overf ringen av vergem l fra kommunene til staten l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Overføringen av vergemål fra kommunene til staten PowerPoint Presentation
Download Presentation
Overføringen av vergemål fra kommunene til staten

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

Overføringen av vergemål fra kommunene til staten - PowerPoint PPT Presentation


 • 156 Views
 • Uploaded on

Overføringen av vergemål fra kommunene til staten. Personalmessige konsekvenser Reidun Slåen – FAD/Arbeidsgiverpolitisk avdeling. Regelverket. Arbeidsmiljølovens bestemmelser om virksomhetsoverdragelse Tjenestemannsloven gjelder for de ansatte etter overføringen

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Overføringen av vergemål fra kommunene til staten' - amiel


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
overf ringen av vergem l fra kommunene til staten

Overføringen av vergemål fra kommunene til staten

Personalmessige konsekvenser

Reidun Slåen – FAD/Arbeidsgiverpolitisk avdeling

regelverket
Regelverket
 • Arbeidsmiljølovens bestemmelser om virksomhetsoverdragelse
 • Tjenestemannsloven gjelder for de ansatte etter overføringen
 • Hovedtariffavtalen i staten punkt 5.8
 • Personalpolitikk ved omstillingsprosesser – FADs veiledning og retningslinjer,
 • regjeringen.no/omstilling

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

definisjon vo aml 16 1
Definisjon VO - aml § 16-1:
 • Tre vilkår:
 • (1) overføring av
 • (2) en selvstendig enhet
 • (3) som beholder sin identitet etter overføringen

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

form let med bestemmelsene vo
Formålet med bestemmelsene (VO):
 • Arbeidstakerne skal ikke få svekkede rettigheter som følge av at det skjer en virksomhetsoverdragelse (VO)
 • Plikter og rettigheter som de ansatte har i kommunen overføres til staten dersom VO
 • Mottakende arbeidsgiver må respektere arbeidsavtalens innhold ved overføringen

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

virkninger av virksomhetsoverdragelse
Virkninger av virksomhetsoverdragelse:
 • Lønns- og arbeidsvilkår – etter den individuelle avtalen og det som følger av tariffavtalen
 • Tariffavtalen(e) gjelder inntil de avløses av ny – hovedtariffavtalen i staten punkt 5.8
 • Pensjonsvilkår – ved statlig overtakelse av oppgaver fra kommunal- eller fylkeskommunal sektor vil de ansatte være omfattet av overføringsavtalen - gir de ansatte rett til å beholde fulle rettigheter som om de fortsatt var ansatt hos samme arbeidsgiver

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

hvem skal f lge med oppgavene
Hvem skal følge med oppgavene?
 • Omstilling og nedbemanning” fra 2011 av Jan Fougner mfl side 185:
 • ”Det sentrale vil i den forbindelse være at tidligere og ny arbeidsgiver i samarbeid med de ansatte og deres valgte representanter blir enige om en praktisk fordeling av ansatte basert på hensiktsmessige kriterier som er forankret i prinsippet om faktisk hovedtilknyting til den overførte del og hvor de aktuelle ansatte har sin mest naturlige tilhørighet, og at også totalfordelingen av ansatte mellom tidligere og ny arbeidsgiver fremstår som balansert og fornuftig.”

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

prosess
Prosess:
 • Tidligere og ny arbeidsgiver skal gi informasjon og drøfte med de tillitsvalgte – aml § 16-5
 • Samarbeidsutvalget
 • Hver enkelt kommune som arbeidsgiver er ansvarlig overfor sine ansatte og deres tillitsvalgte inntil overføringen

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

det skal gis s rskilt informasjon om
Det skal gis særskilt informasjon om:

a) grunnen til overdragelsen, b) fastsatt eller foreslått dato for overdragelsen,c) de rettslige, økonomiske og sosiale følger av overdragelsen for arbeidstakerne, d) endringer i tariffavtaleforhold,e) planlagte tiltak overfor arbeidstakerne, f) reservasjons- og fortrinnsrett, og fristen for å utøve slike rettigheter.

Hvem skal gi informasjonen – både tidligere og ny arbeidsgiver – dette er et av flere tema for samarbeidsutvalget

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

reservasjonsrett
Reservasjonsrett:
 • Arbeidsmiljøloven § 16-3
 • Arbeidstakeren kan motsette seg å få sitt arbeidsforhold overført til erverver/den nye arbeidsgiveren
 • Arbeidstaker som vil motsette seg overføring må skriftlig underrette arbeidsgiver/ kommunen innen en frist arbeidsgiver har satt, ikke kortere enn 14 dager.
 • Utøvelse av reservasjonsrett gir fortrinnsrett til ny ansettelse hos tidligere arbeidsgiver - ett år fra overdragelsestidspunktet, jf aml § 16-3 (3)

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

valgrett ulovfestet rett
Valgrett – ulovfestet rett:
 • Arbeidstakeren kan velge å opprettholde (videreføre) arbeidsforholdet med sin eksisterende arbeidsgiver.
 • Vilkår for utøvelse at overføringen fører til ikke uvesentlige negative endringer i arbeidstakerens situasjon

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

etter overf ring til staten et skifte av lov og avtaleverk
Etter overføring til staten et skifte av lov og avtaleverk:
 • Fra arbeidsmiljølov til tjenestemannslov - automatisk
 • Fra arbeidstvistlov til tjenestetvistlov – automatisk
 • Fra kommunale avtaler til statens avtaler (hovedtariffavtale, særavtaler og hovedavtale) –
 • Formkrav i aml § 16-3 og hovedtariffavtalen 5.8

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

hta 5 8 jf kopi vedlagt
Hta 5.8 (jf kopi vedlagt):
 • De arbeidstakere som blir overført omfattes av hovedtariffavtalen, hovedavalen, sentrale særavtaler og andre relevante lokale særavtaler i staten fra overføringstidspunktet,
 • Unntak: FAD og hovedsammenslutningene blir enige om noe annet i det konkrete tilfellet.

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet