1 / 6

ESITLUSELE ESITATAVAD NÕUDED

ESITLUSELE ESITATAVAD NÕUDED. TEEMALE VASTAVUS. Kõik esituses peab olema teemale vastav: põhiline disain taust (näiteks kui teemaks on näljahäda Aafrikas, ei tohiks taust olla särav ja tähine) sõnad graafika. PILDID.

amity
Download Presentation

ESITLUSELE ESITATAVAD NÕUDED

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. ESITLUSELE ESITATAVAD NÕUDED

  2. TEEMALE VASTAVUS • Kõik esituses peab olema teemale vastav: • põhiline disain • taust (näiteks kui teemaks on näljahäda Aafrikas, ei tohiks taust olla särav ja tähine) • sõnad • graafika

  3. PILDID • Mitte kunagi ei tasu sisse võtta elemente ainult efekti pärast - see viib tähelepanu olulistelt asjadelt kõrvale. Sageli kasutatakse Clip Arti pilte lihtsalt seepärast, et need on kättesaadavad. • Pilti, ükskõik kui ilus see ka ei oleks, võib esitlusse sisse lülitada vaid siis, kui see on oluline esituse jaoks.

  4. KIRI • Trükikiri peab olema loetav tagumisest reast (vähemalt suurusega 28 punkti). • Vältida uudseid ning "põnevaid" fonte. • Vältida kogu teksti suurtähtedes kirja, erand kui on tegemist lastega, kes tunnevad ainult trükitähti. • Vältida kogu teksti esitamist punases kirjas, mida on raske lugeda.

  5. TEKST • Ühel slaidil üks põhiidee. • Vähe teksti ühel slaidil. • Loetavuse seisukohalt on kõige parem vasakpoolne ja parempoolne teksti joondamine, mitte rööpjoondus (justified). • Kasutada mõõdukalt animatsioone ja slaidide vaheldumise efekte, mis vastasel juhul hõivavad kogu tähelepanu. • Tekst peab olema lühike ja oluline.

  6. See, et me oskame, ei tähenda veel seda, et me peame!

More Related