Rozvojov z m ry na eleznici
Download
1 / 20

- PowerPoint PPT Presentation


 • 105 Views
 • Uploaded on

Rozvojové záměry na železnici. Ing. Jindřich Kušnír Ministerstvo dopravy. ZVÝŠENÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY. zvýšení rychlosti přepravy a nabídky spojů železnice jako páteř systému veřejné dopravy železnice jako ekologický druh dopravy

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - amma


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Rozvojov z m ry na eleznici

Rozvojové záměry na železnici

Ing. Jindřich Kušnír

Ministerstvo dopravy


D vody modernizace elezni n infrastruktury

ZVÝŠENÍ

KONKURENCESCHOPNOSTI

ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY

 • zvýšení rychlosti přepravy a nabídky spojů

 • železnice jako páteř systému veřejné dopravy

 • železnice jako ekologický druh dopravy

 • odlehčení zátěže ostatních druhů dopravy

Důvody modernizace železniční infrastruktury

POTENCIÁL ROZVOJE ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY

 • rychlá dálková doprava Þ taktová doprava, max. rychlost 160-200 km/h

 • příměstská doprava Þtaktová doprava, interval ve špičce 30, ev. 15 min

 • rychlá meziregionální dopravaÞtaktová doprava, max. rychlost 120-160 km/h

 • nákladní dopravaÞ segregace od osobní dopravy, vyšší nosnost tratí

NÁROKY NA INFRASTRUKTURU: TRAŤOVÁ RYCHLOST + KAPACITA

POTŘEBA ZÁSADNÍ MODERNIZACE ŽELEZNIČNÍ INFRASTRUKTURY


Taktov doprava

CÍLE

zkvalitnění a zatraktivnění nabídky veřejné dopravy

přiblížení časové dostupnosti veřejné dopravy dopravě individuální

zjednodušení a zpravidelnění fungování veřejné dopravy z hlediska cestujících

zlepšení a stabilizace přípojových vazeb

optimální využití infrastruktury, vozidel, personálu

PRINCIPY FUNGOVÁNÍ

pravidelný interval mezi spoji (zpravidla 2 h nebo 1 h; příměstská doprava ve špičkách ½ h nebo ¼ h)

definování přestupních uzlů mezi jednotlivými linkami

potřeba dosažení systémových jízdních dob mezi přestupními uzly

jednotná osa symetrie u všech linek Þ přípojové vazby v obou směrech

Taktová doprava

 • SPECIFICKÉ NÁROKY NA INFRASTRUKTURU

 • vyšší počet vlaků Þ nároky na kapacitu tratí (křižování, předjíždění)

 • zajištění přestupů v uzlech Þ nároky na kapacitu uzlů (počty nástupištních hran, mimoúrovňová křížení tratí v uzlech)

 • dosažení systémových jízdních dob mezi uzly Þ nároky na traťovou rychlost


Modernizace tranzitn ch elezni n ch koridor

dokončeno

v realizaci / v přípravě

Modernizace tranzitních železničních koridorů


Iii koridor

III. koridor: úsek Praha – Cheb

PRAHA

CHEB

BEROUN

EJPOVICE

PLZEŇ

 • v úseku Praha – Plzeň budou realizovány 2 rozsáhlé přeložky Praha – Beroun a Ejpovice – Plzeň v trase budoucí vysokorychlostní tratě

 • v úseku Plzeň – Cheb optimalizace tratě ve stávající stopě, částečné zdvoukolejnění

 • v úseku Dětmarovice – Mosty u Jablunkova optimalizace stávající tratě, vazba na propojení průmyslových zón Nošovice a Žilina

40 %

III. koridor


Iv koridor

Praha Benešov Tábor Veselí nad České

u Prahy Lužnicí Budějovice

 • v úseku Praha – Benešov u Prahy optimalizace tratě ve stávající stopě

 • v úseku Benešov u Prahy – České Budějovice modernizace tratě s rozsáhlými přeložkami

 • v úseku České Budějovice – Horní Dvořiště optimalizace tratě ve stávající stopě

23 %

IV. koridor


Modernizace trat brno p erov

 • součást prioritního evropského projektu č. 23B

 • spojnice krajských měst Brno – Ostrava, Brno – Olomouc, Brno – Zlín

 • jedna z nejzatíženějších tratí v dálkové i příměstské osobní dopravě

 • budoucí součást vysokorychlostního spojení Praha – Brno – Ostrava

 • v současnosti jednokolejná trať s maximální rychlostí 90-100 km/h – omezující z hlediska kapacity i rychlosti

 • Þ potřeba zdvoukolejnění a modernizace tratě – zvýšení kapacity a prověření zvýšení traťové rychlosti na 200-230 km/h

Modernizace tratě Brno – Přerov


Spojen praha bavorsko sou asnost

dálkové spojení

bez dálkového spojení

Spojení Praha – Bavorsko: současnost

 • dálkové spojení z ČR směrem na západ pouze přes Dresden

 • ve směru do Bavorska železniční spojení není konkurenceschopné

 • velké území s vysokou koncentrací obyvatel a hospodářských aktivit v SRN i v dalších zemích není dosažitelné železniční dopravou

 • ve směru do Bavorska probíhá modernizace III. koridoru, to však není z hlediska výhledových potřeb dostačující

Þpotřeba řešit koncepci rychlého železničního spojení Praha – Bavorsko


Spojen praha bavorsko budoucnost

42 %

35 %

 • návaznost na modernizaci III. koridoru v úseku Praha – Plzeň

 • prověřován záměr modernizace tratě Plzeň – Domažlice – Regensburg na rychlost 160-200 km/h

 • v Regensburgu napojení na dálkovou síť směr München a Nürnberg

 • možnost uspokojení širších vazeb z ČR do západní a jihozápadní Evropy a z Bavorska přes ČR do Polska

Spojení Praha – Bavorsko: budoucnost


Spojen praha linz koper 2 etapa

 • návaznost na modernizaci IV. koridoru

 • výhledově v úsecích Praha – Benešov u Prahy a České Budějovice – Horní Dvořiště nedostatek kapacity

 • navíc se jedná o úseky s propadem rychlosti

 • Þ prověřována výstavba nových tratí v těchto úsecích

 • nová trať Praha – Bystřice u Benešova: vysokorychlostní parametry, bude prověřeno také pokračování jako VRT do Brna

 • nová trať České Budějovice – Horní Dvořiště: maximální rychlost 200 km/h, náhrada současné jednokolejné tratě

Spojení Praha – Linz (– Koper): 2. etapa


Dal projekty

OSTATNÍ DÁLKOVÉ TRATĚ

postupná modernizace ostatních tratí sítě TEN-T

cíl Dopravní politiky – napojení všech krajů na páteřní železniční síť

propojení krajských měst a dalších významných aglomerací rychlou taktovou dopravou

REGIONÁLNÍ PROJEKTY

rozvoj příměstské dopravy v aglomeracích:

zkapacitnění tratí

elektrizace Þ tvorba ucelených vozebních ramen v elektrické trakci

budování nových zastávek

rozvoj přeshraničního spojení

Další projekty


Vysokorychlostn trat vrt d vody v stavby
Vysokorychlostní tratě (VRT) – důvody výstavby

 • zvýšení konkurenceschopnosti železnice a nabídka atraktivní, bezpečné a ekologické alternativy k individuální automobilové a letecké dopravě

 • uvolnění kapacit stávající železniční sítě pro rozvíjející se příměstskou a nákladní dopravu

 • zabránění tomu, aby se ČR stala „periferií“ uprostřed Evropy (reakce na budování kvalitní infrastruktury v sousedních zemích) Þ zapojení ČR do evropského systému VRT

 • rychlejší propojení jednotlivých regionů v ČRVrt aktu ln stav
VRT – aktuální stav výstavby

 • základní směry budoucí výstavby VRT jsou již stanoveny a i nadále zůstávají v platnosti:

  • Dresden – Praha – Brno – Břeclav

  • Praha – Plzeň – Bavorsko

  • Brno – Ostrava

 • úkol z Politiky územního rozvoje do konce roku 2008 prověřit účelnost a reálnost územní ochrany VRT

 • v současnosti probíhá aktualizace koncepce s cílem porovnat stávající koncepci s alternativními návrhy

 • výsledkem bude upřesnění parametrů jednotlivých tras a požadavků na územní ochranu koridorů VRT


Vrt sou asn koncepce

modernizace výstavby (do 230 km/h)

novostavba (300-350 km/h)

VRT – současná koncepce


Vrt alternativn koncepce

modernizace výstavby (do 230 km/h)

novostavba (300-350 km/h)

VRT – alternativní koncepce


Vrt druhy provozovan ch vlak
VRT – druhy provozovaných vlaků výstavby

InterCityExpres (ICE)

 • maximální rychlost 350 km/h

 • vedeny téměř výhradně po VRT

 • tvoří páteřní systém

 • obsluhují pouze významná sídla

InterCity (IC)

 • maximální rychlost 200-230 km/h

 • z VRT přecházejí na ostatní tratě

 • doplňují síť ICE

 • rychlé dálkové spojení krajů

Rychlé příměstské vlaky

 • maximální rychlost 140-160 km/h

 • využití příměstských úseků VRT

 • rychlá regionální doprava v rámci aglomerace

Nákladní vlaky

 • maximální rychlost 120 km/h

 • využití VRT zejména v sedlech a v noci

 • zpravidla pouze vybrané druhy nákladních vlaků


Vrt linkov veden

IC / EC výstavbyICE

DRESDEN

DĚČÍN

ÚSTÍ NAD LABEM

PRAHA

PARDUBICE

OSTRAVA

CHEB

OLOMOUC

PLZEŇ

JIHLAVA

ŽILINA

BRNO

ZLÍN

ČESKÉ BUDĚJOVICE

BŘECLAV

VRT – linkové vedení


P klady j zdn ch dob
Příklady jízdních dob výstavby

* uvedené jízdní doby jsou orientační, konkrétní hodnoty budou známy po upřesnění parametrů jednotlivých trasad