slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ทิศทางการจัดการความรู้ของ ทร. PowerPoint Presentation
Download Presentation
ทิศทางการจัดการความรู้ของ ทร.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 45

ทิศทางการจัดการความรู้ของ ทร. - PowerPoint PPT Presentation


 • 130 Views
 • Uploaded on

ทิศทางการจัดการความรู้ของ ทร. น.อ.ธีรกุล กาญจนะ ผอ.กจก.สปช.ทร./ เลขาฯ คณะอนุกรรมการการจัดการความรู้ ทร. What is Knowledge?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ทิศทางการจัดการความรู้ของ ทร.' - amie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

ทิศทางการจัดการความรู้ของ ทร.

น.อ.ธีรกุล กาญจนะ

ผอ.กจก.สปช.ทร./เลขาฯ คณะอนุกรรมการการจัดการความรู้ ทร.

what is knowledge
What is Knowledge?

ความรู้ คือ บทสรุปของความเข้าใจ เนื้อหาเป็นความจริง ผ่านการพิสูจน์และทดลอง สามารถตั้งเป็นกฎ นำไปปฏิบัติงานได้จริง หรือ สามารถนำไปประกอบการตัดสินใจ รวมทั้งสามารถทำนายผลได้

What is knowledge Management?

การจัดการความรู้ คือ การดึงเอาความรู้ที่กระจัดกระจาย ฝังอยู่ทั่วไปภายในองค์กร ออกมารวบรวม และแบ่งกลุ่ม จัดเก็บให้เป็นองค์ความรู้ขององค์กร เพื่อเป้าหมายในการพัฒนาสู่ องค์กรแห่งการเรียนรู้ต่อไป

http://info.navy.mi.th/onc

slide3

นโยบายทั่วไป

ส่งเสริม ปรับปรุง พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้แนวความคิดและเทคโนโลยีสมัยใหม่ เข้ามาบริหารจัดการ โดยเน้นคุณภาพของงานเป็นสำคัญและลดปริมาณงานที่ไม่จำเป็นลง เพื่อนำงบประมาณไปพัฒนาด้านสวัสดิการ กำลังพล และยุทโธปกรณ์หลักของกองทัพเรือ

slide4

นโยบายด้านกำลังพล

สนับสนุนให้ทุกหน่วยมีการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ เพื่อช่วยในการพัฒนาขีดความสามารถของกำลังพล

slide5

นโยบายด้านงบประมาณ

ส่งเสริมองค์ความรู้การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของกำลังพล

อันจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กรที่เหมาะสมกับสภาวะแวดล้อมพร้อมกับพัฒนาโครงสร้างการบริหารงานให้มีมาตรฐานเพื่อให้เกิดผลงานที่มีคุณภาพและเป็นมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของบุคคลทั้งภายในและภายนอกองค์กร

slide6

1

แนวคิด

แนวคิด และการดำเนินงานในช่วงสองปีที่ผ่านมา

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545

มาตรา 3/1

Good Governance

Efficiency

Value-for-money

Effectiveness Quality Accountability

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

Participation Transparency Responsiveness Decentralization

แผนยุทธศาสตร์

การพัฒนาระบบราชการไทย

(พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2550)

Rule of law

http://info.navy.mi.th/onc

slide7

1

แนวคิด

แนวคิด และการดำเนินงานที่ผ่านมา

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1

การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ประสิทธิภาพและความคุ้มค่า

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

ประสิทธิผล

คุณภาพ

ความรับผิดชอบต่อผลของงาน

แผนยุทธศาสตร์

การพัฒนาระบบราชการไทย

(พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2550)

การมีส่วนร่วม

ความโปร่งใส

การสนองตอบ

การกระจายอำนาจ

แผนบริหารราชการแผ่นดิน

(พ.ศ. 2548 - พ.ศ. 2551)

กฎ ระเบียบ

http://info.navy.mi.th/onc

slide8

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ระบบราชการไทย

 • การปรับโครงสร้างระบบราชการ ( รวมถึงการพัฒนาระบบบริหารงานของกลุ่มภารกิจ และ การทำงานแบบเมตริกซ์ )
 • การจัดองค์กรรูปแบบใหม่ ( องค์การมหาชนและหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ )
 • การสอบทานการใช้จ่ายเงิน และบทบาทภารกิจ
 • การเปิดโอกาสให้เอกชน/องค์กรที่ไม่ใช่ภาคราชการเข้ามาแข่งขันในการให้บริการสาธารณะ(Contestability)
 • การคำนวณต้นทุนฐานกิจกรรม และการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการถือครองทรัพย์สินของหน่วยงานในภาครัฐ (Capital Charges)

ปรับบทบาท

ภารกิจและขนาด

ให้มีความเหมาะสม

 • การมีส่วนร่วมของประชาชน
 • การตรวจสอบภาคประชาชน
 • ( People’s Audit )
 • Lay Board
 • การสร้างเครือข่ายการพัฒนาระบบราชการ

เปิดระบบ

ราชการ

สู่กระบวนการ

ประชาธิปไตย

การพัฒนา

ระบบราชการ

เพื่อประโยชน์สุข

ของประชาชน

พัฒนาคุณภาพ

การให้บริการ

ประชาชนที่ดีขึ้น

 • มาตรฐานการให้บริการภาครัฐ
 • การออกแบบกระบวนการทำงานใหม่
 • การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย และ ระเบียบขั้นตอนที่เป็นอุปสรรค
 • การให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์
 • (e- Service)
 • call center 1111
 • ศูนย์บริการร่วม (Service Link) Government Counter Services
 • การวางยุทธ์ศาสตร์และการขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ
 • การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการและ การประเมินผลการดำเนินงาน
 • (Performance Scorecard)
 • มาตรการเสริมสร้างแรงจูงใจตามผลงาน

ยกระดับ

ขีดความสามารถ

และมาตรฐาน

การทำงาน

ให้อยู่ระดับสูง

 • การบริหารการเปลี่ยนแปลง
 • ผู้นำการเปลี่ยนแปลง
 • การเรียนรู้ผ่านสื่อทางอีเล็กทรอนิกส์
 • การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ : I AM
 • READY
 • รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (E-Government)
 • การเปลี่ยนระบบการบริหารการเงินการ คลังภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์
 • (GFMIS)
 • นักบริหารที่มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์
 • นักบริหารการเปลี่ยนแปลงยุคใหม่
 • การปรับปรุงเงินเดือนและค่าตอบแทน
slide9

4

การ

การ บริหารรัฐกิจที่เน้นผลสัมฤทธิ์

ติดตาม ประเมินผล

Strategic Control

นำยุทธศาสตร์

ไปปฏิบัติ

Strategy Implementation

วางยุทธศาสตร์

Strategy Formulation

 • กำกับติดตามและ
 • ประเมินผล
 • ทบทวนสถานการณ์
 • เพื่อวางยุทธศาสตร์ ใหม่
 • วิสัยทัศน์
 • ประเด็นยุทธศาสตร์
 • เป้าประสงค์
 • ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
 • กลยุทธ์
 • Strategy Map

แผนปฏิบัติการ

 • การปรับแต่ง
 • กระบวนงาน
 • โครงสร้าง
 • เทคโนโลยี
 • คน

กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์

http://info.navy.mi.th/onc

slide10

รัฐบาล

แผนบริหารราชการแผ่นดิน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1: การขจัดความยากจน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2: การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3: การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุลย์และแข่งขันได้

ส่วนราชการ/จังหวัด

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4: การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5: การต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6: การพัฒนากฎหมายและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ส่วนราชการ/จังหวัด

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7: การส่งเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม

แผนปฏิบัติราชการ 1 ปี

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8: การรักษาความมั่นคงของรัฐ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 9: การรองรับการเปลี่ยนแปลงและพลวัตรโลก

http://info.navy.mi.th/onc

slide11

องค์กรที่มุ่งเน้นยุทธศาสตร์องค์กรที่มุ่งเน้นยุทธศาสตร์

Strategy-focused Organization

การบริหารกระบวนการ

ลดรอบระยะเวลาดำเนินการ

ประสิทธิภาพ

efficiency

การพัฒนาขั้นตอนการทำงานให้ดีขึ้น

ลดต้นทุน & ความสูญเสีย

Reengineering

Lean Enterprise

Six Sigma TQM

เพิ่มผลผลิต

กระบวนการบริหารลูกค้า

การบริหารการเปลี่ยนแปลง

Change Management

คุณภาพ

quality

การดูแลผู้รับบริการ

เพิ่มคุณค่า

Value Creation

เพิ่มความพึงพอใจ

ความโปร่งใส มีส่วนร่วม

เพิ่มความไว้วางใจ

การวางระบบบริหารจัดการสินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้

effectiveness

ขีดสมรรถนะ

capacity-building

ทุนมนุษย์

เพิ่มความพร้อมเชิง ยุทธศาสตร์

ทุนข้อมูลสารสนเทศ &ทุนความรู้

ทุนองค์กร

http://info.navy.mi.th/onc

slide12

Objectives

Objectives

Objectives

Initiatives

Initiatives

Initiatives

Measures

Measures

Measures

Targets

Targets

Targets

Balanced Scorecard

Financial

“To succeed

financially, how

should we

appear to our

shareholders?”

Customer

Internal Business Process

“To achieve our

vision,how

should we

appear to our

customers?”

“To satisfy our

shareholders

and customers,

what business

processes must

we excel at?”

Vision

and

Strategy

Objectives

Measures

Initiatives

Targets

Learning and Growth

“To achieve our

vision,how will

we sustain our

ability to

change and

improve?”

http://info.navy.mi.th/onc

slide13

มิติการประเมินผลฯ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 4 ด้าน

(120%)

Financial Perspective

มิติที่ 1: มิติด้านประสิทธิผล

ส่วนราชการแสดงผลงานที่บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนตามแผนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด/จังหวัด

มิติที่ 3: มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ

ส่วนราชการแสดงความสามารถในการปฏิบัติราชการเช่น การลดค่าใช้จ่าย และการลดระยะเวลาการให้บริการ เป็นต้น

มิติที่ 2 : มิติด้านคุณภาพการให้บริการ

ส่วนราชการแสดงการให้ความสำคัญกับผู้รับบริการในการให้บริการที่มีคุณภาพ สร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ

มิติที่ 4: มิติด้านการพัฒนาองค์กร

ส่วนราชการแสดงความสามารถในการเตรียมพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงขององค์การ ได้แก่ การพัฒนาระบบบริหารความรู้ การจัดการสารสนเทศ การจัดทำข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง การจัดทำแผนพัฒนากฎหมาย และการดำเนินงานตามแผนพัฒนากฎหมายของส่วนราชการ เป็นต้น

Customer Perspective

Learning & Growth Perspective

http://info.navy.mi.th/onc

slide14

ตัวอย่าง

.............................................................................

Vision

Strategic Themes (Issues)

Agenda / Focusing Areas ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก

Detroit of Asia

King & Queen of Fruit

Entertainment Complex

………

Values

Strategy Map (logic model)

Corporate Scorecard

Action Plan

Perspectives

Objectives

Measurement

Targets

Initiatives

Budget

Run the Business

Financial

ประสิทธิผล

Serve the Customer

Customer

คุณภาพ

Manage resources

Internal work process

ประสิทธิภาพ

Build Capacity

Learning & Growth

พัฒนาองค์กร

Business Unit Scorecard

http://info.navy.mi.th/onc

Team / Individual Scorecard

slide17

ตัวชี้วัดที่ 12 ระดับความสำเร็จของการจัดความรู้เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ ( คณะกรรมการโครงการศึกษาฯ และ นขต.ทร.)

มิติที่ 1

ประสิทธิผลตามแผนการปฏิบัติราชการ

KPI 3

ความสำเร็จระดับ ทร.

KPI 1ความสำเร็จระดับ กห.

มิติที่ 2

คุณภาพการให้บริการ

KPI 5ความพึงพอใจ

KPI 7.1

การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

KPI 7.2การป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต

KPI 6การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม

มิติที่ 3

ประสิทธิภาพ

การปฏิบัติราชการ

KPI 9ประหยัดพลังงาน

KPI 11การจัดทำต้นทุน

KPI 8การเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน

KPI 10ลดระยะเวลาการให้บริการ

มิติที่ 4

การพัฒนาองค์กร

KPI 12การจัดการความรู้

KPI 14การจัดการสารสนเทศ

KPI 16การจัดการองค์การ

KPI 13การจัดการทุนมนุษย์

http://info.navy.mi.th/onc

slide18

คณะกรรมการโครงการศึกษาและการจัดความรู้ของ ทร.(รอง เสธ.ทร.เป็นประธาน)

คณะอนุกรรมการโครงการศึกษา(จก.กพ.ทร.เป็นประธาน)

คณะอนุกรรมการการจัดการความรู้(รอง ปช.ทร. เป็นประธาน)

โครงสร้างการจัดการความรู้ของ ทร.

http://info.navy.mi.th/onc

slide20

คณะกรรมการโครงการศึกษาและการจัดความรู้ของ ทร.(รอง เสธ.ทร.เป็นประธานฯ)

คณะอนุกรรมการโครงการศึกษา(จก.กพ.ทร.เป็นประธานฯ)

คณะอนุกรรมการการจัดการความรู้(รอง ปช.ทร. เป็นประธานฯ)

การดำเนินการขั้นที่ ๑ การจำแนกองค์ความรู้

แนวทางการดำเนินงานให้ฝ่ายเลขาฯร่วมกันประชุมจำแนกองค์ความรู้ อนุมัติเมื่อ ๑๙ ธ.ค.๔๙

จัดการประชุมระดมความคิดเห็น เมื่อ ๑๒ ม.ค.๕๐

http://info.navy.mi.th/onc

slide23
การดำเนินการขั้นที่ ๓ การจัดทำแผนการจัดการความรู้

คณะอนุกรรมการฯ ได้จัดทำแผนการจัดการความรู้ทั้ง ๒ องค์ความรู้

๑. การบังคับใช้กฎหมายทะเล และกฎหมายที่ให้อำนาจทหารเรือ

๒. เทคโนโลยีในด้านต่างๆ

ผบ.ทร. อนุมัติเมื่อ ๘ ก.พ.๕๐

แผนการจัดการความรู้ของ ทร. ประจำปี ๕๐

http://info.navy.mi.th/onc

slide24

แผนการจัดการความรู้ที่

แผนการจัดการความรู้ที่ ๒

หน่วยดำเนินงาน

กภ.๑ กร.

ทรภ.๒

ทรภ.๓

หน่วยดำเนินงาน

สบ.ทร.

พธ.ทร.

หน่วยสนับสนุน

สรส.

หน่วยสนับสนุน

อร.

กร.

สรส.

http://info.navy.mi.th/onc

slide25

การจัดการบรรยายการจัดการความรู้ให้ KM Team เมื่อ ๑๓-๑๔ มิ.ย.๕๐

http://info.navy.mi.th/onc

slide26
การจัดจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยเชิญวิทยากรจาก กรมราชทัณฑ์ เมื่อ ๔ ก.ค.๕๐

http://info.navy.mi.th/onc

slide27
การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ของ กภ.๑ กร. ทรภ.๒ และ ทรภ.๓

http://info.navy.mi.th/onc

slide28
การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ของ สบ.ทร. และ พธ.ทร.

http://info.navy.mi.th/onc

slide34

ลักษณะสำคัญขององค์กร

เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

2. การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์

5. การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล

1.

การนำองค์กร

7. ผลลัพธ์การดำเนินการ

3. การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการ

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

6. การจัดการกระบวนการ

4.

การวัด วิเคราะห์ และจัดการความรู้

http://info.navy.mi.th/onc

slide35

ตัวผลักดันให้เกิดผลลัพธ์ตัวผลักดันให้เกิดผลลัพธ์

ผลลัพธ์

การวางแผน

เชิงยุทธศาสตร์

และกลยุทธ์

การมุ่งเน้น

ทรัพยากร

บุคคล

ประสิทธิผล

การนำ

องค์กร

คุณภาพ

การให้ความ สำคัญกับผู้รับ บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

การจัดการ

กระบวนการ

ประสิทธิภาพ

การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้

พัฒนาองค์กร

ความเชื่อมโยงของการพัฒนาระบบราชการกับPMQAความเชื่อมโยงของการพัฒนาระบบราชการกับPMQA

พรฎ.

1.เกิดประโยชน์สุขของ ประชาชน

2.เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ

3.ประสิทธิภาพและคุ้มค่า

4.ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

5.ปรับปรุงภารกิจของ ส่วนราชการ

6.อำนวยความสะดวก ให้กับประชาชน

7.ประเมินผลการปฏิบัติ ราชการ

http://info.navy.mi.th/onc

slide36
ความสัมพันธ์ของการพัฒนาระบบราชการกับPMQAความสัมพันธ์ของการพัฒนาระบบราชการกับPMQA

คำรับรองการปฏิบัติราชการ

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี

การควบคุมภายใน

Risk Management

แผนบริหารการเปลี่ยนแปลง

Knowledge Management

Competency

HR Scorecard

http://info.navy.mi.th/onc

slide38
แนวทางการดำเนินการ ปี งป.๕๑
 • สนับสนุนการดำเนินการจัดการความรู้ต่อเนื่อง

http://info.navy.mi.th/onc

slide39
แนวทางการดำเนินการ ปี งป.๕๑
 • สนับสนุนการดำเนินการจัดการความรู้ต่อเนื่อง
 • ให้ทุกหน่วยงานเริ่มดำเนินการจัดการความรู้ภายในหน่วยตนเอง

http://info.navy.mi.th/onc

slide40
แนวทางการดำเนินการ ปี งป.๕๑
 • สนับสนุนการดำเนินการจัดการความรู้ต่อเนื่อง
 • ให้ทุกหน่วยงานเริ่มดำเนินการจัดการความรู้ภายในหน่วยตนเอง
 • กำหนดหน่วยนำร่องดำเนินการจัดการความรู้ในองค์ความรู้เพิ่มเติมจากการดำเนินการในปี ๕๐ อีก ๒ องค์ความรู้

http://info.navy.mi.th/onc

slide41
แนวทางการดำเนินการ ปี งป.๕๑
 • สนับสนุนการดำเนินการจัดการความรู้ต่อเนื่อง
 • ให้ทุกหน่วยงานเริ่มดำเนินการจัดการความรู้ภายในหน่วยตนเอง
 • กำหนดหน่วยนำร่องดำเนินการจัดการความรู้ในองค์ความรู้เพิ่มเติมจากการดำเนินการในปี ๕๐ อีก ๒ องค์ความรู้
 • พัฒนาระบบสารสนเทศด้านการจัดการความรู้ของ ทร. ในภาพรวม

http://info.navy.mi.th/onc

slide42
แนวทางการดำเนินการ ปี งป.๕๑
 • สนับสนุนการดำเนินการจัดการความรู้ต่อเนื่อง
 • ให้ทุกหน่วยงานเริ่มดำเนินการจัดการความรู้ภายในหน่วยตนเอง
 • กำหนดหน่วยนำร่องดำเนินการจัดการความรู้ในองค์ความรู้เพิ่มเติมจากการดำเนินการในปี ๕๐ อีก ๒ องค์ความรู้
 • พัฒนาระบบสารสนเทศด้านการจัดการความรู้ของ ทร. ในภาพรวม
 • คณะอนุกรรมการฯดำเนินการปรับแต่งแนวทางการดำเนินการจัดการความรู้ในภาพรวมให้ชัดเจน และสอดคล้องกับ PMQA

http://info.navy.mi.th/onc

slide43
แนวทางการดำเนินการ ปี งป.๕๑
 • สนับสนุนการดำเนินการจัดการความรู้ต่อเนื่อง
 • ให้ทุกหน่วยงานเริ่มดำเนินการจัดการความรู้ภายในหน่วยตนเอง
 • กำหนดหน่วยนำร่องดำเนินการจัดการความรู้ในองค์ความรู้เพิ่มเติมจากการดำเนินการในปี ๕๐ อีก ๒ องค์ความรู้
 • พัฒนาระบบสารสนเทศด้านการจัดการความรู้ของ ทร. ในภาพรวม
 • คณะอนุกรรมการฯดำเนินการปรับแต่งแนวทางการดำเนินการจัดการความรู้ในภาพรวมให้ชัดเจน และสอดคล้องกับ PMQA
 • ให้การจัดการความรู้เป็นสนับสนุนการบริหารทรัพยากรมนุษย์

http://info.navy.mi.th/onc