slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Projektet Kunskap till praktik = Implementeringsstöd för riktlinjerna PowerPoint Presentation
Download Presentation
Projektet Kunskap till praktik = Implementeringsstöd för riktlinjerna

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 32
Download Presentation

Projektet Kunskap till praktik = Implementeringsstöd för riktlinjerna - PowerPoint PPT Presentation

amir-bryan
145 Views
Download Presentation

Projektet Kunskap till praktik = Implementeringsstöd för riktlinjerna

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Kunskap till praktik i Gävleborg Projekt för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården Ninni Lundh, processledare Margareta Andersson, utbildningskoordinatorAnn Lyrberg, utredare FoU Välfärd

 2. Projektet Kunskap till praktik= Implementeringsstöd för riktlinjerna Mål: Att den missbruks- och beroendevård kommuner och landsting erbjuder är utformad i enlighet med befintlig kunskap om effektiva metoder och arbetssätt så att klienter och patienter får insatser av god kvalitet. Långsiktiga strukturer ska säkerställa fortsatt utveckling av verksamheterna

 3. Nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård • Stort faktaunderlag • Gemensamma termer och begrepp • Ca 50 rekommendationer av metoder • Tar upp organisation, kompetensutveckling och kostnadseffektivitet • Riktar sig till kommuner och landsting och betonar samverkan

 4. Vad står det i riktlinjerna? • Gemensamma termer och begrepp • Upptäcka och förebygga • Bedöma och dokumentera • Behandling • Abstinensbehandling, annan läkemedelsbehandling • Psykosociala behandlingsmetoder • Gravida kvinnor och missbruk/beroende • Samsjuklighet missbruk/beroende och samtidigt psykiatri/somatik

 5. Vad jobbar du med? • Risk: ”If you have a hammer everything looks like a nail” • Baskunskap om alla områden de här dagarna • Kunskap om varandra • Respekt för varandra • Samarbete

 6. Vad står det inte i riktlinjerna? • Läkemedelsberoende • Substitutionsbehandling • Barnperspektivet • Närståendes situation

 7. Tankar om riktlinjerna • Medicinsk forskning har dominerat • Flera metoder kommer att omvärderas • Nya metoder kommer till • Ny forskning kommer att initieras • Mer dokumentering kan leda till fler kliniska studier

 8. Genomförandeplan för Gävleborg • Lokala utvecklingsgrupper • Metodutbildningar • Länsriktlinjer och avtal • Brukarmedverkan • Webb-tillgänglighet, portal för olika insatser i länet

 9. Genomförandeplan för Gävleborg 2 • Utbildningar för chefer och politiker • Basutbildning

 10. Evidensbaserad kunskap

 11. Gemensamma termer och begrepp • Missbruk/skadligt bruk respektive beroende • Betecknar tillstånd enligt DSM-IV och ICD-10 • Beroende • Psykobiologiskt tillstånd • Syndrom • Multifaktoriell bakgrund

 12. Gemensamma termer och begrepp • Behandling • Begreppet behöver förtydligas • Definieras av • Evidens • Intention • Kompetens • Terapeutisk kontext

 13. Gemensamma termer och begrepp • Psykosocial behandling • Behandling enligt kriterierna ovan och • Främst inriktas på den enskildes situation psykologiskt och socialtoch samtidigt • Fokuserar på missbruket eller beroendet • Psykosocialt stöd • Uppfyller inte kraven enligt ovan

 14. Termer och begrepp • Kunskap om de begrepp som är specifika i kommuner respektive landstinget • Kunskap om olika regelverk • Överbrygga ”kulturkrockar” • Öppna för respekt och samverkan

 15. Termer och begrepp i kommunerna • Insatser och bistånd • Upplysningar, motiverande samtal, rådgivning • Boendestöd, kontaktperson • Utredande samtal • Vård och behandling • Öppenvård eller institution

 16. Termer och begrepp i landstingen • Abstinensbehandling (tidigare ”avgiftning”) • Läkemedelsassisterad behandling(läkemedel och psykosociala behandlingsmetoder) • Substitutionsbehandling (Subutex, Metadon) • Öppenvård kontra slutenvård

 17. Upptäcka och förebygga • Sekundär prevention (symtom har uppstått som kan bero på …) • Riskbruksresonemang • Primärvård, psykiatri och företagshälsovård • Metoder • Screening med AUDIT/DUDIT • Provtagning t ex CDT • FRAMES • MI

 18. Ett exempel på metod som tas upp • AUDIT • Enkelt frågeformulär på en sida • Screening • Ger indikationer på problem med alkohol • Underlag för fortsatt samtal och kort rådgivning • God evidens för metoden i primärvårdskontakt

 19. Bedöma och dokumentera • Biologiska markörer (blod och urin) • Psykologiska test (Identifiera = AUDIT, DUDIT, MAST, AVI-R, DUDIT-E ) • Utredning med strukturerade instrument • Diagnos = ADDIS, SCID • Problemets svårighetsgrad = ASI, MAPS, DOK, ADAD • Utvärdering av insats = ASI, DOK uppföljningsintervjuer • Vikten av dokumentation framhålles!!!

 20. Ett exempel på metod som tas upp • Addiction severity index – ASI • Utredning av sju olika livsområden • Skattning av grad av problem • Underlag för att planera insatser • Kan användas för uppföljning/utvärdering

 21. Abstinensbehandling • Lindrar fysiologiska och psykologiska reaktioner vid avbrott av intag • Förbereder och motiverar till fortsatta insatser • Metoder • Bensodiazepiner • Hemineurin • Antipsykosmediciner • Blodtryckssänkande • B-vitamin/Tiamin • Psykologisk behandling

 22. Behandling av delirium • Metod: • Benosdiazepiner • Hemineurin • Tiamin • Intensivvård eller intensiv övervakning

 23. Läkemedelsassistering (ej akut abstinenslindring) • Metoder • Antabus under övervakning • Läkemedel mot sug/craving • Substitutionsbehandling

 24. Psykosociala behandlingsmetoder • Gynsamma effekter • Specifika bättre än ospecifika insatser • Mer omfattande behandling vid mer svårare beroende • Kombinering av insatser kan behövas

 25. Psykosociala behandlingsmetoder • Tydlig struktur • Fokus på missbruket eller beroendet • Tillräcklig lång behandling för att ge effekt • Metoder: • MI • Återfallsprevention • KBT • ”12-stegsbehandling”

 26. Psykosociala behandlingsmetoder • Dynamisk psykoterapi • Familjeinterventioner • Bör kombinera olika insatser vid samsjuklighet • Flera tillstånd behandlas samtidigt

 27. Rehabilitering utanför vårdsystemet • Tillfrisknande är en långsiktig process • Samtidigt deltagande i självhjälpsgrupper ökar förutsättningarna för ett positivt utfall • Självläkning?

 28. Gravida kvinnor • Skador på fostret • Metoder • information, frågor AUDIT o DUDIT, provtagning, uppföljning • Kort rådgivning • Utredning pågår om tvångsinsatser för barnets skull kan bli möjligt

 29. Samsjuklighet • Missbruk eller beroende och samtidig psykiatrisk och/eller somatisk sjukdom • Metoder enligt tidigare OCH • Bedömning av övrig sjuklighet • Samordning av insatser

 30. Tankar om riktlinjerna • Medicinsk forskning har dominerat • Flera metoder kommer att omvärderas • Nya metoder kommer till • Ny forskning kommer att initieras • Mer dokumentering kan leda till fler kliniska studier