om r ttvisa n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Om rättvisa PowerPoint Presentation
Download Presentation
Om rättvisa

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 39
Download Presentation

Om rättvisa - PowerPoint PPT Presentation

amish
299 Views
Download Presentation

Om rättvisa

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Om rättvisa

 2. Begreppet rättvisa? • Viss typ av handling, lön, samhälle etc (deskriptiv komponent) • Något värdefullt (värdekomponent)

 3. Vad är rättvisa? • Aristoteles: skiljer på • återställande rättvisa • retributiv (bestraffande) rättvisa och • fördelningsrättvisa

 4. John Rawls 1921-2002 Teori om distributiv rättvisa: A Theory of Justice, 1971

 5. Teorier om rättvisa • John Rawls teori om fördelningsrättvisa • A Theory of Justice (1971) • Rawls syfte: att utforma en teori om rättvisa som • 1) motsvarar den intuitiva uppfattningen vi har om rättvisa och • 2) är teoretiskt genomtänkt

 6. Rawls två utgångspunkter • 1) ”Naturens lotteri” bör ej styra vår livskvalité • 2) Kontrakt under ”okunnighetens slöja” (original position) • Steg 1: rättviseprinciper formuleras som alla kan instämma i • Steg 2: tillämpning av rättviseprinciper på verkliga samhällen

 7. Rawls principer • Lika och omfattande politiska fri- och rättigheter för alla • Lika fördelning av social värden om inte en olik fördelning gynnar de sämst ställda

 8. Bikupa • Vad är rättvis lön? Bör en sjuksköterska ha högre lön än en gruvarbetare?

 9. Fördelning av det goda i tre olika samhällen A, B och C 22 17 21

 10. Robert Nozick 1938-2002 Individuals have rights and there are things no person or group may do to them. So strong and far-reaching are those rights that they raise the question of what, if anything, the state and its officials may do. How much room do individual rights leave for the state?

 11. Robert Nozick: libertarianism • Nozicks utgångspunkter: • 1) Rättigheter är historiskt grundade (John Lockes kontraktsteori om äganderätt) • 2) Immanuel Kants människovärdesprincip • Vissa människor får inte offras för andra…det existerar inte någon ”social entitet” – beskattning är slavarbete

 12. Robert Nozick: Anarki, Stat och Utopi • Nozicks rättviseteori: • (1) Rätt förvärv • (2) Rätt överföring • ----- • (3) Rätt till egendom (entitlement) • Kritik mot Nozick: • C1 Nozicksrättvisasamhällekaninnebärasvält och hungesnöd (Sen) • C2 ärhistoriskaförutsättningaruppfyllda?

 13. Kommunitarismen Alasdair MacIntyre: After Virtue (1985), Whose Justice? Which Rationality? (1988) Michael Walzer: Spheres of Justice (1983) Michael Sandel: Liberalism and the Limits of Justice (1982)

 14. Kommunitarism • 1) Människor ingår i naturliga gemenskaper/nationer (jfr Aristoteles ”polis”) • 2) Människor är förenade genom historiska och sociala band (”traditions” –MacIntyre) • 3) Gemenskapen ger grunden för uppfattningar om rättvisa • t ex ”den svenska modellen”, ”amerikansk konstitutionalism” • 4) Gemenskap är ett centralt mänskligt behov –kritik av liberal individualism

 15. Kritik mot kommunitarismen • C1 Ärnärhetendagrunden för moraliskaskyldigheter? • C2 Vilkenärgrunden för gemenskapenidetmodernapluralistiskasamhället? • C3 Kommunitarismenleder till kulturell relativism

 16. Global rättvisa? • Vad är globalisering? • Hur ser världen ut? • Vad är global rättvisa?

 17. Dagens kriser är globala • Finanskrisen • Klimatkrisen • Matkrisen

 18. Vad är globalisering? • Globalisering betecknar • processer och relationer (sociala, ekonomiska, politiska, kulturella etc) som är • geografiskt obegränsade och nationellt gränsöverskridande, som • binder samman platser och människor och som • till sin karaktär snarare är spontana än resultat av politiska beslut.

 19. Hur ser världen ut? Den blir bättre? medellivslängd 1975:61 år, 2001 67 år Men…i Afrika 47 år,(Botswana från 65 – 35) 1,4 miljarder tjänar mindre än $1.25/dag, Spädbarnsdödligheten minskar- allt fler barn vaccineras - men 19.000 barn dör per dag av sjukdomar som lätt skulle kunna förhindras…(UNICEF 2011) Hälso-sjukvårdenskostnader: 10$/pers/åriafrikanskaländer – 2000-4200$ iindustriländer… (OBS www.gapminder.org)

 20. The Number of Undernourished is Increasing 2010

 21. Ojämlikhet... Världens fattigaste 582 miljoner personer har 146 miljarder $ i inkomst, Världens rikaste 200 personerna 1042 miljarder $ i inkomst (UNDP 2000) 3 toppmiljardärerägermerän den kombinerade BNP för de fattigaste u-länderna med 600 miljinvånare

 22. Inkomst/capita $ UNDP 2003

 23. Thomas Pogges argument om negativa skyldigheter • ”Vi har en moralisk skyldighet att inte förorsaka andra allvarligt och förutsebart lidande för vår egen mindre vinning” • ”International resourceprivilige” : • Den som innehar makten uppfattas som legitim ägare till landets naturresurser – står i förbund med intressen i vår del av världen; tre exempel

 24. ”Kampen om oljetillgångarna har lett till interna konflikter och misstankar mot högre tjänstemän, som misstänks för att ha försökt tillskansa sig ekonomiska fördelar i förhandlingarna om oljeutvinning och försäljning av delar av oljefälten. I oktober 2011 påbörjades en mutbrottsutredning. De huvudmisstänkta är Ugandas utrikesminister Sam Kutesa och inrikesministern Hillary Onek” Ex 1 Uganda

 25. ”The companies that I know of are Tullow Oil (I think from Britain); thenHeritage Oil (I think from either Britain or Canada). There is also ENI (from Italy). There is a Chinesecompany, CNOOC that is coming in together with Total (France). The latter are making the so-called "farm-in”agreements with Tullow Oil in order to evadelocaltaxes for all the exploration and activities that havebeengoing. It is a complicatedcorrupt mess!”

 26. Ex 2 Sudan Lundin Oil ”ECOS believes that these interntional oil companies as a matter of international law may have been complicit in the commission on war crimes and crimes against humanity”

 27. Ex 3 Sierra Leone”Swedfund i nytt blåsväder” • Swedfund satsade 90 miljoner biståndskronor på att etanolprojekt i Sierra Leone. Nu vädjar en lottlös lokalbefolkning till svensk hjälp då de inte klarar försörjningen efter att det Sverige-finansierade AddaxBioenergy tagit över deras odlingsmark. • ”Land grabbing” • …Uganda, Etiopien, Angola…

 28. ”…by shaping and enforcing the social conditions that forseeably and avoidably cause the monumental suffering of global poverty, we are harming the global poor…we are activeparticipants in the largestthough not the gravestcrimeagainsthumanityevercomitted” (Thomas Pogge)

 29. Vadär global rättvisa? • John Rawls A Theory of Justice(1971) • – naturens lotteri • - Socialt kontrakt • - ”okunnighetens slöja” • Rättvisa= lika fördelning om inte en olik fördelning gynnar den sämst ställde • Nationsgränsen – gräns för rättvisa?

 30. Bikupa • Kan Rawls principer tillämpas globalt?

 31. Principer för global rättvisa • (1) Alla har rätt till grundläggande mänskliga rättigheter • (2) Globala institutioner bör ha demokratisk legitimitet • (3) Sociala värden bör fördelas lika om inte en olik fördelning gynnar de sämst ställda.

 32. Global gottgöranderättvisa Tänk dig att du boriettfinthus, du harallt du behöver och merdärtill… din närmastegranneboriettruckel, hanharvarken el ellervatten och inteens mat fördagen… Tänk dig ocksåatt din farfarförmångaår sedan attackerade din grannesfarfar, stalhans mark och förslavadehans barn och attdagensskillnaderivälfärdberor på dessahistoriskahändelser... Vilkaärvåraskyldigheteridagförvad som händedå?

 33. Problem med gottgörande rättvisa: • - kollektivt ansvar… • - historiskt ansvar…. • - går det att gottgöra historien? • Exempel: Klimatförändringarna….

 34. Vad kan vi göra? Vilka negativa och positiva skyldigheter? Gapminder.org www.thelifewecansave Läkare utan gränser Sida, Oxfam…. Diakonia Rädda barnen Röda korset FN …