kiinteät kustannukset FC (engl. fixed costs). • On tärkeää huomata, että • riittävän pitkällä aikavälillä kaikki kustannukset ovat muuttuvia • yritys voi lopettaa toimintansa • …tai investoida lisää, eli kasvattaa pääomapanosta

 24. Yhteenveto luvun keskeisistä tuloksista • Yritykset maksimoivat voittoaan, joka on erotus kokonaistulon ja kokonaiskustannuksen välillä. • Kokonaiskustannukset käsittävät niin eksplisiittiset kuin implisiittiset kustannukset eli kaikki yrityksen vaihtoehtoiskustannukset. • Tyypillisellä yrityksellä on aleneva rajatuottavuus. • Tästä johtuen kokonaiskustannukset ovat jyrkkenevät. • Rajakustannus kertoo kustannuslisän, joka aiheutuu yhden lisäyksikön tuottamisesta. • Tyypillisellä yrityksellä rajakustannus nousee tuotannon kasvaessa. • Rajakustannuskäyrä leikkaa keskimääräisten kustannusten käyrän sen minimissä. • Kustannusten rakenne riippuu tarkasteltavasta aikavälistä.