slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ing. David Kuna odbor Řídící orgán HRDP David.kuna@mze.cz PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ing. David Kuna odbor Řídící orgán HRDP David.kuna@mze.cz

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

Ing. David Kuna odbor Řídící orgán HRDP David.kuna@mze.cz - PowerPoint PPT Presentation


 • 218 Views
 • Uploaded on

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) OSA II. Ing. David Kuna odbor Řídící orgán HRDP David.kuna@mze.cz. OSA II Priority.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Ing. David Kuna odbor Řídící orgán HRDP David.kuna@mze.cz' - amina


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkovaEuropean Agricultural Fund for Rural Development(EAFRD) OSA II

Ing. David Kuna

odbor Řídící orgán HRDP

David.kuna@mze.cz

osa ii priority
OSA IIPriority
 • Ochrana přírodních zdrojů a ochrana životního prostředí ve venkovských oblastech s důrazem na údržbu krajiny v zemědělství i lesním hospodářství
 • Řešení ekonomických problémů zemědělství v méně příznivých přírodních podmínkách
 • Zachování přírodní hodnoty v oblastech NATURA 2000
osa ii
OSA II
 • Zajištění maximální návaznosti na stávající horizontální podpory (LFA, AEO a Lesnictví)
 • Otevření nových perspektivních programů
 • Na OSU II je vyčleněno cca 51 % finančních prostředků určených na Program rozvoje venkova v programovacím období 2007 - 13
 • OSA II je z 80 % spolufinancována z prostředků EU (EAFRD)
 • Opatření mají neinvestiční charakter
osa ii1
OSA II

Cíl:Zlepšení životního prostředí a péče o krajinu

 • Opatření zaměřená na udržitelné využívání zemědělské půdy
 • Opatření zaměřená na udržitelné využívání lesní půdy
osa ii zlep en p a p e o krajinu
OSA II - Zlepšení ŽP a péče o krajinu

Opatření zaměřená na udržitelné využívání zemědělské půdy

 • Platby za přírodní znevýhodnění (LFA)
 • Platby v rámci NATURA 2000 a směrnice Rady 2000/60/ES
 • Agroenvironmentální opatření
 • Neproduktivní investice – Výsadba rozptýlené zeleně
osa ii zlep en p a p e o krajinu1
OSA II - Zlepšení ŽP a péče o krajinu

Opatření zaměřená na udržitelné využívání lesní půdy

 • Zalesňování
 • První zalesnění nezemědělských půd
 • Platby v rámci NATURA 2000 na lesních pozemcích
 • Lesnicko – environmentální platby
 • Obnova lesnického potenciálu a zavádění preventivních opatření
 • Neproduktivní investice v lesích
osa ii opat en zam en na udr iteln vyu v n zem d lsk p dy
OSA II - Opatření zaměřená na udržitelné využívání zemědělské půdy

Platby za přírodní znevýhodnění (LFA)

 • Do roku 2010 zůstanou v platnosti příslušná ustanovení nařízení Rady (ES) č. 1257/1999 (zachování stávajícího stavu)
 • Navržené změny:
 • Zavedení degresivity plateb s rostoucí výměrou podniku
 • Zvýšení intenzity VDJ/ha
 • Snížení vstupní hranice do opatření na 1 ha
 • 40,4 % z prostředků OSY II
slide8

OSA II - Opatření zaměřená na udržitelné

využívání zemědělské půdy

Platby v rámci NATURA 2000 a směrnice Rady 2000/60/ES

 • Opatření nahrazuje současné podopatření LFA-E
 • Navržené změny:
 • Snížení vstupní hranice do opatření na 1 ha
 • 0,3 % prostředků OSY II
osa ii opat en zam en na udr iteln vyu v n zem d lsk p dy1
OSA II - Opatření zaměřená na udržitelné využívání zemědělské půdy

Agroenvironmentální opatření

 • Zachování současných podopatření a managementů
 • Navržené změny:
 • Rozšíření o titul Integrovaná produkce zeleniny
 • Nový titul– Pastviny na stepních společenstvech
 • Nový titul - Zatravňování orné půdy kolem vodních toků
 • Přepásání luk (změna managementu)
 • 54,1 % prostředků OSY II
slide10

OSA II - Opatření zaměřená na udržitelné využívání zemědělské půdy

Neproduktivní investice – Výsadba rozptýlené zeleně

 • Nové opatření
 • Výsadba liniové zeleně a větrolamů v krajině
 • 0,3 % prostředků OSY II
osa ii opat en zam en na udr iteln vyu v n lesn p dy
OSA II - Opatření zaměřená na udržitelné využívání lesní půdy

Zalesňování

 • Zachování stávajícího opatření „Lesnictví“ (HRDP)
 • Navržené změny:
 • Změna v době placení ušlých příjmů – nově 15 let
 • Dochází k upravení sazeb
 • 2,6 % prostředků OSY II
osa ii opat en zam en na udr iteln vyu v n lesn p dy1
OSA II - Opatření zaměřená na udržitelné využívání lesní půdy

První zalesnění nezemědělských půd

 • Zachování stávajícího opatření (dle OP 1.3.4)
 • Navržené změny:
 • Upravené sazby
 • 0,1 % prostředků OSY II
osa ii opat en zam en na udr iteln vyu v n lesn p dy2
OSA II - Opatření zaměřená na udržitelné využívání lesní půdy

Platby v rámci NATURA 2000 na lesních pozemcích

 • Zcela nové opatření
 • Ponechání samovolnému vývoji v lesích v oblastech NATURA 2000 a v ZCHÚ
 • 0,3 % prostředků OSY II
osa ii opat en zam en na udr iteln vyu v n lesn p dy3
OSA II - Opatření zaměřená na udržitelné využívání lesní půdy

Lesnicko – environmentální platby

 • Zcela nové opatření
 • Vytváření biotopů pro druhy vázané na staré stromy a tlející dřevo
 • Podpora diferenciace struktury lesních porostů a zlepšování druhové skladby lesa

0,4 % prostředků OSY II

osa ii opat en zam en na udr iteln vyu v n lesn p dy4
OSA II - Opatření zaměřená na udržitelné využívání lesní půdy

Obnova lesnického potenciálu a zavádění preventivních opatření

 • Navazuje na opatření OP (1.3.1)
 • Obnova produkčního potenciálu lesa a jeho funkcí po působení přírodní kalamity nebo požáru
 • 1,5 % prostředků OSY II
osa ii opat en zam en na udr iteln vyu v n lesn p dy5
OSA II - Opatření zaměřená na udržitelné využívání lesní půdy

Neproduktivní investice v lesích

 • Navazuje na opatření OP (1.3.2)
 • Podpora investic na podporu činností vedoucích k usměrňování návštěvnosti lesa a bezpečnosti jeho návštěvníků
 • 0,1 % prostředků OSY II