html5-img
1 / 47

Dr. Veselko GUŠTIN

Dr. Veselko GUŠTIN. Uvod in povzetek Pravilnika o Poštni zgodovini /PH/ Izbrati pravo vsebino ali temo Poslati “Prvo stran” ob prijavi Razumeti sistem ocenjevanja Vedeti, kaj ocenjujejo sodniki Če ni zlato, kaj potem.

Download Presentation

Dr. Veselko GUŠTIN

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Dr. Veselko GUŠTIN

 2. Uvod in povzetek Pravilnika o Poštni zgodovini /PH/ • Izbrati pravo vsebino ali temo • Poslati “Prvo stran” ob prijavi • Razumeti sistem ocenjevanja • Vedeti, kaj ocenjujejo sodniki • Če ni zlato, kaj potem

 3. Predpostavljamo, da poznamo pravila Poštne zgodovine, PH (GREV in SREV), glej: www.fippostalhistory.com • Osredotočili se bomo predvsem na razstavljalca, čeprav nam sodniki lahko pomagajo

 4. Razred 2A, poštna zgodovina /tarife in poti/ • Izogibajte se organizaciji in opisovanjem, ki vodijo v tradicionalno filatelijo • Nefilatelistični material mora biti skrbno izbran • Zgodovinsko/socialni opis naj bo omejen in nas ne sme usmeriti stran od filatelistične zgodbe

 5. Razred 2B, markofilija • Organizacija in pojasnila se osredotočijo na žige ali z roko napisne opombe • Prva in zadnja uporaba žiga so pomembni • Žig, ki ni poznan na ovojnici, naj se označi: “Ni poznan na ovojnici”! • Opis tarif in poti ni potreben, je pa koristno kaj vedeti o tem

 6. Razred 2C, zgodovinsko, socialno in splošno proučevanje • Izbira in opis nefilatelističnega materiala se zrcali v znanju in obvladovanju teme • Zgodovinski in socialni aspekt se vidi skozi organizacijo in razvoj zbirke • Ločite filatelistično informacijo od ne-filatelistične z različnimi tipi črk (fonti)

 7. Ločimo koristnost ali pomembnost tem obširnih, širokih ter ozkih, lokalnih področij. • Vedeti moramo, da imajo sodniki 10-15 min, da ocenijo vaš (naš) eksponat • Raje vidijo slikovno razlago, kot tekstovno • Predpostavimo, da razumemo, kaj je to “Pomembnost“ (Importance) teme

 8. Od 1.1.2009 Poštno zgodovino ocenjujemo v treh časovnih obdobjih: • Do 1875 (pred UPU) • Od 1875 do 1945 in • Po letu 1945 Zbirka sodi v obdobje, kjer začenja in/ali kjer je njen večji del.

 9. Predmeti v prvih dveh skupinah imajo več možnosti, da pridobijo točke na “Pomembnosti” • Ko izberemo temo, bodimo pozorni na časovne okvire • Zbirko zaključimo prej • Začnimo s predhodniki teme

 10. Naslovna stran • Vsebinska stran • Lista pomembnih predmetov • Glavne spremembe od zadnje razstave • Čas potreben, da smo zbirko sestavili • Rezultati osebnih raziskav • Reference (predvsem lastne)

 11. V PH velja sledeč sistem ocenjevanja: predmet ocenjevanja točke Predstavitev (4) 5 Stanje in redkost (3) 30 Stanje 10 Redkost 20 Znanje in osebna raziskava (2) 35 Obdelava in pomembnost (1) 30 Obdelava 20 Pomembnost 10 SKUPAJ 100

 12. Predstavitev (Presentation) = 5 točk Zakaj je to pomembno? - Dobra predstavitev poenostavi razumevanje in privabi tako sodnike kot obiskovalce! - Če je razstavna zbirka nezanimiva ali težko berljiva, se ji sodniki ne bodo posvetili in izgubili boste dragocene točke!

 13. Predstavitev (5) • Splošni plan ali postavitev - Biti mora urejen in privlačen - Strani ne smejo biti niti preveč natlačene, niti preveč prazne * izogibajmo se robovom ob straneh * povdarimo izjemen material - Postavitev materiala naj ne bo enolična

 14. Predstavitev (5)... • Velikost črk naj ne izstopa • Glavni tekst naj bo preprosto berljiv • Naslov strani naj ne prevladuje • Oblika črk: izogibajmo se pisanju z - VELIKIMI ČRKAMI ali - težko berljivimi črkami

 15. Predstavitev (5)... • Uravnoteženost materiala - Strani naj bodo enekomerno napolnjene z materialom, čeprav se postavitev lahko menja • Izjema so redki primerki, ki so lahko sami na strani - V razredu “Zgodovinski , socialni in posebni vidik” naj bo zmerno število kosov ne-filatelističnega materiala in le-ta ne sme prevladovati - Meterial izjemnih velikosti naj se prikaže v dvojnih straneh

 16. Predstavitev (5)... • Dvojne strani lahko zajamejo en velik primerek, ali več manjših! • Preveč dvojnih strani s po enim samim primerkom niso priporočljive, saj smo s tem zmanjšali število vseh prikazanih predmetov.

 17. Predstavitev (5)... • Postavitev materiala Izrabite 1 m2 površine, da prikažete svojo zbirko! 3 3 3 3 2 1 1 2 2 1 1 2 4 4 4 4 - ko so listi postavljeni, vedimo, da sredina (1) privlači naš pogled!

 18. Predstavitev (5)... - Strani 6 in 7 so najbolj pomebne (opazne)! - V zadnji vrsti so najmanj opazni predmeti! • Višina vaših ocenjevalcev (sodnikov) je pomebna! • Kateri jezik bomo izbrali? Slovenski? Angleški? • Vedimo, da večina sodnikov zna angleško!

 19. Predstavitev (5)... • Ilustracije - Dodamo lahko samo poštni žig (v naravni velikosti) , če je original slabo viden! - Zemljevidi naj bodo zmernih velikosti in naj ne vsebujejo detajlov! - Barvne (izjemoma č/b kopije) in fotografije ovojnic naj se vsaj 25% razlikujejo po velikosti od originala!

 20. Stanje (Condition) = 10 točk! Zakaj je to pomebno? - Lepo ohranjene ovojnice so paša za oči! • Ovojnice v dobrem stanju so tudi dobra investicija, za razliko od cenenih in slabše ohranjenih! • Z izjemno dobro ohranjenimi ovojnicami pridobimo točke, ki smo jih izgubili morda pri redkosti!

 21. Stanje (10) • Kaj vse vpliva na stanje? • Poštni (datumski) žigi, ali z roko napisani zaznamki morajo biti čitljivi! To je še kako pomebno v “Markofiliji”! • Znamke na ovojnici naj bodo v dobrem stanju • Predfilatelistične ovojnice naj bodo čiste in v kar najboljšem stanju! • Ne-filatelistični material naj bo v dobrem stanju in po možnosti “originalen”, npr fotografije, izrezki iz časopisov, itd.

 22. Stanje (10)... • Izjeme? - Pošta s ponesrečenih vozil, letal ali ladij, dezinficirana pošta, vojaška pisma, pisma iz internacij se ne pričakuje v najboljšem stanju! - “Redki” primerki se prikažejo, le če to zahteva zgodba. Izogibajmo se prikazovanju takih primerkov samo zato, ker so REDKI!

 23. Stanje (10)... • Izboljšave ali polepšave? • Dopustni so le popravki na videzu ovojnic: odstranitev umazanije, madežev ipd • Izboljšanje videza naslova, moramo omeniti na začetku • Vsakršno popravljanje žigov se obravnava kot “ponarejanje” • Dvomljive predmete naj ocenijo eksperti!

 24. Filatelistična redkost (Rarity) = 20 točk Zakaj je to pomebno? • Prisotnost redkih primerkov pomeni, da bo zbirko težje posnemati • Uporaba redkih primerov pove nekaj o znanju razstavljalca • Za zlato medaljo se pričakuje, da ima primerno število redkih predmetov!

 25. Filatelistična redkost (20) • Definicije: • Redko = število je znano, a nima zveze s ceno • Skromno = število je odvisno od povpraševanja in vpliva na ceno • Redki primeri niso vedno tudi dragi! • Razstavni eksponat mora jasno povedati, koliko primerkov je poznanih in kaj je redko!

 26. Filatelistična redkost (20)... • Koliko redkih primerkov? - Obsežen eksponat se pričakuje, da bo imel precej redkih primerkov. Vsekakor pa niso potrebne vse poznane redkosti ! - Eksponat, ki pokriva manjše območje, bo že dober, če bo imel le nekaj znanih redkosti!

 27. Filatelistična redkost (20)... • Katere redkosti? • Uporabimo samo redkosti, ki so neposredno vezane na vsebino eksponata! • Neprimerne ali podvojene redkosti bodo zmanjšale število točk ocene! • Pomebno je, da redkosti pokažemo sodnikom in jih nanje opozorimo!

 28. Filatelistična redkost (20)... • Kako označiti redkosti? • Ni posebne metode: * Tekst naj se loči od ostalega (črke, mastno) * Primerek damo na ozadje ali okvir * Poseben bel prostor okrog primerka * Obrobe s pikicami ali zvezdicami niso zaželene!

 29. Filatelistična redkost (20)... • Kateri koli način izberemo naj bo nevsiljiv, a hkrati nedvomljiv! • Označen primer naj ima preprosto razumljiv tekst! • Samo najboljši primerki naj se označijo, preveč označb moti!

 30. Znanje, proučevanje in raziskava (Knowledge, Personal study & Research) = 35 točk Zakaj je to pomembno? • Poštna zgodovina pripoveduje zgodbo, zato mora tudi razstavljalec opraviti natančno raziskavo, da naredi dobro zgodbo! • Pozor, največje enotno število točk, 35!!! • Ne prepisujmo opisov iz avkcijskih katalogov!

 31. Znanje, proučevanje in raziskava (35) • Vrste znanja: Vsaka razstavna zbirka je zgodba, ki jo ilustriramo s filatelističnim (ali nefilatel.) materialom! Napisana zgodba odseva vaše znanje, prav tako vaši (i)zbrani materiali! - jasno znanje > pojasnila in analiza - nakazano znanje > izbira materiala in (lastna) literatura - osebno proučevanje in raziskovanje > nove informacije!

 32. Znanje, proučevanje in raziskava (35)... • Ali je prikazan material pravilno obdelan? - ne prepisujte informacij z ovojnice - najbolj pomembna informacija > vezana na zgodbo - manj pomembne informacije > le izjemoma - znanje o PH in zgodovinsko ozadje > nekaj - ključna dejstva > jasno vidna - ne ponavljajte istega na vseh straneh

 33. Znanje, proučevanje in raziskava (35)... - Organizacija vašega eksponata in izbira materiala odseva vaše znanje! - Nove raziskave bodo poplačane, a naj sodniki zvedo, da so res vaše in katere so! - Pazite : ne vnašajte preveč teksta (ne prepišite celega članka)! - Uslužnostno žigosane ovojnice niso zaželene! - Čemu nežigosane znamke ali celine ???

 34. Filatelistična pomembnost (Philatelic Importance) = 10 točk Zakaj je to pomembno? Včasih se zgodi, da zares pomembna vsebina odloča o žlahtnejši medalji (razlika 10 točk)!

 35. Filatelistična pomembnost (10) • Definicija: - Pomembnost zbirke pomeni pomembnost vsebine * izbrano področje zbiranja * razvoj svetovnega poštnega sistema - Tipično daljše obdobje in obsežnejše področje ima večjo pomebnost! - Ozko področje je manj pomembno od širokega!

 36. Filatelistična pomembnost (10)... • Primeri: - PH glavnega mesta je bolj pomembno kot malega! - Študij velikega sistema (železnica, ladijski prevoz, paketna pošta, vojaška pošta itd) so bolj pomebni kot tramvajska ali rečna pošta. - Študij domačih tarif je manj pomembno kot študij mednarodnih tarif, še posebno v nekem določenem obdobju.

 37. Filatelistična pomembnost (10)... • Primeri - Ozko področje proti obsežnemu, npr obdobje Julijske krajine (od 1945 do 1947) < > filatelija slovenskega ozemlja do 1914. - Obsežnost in pomembnost včasih preraste velikost kraja, npr. poštni promet preko pomembnih pristanišč, kot so Brindisi, Genova, Aachen, Hong Kong, Benetke, Trst ipd

 38. Filatelistična pomembnost (10)... • Nasvet: Zelo malo lahko stori razstavljalec, da spremeni pomembnost zbirke. - Izbira pomembne teme, še ne pomeni, da bomo dobili veliko točk. Pridobimo nekaj na pomembnosti, a lahko zgubimo na obdelavi. - Mogoče nam z dobro razlago uspe prepričati sodnika, da je naša tema res pomebna!

 39. Obdelava (Treatment) = 20 točk Zakaj je to pomemebno? • PH je pripovedovanje zgodbe, obdelava dobre zgodbe bo dobro ocenjena • Čeprav je vsebina pomembna, slaba obdelava pomeni manj točk • Četudi imamo v zbirki polno redkosti, bomo s slabo obdelavo točke izgubili

 40. Obdelava (20) • Naslovna stran ... * se obravnava kot del obdelave, to je ključna stran, saj se prva pošlje sodnikom * lahko - daje neko (zgodovinsko) ozadje, da lažje razumemo pomembnost izbrane vsebine - prinaša bibliografijo - vsebuje (ne)filatelistični predmet

 41. Obdelava (20)... * (naslovna stran) mora - posredovati področje zbiranja: > obdobja npr. 18 stoletje, 1941-45, pred UPU. Področje mora biti vezano na PH vidik, nikakor pa ne na prvo ali zadnjo uporabo poznanega žiga

 42. Obdelava (20)... * (naslovna stran) naj vsebuje - namen zbirke: >Omeniti moramo, kaj predstavljamo: samo žige, tarife, zgodovino ali kaj? >Opisati moramo razvoj zbirke

 43. Obdelava (20)... * (naslovna stran) naj vsebuje - organizacijo zbirke: >Načrt je potreben in zahtevan >Poglavja označena v planu, so tudi naslovi posameznih poglavij > Označimo obdobje od ... do ..., ki ga zaseda neko poglavje

 44. Obdelava (20)... • Glavnina ali telo zbirke: • Razvoj zbirke: ali je zgodba tekoča? • Pri razvoju teme ne smemo skakati naprej in nazaj • Prepričajmo se, da namen zbirke ni preobsežen za predvideno število oken • Obseg poglavja naj bo sorazmeren s časov-nim obdobjem in ne s številom dokumentov

 45. Obdelava (20)... • Prikazani dokumenti ali materiali naj bodo v skladu z vsebino • Naj ne bo prevelikih vrzeli v obdobjih • Ponavljanje predmetov (na isti naslov) ni želeno • Uporaba samo redkih materialov nas vodi v neenakomernost • Pomanjkanje redkosti lahko vodi v vrzeli

 46. Obdelava (20)... • Tehnike prikazovanja • (Pod)naslavljanje strani je nujno! • Tekoče podnaslavljanje • Enkratno naslavljanje pove, kaj je na listu • Branje podnaslovov pove, ali je zgodba tekoča • Prva stran vsakega poglavja naj bo jasno vidna • Uporabite večje črke, črtasti okvir ipd • Če opišete uvod v sekcijo naj bo le-tega ½ do ¼ strani!

 47. Komisar naj zahteva točkovalnik, predvsem za Stanje, Redkost in Obdelavo! • Če je na razstavi, naj se sestane s sodniki. Če to ni predvideno, naj poišče sodnika! • Upoštevajte mnenje sodnikov, saj vam želijo pomagati izboljšati eksponat!

More Related