Download
dr veselko gu tin n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Dr. Veselko GUŠTIN PowerPoint Presentation
Download Presentation
Dr. Veselko GUŠTIN

Dr. Veselko GUŠTIN

127 Views Download Presentation
Download Presentation

Dr. Veselko GUŠTIN

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Dr. Veselko GUŠTIN

 2. Uvod in povzetek Pravilnika o Poštni zgodovini /PH/ • Izbrati pravo vsebino ali temo • Poslati “Prvo stran” ob prijavi • Razumeti sistem ocenjevanja • Vedeti, kaj ocenjujejo sodniki • Če ni zlato, kaj potem

 3. Predpostavljamo, da poznamo pravila Poštne zgodovine, PH (GREV in SREV), glej: www.fippostalhistory.com • Osredotočili se bomo predvsem na razstavljalca, čeprav nam sodniki lahko pomagajo

 4. Razred 2A, poštna zgodovina /tarife in poti/ • Izogibajte se organizaciji in opisovanjem, ki vodijo v tradicionalno filatelijo • Nefilatelistični material mora biti skrbno izbran • Zgodovinsko/socialni opis naj bo omejen in nas ne sme usmeriti stran od filatelistične zgodbe

 5. Razred 2B, markofilija • Organizacija in pojasnila se osredotočijo na žige ali z roko napisne opombe • Prva in zadnja uporaba žiga so pomembni • Žig, ki ni poznan na ovojnici, naj se označi: “Ni poznan na ovojnici”! • Opis tarif in poti ni potreben, je pa koristno kaj vedeti o tem

 6. Razred 2C, zgodovinsko, socialno in splošno proučevanje • Izbira in opis nefilatelističnega materiala se zrcali v znanju in obvladovanju teme • Zgodovinski in socialni aspekt se vidi skozi organizacijo in razvoj zbirke • Ločite filatelistično informacijo od ne-filatelistične z različnimi tipi črk (fonti)

 7. Ločimo koristnost ali pomembnost tem obširnih, širokih ter ozkih, lokalnih področij. • Vedeti moramo, da imajo sodniki 10-15 min, da ocenijo vaš (naš) eksponat • Raje vidijo slikovno razlago, kot tekstovno • Predpostavimo, da razumemo, kaj je to “Pomembnost“ (Importance) teme

 8. Od 1.1.2009 Poštno zgodovino ocenjujemo v treh časovnih obdobjih: • Do 1875 (pred UPU) • Od 1875 do 1945 in • Po letu 1945 Zbirka sodi v obdobje, kjer začenja in/ali kjer je njen večji del.

 9. Predmeti v prvih dveh skupinah imajo več možnosti, da pridobijo točke na “Pomembnosti” • Ko izberemo temo, bodimo pozorni na časovne okvire • Zbirko zaključimo prej • Začnimo s predhodniki teme

 10. Naslovna stran • Vsebinska stran • Lista pomembnih predmetov • Glavne spremembe od zadnje razstave • Čas potreben, da smo zbirko sestavili • Rezultati osebnih raziskav • Reference (predvsem lastne)

 11. V PH velja sledeč sistem ocenjevanja: predmet ocenjevanja točke Predstavitev (4) 5 Stanje in redkost (3) 30 Stanje 10 Redkost 20 Znanje in osebna raziskava (2) 35 Obdelava in pomembnost (1) 30 Obdelava 20 Pomembnost 10 SKUPAJ 100

 12. Predstavitev (Presentation) = 5 točk Zakaj je to pomembno? - Dobra predstavitev poenostavi razumevanje in privabi tako sodnike kot obiskovalce! - Če je razstavna zbirka nezanimiva ali težko berljiva, se ji sodniki ne bodo posvetili in izgubili boste dragocene točke!

 13. Predstavitev (5) • Splošni plan ali postavitev - Biti mora urejen in privlačen - Strani ne smejo biti niti preveč natlačene, niti preveč prazne * izogibajmo se robovom ob straneh * povdarimo izjemen material - Postavitev materiala naj ne bo enolična

 14. Predstavitev (5)... • Velikost črk naj ne izstopa • Glavni tekst naj bo preprosto berljiv • Naslov strani naj ne prevladuje • Oblika črk: izogibajmo se pisanju z - VELIKIMI ČRKAMI ali - težko berljivimi črkami

 15. Predstavitev (5)... • Uravnoteženost materiala - Strani naj bodo enekomerno napolnjene z materialom, čeprav se postavitev lahko menja • Izjema so redki primerki, ki so lahko sami na strani - V razredu “Zgodovinski , socialni in posebni vidik” naj bo zmerno število kosov ne-filatelističnega materiala in le-ta ne sme prevladovati - Meterial izjemnih velikosti naj se prikaže v dvojnih straneh

 16. Predstavitev (5)... • Dvojne strani lahko zajamejo en velik primerek, ali več manjših! • Preveč dvojnih strani s po enim samim primerkom niso priporočljive, saj smo s tem zmanjšali število vseh prikazanih predmetov.

 17. Predstavitev (5)... • Postavitev materiala Izrabite 1 m2 površine, da prikažete svojo zbirko! 3 3 3 3 2 1 1 2 2 1 1 2 4 4 4 4 - ko so listi postavljeni, vedimo, da sredina (1) privlači naš pogled!

 18. Predstavitev (5)... - Strani 6 in 7 so najbolj pomebne (opazne)! - V zadnji vrsti so najmanj opazni predmeti! • Višina vaših ocenjevalcev (sodnikov) je pomebna! • Kateri jezik bomo izbrali? Slovenski? Angleški? • Vedimo, da večina sodnikov zna angleško!

 19. Predstavitev (5)... • Ilustracije - Dodamo lahko samo poštni žig (v naravni velikosti) , če je original slabo viden! - Zemljevidi naj bodo zmernih velikosti in naj ne vsebujejo detajlov! - Barvne (izjemoma č/b kopije) in fotografije ovojnic naj se vsaj 25% razlikujejo po velikosti od originala!

 20. Stanje (Condition) = 10 točk! Zakaj je to pomebno? - Lepo ohranjene ovojnice so paša za oči! • Ovojnice v dobrem stanju so tudi dobra investicija, za razliko od cenenih in slabše ohranjenih! • Z izjemno dobro ohranjenimi ovojnicami pridobimo točke, ki smo jih izgubili morda pri redkosti!

 21. Stanje (10) • Kaj vse vpliva na stanje? • Poštni (datumski) žigi, ali z roko napisani zaznamki morajo biti čitljivi! To je še kako pomebno v “Markofiliji”! • Znamke na ovojnici naj bodo v dobrem stanju • Predfilatelistične ovojnice naj bodo čiste in v kar najboljšem stanju! • Ne-filatelistični material naj bo v dobrem stanju in po možnosti “originalen”, npr fotografije, izrezki iz časopisov, itd.

 22. Stanje (10)... • Izjeme? - Pošta s ponesrečenih vozil, letal ali ladij, dezinficirana pošta, vojaška pisma, pisma iz internacij se ne pričakuje v najboljšem stanju! - “Redki” primerki se prikažejo, le če to zahteva zgodba. Izogibajmo se prikazovanju takih primerkov samo zato, ker so REDKI!

 23. Stanje (10)... • Izboljšave ali polepšave? • Dopustni so le popravki na videzu ovojnic: odstranitev umazanije, madežev ipd • Izboljšanje videza naslova, moramo omeniti na začetku • Vsakršno popravljanje žigov se obravnava kot “ponarejanje” • Dvomljive predmete naj ocenijo eksperti!

 24. Filatelistična redkost (Rarity) = 20 točk Zakaj je to pomebno? • Prisotnost redkih primerkov pomeni, da bo zbirko težje posnemati • Uporaba redkih primerov pove nekaj o znanju razstavljalca • Za zlato medaljo se pričakuje, da ima primerno število redkih predmetov!

 25. Filatelistična redkost (20) • Definicije: • Redko = število je znano, a nima zveze s ceno • Skromno = število je odvisno od povpraševanja in vpliva na ceno • Redki primeri niso vedno tudi dragi! • Razstavni eksponat mora jasno povedati, koliko primerkov je poznanih in kaj je redko!

 26. Filatelistična redkost (20)... • Koliko redkih primerkov? - Obsežen eksponat se pričakuje, da bo imel precej redkih primerkov. Vsekakor pa niso potrebne vse poznane redkosti ! - Eksponat, ki pokriva manjše območje, bo že dober, če bo imel le nekaj znanih redkosti!

 27. Filatelistična redkost (20)... • Katere redkosti? • Uporabimo samo redkosti, ki so neposredno vezane na vsebino eksponata! • Neprimerne ali podvojene redkosti bodo zmanjšale število točk ocene! • Pomebno je, da redkosti pokažemo sodnikom in jih nanje opozorimo!

 28. Filatelistična redkost (20)... • Kako označiti redkosti? • Ni posebne metode: * Tekst naj se loči od ostalega (črke, mastno) * Primerek damo na ozadje ali okvir * Poseben bel prostor okrog primerka * Obrobe s pikicami ali zvezdicami niso zaželene!

 29. Filatelistična redkost (20)... • Kateri koli način izberemo naj bo nevsiljiv, a hkrati nedvomljiv! • Označen primer naj ima preprosto razumljiv tekst! • Samo najboljši primerki naj se označijo, preveč označb moti!

 30. Znanje, proučevanje in raziskava (Knowledge, Personal study & Research) = 35 točk Zakaj je to pomembno? • Poštna zgodovina pripoveduje zgodbo, zato mora tudi razstavljalec opraviti natančno raziskavo, da naredi dobro zgodbo! • Pozor, največje enotno število točk, 35!!! • Ne prepisujmo opisov iz avkcijskih katalogov!

 31. Znanje, proučevanje in raziskava (35) • Vrste znanja: Vsaka razstavna zbirka je zgodba, ki jo ilustriramo s filatelističnim (ali nefilatel.) materialom! Napisana zgodba odseva vaše znanje, prav tako vaši (i)zbrani materiali! - jasno znanje > pojasnila in analiza - nakazano znanje > izbira materiala in (lastna) literatura - osebno proučevanje in raziskovanje > nove informacije!

 32. Znanje, proučevanje in raziskava (35)... • Ali je prikazan material pravilno obdelan? - ne prepisujte informacij z ovojnice - najbolj pomembna informacija > vezana na zgodbo - manj pomembne informacije > le izjemoma - znanje o PH in zgodovinsko ozadje > nekaj - ključna dejstva > jasno vidna - ne ponavljajte istega na vseh straneh

 33. Znanje, proučevanje in raziskava (35)... - Organizacija vašega eksponata in izbira materiala odseva vaše znanje! - Nove raziskave bodo poplačane, a naj sodniki zvedo, da so res vaše in katere so! - Pazite : ne vnašajte preveč teksta (ne prepišite celega članka)! - Uslužnostno žigosane ovojnice niso zaželene! - Čemu nežigosane znamke ali celine ???

 34. Filatelistična pomembnost (Philatelic Importance) = 10 točk Zakaj je to pomembno? Včasih se zgodi, da zares pomembna vsebina odloča o žlahtnejši medalji (razlika 10 točk)!

 35. Filatelistična pomembnost (10) • Definicija: - Pomembnost zbirke pomeni pomembnost vsebine * izbrano področje zbiranja * razvoj svetovnega poštnega sistema - Tipično daljše obdobje in obsežnejše področje ima večjo pomebnost! - Ozko področje je manj pomembno od širokega!

 36. Filatelistična pomembnost (10)... • Primeri: - PH glavnega mesta je bolj pomembno kot malega! - Študij velikega sistema (železnica, ladijski prevoz, paketna pošta, vojaška pošta itd) so bolj pomebni kot tramvajska ali rečna pošta. - Študij domačih tarif je manj pomembno kot študij mednarodnih tarif, še posebno v nekem določenem obdobju.

 37. Filatelistična pomembnost (10)... • Primeri - Ozko področje proti obsežnemu, npr obdobje Julijske krajine (od 1945 do 1947) < > filatelija slovenskega ozemlja do 1914. - Obsežnost in pomembnost včasih preraste velikost kraja, npr. poštni promet preko pomembnih pristanišč, kot so Brindisi, Genova, Aachen, Hong Kong, Benetke, Trst ipd

 38. Filatelistična pomembnost (10)... • Nasvet: Zelo malo lahko stori razstavljalec, da spremeni pomembnost zbirke. - Izbira pomembne teme, še ne pomeni, da bomo dobili veliko točk. Pridobimo nekaj na pomembnosti, a lahko zgubimo na obdelavi. - Mogoče nam z dobro razlago uspe prepričati sodnika, da je naša tema res pomebna!

 39. Obdelava (Treatment) = 20 točk Zakaj je to pomemebno? • PH je pripovedovanje zgodbe, obdelava dobre zgodbe bo dobro ocenjena • Čeprav je vsebina pomembna, slaba obdelava pomeni manj točk • Četudi imamo v zbirki polno redkosti, bomo s slabo obdelavo točke izgubili

 40. Obdelava (20) • Naslovna stran ... * se obravnava kot del obdelave, to je ključna stran, saj se prva pošlje sodnikom * lahko - daje neko (zgodovinsko) ozadje, da lažje razumemo pomembnost izbrane vsebine - prinaša bibliografijo - vsebuje (ne)filatelistični predmet

 41. Obdelava (20)... * (naslovna stran) mora - posredovati področje zbiranja: > obdobja npr. 18 stoletje, 1941-45, pred UPU. Področje mora biti vezano na PH vidik, nikakor pa ne na prvo ali zadnjo uporabo poznanega žiga

 42. Obdelava (20)... * (naslovna stran) naj vsebuje - namen zbirke: >Omeniti moramo, kaj predstavljamo: samo žige, tarife, zgodovino ali kaj? >Opisati moramo razvoj zbirke

 43. Obdelava (20)... * (naslovna stran) naj vsebuje - organizacijo zbirke: >Načrt je potreben in zahtevan >Poglavja označena v planu, so tudi naslovi posameznih poglavij > Označimo obdobje od ... do ..., ki ga zaseda neko poglavje

 44. Obdelava (20)... • Glavnina ali telo zbirke: • Razvoj zbirke: ali je zgodba tekoča? • Pri razvoju teme ne smemo skakati naprej in nazaj • Prepričajmo se, da namen zbirke ni preobsežen za predvideno število oken • Obseg poglavja naj bo sorazmeren s časov-nim obdobjem in ne s številom dokumentov

 45. Obdelava (20)... • Prikazani dokumenti ali materiali naj bodo v skladu z vsebino • Naj ne bo prevelikih vrzeli v obdobjih • Ponavljanje predmetov (na isti naslov) ni želeno • Uporaba samo redkih materialov nas vodi v neenakomernost • Pomanjkanje redkosti lahko vodi v vrzeli

 46. Obdelava (20)... • Tehnike prikazovanja • (Pod)naslavljanje strani je nujno! • Tekoče podnaslavljanje • Enkratno naslavljanje pove, kaj je na listu • Branje podnaslovov pove, ali je zgodba tekoča • Prva stran vsakega poglavja naj bo jasno vidna • Uporabite večje črke, črtasti okvir ipd • Če opišete uvod v sekcijo naj bo le-tega ½ do ¼ strani!

 47. Komisar naj zahteva točkovalnik, predvsem za Stanje, Redkost in Obdelavo! • Če je na razstavi, naj se sestane s sodniki. Če to ni predvideno, naj poišče sodnika! • Upoštevajte mnenje sodnikov, saj vam želijo pomagati izboljšati eksponat!