slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK PowerPoint Presentation
Download Presentation
Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK - PowerPoint PPT Presentation


 • 124 Views
 • Uploaded on

Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK. Anotace. 1 . fáze národního obrození, Josef Dobrovský. 1 . fáze národního obrození ( 70 . léta 18. st. – poč. 19. st .). = obranná – má apologetický ráz *apologie = obrana, obhajoba

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK' - amie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Vzdělávací materiál

vytvořený v projektu OP VK

1 f ze n rodn ho obrozen 70 l ta 18 st po 19 st
1. fáze národního obrození(70. léta 18. st. – poč. 19. st.)

= obranná – má apologetický ráz

*apologie = obrana, obhajoba

 • cíl, úkol: zachovat existenci českého jazyka,

čelit germanizaci

→ jazykový charakter

slide5

= spíše období učeneckého zájmu spjatého

 • s osvícenstvím
 • - osvícenská věda - cizojazyčná (němčina, latina),
 • na jejím základě se konstituují počátky obrozenské
 • literatury
 • - pozornost oborům historie (kritické dějepisectví)
 • jazykověda a literární věda
 • i přírodní vědy
 • - 1774 – Soukromá společnost nauk
 • = Královská česká společnost nauk (od 1790)
 • = vědecká instituce spojující o. myslitele a
 • badatele českých zemí
slide6

období hledání obsahu pojmu vlastenectví

 • → převládá tzv. teritoriální (zemské) vlastenectví
 • zemský vlastenec
 • - X josefínským centralizačním snahám,
 • - české země vnímá jako svou vlast,
 • - hovoří německy
 • - nejvíc česká (poněmčená) osvícenská šlechta,
 • na počátku obrození v úloze mecenáše české vědy, hudby a divadla, s emancipací měšťanstva postupně do pozadí
slide7

společenská cílenost – obrození je podníceno a usměrňováno působením skupiny národně uvědomělých intelektuálů (soukromí badatelé, kněží), většina aktivit ve městě (slabé zastoupení domácí šlechty a česky mluvícího měšťanstva)

 • v literatuře se uplatňuje klasicismus
slide8

Jazykověda

 • 70., 80. léta – potřeba obrozenských obran
 • 1775 – Bohuslav Balbín: Rozprava na obranu jazyka slovanského, zvláště českého (1672 – 1673)
 • - vydal František Martin Pelcl
 • = latinský text, dosud v rukopise
 • - náklad vzápětí zabaven, avšak motivací ke vzniku dalších obran
 • Karel Ignác Thám:
 • Obrana jazyka českého proti zlobivým jeho utrhovačům (1783, čeština, nejradikálnější)
slide9
obrozenský purismus / brusičství = záporná stránka jazykovědných snah-Jan Václav Pohl- neologismy jazykových brusičů

taneční mistr

kalendář

poezie

básník

advokát

purkmistr

skokotnosta

letodník

zpěvořečnost

zpěvomluvec

právonosta

městonosta

slide11

Historie

- zrod kritického dějepisectví - v duchu osvícenského racionalismu snaha o podání nezaujatého obrazu českých dějin

- připomenutím slavné minulosti snaha posílit národní sebevědomí

GelasiusDobner(1719 – 1790)

= řádový kněz; „zakladatel moderního českého kritického dějepisu“

-latinský překlad a kritický rozbor historických nepřesností Kroniky české od Václava Hájka z Libočan (1761 - 82)

slide12

František Martin Pelcl(1734 – 1801)

= 1. profesor českého jazyka na pražské univerzitě; koncem života se rozhodl psát česky (X Dobner a jeho přátelé lat./něm.)

- Nová kronika česká = 1. pokus o vědecké historické dílo v češtině, populární; měla nahradit Hájkovu kroniku správnějším vylíčením české minulosti

josef dobrovsk 1753 1829
Josef Dobrovský (1753 – 1829)

= vůdčí osobnost

obrozenské generace;

největší osobnost obrozenské literatury na přelomu 18./19. století= typ osvícenského vědce: „Požaduji svědectví, spolehlivá svědectví, nikoli možnosti – důkazy, nikoli deklamace.“

obr. 1

z den ku jana jakuba ryby z r 1811 mluva sprost ho lidu
z deníku Jana Jakuba Ryby z r. 1811 (mluva „sprostého lidu“)

- nevěřil v možnost plného rozvoje české literatury

(D. pesimismus)

- Dostal přes arš několik hýblů.

- To je rychtik!

- Endlichto trefil.

- Jdi do fraucimru!

- Naše heršoft je tuze štreng.

- Dostal přes zadek několik ran.

- To je správné!

- Konečně to trefil.

- Jdi mezi ženské!

- Naše panstvo je tuze přísné.

slide15

- psal lat./něm., česky až koncem života několik statí

X

svým dílem vytvořil

předpoklady k ustálení spisovného jazyka

a měl tak hlavnípodíl na vybudování základů

pro obrozenskou literaturu

slide16

- svým dílem zasáhl do oblastí:

a) jazykověda

Zevrubná mluvnice jazyka českého (1809)

= D. základní dílo, význam pro ustálení spisovné češtiny v době NO

- podal celý systém jazyka a formuloval jeho zákonitosti; za základ pro ustálení jazykové normy vzal jazyk veleslavínský (v té době už však zastaralý → alespoň na čas zabránil jazykové anarchii)

- navrhl analogickou úpravu pravopisu

slide17

b) lexikologie

Německo-český slovník – 2 díly;

se spolupracovníky sestavil pro potřeby překladu a v zájmu jazykové a slovesné kultury

slide18

c) literární historie

Dějiny českého jazyka a literatury(1792)

- německy

- souběžně s vývojem jazyka vylíčil i dějiny české literatury; vývoj lit. spojuje se stavem jazyka → nejvýše si cení dobu veleslavínskou

- tomuto soubornému dílu předcházely dílčí práce

o české literatuře

Poznámka:

nově vycházející českou i cizí literaturu vykládal po celý život (v praž. Pojednáních Královské společnosti nauk, muzejním časopise i v odborném zahraničním tisku)

slide19

e) slavistika(= věda o slovanských národech)

Základy jazyka staroslověnského(1822)

- lat. spis; = 1. vědecká mluvnice staroslověnštiny, jazyka našich prvních literárních památek

→ zakladatelem slavistiky (slovanské studie stále soustavněji a častěji po návštěvě Ruska (1791))

slide20

d) prozódie

Česká prozódie

- zásady přízvučné, sylabotónické prozódie;

českému verši odpovídá přirozený slovní přízvuk → D. stanovil základní prozodická pravidla schopna dát současné poezii spolehlivý základ (X starší rozkolísanosti – autoři užívali sylabickou a časoměrnou prozódii)

slide21

Alois Vojtěch Šmilovský(1837 – 1883)

= autor próz z maloměstského a venkovského prostředí

Za ranních červánků= próza inspirovaná životními osudy J. Dobrovského;

zachycuje pobyt velkého učence

na panství hrabat Černínů v Chudenicích u Klatov, kde se u svého šlechtického přítele zotavuje a během kterého začíná věřit v lepší budoucnost národa

film Za ranních červánků (1934)

režie: Josef Rovenský

ŠMILOVSKÝ, A. V. Za ranních červánků. Praha: Vojtěch Šeba, 1930.

slide22

Zdroj:

archiv autorky

obr. 1: VILÍMEK, Jan. http://cs.wikipedia.org [online]. 8.11.1884 [cit. 10.2.2014].

Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Josef_Dobrovsky_Vilimek.jpg