1 / 9

Zkrácený elektronový zápis

Zkrácený elektronový zápis. CH-1 Obecná chemie, DUM č. 10. Mgr. Radovan Sloup. 1. ročník čtyřletého studia. Gymnázium Sušice. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice – Brána vzdělávání II. Obsazování orbitalů. výstavbový princip:.

amil
Download Presentation

Zkrácený elektronový zápis

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Zkrácený elektronový zápis CH-1 Obecná chemie, DUM č. 10 Mgr. Radovan Sloup 1. ročník čtyřletého studia Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice – Brána vzdělávání II

  2. Obsazování orbitalů výstavbový princip: 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p ... 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p Neustále se opakuje!

  3. Zkrácený elektronový zápis 1s 2s 2p 3s 3p 1s 2s 2p 3s 3p doplněno: 2 2 6 1 1s 2s 2p 3s 11 e- 2 2 2 6 2 14 e- 2 2 6 2 4 16 e-

  4. Zkrácený elektronový zápis dlouhá řada…: 4. 1. 2. 3. vrstvy v atomovém obalu

  5. Zkrácený elektronový zápis dlouhá řada…: Kr He Ne Ar Nahrazujeme plně zaplněné vrstvy inertními plyny!

  6. Zkrácený elektronový zápis 2 1 2s 2p 5B [He] 2 3 3s 3p 15P [Ne] Při zkráceném elektronovém zápisu nahrazujeme plně obsazené vrstvy inertním (vzácným plynem) předchozí periody – nejbližším předchozím vzácným plynem. 2 2 1 1s 2s 2p 5B 2 2 6 2 3 1s 2s 2p 3s 3p 15P

  7. Zkrácený elektronový zápis 2 3 2s 2p [2He] 1 4s [18Ar] 4s2 3d2 [18Ar] 4s2 3d8 [18Ar] 2 4 3s 3p [10Ne] cvičení: napiš konfiguraci zkráceným zápisem: 7N 19K 22Ti 28Ni 16S

  8. OBSAZOVÁNÍ ORBITALŮ Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II Autor: Mgr. Radovan Sloup, Gymnázium Sušice Předmět: Chemie (obecná chemie) Třída: první ročník čtyřletého gymnázia Označení: VY_32_INOVACE_Ch-1_10 Anotace a metodické poznámky Po seznámení studentů s tématem obsazování orbitalů je možné použít tuto prezentaci. Po připomenutí výstavbového principu je naznačena souvislost mezi vrstvami elektronového obalu a uspořádání elektronů v orbitalech. Na závěr je připraveno několik cvičení. Prezentaci lze použít i na interaktivní tabuli. Do připravených orbitalů mohou studenti vpisovat elektrony. Po vyplnění je na dalším slidu k dispozici řešení. Cvičení mohou být v dalších hodinách využita k dílčímu zkoušení. Použité materiály: Honza, J.; Mareček, A.; Chemie pro čtyřletá gymnázia (1.díl).Brno: DaTaPrint, 1995;ISBN 80-900066-6-3 Vše je vytvořeno pomocí nástrojů Power Point 2003, Malování, Zoner Photo Studio10, Word (WordArt) 2003 Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu.

More Related